Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Geodeta, kartograf – uzyskanie dziennika praktyki zawodowej

Jeśli ubiegasz się o nadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii musisz najpierw uzyskać dziennik praktyki zawodowej. W dzienniku będziesz dokumentować przebieg twojej praktyki zawodowej. Przeczytaj, jak uzyskać dziennik praktyki.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Dziennik praktyki zawodowej jest wymagany, jeśli ubiegasz się o uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii. W dzienniku praktyki wpisujesz tylko te prace lub opracowania, które dotyczą uprawnień zawodowych, o których nadanie będziesz się starać.

Wniosek o wydanie dziennika praktyki zawodowej (osobnego dla każdego zakresu uprawnień) złóż do Głównego Geodety Kraju.

Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii są nadawane w następujących zakresach:

 • geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne
 • rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych
 • geodezyjne pomiary podstawowe
 • geodezyjna obsługa inwestycji
 • geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych
 • redakcja map
 • fotogrametria i teledetekcja.

W dzienniku musisz udokumentować:

 • rok praktyki zawodowej w przypadku ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich
 • 2 lata praktyki zawodowej w przypadku ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia
 • 6 lat praktyki zawodowej w przypadku posiadania średniego lub średniego branżowego wykształcenia geodezyjnego.

Przeczytaj jak uzyskać uprawnienia geodety lub kartografa.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Przed rozpoczęciem praktyki zawodowej, która ma być dokumentowana w dzienniku praktyki zawodowej.

Gdzie załatwisz sprawę

GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wydanie dziennika praktyki zawodowej

Wniosek wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty za wydanie dziennika praktyki zawodowej złóż do Głównego Geodety Kraju. Możesz to zrobić osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Jeżeli wniosek wyślesz pocztą, dziennik zostanie przesłany na adres wskazany we wniosku.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek zawiera:

- oznaczenie organu,

- dane osoby zainteresowanej (nazwisko i imię/imiona),

- wykształcenie (nazwa szkoły),

- wykształcenie kierunkowe,

- oznaczenie dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

- adres zamieszkania,

- zakres uprawnień zawodowych będący przedmiotem praktyki.

Przedstaw do wglądu:

 • dowód osobisty
 • dokument potwierdzający wykształcenie wymagane do rozpoczęcia praktyki zawodowej (na przykład dyplom ukończenia studiów wyższych, świadectwo potwierdzające średnie lub średnie branżowe wykształcenie geodezyjne).

Termin

Przed rozpoczęciem praktyki zawodowej, która ma być dokumentowana w dzienniku praktyki zawodowej.

 1. Otrzymasz dziennik praktyki zawodowej

Opieczętowany i zarejestrowany dziennik praktyki zawodowej otrzymasz w dniu złożenia wniosku lub za pośrednictwem poczty.

Główny Geodeta Kraju prowadzi rejestr wydanych dzienników praktyki zawodowej. Rejestr wydanych dzienników praktyki zawodowej zawiera:

 • datę wydania dziennika praktyki zawodowej
 • imię, nazwisko i adres osoby zainteresowanej, której wydano dziennik praktyki zawodowej
 • określenie zakresu uprawnień zawodowych, o których nadanie ubiega się osoba zainteresowana
 • oznaczenie dokumentu potwierdzającego wykształcenie osoby zainteresowanej wymagane do rozpoczęcia praktyki zawodowej
 • potwierdzenie odbioru dziennika praktyki zawodowej przez osobę zainteresowaną.

Ile zapłacisz

50 zł

Opłatę za wydanie dziennika praktyki zawodowej wpłać na rachunek bankowy Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, wskazany przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK).

W tytule opłaty podaj:

 • imię i nazwisko,
 • czego dotyczy opłata: „Opłata za wydanie dziennika praktyki zawodowej”
 • zakres uprawnień, o których nadanie się ubiegasz.

Ile będziesz czekać

Przepisy nie regulują terminu, w którym ma być wydany dziennik praktyki zawodowej. Zwykle odbywa się to w dniu złożenia wniosku.

Warto wiedzieć

Wpisów w dzienniku praktyki zawodowej dokonujesz w sposób systematyczny, po wykonaniu każdej kolejnej pracy geodezyjnej lub kartograficznej. Prace geodezyjne i kartograficzne wykonywane w ramach praktyki zawodowej są potwierdzane przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe w odpowiednim zakresie, pod kierunkiem której prace te były wykonywane. W dzienniku praktyki dokonujesz wpisów dotyczących prac geodezyjnych lub kartograficznych wykonywanych wyłącznie w ramach jednego z zakresów uprawnień zawodowych.

Informacje dotyczące rodzaju i liczby prac oraz opracowań geodezyjnych lub kartograficznych niezbędnych do uznania praktyki zawodowej, znajdziesz w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

Uwaga! Jeśli jesteś osobą, która rozpoczęła praktykę zawodową przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r., to w odniesieniu do prac geodezyjnych lub kartograficznych rozpoczętych przed dniem 31 lipca 2020 r. dokumentujesz przebieg praktyki zawodowej według wcześniej obowiązujących przepisów.

Jeśli jesteś osobą posiadającą w dziedzinie geodezji i kartografii tytuł naukowy profesora albo I lub II stopień specjalizacji zawodowej, nadane w trybie odrębnych przepisów, to jesteś zwolniony z obowiązku spełnienia wymagań dotyczących posiadania praktyki zawodowej.

Czy ta strona była przydatna?