Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Złóż zawiadomienie o zmianie danych w oświadczeniu o delegowaniu pracownika na terytorium RP

Jeżeli w toku w procesu delegowania zaszły jakieś zmiany w zakresie informacji, które są objęte oświadczeniem o delegowaniu pracownika na terytorium RP, jako pracodawca delegujący, masz obowiązek powiadomić o tym Państwową Inspekcję Pracy. W tym celu złóż zawiadomienie o zmianie danych zawartych w oświadczeniu o delegowaniu.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jako zagraniczny pracodawca, delegujący pracownika do czasowego wykonywania pracy w Polsce, masz obowiązek zawiadomić Państwową Inspekcję Pracy o każdej zmianie danych objętych oświadczeniem o delegowaniu pracownika na terytorium RP. W szczególności zmiana może dotyczyć:

 • nazwy pracodawcy delegującego,
 • siedziby (adresu) oraz numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej o charakterze służbowym, a w przypadku pracodawcy będącego osobą fizyczną – miejsca zamieszkania (adresu) oraz numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej o charakterze służbowym,
 • numeru identyfikacji podatkowej NIP albo numeru identyfikacyjnego uzyskanego w państwie członkowskim siedziby pracodawcy dla celów podatkowych albo ubezpieczeniowych,
 • danych osoby wskazanej do kontaktów z PIP (lub danych osoby działającej w twoim imieniu i upoważnionej do reprezentowania ciebie wobec Państwowej Inspekcji Pracy - gdy jesteś pracodawcą spoza Unii Europejskiej), obejmujących jej imię i nazwisko, adres, pod którym przebywa, oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej o charakterze służbowym,
 • miejsca przechowywania dokumentów delegowanych pracowników,
 • danych pracowników delegowanych do pracy w Polsce,
 • miejsca wykonywania przez nich pracy na terytorium RP,
 • zakończenia okresu delegowania przed upływem terminu wskazanego uprzednio w oświadczeniu.

Jeżeli pracownik został skierowany do pracy na rzecz pracodawcy użytkownika w Polsce przez agencję pracy tymczasowej lub agencję udostępniającą personel, agencja ma obowiązek poinformować o zmianie danych tego pracodawcy użytkownika w sytuacji skierowania pracownika tymczasowego do wykonywania w Polsce na rzecz innego pracodawcy użytkownika.     

Obowiązek złożenia zawiadomienia o zmianie danych ma również zagraniczna agencja zatrudnienia lub agencja wynajmująca personel. Obowiązek ten powstaje w sytuacji, kiedy taka agencja skierowała pracownika do pracy na rzecz pracodawcy użytkownika w tym samym lub innym państwie członkowskim, a użytkownik skierował go do wykonywania pracy w Polsce, co wymagało złożenia przez zagraniczną agencję oświadczenia o delegowaniu pracownika na terytorium RP, a następnie zaszła jakakolwiek zmiana w zakresie informacji ujętych w tym oświadczeniu (np. zmieniło się miejsce wykonywania pracy przez takiego pracownika w Polsce).

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Zawiadomienie o zmianie danych złóż nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia zaistnienia zmiany.

Gdzie załatwisz sprawę

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż zawiadomienie o zmianie danych zawartych w oświadczeniu o delegowaniu pracownika

Najprostszym sposobem jest złożenie zawiadomienia o zmianie danych w oświadczeniu elektronicznie, w tym celu wybierz przycisk "Załatw online". Pamiętaj, że nie musisz drukować, odręcznie podpisywać ani skanować formularzy zawiadomienia. Wystarczy, że wypełnisz formularz na komputerze i potwierdzisz go podpisem kwalifikowanym lub Profilem Zaufanym.

Uwaga! Nie wysyłaj zawiadomienia e-mailem, ponieważ w takiej formie nie zostanie ono przyjęte przez PIP.

Zawiadomienie o zmianie danych w oświadczeniu możesz też złożyć w postaci papierowej. W tym celu skorzystaj z wzorów formularzy udostępnionych na tej stronie.

Zawiadomienie w postaci papierowej możesz:

Zawiadomienie możesz złożyć w języku polskim lub angielskim.

Nie czekaj na pismo z urzędu o przyjęciu zawiadomienia, gdyż urząd go nie wydaje.

Dokumenty

Termin

Zawiadomienie o zmianie danych złóż nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia zaistnienia zmiany.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa będzie załatwiona od razu.

Warto wiedzieć

Kary

Jeżeli nie zawiadomisz Państwowej Inspekcji Pracy, w ciągu 7 dni roboczych, o zmianie danych zawartych w oświadczeniu o delegowaniu pracownika na terytorium RP, to grozi ci kara grzywny od 1 000 do 30 000 zł.

Czy ta strona była przydatna?