Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Poświadczenie oświadczenia końcowego użytkownika w obrocie towarów o znaczeniu strategicznym

Chcesz importować uzbrojenie? Musisz najpierw uzyskać poświadczenie oświadczenia końcowego użytkownika w obrocie towarami o znaczeniu strategicznym

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Podmioty uprawnione do realizacji usługi

Potwierdzenie oświadczenia końcowego użytkownika w obrocie towarów o znaczeniu strategicznym wydaje się na wniosek osób fizycznych, prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną.

Przeznaczony jest do okazania właściwym władzom poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i zaświadcza o wiarygodności importera i o objęciu kontrolą przez właściwe organy Rzeczypospolitej Polskiej transakcji w zakresie importu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej towarów o znaczeniu strategicznym.

Przed złożeniem wniosku o poświadczenie oświadczenia końcowego użytkownika wnioskodawca obowiązany jest utworzyć i stosować wewnętrzny system kontroli.

Uczestnikami procedury mogą być:

1. Wnioskodawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną.

2. Organ kontroli obrotu – minister właściwy do spraw gospodarki.

3. Organy opiniujące – minister właściwy do spraw zagranicznych, minister właściwy do spraw wewnętrznych, minister właściwy do spraw finansów publicznych, Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Szef Służby Wywiad Wojskowego, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef Agencji Wywiadu, a w odniesieniu do materiałów jądrowych, technologii jądrowych oraz innych produktów podwójnego zastosowania, w zakresie których jest właściwy ze względu na zakres swojego działania – także Prezes Państwowej Agencji Atomistyki.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Ministerstwo Rozwoju i Technologii
Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złożenie wniosku o wydanie poświadczenia oświadczenia końcowego użytkownika wraz z załącznikami

Wnioskodawca składa wniosek wraz z załącznikami do organu kontroli obrotu.

Dokumenty

 • Umowa dotyczącą obrotu powinna być przedłożona, jeśli taka umowa jest wymagana w odniesieniu do danego obrotu. W jej zastępstwie dopuszcza się przedłożenie projektu takiej umowy albo list intencyjny lub zapytanie ofertowe.
 • Zgoda właściwego zagranicznego organu na określone dysponowanie towarem jest wymagana w przypadku gdy importer lub końcowy użytkownik zobowiązał się do uzyskania takiej zgody. W jej miejsce może być złożone oświadczenie, że wnioskodawca nie posiada wiedzy w zakresie zobowiązania importera lub końcowego użytkownika do uzyskania uprzedniej zgody właściwego zagranicznego organu na określone dysponowanie towarem o znaczeniu strategicznym będącym przedmiotem wniosku lub jego częścią składową.
 • Proponuje się aby oświadczenie końcowego użytkownika towaru było sporządzone na druku firmowym wnioskodawcy i zawierało w szczególności: nazwę i dokładny adres importera, nazwę i dokładny adres końcowego użytkownika, nazwę i dokładny adres eksportera,określenie towaru o znaczeniu strategicznym, jego opis, ilość i wartość, opis ostatecznego zastosowania towaru o znaczeniu strategicznym.
 • W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tego dokumentu na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 1. Złożenie zapytania do organów opiniujących

Organ kontroli obrotu, w formie pisemnej lub za pośrednictwem systemu elektronicznego występuje do organów opiniujących o zajęcie stanowiska co do istnienia przeciwwskazań w wydaniu poświadczenia.

 1. Przygotowanie opinii w sprawie wydania poświadczenia

Organy opiniujące przygotowują opinię dotyczącą wydania poświadczenia. Organ opiniujący może żądać od osoby fizycznej lub prawnej udzielenia informacji umożliwiających sprawdzenie danych zawartych we wniosku.

Stanowisko organów opiniujących nie wymaga formy postanowienia i nie podlega zaskarżeniu.

Termin

14 dni.

 1. Przygotowanie decyzji dotyczącej wydania poświadczenia oświadczenia końcowego użytkownika

Organ kontroli obrotu przygotowuje decyzję dotyczącą wydania poświadczenia oświadczenia końcowego użytkownika zgodnie z jego zakresem we wniosku.

Dokumenty

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Czy ta strona była przydatna?