Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Poświadczenie oświadczenia końcowego użytkownika w obrocie towarów o znaczeniu strategicznym

Chcesz importować towary podwójnego zastosowania z kraju poza UE, a właściwe organy kontroli obrotu w tym kraju wymagają poświadczenia twojej wiarygodności? W takiej sytuacji powinieneś uzyskać poświadczenie oświadczenia końcowego użytkownika w obrocie towarami o znaczeniu strategicznym.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Właściwe władze w państwie, z którego importujesz towary o znaczeniu strategicznym, mogą wymagać od podmiotu, od którego je kupujesz, potwierdzenia:

 • twojej wiarygodności oraz
 • że import został objęty kontrolą przez właściwe organy Rzeczypospolitej Polskiej.

Takim potwierdzeniem jest poświadczenie oświadczenie końcowego użytkownika wydane przez ministra właściwego do spraw gospodarki, na twój wniosek. 

Pamiętaj! Przed złożeniem wniosku o poświadczenie oświadczenia końcowego użytkownika masz obowiązek utworzyć i stosować wewnętrzny system kontroli. Trzeba w nim określić - między innymi - zadania organów przedsiębiorstwa, podstawowe zadania na stanowiskach pracy w zakresie kontroli i zarządzania obrotem, zasady doboru pracowników, zasady archiwizacji danych, kontroli wewnętrznej, realizacji zamówień oraz szkolenia.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Ministerstwo Rozwoju i Technologii pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wydanie poświadczenia oświadczenia końcowego użytkownika

Wniosek o wydanie poświadczenia oświadczenia końcowego użytkownika wraz z załącznikami złóż do organu kontroli obrotu - ministra właściwego do spraw gospodarki.

Oświadczenie końcowego użytkownika towaru powinno być sporządzone na twoim druku firmowym i zawierać w szczególności: nazwę i dokładny adres importera, nazwę i dokładny adres końcowego użytkownika, nazwę i dokładny adres eksportera, określenie towaru o znaczeniu strategicznym, jego opis, ilość i wartość, opis ostatecznego zastosowania towaru o znaczeniu strategicznym oraz zakres twojego zezwolenia na obrót towarami o znaczeniu strategicznym.

Dokumenty

 • Umowa dotyczącą obrotu powinna być dołączona do wniosku, jeśli jest wymagana w odniesieniu do danego obrotu. Możesz złożyć również projekt takiej umowy albo list intencyjny lub zapytanie ofertowe.
 • Zgoda właściwego zagranicznego organu na określone dysponowanie towarem jest wymagana, gdy importer lub końcowy użytkownik zobowiązał się do uzyskania takiej zgody. W jej miejsce może być złożone oświadczenie, że wnioskodawca nie posiada wiedzy w zakresie zobowiązania importera lub końcowego użytkownika do uzyskania uprzedniej zgody właściwego zagranicznego organu na określone dysponowanie towarem o znaczeniu strategicznym będącym przedmiotem wniosku lub jego częścią składową.
 • W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz tłumaczenie tego dokumentu na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 1. Minister weryfikuje dane zawarte we wniosku

Minister właściwy do spraw gospodarki może zażądać od wnioskodawcy dodatkowych informacji potrzebynch do weryfikacji danych zawartych we wniosku. Musisz więc zgłaszać wszelkie zmiany dotyczące danych zawartych we wniosku, w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

 1. Minister sprawdza, czy istnieją przeciwskazania do wydania poświadczenia

Minister właściwy do spraw gospodarki, przed wydaniem poświadczenia oświadczenia końcowego użytkownika, może wystąpić w formie pisemnej lub za pośrednictwem systemu elektronicznego, do organów opiniujących (między innymi: ministrowie właściwi do spraw wewnętrznych i zagranicznych i finansów publicznych, szefowie służby kontrwywiadu wojskowego, wywiadu wojskowego, agencji bezpieczeństwa wewnętrznego) o poinformowanie, czy istnieją przeciwskazania do wydania takiego zezwolenia.

Organy opiniujące przedstawiają swoje stanowiska w ciągu 14 dni. Te stanowiska nie podlegają zaskarżeniu.

Termin

14 dni.

 1. Minister poświadcza oświadczenie końcowego użytkownika

Jeśli twoje oświadczenie spełnia ogólne warunki wewnętrznego systemu kontroli, minister włściwy do spraw gospodarki poświadczy twoje oświadczenie. 

Minister może odmówić wydania poświadczenia oświadczenia końcowego użytkownika, jeśli nie jest możliwe potwierdzenie przedstawionych przez ciebie faktów i tym samym nie dajesz gwarancji zgodnego z prawem prowadzenia obrotu towarami o znaczeniu strategicznym.

Dokumenty

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra nie służy odwołanie, jednakże możesz zwrócić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Czy ta strona była przydatna?