Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Biegły rewident – uzyskanie uprawnień

Chcesz pracować jako biegły rewident? Zamierzasz zajmować się audytem w firmach? Musisz najpierw zdobyć uprawnienia.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • listownie
 • w siedzibie Izby

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kto może zostać biegłym rewidentem 

Biegłym rewidentem może być osoba, która:

 • korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych
 • ma nieposzlakowaną opinię i swoim dotychczasowym postępowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu biegłego rewidenta
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • ukończyła studia wyższe w Polsce lub zagraniczne studia wyższe uznane w Polsce za równorzędne i włada językiem polskim w mowie i piśmie
 • odbyła
  • roczną praktykę w zakresie rachunkowości w państwie Unii Europejskiej oraz co najmniej 2-letnią aplikację w firmie audytorskiej zarejestrowanej w państwie UE pod kierunkiem biegłego rewidenta lub biegłego rewidenta zarejestrowanego w państwie Unii Europejskiej lub
  • 3-letnią aplikację w firmie audytorskiej zarejestrowanej w państwie Unii Europejskiej pod kierunkiem biegłego rewidenta lub biegłego rewidenta zarejestrowanego w państwie Unii Europejskiej, albo 
  • uzyskała zwolnienie z praktyki i aplikacji 
 • zdała 10 pisemnych egzaminów według określonego zakresu tematycznego
 • zdała egzamin dyplomowy
 • złożyła ślubowanie.

Jakie warunki musi spełnić osoba, która ma uprawnienia z innego państwa Unii Europejskiej

Do rejestru biegłych rewidentów może być wpisana osoba z uprawnieniami biegłego rewidenta z państw Unii Europejskiej lub państw trzecich, która:

 • posiada uprawnienia do przeprowadzania obowiązkowych badań sprawozdań finansowych, uzyskane w innym państwie Unii Europejskiej
 • posiada uprawnienia do przeprowadzania obowiązkowych badań sprawozdań finansowych, uzyskane w państwie trzecim, jeżeli spełnia wymagania w zakresie kwalifikacji zawodowych zgodne z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (dalej zwanej "ustawą") lub równoważne (na zasadzie wzajemności)
 • zda egzamin w języku polskim z prawa gospodarczego obowiązującego w Polsce, w zakresie niezbędnym do wykonywania badań sprawozdań finansowych
 • złoży ślubowanie
 • złoży wniosek do o wpis do rejestru biegłych rewidentów.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Rekrutacja do postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów prowadzona jest w sposób ciągły, od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego)

Gdzie załatwisz sprawę

POLSKA IZBA BIEGŁYCH REWIDENTÓW W WARSZAWIE al. Aleja Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Zgłoś przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego

Osoby, które chcą ubiegać się o wpis do rejestru biegłych rewidentów, składają do Komisji Egzaminacyjnej zgłoszenie o przystąpieniu do postępowania kwalifikacyjnego wraz z załącznikami.

To, w jaki sposób składasz zgłoszenie, zależy od tego jakie posiadasz obywatelstwo:

 • jeśli jesteś obywatelem Polski, musisz wypełnić zgłoszenie o przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego, wydrukować je, podpisać i wysłać do Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.
 • jeśli nie posiadasz obywatelstwa polskiego, wypełnij  zgłoszenie o przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z wzorem zgłoszenia, podpisujesz i wysyłasz do Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.  

Ile zapłacisz

1000 zł

Opłata wstępna za przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów (na podstawie uchwały nr 1480/22a/2021 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie wysokości opłaty wstępnej za przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego)

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zgłoszenie zawiera następujące dane:

- imię i nazwisko;

- adres zamieszkania;

- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

- zobowiązanie do terminowego uiszczania opłat za egzaminy objęte programem postępowania kwalifikacyjnego;

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Uwaga: Wniosek dotyczy osób nieposiadających polskiego obywatelstwa. W takim wypadku wniosek należy wypełnić i wysłać do PIBR

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Kwestionariusz osobowy zawiera:

1) imię (imiona) i nazwisko;

2) obywatelstwo;

3) adres do korespondencji;

4) adres poczty elektronicznej;

5) numer PESEL, a w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego numer i rodzaj dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia

Wnioskodawca powinien załączyć oryginały lub urzędowo poświadczone kopie dokumentów potwierdzających:

 • posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu biegłego rewidenta, w zakresie wykształcenia oraz praktyki
 • kwalifikacje nabyte w drodze dotychczasowego kształcenia oraz doświadczenie zawodowe

– wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego (jeśli dokumenty są w języku obcym).

Termin

Rekrutacja do postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów prowadzona jest w sposób ciągły, od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego)

 1. Komisja zawiadamia o dopuszczeniu do postępowania kwalifikacyjnego

Jeśli Komisja Egzaminacyjna dopuści cię do postępowania kwalifikacyjnego, otrzymasz pisemnie lub drogą elektroniczną:

 • numer ewidencyjny
 • dostęp do logowania na stronie Polskiej Izby Biegłych Rewidentów
 • indywidualny numer rachunku bankowego do wpłat na rzecz Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (w tym egzaminów).

Dokumenty

Termin

Zostaniesz zawiadomiony o dopuszczeniu do postępowania w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia albo od uzupełnienia braków w zgłoszeniu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających dokonania wyjaśnień, termin otrzymania zawiadomienia może zostać wydłużony o kolejne 30 dni.

Termin jest dłuższy i wynosi 60 dni w przypadku: 

 • osób fizycznych, które posiadają uprawnienia do przeprowadzania obowiązkowych badań sprawozdań finansowych, uzyskane w innym niż Polska państwie Unii Europejskiej
 • osób fizycznych, które posiadają uprawnienia do przeprowadzania obowiązkowych badań sprawozdań finansowych, uzyskane w państwie trzecim, jeżeli spełnia wymagania w zakresie kwalifikacji zawodowych zgodne z warunkami określonymi w niniejszej ustawie lub równoważne. 
 1. Wnieś opłatę egzaminacyjną

Na dowodzie uiszczenia opłaty egzaminacyjnej wska imię i nazwisko, numer ewidencyjny oraz nazwę i termin egzaminu.

Ile zapłacisz

Opłaty wynoszą:

 • 750 zł - opłata egzaminacyjna,
 • 1550 zł - za egzaminy z prawa gospodarczego (30% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy).

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Termin

Opłatę egzaminacyjną musisz wnieść co najmniej 21 dni przed terminem każdego egzaminu, na swój indywidulany rachunek bankowy do wpłat na rzecz Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

 1. Postępowanie kwalifikacyjne

Egzaminy

Egzaminy z wiedzy składają się z pytań testowych i zadań sytuacyjnych obejmujących 10 tematów egzaminacyjnych z zakresu:

 • teorii i zasad rachunkowości
 • zasad sporządzania sprawozdań finansowych, w tym skonsolidowanych sprawozdań finansowych
 • międzynarodowych standardów rachunkowości
 • analizy finansowej
 • rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej
 • zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej
 • rewizji finansowej
 • krajowych standardów wykonywania zawodu
 • etyki zawodowej i niezależności biegłego rewidenta
 • wymogów prawnych dotyczących badania sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentów i firm audytorskich.

Sprawdź szczegółowy zakres tematyczny egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów.

W trakcie egzaminu kandydat na biegłego rewidenta może korzystać z przepisów prawa ogłoszonych w dziennikach urzędowych lub zawartych w zbiorach przepisów bez komentarzy, standardów rachunkowości, krajowych standardów badania, uchwał, postanowień, stanowisk, wskazówek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz z urządzeń ułatwiających liczenie (kalkulatorów), z wyjątkiem urządzeń posiadających funkcje gromadzenia, przetwarzania i przenoszenia danych.

Egzaminy z wiedzy przeprowadza się w cyklu składającym się z czterech sesji egzaminacyjnych, z których każda obejmuje 2 albo 3 egzaminy z wiedzy. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów wyznacza terminy dla każdego egzaminu z wiedzy w danej sesji nie rzadziej niż dwa razy w roku, a także określa liczbę egzaminów z wiedzy w danej sesji.

Egzamin z wiedzy składa się z 2 albo 3 bloków tematycznych. Blok tematyczny zawiera pytania testowe oraz zadania sytuacyjne. Pytanie testowe jest pytaniem jednokrotnego wyboru, które jest oceniane w następujący sposób:

 • odpowiedź prawidłowa - dwa punkty;
 • odpowiedź nieprawidłowa - minus jeden punkt;
 • brak odpowiedzi - zero punktów.

Zadanie sytuacyjne jest oceniane według skali punktowej podanej w zadaniu. Za nieprawidłowo rozwiązane zadanie lub brak rozwiązania nie stosuje się punktów ujemnych. Czas trwania poszczególnych egzaminów z wiedzy jest uzależniony od liczby pytań testowych i liczby zadań sytuacyjnych i nie może przekroczyć 240 minut. Warunkiem zdania egzaminu z wiedzy jest uzyskanie co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów z każdego bloku tematycznego.

Zaliczanie egzaminów

Zaliczenie kandydatom na biegłych rewidentów egzaminów z wiedzy, następuje na wniosek złożony do Komisji, zawierający imię i nazwisko, numer ewidencyjny oraz dowód uiszczenia opłaty za rozpatrzenie wniosku. Kandydat na biegłego rewidenta przesyła wnioski o zaliczenie egzaminów w formie papierowej oraz elektronicznej na adres e-mail: zwolnienia@pibr.org.pl. 

Kandydat na biegłego rewidenta może złożyć wniosek o zaliczenie:

1) egzaminu z wiedzy, jeżeli w tym zakresie zdał egzaminy uniwersyteckie lub równorzędne - w takim przypadku wskazuje egzamin, o którego zaliczenie się ubiega oraz załącza odpis lub urzędowo uwierzytelnioną kopię dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych, a w przypadku osób będących w trakcie studiów - zaświadczenie o odbywaniu studiów, a także oryginały lub urzędowo uwierzytelnione odpisy dokumentów potwierdzających:

 • zaliczenie egzaminów uniwersyteckich lub równorzędnych
 • nazwę przedmiotu lub przedmiotów i potwierdzony przez uczelnię program kształcenia lub inny dokument w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z wymaganiami z zakresu tematycznego egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
 • formę przeprowadzenia egzaminów, o zaliczenie których się ubiega;

2) wszystkich egzaminów z wiedzy - w takim przypadku załącza odpis lub urzędowo uwierzytelnioną kopię dyplomu potwierdzającego:

 • ukończenie studiów wyższych na kierunku, którego program kształcenia został zrealizowany w ramach umowy pomiędzy uczelnią a Komisją Egzaminacyjną, lub kierunku, o którym mowa w art. 275 ustawy,
 • datę ukończenia studiów wyższych;

3) egzaminu z wiedzy, jeżeli zdał egzamin w ramach postępowania kwalifikacyjnego prowadzonego przez organ uprawniony do nadawania uprawnień biegłego rewidenta w innym państwie Unii Europejskiej, o zakresie obejmującym wiedzę, której dotyczy egzamin o którego zaliczenie się ubiega - w takim wypadku załącza oryginały lub uwierzytelnione odpisy dokumentów potwierdzających zaliczenie egzaminu z wiedzy w ramach postępowania kwalifikacyjnego prowadzonego przez organ uprawniony do nadawania uprawnień biegłego rewidenta w innym państwie Unii Europejskiej, datę zdania egzaminu oraz zakres tematyczny egzaminu w ramach tego postępowania wraz z programem nauczania w zakresie niezbędnym dla stwierdzenia zgodności z wymaganiami z zakresu tematycznego egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów, a w przypadku zakończenia tego postępowania - datę jego zakończenia;

4) egzaminu z prawa podatkowego - w takim wypadku załącza oryginał lub urzędowo uwierzytelniony odpis dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu doradcy podatkowego lub zajmowanie stanowiska inspektora kontroli skarbowej.

Jeżeli wniosek dotyczy zagranicznych studiów wyższych, kandydat na biegłego rewidenta załącza tłumaczenia wskazanych dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Komisja rozpatruje wnioski w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających dokonania wyjaśnień termin ten może być wydłużony o kolejne 30 dni.

Praktyka

Oprócz zdania egzaminów pisemnych, kandydat na biegłego rewidenta musi również odbyć roczną praktykę w zakresie rachunkowości w jednostce, która prowadzi księgi rachunkowe, podmiocie prowadzącym usługowo księgi rachunkowe dla takich jednostek lub w firmie audytorskiej, jeżeli prowadzi usługowo księgi rachunkowe.

Podstawą praktyki może być:

 • stosunek pracy w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż pół etatu
 • umowa cywilnoprawna zawarta z:
  • jednostką prowadzącą księgi rachunkowe lub
  • podmiotem prowadzącym usługowo księgi rachunkowe dla jednostek prowadzących księgi rachunkowe
  • firmach audytorskich, jeżeli prowadzą usługowo księgi rachunkowe dla jednostek prowadzących księgi rachunkowe.

Kandydat na biegłego rewidenta ma obowiązek, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia praktyki, powiadomić pisemnie Komisję o miejscu, formie odbywania praktyki i dacie jej rozpoczęcia oraz przekazać oświadczenie podmiotu lub jednostki, w której odbywa praktykę, że spełnia warunki, o których mowa w § 20 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów. Kandydat na biegłego rewidenta ma również obowiązek na bieżąco powiadamiać Komisję o zmianie danych podanych w zawiadomieniu.

W trakcie odbywania praktyki kandydat na biegłego rewidenta dokumentuje na bieżąco przebieg praktyki w prowadzonym przez siebie dzienniku.

Komisja stwierdza odbycie praktyki, po złożeniu przez kandydata na biegłego rewidenta wniosku zawierającego imię i nazwisko oraz numer ewidencyjny wraz z potwierdzonym przez osobę lub osoby, które praktyką kierowały lub ją nadzorowały dziennikiem praktyki.

Na wniosek kandydata, zawierający imię i nazwisko oraz numer ewidencyjny, Komisja Egzaminacyjna zalicza kandydatowi na biegłego rewidenta odbycie rocznej praktyki w rachunkowości, jeśli:

 • był zatrudniony w firmie audytorskiej lub pozostawał w stosunku pracy na samodzielnym stanowisku w komórkach finansowo-księgowych przez co najmniej 3 lata
 • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych
 • jest mianowanym kontrolerem Najwyższej Izby Kontroli. 

Do wniosku w sprawie zaliczenia praktyki, kandydat na biegłego rewidenta załącza oryginał lub urzędowo poświadczoną kopię dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków. 

Aplikacja

Po zaliczeniu praktyki, kandydat na biegłego rewidenta musi odbyć co najmniej dwuletnią aplikację pod kierunkiem biegłego rewidenta. Aplikację odbywa się w firmach audytorskich, które:

 • prowadzą badania sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych łącznie dla co najmniej 10 podmiotów lub
 • zatrudniają lub współpracują z co najmniej 3 biegłymi rewidentami wykonującymi zawód biegłego rewidenta.

Przed rozpoczęciem aplikacji kandydat na biegłego rewidenta uzyskuje pisemną zgodę firmy audytorskiej na odbywanie aplikacji w tej firmie.

Kandydat na biegłego rewidenta może przystąpić do pierwszego roku aplikacji po zaliczeniu egzaminów z wiedzy z sesji II i zdaniu co najmniej dwóch egzaminów z wiedzy z sesji III.  Kandydat na biegłego rewidenta może przystąpić do ostatniego roku aplikacji po zaliczeniu wszystkich egzaminów z wiedzy.

Aplikację odbywa się na podstawie stosunku pracy w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż pół etatu. W przypadkach uzasadnionych doświadczeniem zawodowym kandydata na biegłego rewidenta Komisja może wyrazić zgodę na odbywanie aplikacji na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Kandydat na biegłego rewidenta:

 • w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia aplikacji, powiadamia pisemnie w postaci papierowej lub elektronicznej, Komisję o miejscu, formie odbywania aplikacji i dacie jej rozpoczęcia;
 • na bieżąco powiadamia Komisję o zmianie miejsca, formy odbywania aplikacji lub dacie jej rozpoczęcia. 

W trakcie odbywania aplikacji kandydat na biegłego rewidenta dokumentuje na bieżąco przebieg aplikacji w dzienniku aplikacji. Dane o przebiegu aplikacji zawarte w dzienniku aplikacji są przynajmniej raz na kwartał kontrolowane i potwierdzane przez biegłego rewidenta, pod kierunkiem którego odbywa się aplikacja.

Komisja stwierdza odbycie aplikacji, na wniosek kandydata na biegłego rewidenta zawierający imię i nazwisko oraz numer ewidencyjny, w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających dokonania wyjaśnień termin ten może zostać wydłużony do 60 dni. Do wniosku, kandydat na biegłego rewidenta załącza dziennik aplikacji wraz z opinią biegłego rewidenta, pod kierunkiem którego odbywała się aplikacja, oraz oświadczenie odbycia aplikacji wydane przez firmę audytorską, w której kandydat na biegłego rewidenta odbywał aplikację.

Doświadczenie zawodowe

Spełnienie warunku doświadczenia zawodowego kandydat na biegłego rewidenta potwierdza oświadczeniem o posiadaniu wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • wymaganym dla odbycia praktyki oraz przygotowania sprawozdania finansowego, które było poddane badaniu przez biegłego rewidenta
 • prawa i finansów w obszarach związanych z rachunkowością
 • rewizji finansowej w zakresie nabycia umiejętności wymaganych od biegłych rewidentów

- w związku z wykonywanym zawodem, prowadzoną działalnością lub zajmowanym stanowiskiem pracy.

 Do oświadczenia trzeba dołączyć: 

 • oryginały lub urzędowo poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadanie doświadczenia zawodowego na podstawie stosunku pracy w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż pół etatu, odpłatnej umowy cywilnoprawnej, umowy spółki lub prowadzenia własnej działalności
 • zestawienie wykonanych czynności potwierdzających nabyte umiejętności.

Komisja, na podstawie oświadczenia i dokumentów, stwierdza posiadanie doświadczenia zawodowego, na wniosek kandydata na biegłego rewidenta, zawierający imię i nazwisko oraz numer ewidencyjny, w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających dokonania wyjaśnień termin ten może zostać wydłużony do 60 dni.

Ile zapłacisz

 • 258 zł - opłata za złożenie wniosku o zaliczenie egzaminu (5% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy).
 • 258 zł - opłata za złożenie wniosku o zaliczenie aplikacji (5% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy).

Opłaty należy wnosić, bez uprzedniego powiadomienia, na indywidualne rachunki bankowe, podając w opisie przelewu: imię i nazwisko kandydata, numer ewidencyjny i dopisek "opłata za wniosek".

Złożenie:

 • wniosku o stwierdzenie odbycia praktyki
 • wniosku o stwierdzenie posiadania przez kandydata na biegłego rewidenta doświadczenia zawodowego

- nie wymaga wniesienia opłaty.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek zawiera imię i nazwisko oraz numer ewidencyjny kandydata.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek zawiera imię i nazwisko oraz numer ewidencyjny kandydata.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie odbycia aplikacji wydawane jest przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, w którym kandydat na biegłego rewidenta odbywał aplikację.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek zawiera imię i nazwisko oraz numer ewidencyjny kandydata.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Kandydat na biegłego rewidenta oświadcza, iż posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

a) wymaganym dla odbycia praktyki oraz przygotowania sprawozdania finansowego, które było poddane badaniu przez biegłego rewidenta,

b) prawa i finansów w obszarach związanych z rachunkowością

– w związku z wykonywanym zawodem, prowadzoną działalnością lub zajmowanym stanowiskiem pracy.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Termin

Daty egzaminów ustalane są corocznie przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Jeśli zakwalifikujesz się do egzaminu, Komisja Egzaminacyjna zawiadomi cię o tym pisemnie i poda dokładny termin i miejsce jego przeprowadzenia.

 1. Złóż wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego

Kandydat na biegłego rewidenta składa wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego i wyznaczenie terminu tego egzaminu po zdaniu egzaminów z wiedzy oraz stwierdzeniu przez Komisję:

 • odbycia rocznej praktyki w zakresie rachunkowości w państwie Unii Europejskiej oraz co najmniej dwuletniej aplikacji, w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych zarejestrowanym w państwie Unii Europejskiej pod kierunkiem biegłego rewidenta lub pod kierunkiem biegłego rewidenta zarejestrowanego w państwie Unii Europejskiej albo
 • odbycia trzyletniej aplikacji w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych zarejestrowanym w państwie Unii Europejskiej pod kierunkiem biegłego rewidenta lub pod kierunkiem biegłego rewidenta zarejestrowanego w państwie Unii Europejskiej, albo
 • spełnienia warunku posiadania co najmniej 15-letniego doświadczenia zawodowego w zakresie rachunkowości, prawa i finansów.

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego zawiera imię i nazwisko oraz numer ewidencyjny.

Komisja zawiadamia pisemnie lub drogą elektroniczną kandydata na biegłego rewidenta o zakwalifikowaniu do egzaminu dyplomowego, podając termin i miejsce przeprowadzenia egzaminu dyplomowego.

Egzamin dyplomowy składa się z części pisemnej i ustnej. Jest przeprowadzany pod nadzorem co najmniej dwóch członków Komisji stanowiących skład egzaminacyjny. Większość składu egzaminacyjnego stanowią osoby posiadające tytuł biegłego rewidenta.

Część pisemna egzaminu dyplomowego polega na analizie wybranych zagadnień sprawdzających umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej do samodzielnego i należytego wykonywania zawodu biegłego rewidenta, w szczególności do badania rocznych sprawozdań finansowych oraz rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych, w zakresie rozpoznawania ryzyka badania, opracowywania strategii badania, wyboru i stosowania właściwych metod i technik w procesie badania sprawozdań finansowych, opracowywania akt badania sprawozdań finansowych, w tym dokumentacji roboczej i sprawozdania z badania, a także rozstrzygania zawodowych dylematów etycznych, posługiwania się zawodowym osądem przy rozwiązywaniu zagadnień występujących w działalności gospodarczej, oceny poprawności stosowanych zasad i procedur wewnętrznego systemu kontroli jakości w firmie audytorskiej oraz komunikowania i raportowania.

Część ustna egzaminu dyplomowego polega na udzieleniu odpowiedzi na 3 pytania, z których jedno dotyczy omówienia rozwiązań zaprezentowanych w części pisemnej. W trakcie części ustnej egzaminu dyplomowego kandydat na biegłego rewidenta nie może korzystać z dodatkowych materiałów. Odpowiedzi udzielone w ramach części pisemnej i ustnej egzaminu dyplomowego są oceniane z uwzględnieniem poprawności i spójności odpowiedzi oraz umiejętności stosowania przepisów prawa i zasad określanych w standardach wykonywania zawodu biegłego rewidenta.

Część pisemna egzaminu dyplomowego trwa nie dłużej niż 180 minut, część ustna nie dłużej niż 30 minut.

Wynik egzaminu dyplomowego ogłasza przewodniczący składu egzaminacyjnego indywidualnie poszczególnym kandydatom na biegłych rewidentów po zakończeniu egzaminu dyplomowego.

Kandydatowi na biegłego rewidenta, który zdał egzamin dyplomowy, Komisja wydaje zaświadczenie zawierające informacje o spełnieniu warunków uzyskania uprawnień.

Ile zapłacisz

 • 1550 zł - opłata za egzamin dyplomowy (30% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy).

Opłatę wnieś na 30 dni przed terminem egzaminu.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek zawiera imię i nazwisko oraz numer ewidencyjny kandydata.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Termin

Wniosek złóż po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, czyli po zaliczeniu lub zdaniu egzaminów, odbyciu praktyki i aplikacji, kiedy otrzymasz komplet dokumentów uprawniających do przystąpienia do egzaminu dyplomowego.

Termin egzaminu dyplomowego wyznaczy Komisja Egzaminacyjna po złożeniu wniosku o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego.

 1. Komisja wydaje zaświadczenia o ukończeniu postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów

Niezwłocznie po zdaniu egzaminu dyplomowego przez wnioskodawcę, Komisja Egzaminacyjna wydaje zaświadczenie o ukończeniu postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów, zawierające informacje o spełnieniu warunków uzyskania uprawnień, imię i nazwisko oraz numer ewidencyjny. Zaświadczenie wydawane jest w 3 egzemplarzach: po jednym egzemplarzu otrzymuje wnioskodawca, Krajowa Rada Biegłych Rewidentów oraz Komisja Egzaminacyjna.

Wnioskodawca, który ukończył postępowanie kwalifikacyjne na biegłych rewidentów musi złożyć ślubowanie przed prezesem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów lub innym upoważnionym członkiem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz uzyskać wpis do rejestru biegłych rewidentów, prowadzonym przez KRBR.

Dokumenty

Termin

Po odbyciu rocznej praktyki w zakresie rachunkowości, zdaniu z wynikiem pozytywnym egzaminów pisemnych, odbyciu co najmniej dwuletniej aplikacji oraz zdaniu z wynikiem pozytywnym egzaminu dyplomowego.

Ile zapłacisz

Usługa jest płatna, szczegóły znajdziesz w opisie kroków

Ile będziesz czekać

Będziesz mógł wykonywać zawód biegłego po odbyciu rocznej praktyki w zakresie rachunkowości, zdaniu z wynikiem pozytywnym egzaminów pisemnych, odbyciu co najmniej dwuletniej aplikacji oraz zdaniu z wynikiem pozytywnym egzaminu dyplomowego.

Po zdaniu egzaminów musisz złożyć ślubowanie i uzyskać wpis do rejestru biegłych rewidentów.

Jak możesz się odwołać

Od wyniku egzaminu, egzaminu dyplomowego oraz egzaminu z prawa gospodarczego kandydatowi na biegłego rewidenta przysługuje prawo wniesienia pisemnego odwołania do Komisji w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu. Komisja rozpatruje odwołanie w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania i niezwłocznie zawiadamia pisemnie kandydata na biegłego rewidenta o rozstrzygnięciu.

Warto wiedzieć

Kandydat na biegłego rewidenta, po zdaniu egzaminu dyplomowego składa ślubowanie przed prezesem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów lub innym upoważnionym członkiem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Rota ślubowania ma następującą treść: „Przyrzekam, że jako biegły rewident będę wykonywać mój zawód w poczuciu odpowiedzialności, z całą rzetelnością i bezstronnością, zgodnie z przepisami prawa i obowiązującymi standardami wykonywania zawodu. W swoim postępowaniu będę kierował się zasadami etyki zawodowej i niezależnością. Poznane w trakcie wykonywania zawodu biegłego rewidenta fakty i okoliczności zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”.

Czy ta strona była przydatna?