Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Architekt – świadczenie usług transgranicznych w Polsce

Chcesz tymczasowo i okazjonalnie pracować jako architekt w Polsce? Jesteś obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Szwajcarii albo Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i tam zdobyłeś kwalifikacje do wykonywania zawodu architekta. Złóż oświadczenie o zamiarze świadczenia usług transgranicznych jako architekt w Polsce. Jak złożyć oświadczenie dowiesz się poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kto może prowadzić działalność transgraniczną jako architekt

Masz prawo wykonywania usług transgranicznych w zawodzie architekta jeśli:

 • jesteś obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Szwajcarii albo Norwegii, Islandii, Lichtensteinu;
 • posiadasz kwalifikacje zawodowe architekta i prowadzisz zgodnie z prawem działalność w zakresie tego zawodu w innym niż Polska państwie członkowskim.

Oświadczenie złóż przed rozpoczęciem świadczenia usług transgranicznych po raz pierwszy na terytorium Polski oraz ponownie w każdym roku, w którym zamierzasz świadczyć te usługi. Załączniki do oświadczenia składasz tylko raz, w pierwszym roku świadczenia usługi transgranicznej, o ile potwierdzone przez nie fakty nie uległy zmianie.

Zasady świadczenia usług transgranicznych przez obywatela państwa członkowskiego posiadającego kwalifikacje zawodowe architekta określone są w art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa oraz w "Instrukcji dotyczącej postępowania w sprawie świadczenia usług transgranicznych" uchwalonej przez Krajową Radę Izby Architektów RP.

Jakie usługi architekta mogą być świadczone transgranicznie

Świadczenie usługi transgranicznej podlega indywidualnej ocenie dokonywanej przez właściwą okręgową radę izby architektów, przy uwzględnieniu w szczególności: długości, częstotliwości, regularności oraz ciągłości świadczenia tej usługi.

Instrukcja Krajowej Rady określa, że działalność transgraniczna jest traktowana jako tymczasowa i okazjonalna jeśli dotyczy czasu potrzebnego dla wykonania jednego projektu i nadzoru nad jego realizacją.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Przed rozpoczęciem świadczenia usług transgranicznych po raz pierwszy w Polsce oraz ponownie w każdym roku, w którym zamierzasz świadczyć te usługi.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • okręgowe izby architektów

Oświadczenie o zamiarze świadczenia usług transgranicznych składasz do okręgowej rady izby architektów, właściwej ze względu na miejsce wykonywania zamierzonych usług.

Podaj wybraną lokalizację.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż oświadczenie o zamiarze świadczenia usług transgranicznych

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do "Instrukcji dotyczącej postępowania w sprawie świadczenia usług transgranicznych".

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Np. dowód osobisty lub paszport.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia, Uwierzytelnione tłumaczenie
Informacja dodatkowa

Zaświadczenie powinno być wydane nie później niż 3 miesiące przed datą jego złożenia. Dokument wymagany tylko w przypadku gdy zawód fizjoterapeuty nie jest regulowany w państwie siedziby usługodawcy.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia, Uwierzytelnione tłumaczenie
Informacja dodatkowa

Dokument powinien być wydany zgodnie. przepisami Dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie możesz złożyć według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do regulaminu postępowania w sprawie uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez okręgową radę jego danych osobowych w celach związanych z postępowaniem w sprawie świadczenia usług transgranicznych i tymczasowym wpisem na listę okręgowej izby złóż według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do "Instrukcji dotyczącej postępowania w sprawie świadczenia usług transgranicznych".

Oświadczenie, pisma i dokumenty w toku postępowania składa się w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego, z wyłączeniem dokumentów potwierdzających tożsamość i obywatelstwo wnioskodawcy. Oryginały dokumentów przedstawia się wyłącznie do wglądu.

Termin

Przed rozpoczęciem świadczenia usług transgranicznych po raz pierwszy w Polsce oraz ponownie w każdym roku, w którym zamierzasz świadczyć te usługi.

 1. Weryfikacja oświadczenia i załączników

Zespół weryfikacyjny powołany przez okręgową radę izby architektów dokonuje:

 • oceny dokumentów załączonych do oświadczenia pod kątem ich kompletności oraz prawdziwości;
 • indywidualnej oceny usług, które zamierza świadczyć usługodawca pod względem ich długości, częstotliwości, regularności oraz ciągłości w celu ustalenia, czy usługi te mają charakter tymczasowy i okazjonalny;

oraz

 • sporządza protokół z czynności i niezwłocznie przedstawia go okręgowej radzie izby architektów.

W przypadku stwierdzenia braków w oświadczeniu lub w załączonych do niego dokumentach, okręgowa rada izby architektów wzywa do ich usunięcia we wskazanym terminie. Jeśli nie uzupełnisz braków  terminie Krajowa Rada Izby Architektów zawiadomi cię, że twoja sprawa nie będzie dalej rozpoznawana. Wzór wezwania stanowi załącznik nr 3 do "Instrukcji dotyczącej postępowania w sprawie świadczenia usług transgranicznych".

Okręgowa rada izby architektów może zwracać się do właściwych organów państwa członkowskiego o przedstawienie informacji potwierdzających, że usługodawca wykonuje zawód architekta zgodnie z prawem, w sposób należyty oraz że nie zostały na niego nałożone kary dyscyplinarne lub sankcje karne związane z wykonywaniem tego zawodu.

Termin

14 dni od daty otrzymania dokumentów.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania tymczasowego wpisu na listę członków okręgowej izby architektów

Po stwierdzeniu, że przedłożone w postępowaniu dokumenty:

 • są kompletne,
 • ich prawdziwość nie budzi wątpliwości

oraz ustaleniu, że usługi które zamierza świadczyć usługodawca mają charakter tymczasowy i okazjonalny okręgowa rada izby architektów podejmuje uchwałę o dokonaniu tymczasowego wpisu usługodawcy na listę członków okręgowej izby architektów. Uchwała i dokonany na jej podstawie tymczasowy wpis zawierają informację dotyczącą początku i końca ważności wpisu. Uchwała doręczana się usługodawcy.

W przypadku uznania, że usługi, które zamierza świadczyć usługodawca nie mają charakteru tymczasowego i okazjonalnego – okręgowa rada izby architektów podejmuje uchwałę o odmowie dokonania tymczasowego wpisu usługodawcy na listę członków okręgowej izby architektów. Uchwała o odmowie dokonania wpisu doręczana jest usługodawcy wraz z jej uzasadnieniem.

Dokumenty

Termin

Na najbliższym posiedzeniu okręgowej rady izby architektów po otrzymaniu oceny.

 1. Dokonanie tymczasowego wpisu na listę członków okręgowej izby architektów

Okręgowa rada izby architektów na podstawie uchwały, w terminie 3 dni, dokonuje tymczasowego wpisu na listę członków Izby Architektów. Wpis jest dokonywany nieodpłatnie i nie może powodować utrudnień lub opóźnień w świadczeniu usługi transgranicznej. Architekt (usługodawca) uzyskuje prawo do świadczenia usługi transgranicznej w Polsce.

O dokonaniu wpisu okręgowa rada informuje usługodawcę na piśmie i wskazuje, że w okresie świadczenia usługi jest on zobowiązany do przestrzegania obowiązującego w Polsce prawa, w szczególności przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.

Aktualna, publicznie dostępna (na stronie internetowej właściwej okręgowej izby) lista członków okręgowej izby architektów powinna w przypadku usługodawcy zawiera informację, że wpis na listę jest tymczasowy.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Okręgowa rada izby architektów podejmuje uchwałę w sprawie tymczasowego wpisu architekta na listę członków w ciągu miesiąca, a w szczególnych przypadkach w ciągu dwóch miesięcy.

Jak możesz się odwołać

Od uchwały okręgowej rady izby architektów o odmowie dokonania wpisu służy odwołanie do Krajowej Rady Izby Architektów w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały.

Warto wiedzieć

Usługi transgraniczne a ubezpieczenie

Architekt wykonujący usługi transgraniczne w Polsce nie ma obowiązku rejestracji swojej działalności w systemie ubezpieczeń społecznych. Jest jednak obowiązany poinformować właściwy oddział ZUS o zamiarze świadczenia usługi transgranicznej przed jej rozpoczęciem, a w nagłych przypadkach - o świadczeniu usługi transgranicznej po jej zakończeniu

Posługiwanie się tytułem zawodowym

Obywatel państwa członkowskiego posiadający kwalifikacje zawodowe architekta lub inżyniera budownictwa świadczący usługę transgraniczną posługuje się tytułem zawodowym nadanym w państwie członkowskim, w którym uzyskał kwalifikacje do wykonywania tego zawodu.

Jeśli kwalifikacje zawodowe architekta zostały uznane w Polsce to może on posługiwać się polskim tytułem zawodowym.

Ponowne złożenie oświadczenia o zamiarze świadczenia usług transgranicznych

Usługodawca, który zamierza świadczyć usługi transgraniczne w kolejnych latach po uzyskaniu tymczasowego wpisu na listę członków okręgowej izby, przedkłada oświadczenie ponownie raz w roku, a przypadku istotnej zmiany sytuacji potwierdzonej uprzednio złożonymi dokumentami przedkłada ponownie dokumenty poświadczające zmianę.

Wykreślenie z listy członków tymczasowych okręgowej izby architektów

Po upływie okresu obowiązywania tymczasowego wpisu na listę członków właściwej okręgowej izby architektów lub na skutek niedostarczenia w przeciągu kolejnego roku wymaganego corocznie oświadczenia, okręgowa rada izby architektów z urzędu dokonuje wykreślenia usługodawcy z prowadzonej listy.

Uznawanie kwalifikacji zawodowych architekta

Krajowa Rada Izby Architektów może wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w stosunku do architekta zamierzającego świadczyć w Polsce usługę transgraniczną po raz pierwszy.

Dodatkowe informacje o możliwości świadczenia usług transgranicznych przez architekta

Na stronie internetowej Izby Architektów RP znajdują się wzory dokumentów oraz instrukcja dotycząca postępowania w sprawie świadczenia usług transgranicznych w języku polskim i angielskim.

Czy ta strona była przydatna?