Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Pielęgniarka lub położna – uznawanie kwalifikacji

Jesteś pielęgniarką lub położną i chcesz uzyskać uznanie w trybie automatycznym swoich kwalifikacji w Polsce? Z opisu tej usługi dowiesz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • listownie
 • elektronicznie
 • w siedzibie izby

Załatw online

Skorzystaj z kreatora biznes.gov.pl jeśli chcesz uznać kwalifikacje wg systemu ogólnego.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Pielęgniarka/-arz/Położna/-y – obywatel UE, ubiegający się o uznanie w trybie automatycznym kwalifikacji formalnych nabytych w UE w zakresie zawodu pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej/położnego, stwierdzenie prawa wykonywania zawodu oraz wpis do rejestru okręgowej rady pielęgniarek i położnych, składa w tym celu wniosek do okręgowej rady pielęgniarek i położnych, na terenie, której zamierza wykonywać zawód. Ponadto przedkłada odpowiednie dokumenty (załączniki), stwierdzające spełnienie wymagań określonych w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.

Uznania w trybie automatycznym kwalifikacji formalnych nabytych w UE, stwierdzenia prawa wykonywania zawodu oraz wpisu do rejestru okręgowej rady pielęgniarek i położnych, dokonuje okręgowa rada pielęgniarek i położnych właściwa ze względu na miejsce wykonywania zawodu, po ustaleniu, że obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, występujący z wnioskiem i właściwymi załącznikami odpowiada następującym wymaganiom:

Pielęgniarka/pielęgniarz

 • posiada jeden z tytułów (pielęgniarki/-arza) wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej
 • posiada dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną, wydany przez odpowiednie władze lub organizację państwa członkowskiego Unii Europejskiej
 • przedstawi zaświadczenie wydane przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej, że dyplom, świadectwo lub inny dokument, o których mowa w pkt. 2, jest zgodny z wymaganiami zawartymi w przepisach prawa Unii Europejskiej, (zob. art. 29 ust. 1, pkt. 1-3, ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej)
 • przedstawi dokument potwierdzający formalne kwalifikacje pielęgniarki (dyplom, świadectwo lub inny dokument) równoważny z dyplomem, świadectwem lub innym dokumentem, uprawniającym do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej zawodu pielęgniarki, wydany przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej, świadczący o rozpoczęciu kształcenia przed określonym dniem oraz odpowiednie zaświadczenia (zob. art. 30, ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej)
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych
 • jego stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej, pozwala na wykonywanie zawodu pielęgniarki
 • przedstawi zaświadczenie wydane przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej, że nie został pozbawiony prawa wykonywania zawodu lub prawo to nie zostało zawieszone i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie w sprawie pozbawienia lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu
 • złoży oświadczenie, że włada językiem polskim w mowie i piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu pielęgniarki
 • wykazuje nienaganną postawę etyczną

Położna/położny

 • posiada jeden z tytułów (położnej/położnego) wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy
 • posiada dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu położnej, wydany przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jeżeli kształcenie w zakresie położnictwa spełnia jeden z następujących warunków:
  • odbyło się w pełnym wymiarze i trwało, co najmniej 3 lata, a rozpoczęcie kształcenia było uzależnione od posiadania dyplomu, świadectwa lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia nauki w szkole wyższej, natomiast w przypadku braku takiego dokumentu rozpoczęcie kształcenia było uzależnione od dokumentu stwierdzającego równoważny poziom wiedzy albo nastąpiła po nim praktyka zawodowa potwierdzona zaświadczeniem stwierdzającym, że położna, po uzyskaniu kwalifikacji do wykonywania czynności położnej, pracowała, jako położna w szpitalu lub uprawnionej w tym zakresie placówce ochrony zdrowia przez okres, co najmniej 2 lat
  • odbyło się w pełnym wymiarze i trwało, co najmniej 2 lata lub 3600 godzin, i było przeznaczone dla osób posiadających dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną,
  • odbyło się w pełnym wymiarze i trwało, co najmniej 18 miesięcy lub 3000 godzin, i było przeznaczone dla osób posiadających dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną, po którym nastąpiła praktyka zawodowa potwierdzona zaświadczeniem stwierdzającym, że położna, po uzyskaniu kwalifikacji do wykonywania czynności położnej, pracowała, jako położna w szpitalu lub uprawnionej w tym zakresie placówce ochrony zdrowia przez okres, co najmniej 1 roku
 • przedstawi zaświadczenie wydane przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej, że dyplom, świadectwo lub inny dokument, o których mowa w pkt. 2, jest zgodny z wymaganiami zawartymi w przepisach prawa Unii Europejskiej, (zob. art. 32 ust. 1 pkt. 1-3, ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej)
 • przedstawi dokument potwierdzający formalne kwalifikacje położnej (dyplom, świadectwo lub inny dokument), równoważny z wykazem dokumentów określonych na podstawie art. 34 ust. 2, ustawy, (zob. wykaz: Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Konfederacji Szwajcarskiej) wydany przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej, świadczący o rozpoczęciu kształcenia przed określonym dniem oraz odpowiednie zaświadczenia (zob. art. 33, ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej)
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych
 • jego stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu i został potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej
 • przedstawi zaświadczenie wydane przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej, że nie został pozbawiony prawa wykonywania zawodu lub prawo to nie zostało zawieszone i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie w sprawie pozbawienia lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu
 • złoży oświadczenie, że włada językiem polskim w mowie i piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu położnej
 • wykazuje nienaganną postawę etyczną

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • okręgowe izby pielęgniarek i położnych
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania zawodu.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o uznanie w trybie automatycznym kwalifikacji, stwierdzenie prawa wykonywania zawodu i wpis do rejestru członków okręgowej izby pielęgniarek i położnych

Złóż wniosek i załączniki do okręgowej rady pielęgniarek i położnych, właściwej ze względu na planowane miejsce wykonywania zawodu.

Jeśli nie masz miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, nie masz pełnomocnika zamieszkałego w Polsce lub nie działasz za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, to musisz wskazać w Polsce pełnomocnika do doręczeń. Nie musisz wyznaczać pełnomocnika jeśli wybierzesz elektroniczny sposób załatwienia sprawy.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek zawiera oświadczenia następującej treści:

- „oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych”;

- „oświadczam, iż władam językiem polskim w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej”.

Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Kopia
Informacja dodatkowa

Wydany przez uprawniony podmiot w państwie wnioskodawcy, jeśli w państwie wnioskodawcy są wydawane tego rodzaju dokumenty.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelnione tłumaczenie
Informacja dodatkowa

Zaświadczenie powinno być wydane nie później niż 3 miesiące przed datą jego złożenia. Dokument wymagany tylko w przypadku gdy zawód fizjoterapeuty nie jest regulowany w państwie siedziby usługodawcy.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

 • Dokumentem potwierdzającym twoje uprawnienia do wykonywania zawodu jest: dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji wydany przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego UE
 • Zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym wykonywać zawód musi być wydane przez uprawnionego lekarza państwa członkowskiego Unii Europejskiej i powinno być sporządzone w ciągu ostatnich 3 miesięcy. Do zaświadczenia wystawionego w innym języku niż polski dołącz tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego
 • Zaświadczenie wydane przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej, że wnioskodawca nie został pozbawiony prawa wykonywania zawodu lub prawo to nie zostało zawieszone i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie w sprawie pozbawienia lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu powinno być sporządzone w ciągu ostatnich 3 miesięcy
 • Dołącz dwa zdjęcia o wymiarach 35 x 45 mm

Jeśli nie spełniasz warunków koniecznych do automatycznego uznawania kwalifikacji, to możesz uznać kwalifikacje w ramach tzw. ogólnego systemu uznawania kwalifikacji.

Złóż wniosek o uznanie kwalifikacji w trybie ogólnym. Do wniosku dołącz dokumenty potwierdzające kwalifikacje (wykształcenie, doświadczenie zawodowe), sporządzone w języku polskim lub wraz z kopią tłumaczenia na język polski. Wniosek wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty złóż bezpośrednio do wybranej przez ciebie okręgowej rady pielęgniarek i położnych, która prowadzić będzie postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji. Dane kontaktowe okręgowych izb pielęgniarek i położnych znajdziesz na stronie NIPiP.

Załączniki do wniosku:

 • kopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość
 • kopie:
  • dyplomów
  • świadectw i innych dokumentów potwierdzających wykształcenie
  • świadectw i innych dokumentów potwierdzających ukończone kursy/szkolenia
  • świadectw i innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w których zawarta jest informacja m.in. o okresie zatrudnienia, rodzaju stosunku prawnego, jaki łączył wnioskodawcę z pracodawcą/zleceniodawcą
  • zaświadczenia o posiadanych kwalifikacjach do wykonywania zawodu regulowanego, wydanego przez uprawnioną instytucję w państwie wnioskodawcy (powinna w nim być zawarta informacja o poziomie kwalifikacji zawodowych, zgodnie z art. 11 dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych
  • dokumentu z państwa wnioskodawcy, wydanego przez upoważnioną instytucję, który potwierdza uprawnienia wnioskodawcy do wykonywania zawodu – jeżeli tego rodzaju dokumenty są wydawane w państwie wnioskodawcy z urzędu lub na prośbę wnioskującego
  • dokumentu zawierającego informacje o odbytym programie kształcenia
 • dowód uiszczenia opłaty – opłata wynosi 35 procent wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w roku wydania legitymacji. W 2024 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4242 zł do 30 czerwca, a od 1 lipca 4300 zł. Opłatę wpłać na rachunek bankowy właściwej okręgowej izby pielęgniarek i położnych

Dokumenty obcojęzyczne dostarcz wraz z kopią tłumaczenia na język polski. W przypadku dokumentów szczególnie istotnych dla przeprowadzenia postępowania okręgowa izba pielęgniarek może wymagać kopii tłumaczenia dokonanego przez tłumacza przysięgłego prowadzącego działalność w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim. Tłumaczenie na język polski nie jest wymagane w przypadku dokumentów potwierdzających: imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo oraz nazwę państwa wnioskodawcy. Wyżej wymienione dokumenty złóż w formie kopii. Oryginały dokumentów przedkłada się wyłącznie do wglądu.

 1. Izba pielęgniarek potwierdzi, że otrzymała twój wniosek i sprawdzi go

Okręgowa rada pielęgniarek i położnych (ORPiP) w ciągu miesiąca od dnia otrzymania twojego wniosku, wyśle ci potwierdzenie o otrzymaniu wniosku i załączników oraz poinformuje cię o ewentualnych brakach.

Jeśli twój wniosek i załączniki nie spełniają warunków formalnych, ORPiP wezwie cię do uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie (z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania).

Po weryfikacji formalnej następuje weryfikacja merytoryczna, podczas, której ORPiP na podstawie analizy przedłożonych dokumentów, ocenia czy spełniasz wymagania do uznania w trybie automatycznym kwalifikacji formalnych nabytych w UE, stwierdzenia prawa wykonywania zawodu oraz wpisu do rejestru członków okręgowej izby pielęgniarek i położnych.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Termin

W ciągu miesiąca.

 1. Uznanie w trybie automatycznym kwalifikacji formalnych nabytych w UE, stwierdzenie prawa wykonywania zawodu oraz wpis do rejestru członków okręgowej izby pielęgniarek i położnych

Okręgowa rada pielęgniarek i położnych uznaje w trybie automatycznym kwalifikacje formalne, stwierdza prawo wykonywania zawodu oraz dokonuje wpisu do rejestru członków okręgowej izby pielęgniarek i położnych, pielęgniarce/położnej, która złożyła poprawne i kompletne dokumenty (wniosek i załączniki), stwierdzające spełnienie wymagań określonych w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej albo odmawia uznania kwalifikacji formalnych i stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej. Uznanie w trybie automatycznym kwalifikacji formalnych, stwierdzenie prawa i wpis do rejestru lub odmowa uznania kwalifikacji formalnych następuje w drodze uchwały właściwej okręgowej rady pielęgniarek i położnych. Okręgowy rejestr pielęgniarek i położnych prowadzi się w formie elektronicznej.

Dokumenty

Termin

Maksymalnie w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia wszystkich wymaganych dokumentów określonych ustawą.

 1. Dostaniesz dokument „Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/-arza/położnej/-ego”

Okręgowa rada pielęgniarek i położnych wyda ci dokument (zaświadczenie) „Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/-arza/położnej/-ego”. Dokument ten stwierdza twoje prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej oraz dokonanie wpisu do rejestru członków okręgowej izby pielęgniarek i położnych. Oprócz Prawa wykonywania zawodu dostaniesz uchwałę okręgowej izby w sprawie uznania kwalifikacji, stwierdzenia prawa i wpisu do rejestru. Jeśli okręgowa izba odmówi ci uznania kwalifikacji, to dostaniesz uchwałę mającą moc decyzji administracyjnej, od której możesz się odwołać.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
 1. Przekazanie danych do Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych

Okręgowa rada pielęgniarek i położnych przekazuje drogą elektroniczną, nie później niż w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu do rejestru, dane obejmujące wpis w okręgowym rejestrze pielęgniarek i położnych do Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych, którego właścicielem i administratorem jest Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych. Aktualizacja danych następuje online i jest widoczna natychmiast po wprowadzeniu danych do okręgowego rejestru.

Termin

W ciągu 7 dni.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Maksymalnie 3 miesiące od dnia złożenia wszystkich wymaganych dokumentów.

Jak możesz się odwołać

Jeśli otrzymasz decyzję odmowną, to możesz się od niej odwołać w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie złóż do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych za pośrednictwem okręgowej izby, która wydała ci decyzję.

Czy ta strona była przydatna?