Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Pielęgniarka, położna – wykreślenie z rejestru z powodu przeniesienia na teren innej izby

Jesteś pielęgniarką/położną i chcesz działać na obszarze innej niż obecnie okręgowej izby? Musisz złożyć najpierw wniosek o wykreślenie z rejestru członków okręgowej izby pielęgniarek i położnych. Szczegółów dowiesz się poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • listownie
  • w siedzibie izby

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Pielęgniarka/-arz/położna/-y ubiegająca się o wykreślenie z rejestru członków okręgowej izby pielęgniarek i położnych w związku z zamiarem przeniesienia się na obszar działania innej okręgowej izby pielęgniarek i położnych lub wykonywania zawodu wyłączenie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa okręgowej radzie pielęgniarek i położnych izby, której jest członkiem wniosek o wykreślenie z informacją o dokonanym wyborze okręgowej izby, której chce zostać członkiem. Ponadto, składa dokument uprawniający do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej w celu dokonania stosownej adnotacji przez organ dokonujący wykreślenia z rejestru.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

  • okręgowe izby pielęgniarek i położnych
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania zawodu.

Co zrobić krok po kroku

  1. Złóż wniosek o wykreślenie z rejestru członków okręgowej izby pielęgniarek i położnych z powodu przeniesienia na teren działania innej okręgowej izby

Dokumenty

  1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Okręgowa rada pielęgniarek i położnych weryfikuje poprawność oraz kompletność wniosku i załączników wymaganych dla właściwego przeprowadzenia procedury.

W przypadku, gdy wniosek i załączniki nie spełniają warunków formalnych, ORPiP wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie (z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania).

  1. Wykreślnie z rejestru członków okręgowej izby pielęgniarek i położnych z powodu przeniesienia na obszar działania innej okręgowej izby

Okręgowa rada pielęgniarek i położnych dokonuje wykreślenia z rejestru członków okręgowej izby pielęgniarek i położnych z powodu przeniesienia na teren działania innej okręgowej izby pielęgniarek i położnych lub wykonywania zawodu wyłącznie poza terytorium RP. Wykreślenie z rejestru z powodu przeniesienia na teren działania innej okręgowej izby lub wykonywania zawodu wyłącznie poza terytorium RP, następuje w drodze uchwały właściwej okręgowej rady pielęgniarek i położnych izby, której pielęgniarka/położna była do tej pory członkiem. Uchwała jest wydawana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje pielęgniarka/położna a drugi dołączany jest do akt osobowych pielęgniarki/położnej.

Okręgowy rejestr pielęgniarek i położnych prowadzi się w formie elektronicznej. ORPiP dokonuje aktualizacji w wyżej wymienionym rejestrze. Ponadto, ORPiP dokonuje zmiany wpisu w dokumencie „Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/-arza/położnej/-ego” potwierdzając wykreślenie z rejestru z tejże izby, po czym dokument (książeczka) jest zwracany wnioskodawcy.

Dokumenty

  1. Dokonanie aktualizacji w Centralnym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych

Okręgowa rada pielęgniarek i położnych dokonuje aktualizacji danych w okręgowym rejestrze. Informacja o aktualizacji jest przekazywana w ciągu 7 dni do Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych na podstawie uchwały o wykreśleniu pielęgniarki/położnej z danej okręgowej izby. Aktualizacja danych następuje on-line i jest widoczna natychmiast po wprowadzeniu danych do okręgowego rejestru.

Termin

W ciągu 7 dni.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Czy ta strona była przydatna?