Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Pielęgniarka lub położna – czasowe i okazjonalne wykonywanie zawodu w Polsce

Jesteś pielęgniarką lub położną? Zdobyłaś te uprawnienia w którymś z państw Unii Europejskiej i chcesz przez jakiś czas pracować w Polsce? Musisz najpierw zdobyć wpis do rejestru obywateli państw UE wykonujących czasowo zawód pielęgniarki lub położnej. Szczegóły znajdziesz poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • listownie
  • elektronicznie
  • w siedzibie izby

Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kto może skorzystać z usługi

Pielęgniarka lub położna, która zdobyła uprawnienia na terenie UE i chce przez jakiś czas wykonywać ten zawód w Polsce, musi:

  • złożyć oświadczenie do okręgowej rady pielęgniarek i położnych, właściwej ze względu na miejsce wykonywania zawodu, a także przedłożyć odpowiednie dokumenty stwierdzające spełnienie wymagań określonych w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej;
  • uzyskać wpis do rejestru obywateli państw Unii Europejskiej wykonujących czasowo i okazjonalnie zawód pielęgniarki lub położnej na terenie danej izby.

Oświadczenie to składa się przed rozpoczęciem po raz pierwszy wykonywania zawodu w Polsce oraz ponownie w każdym roku, w którym pielęgniarka lub położna zamierza wykonywać swój zawód w Polsce.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

  • okręgowe izby pielęgniarek i położnych
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania zawodu.

Co zrobić krok po kroku

  1. Złożenie oświadczenia o zamiarze czasowego wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej

Pielęgniarka/-arz/Położna/-y - obywatel UE, posiadający prawo wykonywania zawodu w innym państwie członkowskim UE i wykonujący w tym państwie ten zawód, który zamierza czasowo i okazjonalnie wykonywać zawód na terytorium RP oraz uzyskać wpis do rejestru obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej wykonujących czasowo i okazjonalnie zawód pielęgniarki lub położnej na terenie danej izby, składa w tym celu oświadczenie do okręgowej izby pielęgniarek i położnych, na terenie, której zamierza wykonywać zawód.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie zawiera wskazanie miejsca i, o ile to możliwe, czasu wykonywania zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Np. dowód osobisty lub paszport.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wydany przez uprawniony podmiot w państwie wnioskodawcy, jeśli w państwie wnioskodawcy są wydawane tego rodzaju dokumenty.

Wnioskodawca składa oświadczenie o posiadaniu polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej dotyczącej wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej lub oświadczenie o posiadaniu innego dokumentu potwierdzającego indywidualne lub zbiorowe środki zabezpieczenia w zakresie odpowiedzialności zawodowej.

  1. Weryfikacja formalna

1. Okręgowa rada pielęgniarek i położnych (ORPiP) weryfikuje poprawność oraz kompletność oświadczenia oraz załączników wymaganych dla właściwego przeprowadzenia procedury.

2. W przypadku, gdy oświadczenie i załączniki nie spełniają warunków formalnych, ORPiP wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie (z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania).

3. Po weryfikacji formalnej następuje weryfikacja merytoryczna, podczas, której ORPiP może zwrócić się do odpowiednich władz lub organizacji państwa członkowskiego UE, w którym pielęgniarka lub położna na stałe wykonuje zawód pielęgniarki lub położnej o przedstawienie informacji potwierdzających, że pielęgniarka lub położna prowadzi działalność zgodnie z prawem, wykonuje zawód w sposób należyty, jak również, że nie zostały na nią nałożone kary dyscyplinarne lub sankcje karne związane z wykonywaniem zawodu.

  1. Wpis do rejestru obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej wykonujących czasowo i okazjonalnie zawód pielęgniarki lub położnej na terenie danej izby

Okręgowa rada pielęgniarek i położnych dokonuje wpisu do rejestru obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej wykonujących czasowo i okazjonalnie zawód pielęgniarki lub położnej na terenie danej izby.

Termin

Bez zbędnej zwłoki, od dnia złożenia wszystkich niezbędnych dokumentów (oświadczenia i załączników) określonych w ustawie.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Bez zbędnej zwłoki, od dnia złożenia wszystkich niezbędnych dokumentów (oświadczenia i załączników) określonych w ustawie.

Warto wiedzieć

Oświadczenie składa się przed rozpoczęciem po raz pierwszy wykonywania zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ponawia w każdym roku, w którym pielęgniarka i położna zamierza wykonywać w sposób tymczasowy i okazjonalny zawód na terytorium RP.

Czy ta strona była przydatna?