Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Koncesja od starosty na wydobywanie kopalin ze złóż

Chcesz wydobywać surowce, które wykorzystywane są np. w budownictwie lub drogownictwie? Są to kopaliny, takie jak wapienie, dolomity czy piaski i żwiry, które nie znajdują się pod ścisłą kontrolą państwa. W takim przypadku koncesję na ich wydobycie wydaje starosta. Dowiedz się poniżej, jak możesz ją zdobyć.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

O koncesję możesz się starać, jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, także z kapitałem zagranicznym.

Starosta lub prezydent miasta (gdy miasto jest na prawach powiatu) udzieli ci koncesji, gdy:

 • twoje złoże nie jest pod ścisłą kontrolą państwa (własność górnicza), ale chroni je prawo własności nieruchomości gruntowej
 • twoje złoże nie jest większe niż 2 ha
 • w ciągu roku wydobywasz mniej niż 20 000 m3 surowców
 • wydobywasz surowce metodą odkrywkową
 • nie używasz środków strzałowych, które urabiają skały (np. materiały wybuchowe, środki inicjujące i zapalające oraz sprzęt strzałowy)

 Do kopalin chronionych prawem własności nieruchomości gruntowej należą m.in.:

 • bentonit, ił bentonitowy, dolomit, gliny ceramiczne i ogniotrwałe, kreda, kwarcyty, kwarc żyłowy, magnezyty, piaski formierskie, piaski podsadzkowe, piaski i żwiry, surowce ilaste i kaolinowe
 • kamienie łamane i bloczne: bazalt, diabaz, gabro, granit, granodioryt, melafir, porfir, sjenit, tuf porfirowy, amfibolit, gnejs, łupek krystaliczny, marmur, serpentynit, piaskowiec
 • torf
 • wapienie i margle przemysłu cementowego i wapienniczego

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • starostwa powiatowe
 • urzędy dzielnicowe m.st. Warszawy

Wniosek złóż do tego urzędu, gdzie znajduje się twoje złoże.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj lokalizację przedsięwzięcia.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża

Złóż wniosek do tego starosty, gdzie znajduje się twoje złoże. We wniosku zamieść swoje podstawowe dane oraz informacje na temat planowanej eksploatacji złoża. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty. Wniosek złóż w jednym egzemplarzu. Pamiętaj, że starosta może zażądać od ciebie kopii wniosku i załączników.

Zapłać opłatę za przyznanie ci koncesji. Zrób to, zanim złożysz wniosek, a dowód wpłaty dołącz do wniosku.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek zawiera w szczególności:

1) firmę przedsiębiorcy, oznaczenie jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu oraz adresu głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej;

2) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);

3) określenie rodzaju i zakresu wykonywania działalności gospodarczej, na którą ma być udzielona koncesja;

4) właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność, oraz oznaczenie tych nieruchomości zgodnie z ewidencją gruntów i budynków (wymóg ten nie dotyczy poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów);

5) prawa wnioskodawcy do nieruchomości (przestrzeni), w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność, lub prawo, o ustanowienie którego ubiega się wnioskodawca;

6) czas, na jaki koncesja ma być udzielona, wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia działalności;

7) środki, jakimi wnioskodawca dysponuje w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania zamierzonej działalności;

8) wykaz obszarów objętych formami ochrony przyrody; wymóg ten nie dotyczy przedsięwzięć, dla których jest wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach;

9) sposób przeciwdziałania ujemnym wpływom zamierzonej działalności na środowisko.

We wniosku o udzielenie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża określa się również:

- złoże kopaliny lub jego części, która ma być przedmiotem wydobycia;

- wielkość i sposób zamierzonego wydobycia kopaliny;

- stopień zamierzonego wykorzystania zasobów złoża kopaliny, w tym kopalin towarzyszących i współwystępujących użytecznych pierwiastków śladowych, jak również środki umożliwiające osiągnięcie tego celu;

- projektowane położenie obszaru górniczego i terenu górniczego, przedstawione zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju;

- geologiczne i hydrogeologiczne warunki wydobycia, a w razie potrzeby warunki wtłaczania wód do górotworu;

- przewidywany sposób prowadzenia ruchu zakładu górniczego, uwzględniający wymagania określone w art. 108 ust. 2, oraz prognozowany sposób likwidacji zakładu górniczego, uwzględniający obowiązki określone w art. 129 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Jeśli jest wymagana.

Jeżeli twoja inwestycja dotyczy realizacji przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, do wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego musisz dołączyć decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

W decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ określa:

 • rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia; w przypadku inwestycji w zakresie terminalu oraz strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, miejsce realizacji przedsięwzięcia określa się za pomocą mapy w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych, z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, stanowiącej załącznik do decyzji,
 • warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich,
 • wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania innych decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko: pozwolenia na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych.
 • wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,
 • wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko,
 • gotowość instalacji do wychwytywania dwutlenku węgla w przypadku instalacji do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej, o elektrycznej mocy znamionowej nie mniejszej niż 300 MW.
Jak uzyskać dokument?
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (dla składowiska odpadów) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

 • We wniosku określ przewidywany sposób prowadzenia ruchu zakładu górniczego oraz prognozowany sposób likwidacji zakładu górniczego (nie opracowuje się projektu zagospodarowania złoża).
 • Dowód istnienia prawa do nieruchomości możesz zastąpić dowodem przyrzeczenia takiego prawa.
 • Do wniosku dołącz dowody potwierdzające określone okoliczności we wniosku, np.: wyciągi z odpowiednich rejestrów (wypis z rejestru dotyczący podjęcia działalności gospodarczej, zaświadczenie o nadaniu nr NIP, wypis z rejestru gruntów z wycinkiem mapy ewidencyjnej).
 • Załączniki graficzne opracuj zgodnie z wymaganiami dla map górniczych, w tym z granicami podziału terytorialnego kraju.
 • Przygotuj w razie potrzeby kopię wniosku z załącznikami.
 • Możliwe, że starostwo będzie wymagać przedstawienia dokumentacji geologicznej dla terenu, na którym zamierzasz wydobywać kopaliny.
 1. Urząd oceni formalnie i merytorycznie twój wniosek

Urząd oceni czy spełniasz warunki i gwarantujesz prowadzenie działalności zgodnie z koncesją.

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomylisz się we wniosku, albo nie dołączysz potrzebnych dokumentów), to urząd wezwie cię do poprawienia błędów w podanym terminie. Będzie to co najmniej 7 dni. Jeśli nie poprawisz błędów w wyznaczonym terminie, to twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana.

Urząd zajmie się twoją sprawą, gdy dostarczysz uzupełniony wniosek.

 1. Urząd przekaże twój wniosek do uzgodnienia

Urząd przekaże twoje dokumenty do uzgodnienia z innymi instytucjami (wójtem, burmistrzem lub prezydentem miasta). Chodzi o to, żeby sprawdzić czy twoja działalność jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Gdy dany teren nie ma planu, wystarczy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Urząd zwróci się też o opinię do marszałka województwa.

Pamiętaj!

W przypadku, gdy wydobywasz kopaliny z gruntów pod wodami śródlądowymi i z terenów zagrożonych powodzią lub zalaniem, twój wniosek zostanie uzgodniony z odpowiednim urzędem odpowiedzialnym za utrzymanie wód. Kolejnym krokiem jest załatwienie opinii urzędu, który wydaje pozwolenia wodnoprawne.

Jeśli jednak twój wniosek nie przejdzie pomyślnie etapu uzgodnień, nie dostaniesz koncesji.

 1. Urząd wyda decyzję o udzieleniu koncesji

Jeśli żadna ze stron postępowania nie wniosła zastrzeżeń i wniosek został pozytywnie uzgodniony oraz spełniłeś pozostałe wymagania, starosta może udzielić ci koncesji. Urząd powiatowy prześle ci oryginał decyzji koncesyjnej (za potwierdzeniem odbioru). Ponadto kopie koncesji dostaną:

 • właściwy wójt, albo burmistrz lub prezydent miasta oraz marszałek – odpowiedni ze względu na lokalizację planowanej działalności
 • instytucje zajmujące się nadzorem górniczym
 • Prezes Wyższego Urzędu Górniczego
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Rejestr Obszarów Górniczych
 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Twoja koncesja określa m.in.:

 • rodzaj i sposób wykonywania planowanej działalności
 • przestrzeń prowadzonej eksploatacji: nazwa złoża, zasięg obszaru i terenu górniczego
 • termin rozpoczęcia działalności lub określenie okoliczności je oznaczających
 • czas obowiązywania koncesji
 • sposób prowadzenia ruchu zakładu górniczego oraz sposób likwidacji zakładu górniczego

W twojej koncesji mogą się też znaleźć:

 • wymogi dotyczące wydobycia w zakresie bezpieczeństwa powszechnego i ochrony środowiska
 • minimalny stopień wykorzystania zasobów
 • działania w zakresie racjonalnej gospodarki złożem

Pamiętaj!
Możesz nie dostać koncesji, jeśli twoja działalność:

 • jest niezgodna z interesem publicznym, np. zagraża bezpieczeństwu kraju (także pod względem surowcowym), środowisku, w tym właściwemu zarządzaniu złożami
 • uniemożliwia wykorzystanie nieruchomości lub obszarów morskich zgodnie z zapisami w planie miejscowym, planach zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej lub przepisach odrębnych, a gdy nie ma planu – w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub przepisach odrębnych

Nie dostaniesz też koncesji, jeśli twój wniosek dotyczy tego samego obszaru, rodzaju działalności i rodzaju kopaliny, na którą już udzielono koncesji innemu przedsiębiorcy.

Jeżeli starasz się o koncesję na złoże sąsiadujące ze złożem, na które już posiadasz koncesję, to będziesz mógł rozpocząć wydobywanie z nowego złoża dopiero wtedy, gdy zakończysz wcześniejszą koncesję - najwcześniej w dniu, w którym decyzja stwierdzająca wygaśnięcie wcześniejszej koncesji stanie się ostateczna.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Koncesja na wydobywanie kopalin ze złóż określa:

1) rodzaj i sposób wykonywania zamierzonej działalności;

2) przestrzeń, w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność;

3) czas obowiązywania koncesji;

4) termin rozpoczęcia działalności określonej koncesją, a w razie potrzeby – przesłanki, których spełnienie oznacza rozpoczęcie działalności;

5) granice obszaru i terenu górniczego.

Koncesja może określać inne wymagania dotyczące wykonywania działalności objętej koncesją, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa powszechnego i ochrony środowiska.

Koncesja na wydobywanie kopaliny ze złoża może również określać:

1) minimalny stopień wykorzystania zasobów złoża oraz przedsięwzięcia niezbędne w zakresie racjonalnej gospodarki złożem;

2) warunki wtłaczania wód do górotworu; w takim przypadku nie stosuje się przepisów o korzystaniu z wód oraz o opłatach za korzystanie ze środowiska.

Koncesja może określać inne wymagania dotyczące wykonywania działalności objętej koncesją, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa powszechnego i ochrony środowiska.

 1. Urząd przekaże decyzję o koncesji do Państwowego Instytutu Geologicznego, aby twój teren został wpisany do rejestru obszarów górniczych

Informacja o terenach objętych eksploatacją złóż gromadzona jest w „rejestrze obszarów górniczych i zamkniętych podziemnych składowisk dwutlenku węgla”. Rejestr zawiera m.in. podstawowe informacje o obszarze i terenie górniczym w ramach koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża. Obecnie rejestr jest prowadzony przez Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy.

Starostwo prześle dokumenty w ciągu 2 tygodni od dnia, kiedy decyzja o koncesji stanie się ostateczna (niemożliwe jest już odwołanie). Dokumentacja zawiera:

 • kopię decyzji o udzieleniu koncesji
 • mapy obszaru górniczego i terenu górniczego
 • kopię decyzji o zatwierdzeniu lub kopię zawiadomienia o przyjęciu dokumentacji geologicznej złoża kopaliny

Jeśli Instytut otrzyma komplet dokumentów, to wpisze twój teren do rejestru w ciągu 14 dni. Ponadto na każdej mapie znajdzie się dopisek o wpisie do rejestru. Mapy z informacją o wpisie trafią do ciebie, starosty, nadzoru górniczego oraz wójta (albo burmistrza lub prezydenta miasta) także w ciągu 14 dni.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Koncesja na wydobywanie kopalin ze złóż określa:

1) rodzaj i sposób wykonywania zamierzonej działalności;

2) przestrzeń, w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność;

3) czas obowiązywania koncesji;

4) termin rozpoczęcia działalności określonej koncesją, a w razie potrzeby – przesłanki, których spełnienie oznacza rozpoczęcie działalności;

5) granice obszaru i terenu górniczego.

Koncesja może określać inne wymagania dotyczące wykonywania działalności objętej koncesją, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa powszechnego i ochrony środowiska.

Koncesja na wydobywanie kopaliny ze złoża może również określać:

1) minimalny stopień wykorzystania zasobów złoża oraz przedsięwzięcia niezbędne w zakresie racjonalnej gospodarki złożem;

2) warunki wtłaczania wód do górotworu; w takim przypadku nie stosuje się przepisów o korzystaniu z wód oraz o opłatach za korzystanie ze środowiska.

Koncesja może określać inne wymagania dotyczące wykonywania działalności objętej koncesją, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa powszechnego i ochrony środowiska.

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Termin

Rejestr Obszarów Górniczych wpisze twoją koncesję w ciągu 14 dni od dnia otrzymania kompletu dokumentów od starostwa.

Ile zapłacisz

616 zł

Jeśli zapłacisz opłatę, a urząd nie udzieli ci koncesji, to możesz starać się o zwrot pieniędzy. Aby je otrzymać, złóż wniosek. Zrób to w ciągu 5 lat, licząc od końca roku, w którym wpłaciłeś opłatę.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją starosty, możesz złożyć odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego. Odwołanie złóż w urzędzie, który wydał ci decyzję w sprawie koncesji. Masz na to 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Pamiętaj również o tym, że możesz zrezygnować ze składania odwołania od decyzji. W tym celu złóż w urzędzie, który wydał decyzję, oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Jeśli zrobią to wszystkie strony uczestniczące w postępowaniu, to decyzja szybciej się uprawomocni. Nie ma możliwości cofnięcia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Warto wiedzieć

Opłata eksploatacyjna

Jeśli masz już koncesję i rozpocząłeś eksploatację złoża, to masz obowiązek zapłacić opłatę eksploatacyjną. Kwotę obliczasz samodzielnie. W tym celu pomnóż stawkę opłaty dla danego rodzaju kopaliny przez ilość kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym ze złoża bilansowego i pozabilansowego.
Stawki opłat dla kopalin znajdziesz w corocznym Obwieszczeniu Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie stawek opłat z zakresu przepisów prawa geologicznego i górniczego. Za okres rozliczeniowy uznaje się półrocze liczone odpowiednio od 1 stycznia do 30 czerwca i od 1 lipca do 31 grudnia.
Opłatę wnieś przed upływem miesiąca następującego po danym półroczu na rachunek bankowy gminy, na terenie której prowadzisz działalność oraz na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Opłata za zmianę koncesji

Ta opłata dotyczy przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu twojej koncesji. Opłata wynosi połowę opłaty za udzielenie koncesji, czyli 308 zł.

Czy ta strona była przydatna?