Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zgłoś zamiar rozpoczęcia robót geologicznych

Uzyskałeś decyzję o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych i chcesz rozpocząć prace? Musisz najpierw zgłosić ten zamiar odpowiednim organom. Sprawdź gdzie i jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jeśli działasz na podstawie decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych, a także niektórych rodzajów koncesji, przed rozpoczęciem robót geologicznych musisz zgłosić ten zamiar do odpowiednich organów.

Obowiązek zgłoszeniowy dotyczy cię, jeśli chcesz rozpocząć roboty geologiczne, na podstawie:

 • decyzji o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych
 • koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów
 • koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla
 • koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża.

Uwaga! Jeżeli w wyniku robót geologicznych zamierzasz pobrać próbki, to musisz zawiadomić o tym właściwy organ administracji geologicznej i państwową służbę geologiczną, na piśmie, w terminie 14 dni przed zamierzonym poborem tych próbek.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Złóż zgłoszenie najpóźniej na 2 tygodnie przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót geologicznych.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • starostwa powiatowe
 • urzędy marszałkowskie
 • urzędy miast lub gmin
 • urzędy morskie
 • okręgowe urzędy górnicze
 • urzędy dzielnicowe m.st. Warszawy
 • urzędy miast na prawach powiatu
 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Zamiar rozpoczęcia robót geologicznych musisz zgłosić:

 • organowi administracji geologicznej, którym jest marszałek województwa, starosta lub Minister Klimatu i Środowiska jako organ I instancji
 • wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) właściwemu ze względu na miejsce wykonywanych robót, a na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej – właściwemu dyrektorowi urzędu morskiego
 • dyrektorowi okręgowego urzędu górniczego – jeżeli do robót geologicznych stosuje się wymagania dotyczące ruchu zakładu górniczego.
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności.

Co zrobić krok po kroku

 1. Zgłoś zamiar rozpoczęcia robót geologicznych

Złóż zgłoszenie pisemnie lub przez internet, wysyłając pismo ogólne na skrzynkę właściwego organu.

W zgłoszeniu podaj następujące informacje:

 • dane wnioskodawcy, w tym miejsce zamieszkania lub siedzibę, wraz z numerami NIP lub KRS
 • decyzję administracyjną stanowiącą podstawę prowadzenia robót geologicznych – koncesję albo decyzję o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych (organ wydający, data, znak koncesji lub decyzji)
 • zamierzone terminy rozpoczęcia i zakończenia robót geologicznych
 • rodzaj robót geologicznych
 • podstawowe dane dotyczące robót geologicznych w tym informacje o poborze próbek
 • imiona i nazwiska osób sprawujących dozór i kierownictwo, a także numery świadectw stwierdzających kwalifikacje do wykonywania tych czynności.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zgłoszenie określa:

a) wnioskodawcę, jego miejsce zamieszkania lub siedzibę, wraz z numerami NIP lub KRS,

b) decyzję administracyjną stanowiącą podstawę prowadzenia robót geologicznych – koncesję albo decyzję o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych (organ wydający, data, znak koncesji lub decyzji),

c) zamierzone terminy rozpoczęcia i zakończenia robót geologicznych,

d) rodzaj robót geologicznych,

e) podstawowe dane dotyczące robót geologicznych,

f) imiona i nazwiska osób sprawujących dozór i kierownictwo, a także numery świadectw stwierdzających kwalifikacje do wykonywania tych czynności.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

W szczególności statut, umowa, akt założycielski.

Termin

Złóż zgłoszenie najpóźniej na 2 tygodnie przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót geologicznych.

 1. Organ zarejestruje zgłoszenie

Organ odnotuje wpłynięcie twojego zgłoszenia w systemie obiegu dokumentów. Nie otrzymasz potwierdzenia.

Termin

30 dni

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika.

17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (jeśli cię dotyczy) 

Jeśli reprezentuje cię pełnomocnik, jesteś zobowiązany do opłaty skarbowej za dołączenie pełnomocnictwa do sprawy. Opłata nie obowiązuje cię, jeśli twoim pełnomocnikiem jest mąż, żona, dziecko, rodzic, dziadek, babcia, wnuk lub rodzeństwo.

Gdzie zapłacić: jeśli podlegasz opłacie skarbowej za pełnomocnictwo, wpłać pieniądze na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo. Numer konta sprawdzisz na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy. Na przykład, jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Miasta Poznania, wpłać pieniądze na konto Urzędu Miasta Poznania.

Pełnomocnictwa — praktyczne wskazówki

Ile będziesz czekać

Zgłoszenie kończy załatwienie sprawy – organ przyjmuje zgłoszenie do wiadomości.

Czy ta strona była przydatna?