Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych

Przystąpienie do wykonywania robót geologicznych.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Zgłoszenia dokonuje koncesjobiorca, który uzyskał koncesję na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów, koncesję na poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla lub koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża albo uzyskał decyzję o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych.

Zakres robót geologicznych

Prace geologiczne obejmujące roboty geologiczne mogą być wykonywane tylko na podstawie projektu robót geologicznych. Projekt robót geologicznych, których wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji, podlega zatwierdzeniu przez właściwy organ administracji geologicznej w drodze decyzji. Zatwierdzenie projektu robót geologicznych wymaga opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Natomiast projekty robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi, albo wykonywania wkopów oraz otworów wiertniczych o głębokości do 30 m w celu wykonywania ujęć wód podziemnych na potrzeby poboru wód podziemnych w ilości nieprzekraczającej 5 m3 na dobę na obszarach górniczych utworzonych w celu wykonywania działalności metodą otworów wiertniczych nie wymagają zatwierdzenia, ale należy je zgłosić staroście. Rozpoczęcie robót geologicznych może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia przedłożenia projektu robót geologicznych starosta, w drodze decyzji, nie zgłosi do niego sprzeciwu.

Jeżeli roboty geologiczne obejmują wyłącznie wykonywanie badań geofizycznych w celu zbadania struktur geologicznych związanych z występowaniem złóż węglowodorów, projekt robót geologicznych podlega zgłoszeniu ministrowi właściwemu do spraw środowiska. Rozpoczęcie robót geologicznych może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia przedłożenia projektu robót geologicznych minister, w drodze decyzji, nie zgłosi do niego sprzeciwu. Natomiast, w przypadku, gdy roboty te dotyczą obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej, projekt robót geologicznych wymaga zatwierdzenia, w drodze decyzji, przez ministra właściwego do spraw środowiska, na zasadach określonych w art. 80 ust. 4, 7 i 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Zgłoszenia dokonuje się najpóźniej na 2 tygodnie przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót geologicznych.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • starostwa powiatowe
 • urzędy marszałkowskie
 • urzędy miast lub gmin
 • urzędy morskie
 • okręgowe urzędy górnicze
 • urzędy dzielnicowe m.st. Warszawy
 • urzędy miast na prawach powiatu
 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Ten, kto uzyskał koncesję na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów, koncesję na poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla lub koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża albo uzyskał decyzję o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych, zgłasza zamiar rozpoczęcia robót geologicznych właściwemu:

1) organowi administracji geologicznej, którym jest marszałek województwa, starosta lub Minister Klimatu i Środowiska jako organ I instancji;

2) wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) właściwemu ze względu na miejsce wykonywanych robót, a na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej – właściwemu dyrektorowi urzędu morskiego;

3) dyrektorowi okręgowego urzędu górniczego – jeżeli do robót geologicznych stosuje się wymagania dotyczące ruchu zakładu górniczego.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złożenie zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych

Wnioskodawca pisemnie zgłasza zamiar rozpoczęcia robót geologicznych właściwemu organowi administracji geologicznej, którym jest marszałek województwa, starosta lub minister właściwy do spraw środowiska oraz wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta - właściwemu ze względu na miejsce wykonywanych robót, a na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej – właściwemu dyrektorowi urzędu morskiego oraz właściwemu dyrektorowi okręgowego urzędu górniczego - jeżeli do robót geologicznych stosuje się wymagania dotyczące ruchu zakładu górniczego.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zgłoszenie określa:

a) wnioskodawcę, jego miejsce zamieszkania lub siedzibę, wraz z numerami NIP lub KRS,

b) decyzję administracyjną stanowiącą podstawę prowadzenia robót geologicznych – koncesję albo decyzję o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych (organ wydający, data, znak koncesji lub decyzji),

c) zamierzone terminy rozpoczęcia i zakończenia robót geologicznych,

d) rodzaj robót geologicznych,

e) podstawowe dane dotyczące robót geologicznych,

f) imiona i nazwiska osób sprawujących dozór i kierownictwo, a także numery świadectw stwierdzających kwalifikacje do wykonywania tych czynności.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

W szczególności statut, umowa, akt założycielski.

Dokumentem potwierdzającym, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym jest, np. odpis z KRS.

Termin

Zgłoszenia dokonuje się najpóźniej na 2 tygodnie przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót geologicznych.

 1. Rejestracja zgłoszenia

Organ, do którego wpłynęło zgłoszenie, dokonuje jego rejestracji w systemie obiegu dokumentów, z którego korzysta urząd obsługujący ten organ. Rejestracja zgłoszenia nie wymaga przekazania przez organ pisemnego potwierdzenia tego faktu.

Termin

30 dni

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 30 dni

Czy ta strona była przydatna?