Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wniosek o zmianę zaszeregowania obiektu hotelarskiego

Prowadzisz hotel, motel, pensjonat, kemping, dom wypoczynkowy, schronisko lub schronisko młodzieżowe? Zmienił się standard twojego obiektu (np. po przebudowie lub doposażeniu)? Złóż wniosek o zmianę zaszeregowania (rodzaju lub kategorii) twojego obiektu hotelarskiego. Jak zmienić zaszeregowanie obiektu dowiesz się poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Sprawę załatwisz przez ePUAP.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Zmiana zaszeregowania obiektu hotelarskiego może wynikać z wielu powodów, np.:

 • przeprowadzonego remontu podwyższającego standard obiektu,
 • zainstalowania w obiekcie dodatkowego wyposażenia,
 • rozszerzenia usług świadczonych w obiekcie,
 • zmiany okoliczności funkcjonowania obiektu.

Przykład

Twój pensjonat został rozbudowany i po rozbudowie spełnia wymagania minimalne dla hotelu ***. Złóż wniosek o zmianę zaszeregowania, aby odpowiadał rodzajowi i kategorii aktualnego standardu twojego obiektu.

Zmiana standardu może powodować zmianę rodzaju oraz podwyższenie lub obniżenie posiadanej kategorii obiektu.

Jeśli prowadzisz obiekt hotelarski, który posiada już zaszeregowanie, musisz informować marszałka województwa o okolicznościach mających wpływ na zmianę rodzaju lub kategorii twojego obiektu. Pamiętaj, że obowiązują cię minimalne wymagania, które musi spełniać twój obiekt odpowiednio do przyznanego mu rodzaju i kategorii.

Wymagania dla obiektów hotelarskich

Usługi hotelarskie mogą być świadczone w obiektach hotelarskich, które spełniają:

 • wymagania co do wielkości obiektu, jego wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług, ustalone dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany;
 • wymagania budowlane, przeciwpożarowe i sanitarne.

Rodzaje obiektów hotelarskich:

 • hotele - obiekty posiadające co najmniej 10 pokoi, w tym większość miejsc w pokojach jedno- i dwuosobowych, świadczące szeroki zakres usług związanych z pobytem klientów;
 • motele - obiekty położone przy drogach, dysponujące parkingiem, posiadające co najmniej 10 pokoi, w tym większość miejsc w pokojach jedno- i dwuosobowych;
 • pensjonaty - obiekty posiadające co najmniej 7 pokoi, świadczące dla swoich klientów całodzienne wyżywienie;
 • kempingi (campingi) - obiekty strzeżone, umożliwiające nocleg w namiotach, samochodach mieszkalnych (campobusach) i przyczepach samochodowych, przyrządzanie posiłków, parkowanie samochodów, a także świadczące usługi związane z pobytem klientów; obiekty te mogą dodatkowo umożliwiać nocleg w domkach turystycznych lub innych obiektach stałych;
 • domy wycieczkowe - obiekty posiadające co najmniej 30 miejsc noclegowych, dostosowane do samoobsługi klientów oraz świadczące minimalny zakres usług związanych z pobytem klientów;
 • schroniska młodzieżowe - obiekty przeznaczone do indywidualnej i grupowej turystyki młodzieżowej, dostosowane do samoobsługi klientów;
 • schroniska - obiekty zlokalizowane poza obszarami zabudowanymi, przy szlakach turystycznych, świadczące minimalny zakres usług związanych z pobytem klientów;
 • pola biwakowe - obiekty niestrzeżone, umożliwiające nocleg w namiotach.

 

Kategorie przyznawane obiektom hotelarskim

 • hotele, motele i pensjonaty - pięć kategorii oznaczonych gwiazdkami;
 • kempingi (campingi) - cztery kategorie oznaczone gwiazdkami;
 • domy wycieczkowe i schroniska młodzieżowe - trzy kategorie oznaczone cyframi rzymskimi.

Minimalne wymagania co do wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług w obiektach hotelarskich

Wymogi dotyczące wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług, w tym usług gastronomicznych, dla poszczególnych rodzajów i kategorii obiektów hotelarskich zawarte są w odpowiednich załącznikach do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie. Dla:

 • hoteli i moteli - załącznik nr 1 do rozporządzenia;
 • pensjonatów - załącznik nr 2 do rozporządzenia;
 • kempingów (campingów), pól biwakowych - załącznik nr 3 do rozporządzenia;
 • domów wycieczkowych - załącznik nr 4 do rozporządzenia;
 • schronisk młodzieżowych - załącznik nr 5 do rozporządzenia;
 • schronisk - załącznik nr 6 do rozporządzenia.

Minimalne wymagania co do wyposażenia w zakresie dostosowania obiektów hotelarskich do potrzeb osób niepełnosprawnych określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Złóż wniosek w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia, które spowodowało zmianę danych objętych wpisem do ewidencji oraz po zaistnieniu okoliczności powodujących zmianę rodzaju lub kategorii obiektu hotelarskiego.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy marszałkowskie
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce położenia obiektu.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o zmianę zaszeregowania obiektu hotelarskiego

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek powinien zawierać:

1) nazwę i siedzibę lub nazwisko i imię oraz adres przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie w obiekcie objętym wnioskiem;

2) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) przedsiębiorcy oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) albo numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - o ile taki posiada;

3) nazwę obiektu, jeżeli usługi będą świadczone z użyciem nazwy własnej obiektu;

4) określenie położenia obiektu, wraz z podaniem jego adresu, numeru telefonu, a także - o ile obiekt posiada - numeru faksu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej;

5) liczbę miejsc noclegowych, liczbę jednostek mieszkalnych oraz ich strukturę;

6) opis obiektu potwierdzający stopień spełnienia przez ten obiekt wymagań dla rodzaju i kategorii, o które występuje wnioskodawca, w tym o zakresie usług gastronomicznych;

7) wskazanie osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy w postępowaniu o ustalenie rodzaju i nadanie kategorii;

8) wskazanie zaszeregowania do określonego rodzaju i kategorii, o które występuje wnioskodawca.

Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Ta opinia dotyczy spełniania wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Jak uzyskać dokument?
Pozwolenie na budowę
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Jak uzyskać dokument?
Uzyskaj pozwolenie na użytkowanie
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Marszałek województwa może ustalić wzór ankiety, stanowiącej załącznik do wniosku, stwierdzającej stopień spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań dla rodzaju i kategorii, o które ubiega się wnioskodawca.

W takim przypadku opis obiektu (potwierdzający stopień spełnienia przez ten obiekt wymagań dla rodzaju i kategorii w tym o zakresie usług gastronomicznych) we wniosku o zaszeregowanie nie jest wymagany.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Dołącz do wniosku:

 • dowody zapłaty opłaty skarbowej oraz opłaty za dokonanie oceny spełniania przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania obiektu do określonego rodzaju i kategorii
 • dokumenty potwierdzające spełnienie w obiekcie hotelarskim wymagań wynikających z odrębnych przepisów:
  • budowlanych:
   • przez wszystkie obiekty - książka obiektu budowlanego, o której mowa w art. 64 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane przedstawiona do wglądu organowi dokonującemu kontroli lub oceny obiektu budowlanego, w przypadku obiektów budowlanych, w stosunku do których obowiązek posiadania książki obiektu budowlanego istnieje na podstawie tej ustawy,
   • przez obiekty hotelarskie należące odpowiednio do XIV, XVII lub IX kategorii obiektów budowlanych, zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę wraz z zaświadczeniem właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej o dokonanym zgłoszeniu zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, w stosunku do którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu, lub ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego, a w przypadku obiektów budowlanych wzniesionych przed dniem 1 kwietnia 1995 r., które utraciły wymienione dokumenty - opinią rzeczoznawcy budowlanego stwierdzającą bezpieczeństwo użytkowania obiektu budowlanego lub ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę wraz z zawiadomieniem właściwego organu o przystąpieniu do użytkowania, dla obiektów, dla których wydano wymienione dokumenty na podstawie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;
  • przeciwpożarowych:
   • opinia właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej;
  • sanitarnych:
   • opinia właściwego miejscowo państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, a w obiektach hotelarskich, które znajdują się na terenie jednostki organizacyjnej podległej, nadzorowanej lub administrowanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji lub przez organ podległy MSWiA - opinia właściwego miejscowo państwowego inspektora sanitarnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Uwaga!

Marszałek województwa może ustalić wzór ankiety, stanowiącej załącznik do wniosku, stwierdzającej stopień spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań dla rodzaju i kategorii, o które ubiega się wnioskodawca. W takim przypadku opis obiektu we wniosku nie jest wymagany.

Forma dokumentów

Dokumenty należy składać w oryginałach, odpisach lub kopiach poświadczonych notarialnie/urzędowo.

Termin

Złóż wniosek w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia, które spowodowało zmianę danych objętych wpisem do ewidencji oraz po zaistnieniu okoliczności powodujących zmianę rodzaju lub kategorii obiektu hotelarskiego.

 1. Urząd zweryfikuje wniosek i załączniki

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomyliłeś się we wniosku, nie podałeś wymaganych danych, albo nie złożyłeś wymaganych dokumentów) to urząd wezwie cię do poprawienia błędów lub złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie. Na uzupełnienie braków będziesz mieć co najmniej 7 dni. Jeżeli nie zapłacisz opłaty skarbowej za wydanie decyzji, urząd wyznaczy ci termin do zapłaty. Będzie to od 7 do 14 dni.

Jeśli w podanych terminach nie usuniesz braków, urząd wyśle ci zawiadomienie, że twoja sprawa nie będzie dalej rozpoznawana.

 1. Ocena obiektu hotelarskiego oraz wydanie decyzji w sprawie zmiany zaszeregowania obiektu hotelarskiego

Przed wydaniem decyzji w sprawie zmiany zaszeregowania, obiekt hotelarski jest oceniany pod względem spełnienia wymagań budowlanych, przeciwpożarowych i sanitarnych oraz minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia oraz świadczonych usług, w tym usług gastronomicznych.

Jeśli ocena ta wypadnie pozytywnie, marszałek województwa wydaje decyzję o zmianie zaszeregowania obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i kategorii oraz dokonuje odpowiednich zmian we wpisie obiektu w prowadzonej ewidencji obiektów hotelarskich w województwie.

Dane z ewidencji prowadzonych przez marszałków województw dotyczących skategoryzowanych w województwie obiektów hotelarskich, dostępne są na stronie internetowej Centralny Wykaz Obiektów Hotelarskich.

Nie będzie żadnych zmian wpisu w ewidencji obiektów hotelarskich, jeśli decyzja wojewody w sprawie zmiany zaszeregowania twojego obiektu będzie negatywna.

Dokumenty

Ile zapłacisz

Opłata za wydanie decyzji o zaszeregowaniu - 10 zł. Opłatę skarbową zapłać na rachunek bankowy wskazany przez marszałka województwa.

 

Opłaty związane z dokonaniem oceny spełniania przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania obiektu do określonego rodzaju i kategorii wynoszą:

 

 • dla hoteli i moteli **** i ***** (cztery i pięć gwiazdek) 1500 zł;
 • dla hoteli i moteli *** (trzy gwiazdki) 1000 zł;
 • dla hoteli i moteli ** i * (dwie i jedna gwiazdka) 600 zł;
 • dla kempingów (campingów) 300 zł;
 • dla domów wycieczkowych 500 zł;
 • dla pensjonatów (do 20 pokoi) 400 zł;
 • dla pensjonatów (powyżej 20 pokoi) 600 zł;
 • dla schronisk 300 zł;
 • dla schronisk młodzieżowych 100 zł.

Opłatę za ocenę obiektu zapłać na oddzielny rachunek bankowy wskazany przez marszałka województwa.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli jesteś niezadowolony z otrzymanej decyzji, możesz złożyć odwołanie za pośrednictwem marszałka województwa, do Ministra Sportu i Turystki w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Możesz zrezygnować ze składania odwołania od decyzji. Jeśli złożysz w urzędzie oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania, to decyzja będzie ostateczna z dniem doręczenia tego oświadczenia do urzędu. Utracisz jednak w ten sposób możliwość wniesienia skargi na tę decyzję do sądu administracyjnego.

Warto wiedzieć

Kary za prowadzenie działalności hotelarskiej niezgodnie z przepisami

Prowadzenie działalności hotelarskiej podlega szczególnemu nadzorowi i zgodnie z Kodeksem wykroczeń przewiduje kary ograniczenia wolności lub karę grzywny dla osób, które:

 • świadcząc usługi hotelarskie używają nazw rodzajowych lub określenia kategorii obiektów hotelarskich bez decyzji lub niezgodnie z decyzją,
 • świadcząc usługi hotelarskie, używają oznaczeń, które mogą wprowadzić klientów w błąd co do rodzaju lub kategorii obiektu hotelarskiego,
 • wbrew obowiązkowi świadczą usługi hotelarskie w obiekcie niezgłoszonym do ewidencji,
 • świadczą usługi hotelarskie wbrew decyzji nakazującej wstrzymanie ich świadczenia.

 

Zmiana właściciela obiektu hotelarskiego

Jeśli jesteś nowym właścicielem obiektu hotelarskiego (z wyłączeniem pól biwakowych), który posiada już zaszeregowanie do określonego rodzaju i kategorii, to musisz złożyć wniosek do marszałka województwa o potwierdzenie lub zmianę dotychczasowego zaszeregowania twojego obiektu.

Czy ta strona była przydatna?