Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Przyrzeczenie (promesa) zaszeregowania obiektu hotelarskiego do odpowiedniego rodzaju i kategorii

Zamierzasz zbudować hotel, motel, pensjonat, kemping, dom wypoczynkowy, schronisko lub schronisko młodzieżowe? Przebudowujesz obiekt, aby świadczyć usługi hotelarskie? Możesz złożyć wniosek (już na etapie budowy lub przebudowy) i uzyskać przyrzeczenie (promesę) zaszeregowania obiektu hotelarskiego do odpowiedniego rodzaju i kategorii. Sprawdź poniżej jak uzyskać promesę.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Sprawę załatwisz przez ePUAP.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Promesa zaszeregowania obiektu hotelarskiego

Budowa obiektu hotelarskiego lub przebudowa istniejącego obiektu w celu świadczenia usług hotelarskich wymaga czasu i dużych nakładów finansowych. Warto już wcześniej zadbać o właściwą reklamę realizowanej inwestycji. Jeśli masz promesę zaszeregowania obiektu hotelarskiego do odpowiedniego rodzaju i kategorii, to w okresie ważności promesy możesz używać nazwy rodzajowej i oznaczenia kategorii do celów informacyjnych i promocyjnych twojego obiektu hotelarskiego.

Rodzaje obiektów hotelarskich, dla których możesz uzyskać promesę:

 • hotele - obiekty posiadające co najmniej 10 pokoi, w tym większość miejsc w pokojach jedno- i dwuosobowych, świadczące szeroki zakres usług związanych z pobytem klientów;
 • motele - obiekty położone przy drogach, dysponujące parkingiem, posiadające co najmniej 10 pokoi, w tym większość miejsc w pokojach jedno- i dwuosobowych;
 • pensjonaty - obiekty posiadające co najmniej 7 pokoi, świadczące dla swoich klientów całodzienne wyżywienie;
 • kempingi (campingi) - obiekty strzeżone, umożliwiające nocleg w namiotach, samochodach mieszkalnych (campobusach) i przyczepach samochodowych, przyrządzanie posiłków, parkowanie samochodów, a także świadczące usługi związane z pobytem klientów; obiekty te mogą dodatkowo umożliwiać nocleg w domkach turystycznych lub innych obiektach stałych;
 • domy wycieczkowe - obiekty posiadające co najmniej 30 miejsc noclegowych, dostosowane do samoobsługi klientów oraz świadczące minimalny zakres usług związanych z pobytem klientów;
 • schroniska młodzieżowe - obiekty przeznaczone do indywidualnej i grupowej turystyki młodzieżowej, dostosowane do samoobsługi klientów;
 • schroniska - obiekty zlokalizowane poza obszarami zabudowanymi, przy szlakach turystycznych, świadczące minimalny zakres usług związanych z pobytem klientów.

Kategorie przyznawane obiektom hotelarskim:

 • hotele, motele i pensjonaty - pięć kategorii oznaczonych gwiazdkami;
 • kempingi (campingi) - cztery kategorie oznaczone gwiazdkami;
 • domy wycieczkowe i schroniska młodzieżowe - trzy kategorie oznaczone cyframi rzymskimi.

Pamiętaj

Świadczenie usług hotelarskich w twoim obiekcie możesz rozpocząć dopiero po złożeniu wniosku i uzyskaniu zaszeregowania obiektu hotelarskiego do odpowiedniego rodzaju i kategorii.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy marszałkowskie
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce położenia obiektu.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o promesę zaszeregowania obiektu hotelarskiego

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek powinien zawierać w szczególności:

1) oznaczenie przedsiębiorcy wraz z podaniem jego siedziby i adresu, a w wypadku gdy przedsiębiorcą jest osoba fizyczna - miejsca zamieszkania i adresu;

2) nazwę obiektu, jeżeli usługi będą świadczone z użyciem nazwy własnej obiektu;

3) określenie położenia obiektu, wraz z podaniem jego adresu;

4) wskazanie rodzaju obiektu hotelarskiego i kategorii, o które ubiega się przedsiębiorca.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Jak uzyskać dokument?
Pozwolenie na budowę
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Do wniosku dołącz:

 • ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę

lub

 • ostateczną decyzję o zmianie sposobu użytkowania obiektu

Forma składania dokumentów

Dokumenty należy składać w oryginałach, odpisach lub kopiach poświadczonych notarialnie/urzędowo.

Ustanowienie pełnomocnika

Jeżeli chcesz, aby reprezentował cię pełnomocnik, to pamiętaj o tym, aby dołączyć pełnomocnictwo oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej za to pełnomocnictwo (17 zł). Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

 1. Urząd zweryfikuje wniosek i załączniki

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomylisz się we wniosku, nie podasz wymaganych danych, albo nie złożysz wymaganych dokumentów), urząd wezwie cię do poprawienia błędów lub złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie. Na uzupełnienie braków będziesz mieć co najmniej 7 dni. Jeżeli nie zapłacisz opłaty skarbowej za wydanie decyzji, urząd wyznaczy ci termin do zapłaty. Będzie to od 7 do 14 dni.

Jeśli w podanych terminach nie usuniesz braków, urząd wyśle ci zawiadomienie, że twoja sprawa nie będzie dalej rozpoznawana.

 1. Decyzja w sprawie wydania promesy zaszeregowania obiektu hotelarskiego

Jeśli wniosek jest poprawny i kompletny, marszałek wydaje decyzję – przyrzeczenie (promesę) zaszeregowania obiektu hotelarskiego do odpowiedniego rodzaju i kategorii.

Promesa wydawana jest maksymalnie na 2 lata.

Dokumenty

Ile zapłacisz

10 zł

Opłatę skarbową zapłać na rachunek bankowy wskazany przez marszałka województwa.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli jesteś niezadowolony z otrzymanej decyzji to możesz złożyć odwołanie za pośrednictwem marszałka województwa, do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Możesz zrezygnować ze składania odwołania od decyzji. Jeśli złożysz w urzędzie oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania, to decyzja będzie ostateczna z dniem doręczenia tego oświadczenia do urzędu. Utracisz jednak w ten sposób możliwość wniesienia skargi na tę decyzję do sądu administracyjnego.

Warto wiedzieć

Minimalne wymagania co do wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług w obiektach hotelarskich

Wymogi dotyczące wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług, w tym usług gastronomicznych, dla poszczególnych rodzajów i kategorii obiektów hotelarskich zawarte są w odpowiednich załącznikach do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie. Dla:

 • hoteli i moteli - załącznik nr 1 do rozporządzenia;
 • pensjonatów - załącznik nr 2 do rozporządzenia;
 • kempingów (campingów), pól biwakowych - załącznik nr 3 do rozporządzenia;
 • domów wycieczkowych - załącznik nr 4 do rozporządzenia;
 • schronisk młodzieżowych - załącznik nr 5 do rozporządzenia;
 • schronisk - załącznik nr 6 do rozporządzenia.

Minimalne wymagania co do wyposażenia w zakresie dostosowania obiektów hotelarskich do potrzeb osób niepełnosprawnych określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.

Rozpoczęcie świadczenia usług hotelarskich

Marszałek województwa może, w drodze postanowienia, zezwolić na rozpoczęcie świadczenia usług hotelarskich przez przedsiębiorcę, który otrzymał promesę, po złożeniu przez niego kompletnego wniosku o zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do odpowiedniego rodzaju i kategorii.

Wykreślenie z rejestru promes

Marszałek województwa z urzędu wykreśli obiekt z wykazu promes, jeżeli:

 • przed upływem terminu ważności promesy nie złożysz kompletnego wniosku o zaszeregowanie obiektu do odpowiedniego rodzaju i kategorii;
 • uzyskasz dla twojego obiektu decyzję o zaszeregowaniu lub odmowie zaszeregowania obiektu do rodzaju i nadaniu kategorii.

Czy ta strona była przydatna?