Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zmiana specjalnego zezwolenia połowowego

Łowisz komercyjnie ryby morskie i zmieniły się dane zawarte w twoim specjalnym zezwoleniu połowowym? Musisz wystąpić o jego zmianę.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jeśli zmieniły się dane zawarte w specjalnym zezwoleniu połowowym armator składa do urzędu, który wydał specjalne zezwolenie połowowe wniosek o dokonanie odpowiednich zmian.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Wniosek złóż do:

 • Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego –  jeśli ubiegasz się o wydanie zezwolenia na połowy na obszarach Zalewu Wiślanego, Zalewu Szczecińskiego, Zalewu Kamieńskiego i Jeziora Dąbie
 • Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – jeśli ubiegasz się o wydanie zezwolenia na połowy na wodach otwartych Morza Bałtyckiego, obszarach wyłącznej strefy ekonomicznej i morza terytorialnego, Zatoki Puckiej i Zatoki Gdańskiej oraz poza polskimi obszarami morskimi

Uwaga! Wniosek do ministra złóż za pośrednictwem Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o zmianę specjalnego zezwolenia połowowego

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Ustawa o rybołówstwie nie reguluje zakresu wniosku dot. zmiany specjalnego zezwolenia połowowego. Wobec tego wniosek o zmianę specjalnego zezwolenia połowowego powinien zawierać następujące dane:

 • imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres armatora statku rybackiego
 • numer licencji albo wskazanie daty złożenia wniosku o jej wydanie
 • oznakę rybacką statku rybackiego oraz jego długość całkowitą
 • określenie gatunków organizmów morskich, które będą celem połowów
 • wnioskowaną indywidualną kwotę połowową lub określenie liczby dni połowowych - jeżeli dla danego gatunku organizmów morskich na danym obszarze została ustalona ogólna kwota połowowa lub liczba dni połowowych
 • obszar prowadzenia połowów
 • rodzaj i liczbę narzędzi połowowych, które będą wydawane lub wystawiane
 • okres, na jaki ma być wydane specjalne zezwolenie połowowe - w przypadku gdy jest wydawane na okres inny niż rok kalendarzowy
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
 1. Urząd sprawdzi wniosek

Urząd sprawdzi, czy dostarczono wszystkie dokumenty i podano niezbędne dane we wniosku. Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomylisz się we wniosku, nie podasz wymaganych danych, albo nie złożysz wymaganych dokumentów), urząd wezwie cię do poprawienia błędów. Na uzupełnienie braków będziesz mieć co najmniej 7 dni od otrzymania wezwania. Jeżeli nie zapłacisz opłaty skarbowej urząd wyznaczy ci termin do zapłaty. Będzie to od 7 do 14 dni. Jeśli podanych terminach nie usuniesz braków urząd wyśle ci zawiadomienie, że twoja sprawa nie będzie dalej rozpoznawana.

 1. Wydanie zmienionego specjalnego zezwolenia połowowego

Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego wydaje, w drodze decyzji, specjalne zezwolenie połowowe ze zmienionymi danymi. Zezwolenie wydane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazywane jest do Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego w celu przekazania go armatorowi.

W dniu otrzymania przez armatora zmienionego specjalnego zezwolenia połowowego, poprzednie zezwolenie traci ważność.

Dokumenty

Ile zapłacisz

50 zł – opłata skarbowa za zmianę specjalnego zezwolenia połowowego

17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalnie)

Jeśli działasz przez pełnomocnika, musisz zapłacić za pełnomocnictwo. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu. Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za wydanie specjalnego zezwolenia połowowego oraz za ewentualne pełnomocnictwo zapłać na konto:

Ile będziesz czekać

Twój wniosek zostanie rozpatrzony w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Jak możesz się odwołać

W przypadku, gdy nie zgadzasz się z treścią zmienionego specjalnego zezwolenia połowowego możesz w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji:

 • wystąpić o ponowne rozpatrzenie sprawy do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – jeśli to on rozpatrywał twój wniosek
 • złożyć odwołanie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – jeśli wniosek rozpatrywał Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego

Wniosek o odwołanie lub ponowne rozpatrzenie sprawy zostanie rozpatrzony w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Warto wiedzieć

Zawieszenie specjalnego zezwolenia połowowego

Urząd, który wydał specjalne zezwolenie połowowe wydaje decyzję o zawieszeniu zezwolenia w przypadku:

 • stosowania na statku rybackim narzędzi połowowych, które nie są wpisane w specjalnym zezwoleniu połowowym lub których używanie jest w danym okresie lub na danym obszarze zabronione - na okres 6 miesięcy, nie dłużej jednak niż do czasu, na który zostało wydane to zezwolenie
 • gdy w okresie 6 miesięcy została dwukrotnie wydana armatorowi decyzja w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za poważne naruszenie przepisów o rybołówstwie komercyjnym - na okres 8 miesięcy, nie dłużej jednak niż do czasu, na który zostało wydane to zezwolenie
 • gdy zawieszona została licencja połowowa – na okres jej zawieszenia

Cofnięcie specjalnego zezwolenia połowowego

Urząd, który wydał specjalne zezwolenie połowowe, wydaje decyzję o cofnięciu zezwolenia w przypadku:

 • wpisania statku rybackiego do wspólnotowego wykazu statków prowadzących połowy nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane
 • wydania decyzji o uznaniu statku rybackiego za wycofany z wykonywania rybołówstwa komercyjnego
 • gdy specjalne zezwolenie połowowe zostało zawieszone na okres uniemożliwiający wykorzystanie indywidualnej kwoty połowowej w okresie, na który kwota ta została przyznana

Czy ta strona była przydatna?