Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych

Kupiłeś nieruchomość z wydanym pozwoleniem na wznowienie robót budowlanych? Chcesz kontynuować budowę na podstawie tego pozwolenia? Przenieś na siebie decyzję o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych. Przeczytaj opis usługi i dowiedz się jak to zrobić. Przeniesienie na nowego inwestora decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie
  • elektronicznie
Załatw online

Sprawę załatwisz przez e-Budownictwo. Będziesz potrzebować Profilu Zaufanego.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

1. W przypadku zmiany właściciela działki lub terenu, dla których organ nadzoru budowlanego w postępowaniu naprawczym w sprawie robót budowlanych prowadzonych w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków zawartych w pozwoleniu na budowę bądź w przepisach, wydał decyzję o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych (o której mowa w art. 51 ust. 4 ustawy Prawo budowlane), to nowy właściciel ma obowiązek przeniesienia na siebie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych. Zgodę na przeniesienie tej decyzji musi wyrazić strona, na rzecz której przedmiotowa decyzja została wydana. Wyżej wymienione pozwolenie musi być ważne, to znaczy prace budowlane nie mogły zostać przerwane na okres dłuższy niż trzy lata, lub też w przypadku, gdy prace budowlane nie zostały rozpoczęte, to decyzja musi być ostateczna krócej niż trzy lata od daty złożenia wniosku o jej przeniesienie. Strona, na którą przenoszone jest pozwolenie na wznowienie robót budowlanych, zobowiązuje się do przyjęcia wszystkich warunków zawartych w przenoszonej decyzji oraz musi złożyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. W przypadku spełnienia przedmiotowych warunków organ nadzoru budowlanego zobowiązany jest do przeniesienia decyzji o pozwoleniu wznowienie robót budowlanych na rzecz innego podmiotu.

2. Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych należy złożyć do organu nadzoru budowlanego, który wydał decyzję o wznowieniu robót budowlanych. W przypadku, gdy decyzję o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych wydał organ wyższej instancji w wyniku procedury odwoławczej, to o przeniesienie tej decyzji należy się zwrócić do organu, który zgodnie z przepisami powinien wydać decyzję w pierwszej instancji (takie stanowisko zajmują sądy administracyjne).

3. Stronami w postępowaniu o przeniesieniu decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych są jedynie podmioty, pomiędzy którymi ma być dokonane przeniesienie decyzji.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

  • wojewódzkie inspektoraty nadzoru budowlanego
  • powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego

Od 1 lipca 2021 roku wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych możesz złożyć w formie elektronicznej za pomocą portalu e-Budownictwo.


Wniosek składa się do tego organu nadzoru budowlanego, który wydał decyzję o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych.

Uwaga!

W przypadku realizacji inwestycji na terenie zakładu górniczego wniosek o przeniesienie pozwolenia na wznowienie robót budowlanych należy złożyć do właściwego organu nadzoru górniczego albo Dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego, który wydał pozwolenie na wznowienie robót budowlanych.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce inwestycji.

Co zrobić krok po kroku

  1. Przygotowanie i złożenie wniosku

Wniosek wraz z załącznikami składany jest do właściwego organu nadzoru budowlanego, który ma przenieść decyzję o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych.

Dokumenty

1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane powinno być złożone przez podmiot, na który ma być przeniesiona decyzja o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych (wnioskodawca).

2. W przypadku zwrotu wnioskodawcy dowodu uiszczenia opłaty skarbowej lub jego kopii, adnotacji o jej uregulowaniu dokonuje się na złożonym wniosku.

3. Pełnomocnictwo należy dołączyć, jeżeli w postępowaniu jest się reprezentowanym przez pełnomocnika.

  1. Weryfikacja formalna złożonego wniosku

1. Wniosek zostaje zarejestrowany, następnie zadekretowany na pracownika, który będzie prowadził postępowanie administracyjne zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane i Kodeksu postępowania administracyjnego.

2. Organ nadzoru budowlanego dokonuje weryfikacji formalnej wniosku polegającej m. in. na sprawdzeniu jego kompletności, a także poprawności wypełnienia wniosku i wymaganych załączników.

3. Jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, organ właściwy wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie co najmniej 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania (art. 64 § 2 k.p.a.).

4. Jeżeli strona nie wpłaciła należności tytułem opłat i kosztów postępowania, które zgodnie z przepisami powinny być uiszczone z góry, organ administracji publicznej prowadzący postępowanie wyznaczy jej termin do wniesienia tych należności. Termin ten nie może być krótszy niż 7 dni, a dłuższy niż 14 dni. Jeżeli w wyznaczonym terminie należności nie zostaną uiszczone, wniosek podlega zwrotowi (art. 261 § 1 i 2 k.p.a.).

5. Na każdym etapie postępowania organ je prowadzący ma prawo wezwać strony do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie (zgodnie z art. 50-56 Kodeksu postępowania administracyjnego).

  1. Wydanie decyzji w sprawie przeniesienia pozwolenia na wznowienie robót budowlanych

1. Organ administracji nadzoru budowlanego dokonuje analizy złożonych dokumentów.

2. W przypadku, gdy złożony wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych nie posiadał braków formalnych i innych błędów lub też zostały one usunięte, to organ prowadzący postępowanie jest obowiązany przenieść decyzję o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych. Organ nadzoru budowlanego wydaje decyzję o przeniesieniu pozwolenia na wznowienie robót budowlanych, która umożliwia nowemu właścicielowi działki lub terenu kontynuowanie prac budowlanych zgodnie z decyzją o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych. Strona, na którą dokonano przeniesienia przejmuje wszystkie warunki wynikające z przenoszonej decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych.

3. W przypadku, gdy organ nadzoru budowlanego nie może przenieść decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych (np. wskutek braku zgody inwestora, dla którego wydano pierwotną decyzję, czy też nie przyjęcia przez wnioskodawcę wszystkich warunków wynikających z przedmiotowej decyzji), wydawana jest decyzja o odmowie przeniesienia pozwolenia na wznowienie robót budowlanych.

Dokumenty

Ile zapłacisz

  • 90 zł – za przeniesienie decyzji o wznowieniu robót budowlanych,
  • 17 zł – za ewentualne pełnomocnictwo (nie podlega opłacie pełnomocnictwo udzielane mężowi/żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu).

Z obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej zwolnione jest przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych dotyczące budownictwa mieszkaniowego, a także podania wniesione przez jednostki budżetowe i samorządowe.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Procedura odwoławcza zgodnie z rozdziałem 10 Działu II Kodeksu postępowania administracyjnego. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem organu, który wydał decyzje o odmowie przeniesienia pozwolenia na budowę, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Postępowanie odwoławcze prowadzi organ wyższego stopnia.

Czy ta strona była przydatna?