Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Koncesja na obrót paliwami gazowymi (OPG)

Prowadzisz firmę? Chcesz handlować paliwami gazowymi w Polsce? Jeśli tak, to musisz najpierw uzyskać koncesję. Przeczytaj opis usługi i dowiedz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Koncesja na obrót paliwami gazowymi

Jeśli chcesz prowadzić działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi to musisz uzyskać koncesję. Decyzję o przyznaniu koncesji wydaje Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Obrót paliwami gazowymi to działalność gospodarcza polegająca na handlu hurtowym albo detalicznym paliwami gazowymi.

Natomiast, jeśli chcesz obracać paliwami gazowymi z zagranicą, musisz dodatkowo uzyskać koncesję na obrót gazem ziemnym z zagranicą – OGZ.

Nie wymaga uzyskania koncesji:

 • obrót skroplonym gazem ziemnym dostarczonym z zagranicy dokonany w punkcie dostawy do terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
 • obrót gazem ziemnym, jeśli sprzedaż ma na celu likwidację zapasów obowiązkowych gazu ziemnego utrzymywanych zgodnie ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego
 • obrót gazem ziemnym:
  • dokonywany na giełdzie towarowej, na rynku organizowanym przez podmiot prowadzący na terytorium Polski rynek regulowany w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami dokonywany na giełdzie towarowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 października 2000 r. o finansowymi, przez towarowe domy maklerskie lub domy maklerskie prowadzące działalność maklerską w zakresie obrotu towarami giełdowymi oraz przez spółkę prowadzącą giełdę towarową, giełdową izbę rozrachunkową lub Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., oraz przez spółkę prowadzącą giełdę towarową, giełdową izbę rozrachunkową, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. lub przez spółkę, której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi nabywające energię elektryczną, z tytułu realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych
  • inny, niż wymieniony powyżej w pkt a: dokonywany przez giełdową izbę rozrachunkową, przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., lub przez spółkę, której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, nabywające lub zbywające energię elektryczną, z tytułu realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, w odniesieniu do transakcji zawieranych poza giełdą towarową lub rynkiem, o których mowa powyżej.

Warunki, które trzeba spełnić, aby dostać koncesję

Możesz otrzymać koncesję, jeśli:

 • masz siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Szwajcarii, Turcji, lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – czyli Norwegii, Islandii i Liechtensteinu
 • dysponujesz środkami finansowymi gwarantującymi prawidłowe wykonywanie działalności lub jesteś w stanie udokumentować możliwość ich pozyskania
 • masz możliwości techniczne gwarantujące prawidłowe wykonywanie działalności
 • zapewnisz zatrudnienie osób o właściwych kwalifikacjach zawodowych w zakresie eksploatacji sieci oraz urządzeń i instalacji
 • uzyskasz decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeżeli konieczność uzyskania takiej decyzji wynika z uwarunkowań wnioskodawcy)
 • nie zalegasz z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa. Ewentualnie uzyskasz zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowych albo wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu podatkowego.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Koncesję należy uzyskać przed rozpoczęciem wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • oddziały terenowe Urzędu Regulacji Energetyki
 • URZĄD REGULACJI ENERGETYKI

Wniosek złóż do Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie.


Wyjątek

Do odpowiedniego oddziału terenowego Urzędu Regulacji Energetyki składasz wniosek, jeśli jednocześnie wykonujesz działalność w zakresie dystrybucji paliw gazowych, dostarczając paliwo gazowe w ilości 50 mln m3 rocznie, dla mniej niż 50 odbiorców.

 


W Polsce funkcjonują następujące oddziały terenowe:

 • Północny Oddział Terenowy z siedzibą w Gdańsku (obszar działania – województwo pomorskie i warmińsko-mazurskie)
 • Południowy Oddział Terenowy z siedzibą w Katowicach (obszar działania – województwo śląskie oraz świętokrzyskie)
 • Południowo-Wschodni Oddział Terenowy z siedzibą w Krakowie (obszar działania – województwo małopolskie i podkarpackie)
 • Wschodni Oddział Terenowy z siedzibą w Lublinie (obszar działania – województwo lubelskie i podlaskie);
 • Środkowo-Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Łodzi (obszar działania – województwo mazowieckie i łódzkie)
 • Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu (obszar działania – województwo wielkopolskie i kujawsko-pomorskie)
 • Północno-Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Szczecinie (obszar działania – województwo zachodniopomorskie i lubuskie)
 • Południowo-Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą we Wrocławiu (obszar działania – województwo dolnośląskie i opolskie)
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Przygotuj i złóż i wniosek o udzielenie koncesji

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek powinien zawierać:

1) oznaczenie wnioskodawcy i jego siedziby lub miejsca zamieszkania, a w razie ustanowienia pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu przedsiębiorcy - również ich imiona i nazwiska;

2) określenie przedmiotu oraz zakresu prowadzonej działalności, na którą ma być wydana koncesja,

3) informacje o dotychczasowej działalności wnioskodawcy, w tym sprawozdania finansowe z ostatnich 3 lat, jeżeli podmiot prowadzi działalność gospodarczą;

4) określenie czasu, na jaki koncesja ma być udzielona, wraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia działalności;

5) określenie środków, jakimi dysponuje podmiot ubiegający się o koncesję, w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania działalności objętej wnioskiem;

6) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (o ile przedsiębiorca taki numer posiada), lub numer identyfikacji podatkowej (NIP). Przedsiębiorcy z innych państw mogą, zamiast numeru KRS, podać równoważny numer z innego państwa.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Jak uzyskać dokument?
Uzyskaj zaświadczenie o nadaniu NIP
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Jak uzyskać dokument?
Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie dotyczy postawienia zarzutów w sprawie popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Wzór potwierdzenia został określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług.

Jak uzyskać dokument?
Zarejestruj się jako podatnik VAT
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny
Informacja dodatkowa

W przypadku, dużej liczby pracowników lub ilości informacji wykaz możesz złożyć w formie elektronicznej na płycie CD. Jeśli nie zatrudniłeś jeszcze osób, o których mowa powyżej, to wraz z ww. wykazem infrastruktury złóż oświadczenie o zapewnieniu ich zatrudnienia.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa
Gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe oraz umowy gwarancyjne.
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Zaświadczenie zawiera:

 1. Numer.
 2. Dane wnioskodawcy (nazwę/imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, PESEL, seria i numer dowodu osobistego/paszportu).
 3.  Informację, że wnioskodawca nie posiada zaległości w opłacaniu składek na:
  - ubezpieczenia społeczne,
  - ubezpieczenia zdrowotne,
  - Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  - Fundusz Emerytur Pomostowych.
 4.  Oznaczenie dnia, na który wnioskodawca nie posiada zaległości.
Jak uzyskać dokument?
Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

W zaświadczeniu znajdują się m.in.:

 • dane identyfikacyjne wnioskodawcy
 • adres jego siedziby lub zamieszkania
 • informacje o braku lub wystąpieniu zaległości podatkowych (wraz z ich tytułem, okresem i  kwotą)
 • informacje o odsetkach za zwłokę lub ich braku wraz z kwotą
 • o odroczeniu lub rozłożeniu na raty zobowiązania podatkowego

Na żądanie wnioskodawcy w zaświadczeniu podaje się także informacje:

1) czy w stosunku do wnioskodawcy prowadzone jest:

a) postępowanie mające na celu ujawnienie jego zaległości podatkowych i określenie ich wysokości

b) postępowanie egzekucyjne w administracji, również w zakresie innych niż podatkowe zobowiązań wnioskodawcy

2) dotyczące:

a) okresów, z których pochodzą zaległości, i ich tytułów

b) podatków, których termin płatności został odroczony lub których płatność została rozłożona na raty

Jak uzyskać dokument?
Uzyskaj zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach dochodowych, VAT lub akcyzie

Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków formalnoprawnych oraz organizacyjnych

1) odpis z rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) – uzyskany nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem (jeśli masz obowiązek wpisać się do KRS)

2) zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP) – jeśli brakuje informacji dotyczących NIP na innych przekazanych dokumentach

3) jeśli wnioskodawcą jest spółka – dołącz aktualną umowę spółki lub statut spółki

4) jeśli wnioskodawcą jest osoba prawna (np. spółka akcyjna lub spółka z o.o.) lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (np. spółka jawna) albo przedsiębiorca zagraniczny prowadzący działalność w Polsce w ramach oddziału, to złóż:

 • wykaz członków rady nadzorczej, listę wspólników oraz wykaz osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy
 • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności wszystkich osób uprawnionych do reprezentowania przedsiębiorcy, a także członków rady nadzorczej – uzyskane nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku
 • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności przedsiębiorstwa jako podmiotu zbiorowego – uzyskane nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku

5) jeśli wniosek składa osoba fizyczna, która jest przedsiębiorcą, złóż zaświadczenie o jej niekaralności

6) wykaz wszystkich podmiotów posiadających znaczący wpływ na twoją firmę lub sprawujących nad nią kontrolę albo współkontrolę. Dołącz zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności tych podmiotów

7) oświadczenie przedsiębiorcy, że nie został w ciągu ostatnich 3 lat wykreślony z rejestru działalności regulowanej z przyczyny wydania decyzji o zakazie wykonywania przez wnioskodawcę działalności objętej wpisem ze względu na:

 • złożenie niezgodnego ze stanem faktycznym oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych prawem do wykonywania tej działalności lub
 • nieusunięcie naruszeń warunków wymaganych prawem do wykonywania tej działalności w wyznaczonym przez organ terminie lub
 • rażące naruszenie warunków wymaganych prawem do wykonywania tej działalności

W przypadku spółek cywilnych oświadczenie składa każdy ze wspólników

8) oświadczenie przedsiębiorcy, że nie zgłoszono w stosunku do niego wniosku o ogłoszenie upadłości oraz, że nie znajduje się w stanie likwidacji. W przypadku spółek cywilnych oświadczenie składa każdy ze wspólników

9) oświadczenie przedsiębiorcy (oraz osób uprawnionych do jego reprezentowania, a także członków rady nadzorczej) potwierdzające brak przesłanek do zawieszenia postępowania ze względu na wydanie wobec wnioskodawcy lub ww. osób postanowienia o przedstawieniu zarzutów w sprawie popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego mającego związek z prowadzoną działalnością. W przypadku spółek cywilnych oświadczenie składa każdy ze wspólników

10) dołącz potwierdzenie zarejestrowania wnioskodawcy jako podatnika podatku VAT (np. zaświadczenie)

11) złóż opis działalności dotychczasowej oraz działalności na którą ma być udzielona koncesja, wraz z planem finansowania działalności koncesjonowanej. Powinien on zawierać informacje:

 • o wybranym wariancie finansowania działalności oraz szczegółowy plan jej finansowania wraz z analizą opłacalności finansowej działalności
 • krótką charakterystykę dostawców i odbiorców
 • rodzaj paliwa gazowego będącego przedmiotem obrotu (np. gaz ziemny sieciowy, LNG, CNG) i sposób dostarczenia go do odbiorców
 • o tym, czy będziesz wykorzystywał własną infrastrukturę techniczną

Plan finansowania działalności powinien uwzględniać koszty własne, koszty utrzymania zapasów obowiązkowych, marżę oraz planowany koszt zakupu gazu

12) złóż wykaz pracowników posiadających kwalifikacje zawodowe do eksploatacji urządzeń energetycznych. Wykaz powinien zawierać informację o liczbie osób, które są/będą zatrudnione przy eksploatacji  urządzeń. Podaj numery świadectw kwalifikacyjnych tych osób (w przypadku spółek cywilnych każdego ze wspólników). Ponadto w wykazie podaj informacje o sieciach, urządzeniach lub instalacjach, które będą wykorzystywane do wykonywania działalności objętej wnioskiem. Jeśli jeszcze nie zatrudniłaś takich osób, to wraz z wykazem złóż oświadczenie o zapewnieniu zatrudnienia osób posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe

13) pełnomocnictwo – jeśli jesteś reprezentowany przez pełnomocnika – wraz z dowodem zapłaty należnej opłaty skarbowej za udzielenie pełnomocnictwa

14) dowód zapłaty opłaty skarbowej za wydanie koncesji


 

Dokumenty potwierdzające, że dysponujesz środkami finansowymi zapewniającymi prawidłowe wykonywanie działalności lub masz możliwość ich pozyskania

1) zestawienie rocznych, planowanych przychodów i kosztów dla działalności objętej wnioskiem koncesyjnym, na okres minimum 3 pełnych lat kalendarzowych

2) zestawienie planowanej sprzedaży paliw gazowych w jednostkach fizycznych lub jednostkach energii w okresie co najmniej 3 pełnych lat kalendarzowych

3) sprawozdania finansowe z ostatnich 3 lat (rozliczenia roczne PIT dla osób fizycznych lub wspólników spółek cywilnych). Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą krócej niż 3 lata – dołącz dokumenty z okresu od dnia podjęcia działalności

4) dokumenty potwierdzające posiadanie lub możliwość pozyskania środków finansowych wystarczających do prawidłowego wykonywania działalności koncesjonowanej (gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe oraz umowy gwarancyjne)

5) zaświadczenie z banku, w którym jest prowadzony podstawowy rachunek przedsiębiorcy. Powinno ono określać wielkość obrotów oraz zawierać informację, o udzielonych przedsiębiorcy kredytach i informacje, że rachunek nie jest obciążony tytułami egzekucyjnymi

6) zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stwierdzające, że przedsiębiorca nie zalega z wpłatą składek na ubezpieczenia społeczne. Ewentualnie dołącz zaświadczenie, że przedsiębiorca nie figuruje w ewidencji płatników składek. Będzie tak, gdy prowadzona działalność nie wymagała zgłoszenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku spółek cywilnych zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych złóż odrębnie dla każdego wspólnika oraz dla spółki. Zaświadczenia powinny być uzyskane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed złożeniem wniosku

7) zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego stwierdzające, że przedsiębiorca nie zalega ze zobowiązaniami wobec budżetu państwa. Względnie stwierdzające stan ewentualnych zaległości. W przypadku spółek cywilnych zaświadczenia złóż odrębnie dla każdego wspólnika oraz dla spółki. Ponadto zaświadczenie powinno zawierać informacje:

 • o prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych w administracji oraz w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe
 • dotyczące tytułów i okresów, z których pochodzą ewentualne zaległości

 


 

Informacje dla przedsiębiorców zagranicznych, składających wniosek o udzielenie koncesji:

1) przedsiębiorcy z państw członkowskich Unii Europejskiej, Szwajcarii i państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) mogą prowadzić działalność koncesjonowaną w Polsce bezpośrednio tj. bez zakładania oddziału. W takim przypadku przedsiębiorcy składają odpis z właściwego odpowiednika polskiego rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w kraju rejestracji spółki

2) zaświadczenie o niekaralności osób uprawnionych do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego oraz członków rad nadzorczych, powinny pochodzić z:

 • polskiego Krajowego Rejestru Karnego oraz
 • odpowiednika takiego rejestru prowadzonego w kraju rejestracji spółki lub z Krajowego Rejestru Karnego w ramach systemu ECRIS

Jeśli osoby te nie są obywatelami kraju rejestracji spółki,  to zaświadczenie powinno być wydane przez właściwe organy krajów, których te osoby są obywatelami

3) zaświadczenie o niekaralności przedsiębiorstwa (jako podmiotu zbiorowego) powinna pochodzić z polskiego Krajowego Rejestru Karnego oraz z odpowiednika takiego rejestru prowadzonego w kraju rejestracji spółki

4) zaświadczenie o niekaralności podmiotów posiadających wobec twojej firmy znaczący wpływ lub sprawujących nad nią kontrolę albo współkontrolę, powinna pochodzić z:

 • polskiego Krajowego Rejestru Karnego
 • odpowiednika takiego rejestru prowadzonego w kraju rejestracji twojej firmy (o ile takie rejestry istnieją) oraz z odpowiednika takiego rejestru prowadzonego w kraju rejestracji lub obywatelstwa ww. podmiotów

5) decyzja organu podatkowego w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej może pochodzić z kraju rejestracji spółki (akceptowany będzie również dokument nadania numeru NIP w Polsce). Tak samo jest w przypadku dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie przedsiębiorcy jako podatnika podatku VAT;

6) zgodność złożonych dokumentów z prawem miejsca ich wystawienia powinna zostać potwierdzona zgodnie z klauzulą apostille.

 

Dokumenty składane w obcym języku muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dostarczone do URE dokumenty powinny być oryginałami. Zamiast oryginału dokumentu możesz złożyć odpis dokumentu. Ale jego zgodność z oryginałem powinien poświadczyć notariusza albo pełnomocnik będący adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Jako dowód możesz złożyć kserokopię dokumentu podpisaną przez przedsiębiorcę albo osoby upoważnione do jego reprezentowania. Wyjątkiem są dokumenty co do których URE sformułowało żądanie przedłożenia ich w oryginale. W razie wątpliwości Prezes URE może wezwać stronę do przedstawienia oryginału dokumentu lub jego odpisu poświadczonego.

Termin

Koncesję należy uzyskać przed rozpoczęciem wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi.

 1. Urząd sprawdzi, czy twój wniosek jest kompletny

W przypadku stwierdzenia braków we wniosku, urząd wezwie cię do ich usunięcia w podanym terminie. Na usunięcie braków będziesz mieć maksymalnie 30 dni – licząc od dnia otrzymania wezwania. Jeżeli nie usuniesz braków w terminie, urząd pozostawi wniosek bez rozpoznania – czyli nie wyda ci koncesji.

Jeżeli nie zapłacisz opłaty skarbowej za wydanie koncesji, urząd wyznaczy ci termin do zapłaty. Jeśli nie zapłacisz w wyznaczonym terminie, urząd zwróci ci wniosek.

Uwaga! Brak opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo nie powoduje zwrotu wniosku. Urząd Regulacji Energetyki dalej załatwia sprawę – jednak do urzędu miasta, na konto którego powinna być wpłacona opłata, wyśle informację o braku opłaty. Urząd miasta rozpocznie postępowanie egzekucyjne.

 1. Urząd rozpocznie postępowanie w sprawie wydania koncesji

Jeśli złożony przez ciebie wniosek o udzielenie koncesji nie miał braków formalnych lub je uzupełniłeś, to Urząd Regulacji Energetyki wszczyna (czyli rozpoczyna) postępowanie administracyjne. Nie zawsze sprawa o uzyskanie koncesji toczyć się będzie tylko pomiędzy tobą a urzędem.

Urząd Regulacji Energetyki może wezwać cię (także inne strony czy pełnomocnika) do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie.

 1. Urząd sprawdzi, czy może wydać ci koncesję

Urząd oceni twój wniosek

Urząd Regulacji Energetyki oceni złożone dokumenty. Przed podjęciem decyzji w sprawie udzielenia koncesji, Urząd Regulacji Energetyki może sprawdzić fakty podane we wniosku. Ma to na celu stwierdzenie, czy spełniasz warunki wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją.

Dodatkowe zabezpieczenie majątkowe dla zaspokojenia roszczeń innych osób

Urząd Regulacji Energetyki może uzależnić wydanie koncesji od złożenia przez ciebie dodatkowego zabezpieczenia majątkowego. Ma ono zaspokoić ewentualne roszczenia innych osób. Mogą one powstać wskutek niewłaściwego prowadzenia działalności objętej koncesją, np. szkód w środowisku. W takim przypadku dostaniesz postanowienie o obowiązku złożenia zabezpieczenia. Na postanowienie nie możesz złożyć zażalenia. Możesz je tylko zaskarżyć w odwołaniu od decyzji w sprawie koncesji.

Urząd zawiadomi strony o zebraniu wszystkich materiałów w sprawie

Zawiadomione strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy i złożyć ewentualne wnioski i zastrzeżenia. Strony mają prawo do udziału w każdym etapie sprawy i do wypowiedzenia się – przed udzieleniem koncesji – co do zebranych materiałów i dowodów. Również ty możesz to zrobić. Urząd, informując o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym, wskaże również ewentualne przesłanki, jakie nie zostały na dzień wysłania ww. informacji spełnione lub wykazane oraz których nieuzupełnienie może skutkować wydaniem decyzji niezgodnej z żądaniem wnioskodawcy. W terminie wyznaczonym na wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, strona może przedłożyć dodatkowe dowody celem wykazania spełnienia tych przesłanek.


Ważne

Jeśli w trakcie załatwiania koncesji zostanie postawiony ci zarzut popełniania przestępstwa mającego związek z prowadzoną przez ciebie działalnością gospodarczą, to URE zawiesi postępowanie. Zawieszenie trwa do czasu zakończenia postępowania przygotowawczego oraz sądowego.

Zawieszenie również nastąpi, gdy zarzuty dostaną członkowie rady nadzorczej lub osoby upoważnione do reprezentowania twojej firmy.

Dokumenty

 1. Otrzymasz koncesję na obrót paliwami gazowymi

Jeśli złożony przez ciebie wniosek spełnia wymagania wynikające z przepisów, urząd wyda ci koncesję. Dostaniesz ją w formie decyzji.

Urząd Regulacji Energetyki wyda ci decyzję o odmowie udzielenia koncesji, jeśli nie spełniasz wymagań wynikających z przepisów prawa. O wydaniu decyzji odmownej urząd – za pośrednictwem Ministra Energii – poinformuje Komisję Europejską. W informacji tej powinny zostać zawarte przyczyny odmowy udzielenia tobie koncesji.

Po uzyskaniu koncesji urząd wpisze twoją firmę do rejestru przedsiębiorstw posiadających koncesję na obrót paliwami gazowymi (OPG). Rejestr prowadzi Urząd Regulacji Energetyki.

Kiedy nie otrzymasz koncesji

Urząd Regulacji Energetyki odmówi ci koncesji, gdy:

 • twoja firma znajduje się w postępowaniu upadłościowym lub likwidacji
 • w ciągu ostatnich 3 lat cofnięto ci koncesję na działalność prowadzoną na podstawie ustawy Prawo energetyczne z przyczyn wymienionych w art. 41 ust. 3 tej ustawy. Będzie to np. rażące naruszenie warunków koncesji lub innych warunków wykonywania koncesjonowanej działalności gospodarczej
 • w ciągu ostatnich 3 lat zostałeś wykreślony z rejestru działalności regulowanej po otrzymaniu zakazu wykonywania działalności objętej wpisem. Zakaz wynika z:
  • złożenia niezgodnego ze stanem faktycznym oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych prawem do wykonywania tej działalności
  • nieusunięcia w terminie naruszeń warunków wykonywania tej działalności
  • rażącego naruszenia warunków wykonywania tej działalności
 • zostałeś skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe mające związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jeśli wnioskodawcą jest spółka, przedsiębiorca zagraniczny lub oddział przedsiębiorcy zagranicznego, to osoby uprawnione do reprezentowania takiego wnioskodawcy czy też członkowie jego rady nadzorczej również nie mogą być skazane
 • nie jesteś zarejestrowany jako podatnik podatku VAT
 • jeżeli inny podmiot posiadający wobec twojej firmy znaczący wpływ lub sprawujący nad nią kontrolę albo współkontrolę, został w ciągu ostatnich 3 lat prawomocnie skazany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe mające związek z przedmiotem działalności gospodarczej określonej ustawą Prawo energetyczne.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Koncesja powinna określać:

1) podmiot i jego siedzibę lub miejsce zamieszkania;

2) przedmiot oraz zakres działalności objętej koncesją;

3) datę rozpoczęcia działalności objętej koncesją oraz warunki wykonywania działalności;

4) okres ważności koncesji;

5) szczególne warunki wykonywania działalności objętej koncesją, mające na celu właściwą obsługę odbiorców, w zakresie:

 • zapewnienia zdolności do dostarczania paliw lub energii w sposób ciągły i niezawodny, przy zachowaniu wymagań jakościowych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 1-4, 7 i 8 ustawy Prawo energetyczne,
 • powiadamiania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o niepodjęciu lub zaprzestaniu bądź ograniczeniu prowadzenia działalności objętej koncesją, w okresie jej obowiązywania;

6) zabezpieczenie ochrony środowiska w trakcie oraz po zaprzestaniu koncesjonowanej działalności;

7) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, lub numer równoważnego rejestru państw członkowskich Unii Europejskiej, Szwajcarii, Norwegii. Liechtensteinu, Islandii oraz Turcji;

8) numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Koncesja powinna regulować warunki zaprzestania działalności przedsiębiorstwa energetycznego po jej wygaśnięciu lub cofnięciu.

Ile zapłacisz

 • 616 zł - opłata skarbowa za koncesję na obrót paliwami gazowymi
 • 616 zł - opłata za kolejny rodzaj działalności
 • 308 zł (50 % stawki określonej od koncesji) - opłata za przedłużenie terminu ważności koncesji.

Opłatę zapłać w chwili złożenia wniosku. Jako dowód zapłaty możesz dołączyć wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej. Opłatę wpłać na konto Urzędu Dzielnicy Ochota – Miasta Stołecznego Warszawy. Wpłaty możesz też dokonać w kasie tego urzędu. Opłaty skarbowej nie płacą m.in. jednostki budżetowe samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego.

Ustanowienie pełnomocnika

 • 17 zł - opłata skarbowa za pełnomocnictwo (jeśli cię dotyczy)

Gdzie zapłacić: opłatę  za pełnomocnictwo wpłać na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy - Centrum Obsługi Podatnika.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

 

Ile będziesz czekać

Załatwienie sprawy powinno nastąpić niezwłocznie. W przypadku, gdy wymagane jest wszczęcie postępowania wyjaśniającego załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do powyższych terminów nie wlicza się opóźnień wynikających z winy strony. Pamiętaj, że dopiero wniosek kompletny, a więc zawierający wszystkie wymagane dokumenty i informacje, powoduje wszczęcie postępowania administracyjnego o udzielenie koncesji na obrót gazem ziemnym (art. 35 ust. 2a i 2b ustawy – Prawo energetyczne).

Jak możesz się odwołać

Możesz odwołać się od decyzji w sprawie udzielenia koncesji na obrót paliwami gazowymi. Masz na to 2 tygodnie – licząc od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie złóż za pośrednictwem Urzędu Regulacji Energetyki. Rozpatrzy je Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Twoje odwołanie powinno zawierać numer i znak sprawy zaskarżonej decyzji, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie oraz wskazanie dowodów. Ponadto w odwołaniu napisz, że domagasz się uchylenia albo zmiany decyzji w całości lub w części. Za odwołanie zapłacisz 1000 zł opłaty sądowej. Odwołanie rozpatrywane jest zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

Jeśli Urząd Regulacji Energetyki uzna twoje odwołanie za słuszne, może – nie przekazując akt sądowi – uchylić albo zmienić decyzję w całości lub w części. Prześle tobie nową decyzję, od której możesz się odwołać.

Warto wiedzieć

Uzyskanie innych dokumentów i zezwoleń

Uzyskanie koncesji na obrót paliwami gazowymi nie zwalnia cię z obowiązku uzyskania innych koncesji i zezwoleń wymaganych przepisami odrębnymi.

Jak długo ważna jest koncesja

Koncesję dostaniesz na czas oznaczony – nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 50 lat. Koncesję możesz otrzymać na krótszy okres – ale musisz to zaznaczyć we wniosku. Urząd Regulacji Energetyki może nakazać ci dalsze prowadzenie działalności objętej koncesją – pomimo jej wygaśnięcia – jeśli wymaga tego interes społeczny. Koncesja może zostać przedłużona w ten sposób przez okres nie dłuższy niż 2 lata. Jeśli twoja działalność prowadzona z tego tytułu przynosi straty, to należy ci się pokrycie strat.

Możesz złożyć wniosek o przedłużenie ważności koncesji. Wniosek o przedłużenie złóż nie później niż 18 miesięcy przed jej wygaśnięciem.

Opłaty koncesyjne

Po otrzymaniu koncesji na wytwarzanie ciepła musisz obliczać i płacić opłatę koncesyjną. Opłatę wpłacaj do 15 kwietnia każdego roku.  Opłata koncesyjna dla każdego rodzaju działalności objętej koncesją nie może być mniejsza niż 1 000 zł i większa niż 2 500 000 zł.Jak obliczyć opłatę dowiesz się z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 października 2021 r. w sprawie opłaty koncesyjnej.

Zmiany koncesji

Złóż wniosek o zmianę koncesji, jeśli zmieni się:

 • nazwa twojej firmy
 • adres jej siedziby albo twój adres zamieszkania
 • ewentualnie numer w KRS albo w odpowiedniku tego rejestru w innych państwach
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP)

Wniosek złóż najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tych zmian.

Urząd Regulacji Energetyki może na twój wniosek zmienić warunki koncesji, np. jak w inny sposób handlować paliwami gazowymi.

Gdzie szukać informacji

Więcej informacji znajdziesz w pakiecie informacyjnym opublikowanym na stronach internetowych Urzędu Regulacji Energetyki.

Czy ta strona była przydatna?