Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Uzyskaj wpis na listę prawników zagranicznych prowadzoną przez okręgową radę adwokacką

Jesteś adwokatem spoza Polski i chcesz wykonywać w Polsce stałą praktykę jako prawnik zagraniczny? Musisz uzyskać wpis na listę prawników zagranicznych prowadzoną przez okręgową radę adwokacką. Sprawdź jak uzyskać wpis.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kiedy prawnik zagraniczny może wykonywać zawód w Polsce 

Prawnicy zagraniczni są uprawnieni do wykonywania stałej praktyki w Polsce po wpisaniu na listę prawników zagranicznych, prowadzoną przez okręgowe rady adwokackie lub okręgowe izby radców prawnych.

Wybór korporacji – adwokackiej lub radcowskiej – zależy od zakresu pomocy prawnej świadczonej przez prawnika zagranicznego i posiadanych przez niego uprawnień.

Listy prawników zagranicznych są udostępniane publicznie przez okręgowe rady adwokackie i okręgowe izby radców prawnych.

Przeczytaj, jak uzyskać wpis na listę prawników zagranicznych, prowadzoną przez okręgową izbę radców prawnych.

Na listę prowadzoną przez okręgowe rady adwokackie wpisuje się:

 • prawników z Unii Europejskiej zamierzających świadczyć pomoc prawną w zakresie odpowiadającym zawodowi adwokata
 • prawników spoza Unii Europejskiej, których tytuł zawodowy uprawnia do wykonywania zawodu odpowiadającego zawodowi adwokata.

Prawnicy zagraniczni korzystają z możliwości wykonywania stałej praktyki w Polsce na zasadzie wzajemności, o ile umowy międzynarodowe ratyfikowane przez Polskę lub przepisy organizacji międzynarodowych, których Polska jest członkiem, nie stanowią inaczej.

Kim jest prawnik z Unii Europejskiej

Prawnik z Unii Europejskiej to prawnik, który jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, uprawniony do wykonywania zawodu przy użyciu jednego z tytułów zawodowych uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej:

 • w Republice Austrii - Rechtsanwalt
 • w Królestwie Belgii - Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt
 • w Bułgarii - Aдвокат
 • w Republice Chorwacji - Odvjetnik/Odvjetnica
 • w Republice Cypryjskiej - ∆ικηγóρoς
 • w Republice Czeskiej - Advokát
 • w Królestwie Danii - Advokat
 • w Republice Estońskiej - Vandeadvokaat
 • w Republice Finlandii - Asianajaja/Advocat
 • w Republice Francuskiej - Avocat
 • w Republice Greckiej - ∆ικηγóρoς
 • w Królestwie Hiszpanii - Abogado/Advocat/Advogad/Abokatu
 • w Królestwie Niderlandów - Advocaat
 • w Republice Irlandii - Barrister/Solicitor
 • w Republice Litewskiej - Advokatas
 • w Republice Łotewskiej - Zvērināts advokāts
 • w Wielkim Księstwie Luksemburga - Avocat
 • w Republice Federalnej Niemiec - Rechtsanwalt
 • w Republice Malty - Avukat/Prokuratur Legali
 • w Republice Portugalii - Advogado
 • w Rumunii - Avocat
 • w Republice Słowackiej - Advokát/Komerčný právnik
 • w Republice Słowenii - Odvetnik/Odvetnica
 • w Królestwie Szwecji - Advokat
 • w Republice Węgierskiej - Ügyvéd
 • w Republice Włoskiej - Avvocato.

Kim jest prawnik spoza Unii Europejskiej 

Prawnik spoza Unii Europejskiej, to prawnik, który:

 • nie jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej
 • jest, uprawniony do wykonywania zawodu przy użyciu jednego z tytułów zawodowych, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej

lub

 • ma tytuł zawodowy uzyskany w państwie niebędącym członkiem Unii Europejskiej, który uprawnia do wykonywania zawodu odpowiadającego – pod względem wykształcenia i uprawnień oraz podstawowych zasad jego organizacji i wykonywania – zawodowi adwokata lub radcy prawnego.

Jakie informacje zawiera lista prawników zagranicznych

Na liście znajdują się następujące dane prawników zagranicznych:

 • imię i nazwisko
 • data i miejsce urodzenia
 • miejsce zamieszkania
 • adres
 • siedziba zawodowa
 • tytuł zawodowy uzyskany w państwie macierzystym
 • nazwa i adres grupy zawodowej, do której prawnik zagraniczny należy w państwie macierzystym
 • nazwa właściwego organu państwa macierzystego, który wystawił zaświadczenie stwierdzające, że prawnik zagraniczny jest zarejestrowany w tym państwie jako osoba uprawniona do wykonywania zawodu przy użyciu jednego z właściwych tytułów.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Złóż wniosek zanim zaczniesz wykonywać stałą praktykę w Polsce.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • okręgowe rady adwokackie

Uchwałę w sprawie wpisu na listę podejmuje okręgowa rada adwokacka właściwa ze względu na wskazaną we wniosku przyszłą siedzibę zawodową.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania zawodu.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek wraz z załącznikami o wpis na listę prawników zagranicznych

Złóż wniosek o wpis do okręgowej rady adwokackiej, właściwej ze względu na wskazaną we wniosku przyszłą siedzibę zawodową. 

Wniosek musisz przygotować w języku polskim. Pozostałe dokumenty (z wyjątkiem dokumentu potwierdzającego obywatelstwo), jeżeli nie są sporządzone w języku polskim, złóż wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez tłumacza przysięgłego.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Obecnie nie ma ogólnego wzoru kwestionariusza osobowego, możesz skorzystać z dowolnego wzoru. 

Uwaga! W kwestionariuszu podaj nazwisko rodowe matki.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Np. dowód osobisty lub paszport.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Jak uzyskać dokument?
Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

 • Zaświadczenia o niekaralności z polskiego Krajowego Rejestru Karnego oraz z rejestru karnego w państwie macierzystym, powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed ich złożeniem.
 • Zaświadczenie o posiadanych kwalifikacjach musi być wystawione przez właściwy organ państwa macierzystego i stwierdzać, że osoba ubiegająca się o wpis jest zarejestrowana w tym państwie jako uprawniona do wykonywania zawodu adwokata. Okręgowa rada adwokacka, może odmówić przyjęcia zaświadczenia, jeżeli od daty jego wystawienia upłynął okres dłuższy niż trzy miesiące.
 • Należy dostarczyć dwa zdjęcia.

Termin

Złóż wniosek zanim zaczniesz wykonywać stałą praktykę w Polsce.

 1. Rada zweryfikuje wniosek

 1. Rada podejmie uchwałę w sprawie wpisu na listę prawników zagranicznych

Rada może odmówić wpisu na listę tylko wtedy, jeśli nie spełniasz wymogów określonych w przepisach prawa.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

W dokumencie określona jest wysokość kosztów postępowania, osoby zobowiązane do ich poniesienia oraz termin i sposób ich uiszczenia - zgodnie z art. 264 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Termin

Wniosek o wpis powinien zostać rozpatrzony w ciągu 30 dni od dnia złożenia.

 1. Rada prześle akta osobowe wraz z wnioskiem o wpis do Ministra Sprawiedliwości

Okręgowa rada adwokacka przesyła do Ministra Sprawiedliwości, w terminie 7 dni, każdą uchwałę o wpisie na listę wraz z aktami osobowymi kandydata.

Jeżeli zawarty w aktach osobowych wniosek o wpis nie zawiera wszystkich wymaganych informacji lub dokumentów, Minister Sprawiedliwości zwróci uchwałę wraz z aktami osobowymi kandydata do właściwej okręgowej rady adwokackiej w celu uzupełnienia.

Termin

7 dni od dnia podjęcia uchwały

 1. Rada wpisze wnioskodawcę na listę prawników zagranicznych

Termin

Minister Sprawiedliwości ma 30 dni na wyrażenie ewentualnego sprzeciwu od wpisu. Termin liczy się od dnia doręczenia ministrowi uchwały wraz z aktami osobowymi kandydata. Jeśli minister nie podpisze sprzeciwu, wpis na listę prawników zagranicznych uważa się za dokonany. 

W przypadku, w którym potrzebne było uzupełnienie dokumentów, bieg terminu liczy się wówczas od dnia ponownego doręczenia uchwały wraz z aktami osobowymi. Minister Sprawiedliwości wyraża sprzeciw w formie decyzji administracyjnej.

 1. Rada zawiadomi właściwy organ w państwie macierzystym o dokonaniu wpisu

Po wpisie na listę prawników zagranicznych, okręgowa rada adwokacka niezwłocznie zawiadamia o tym właściwy organ w państwie macierzystym prawnika zagranicznego. Rada zawiadomi ten organ również o odmowie dokonania wpisu oraz o skreśleniu z listy.

Ile zapłacisz

Okręgowe rady adwokackie pobierają opłatę za przeprowadzenie postępowania w przedmiocie wpisu na listę prawników zagranicznych. Opłata jest ustalana w każdej sprawie indywidualnie, w zależności od kosztów.

Ile będziesz czekać

Wniosek o wpis powinien zostać rozpatrzony w ciągu 30 dni od dnia złożenia.

Wpis uważa się za dokonany, jeżeli Minister Sprawiedliwości nie podpisze sprzeciwu od wpisu w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały wraz z aktami osobowymi kandydata.

W przypadku, gdy dokumenty wymagały uzupełnienia, bieg terminu liczy się wówczas od dnia ponownego doręczenia uchwały wraz z aktami osobowymi.

Jak możesz się odwołać

Od uchwały okręgowej rady adwokackiej w sprawie wpisu możesz się odwołać do Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały. Od uchwały Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej służy odwołanie do Ministra Sprawiedliwości.

Od ostatecznej decyzji Ministra Sprawiedliwości, służy skarga do sądu administracyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

Jeśli okręgowa rada adwokacka lub Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej nie podejmą uchwały w terminie 30 dni, możesz złożyć skargę do sądu administracyjnego.

Możesz zaskarżyć do sądu administracyjnego również decyzję Ministra Sprawiedliwości w sprawie sprzeciwu od wpisu – w terminie 30 dni od dnia doręczenia tej decyzji.

Warto wiedzieć

Tytuł zawodowy

Prawnik zagraniczny, wpsiany na listę prowadzoną przez okręgową radę adwokacką. powinien używać tytułu zawodowego uzyskanego w swoim państwie macierzystym, w oryginalnym brzmieniu. Powinien też informować, że wykonuje stałą praktykę w zakresie odpowiadającym zawodowi adwokata.

Jeśli prawnik zagraniczny należy w państwie macierzystym do grupy zawodowej mającej na celu prowadzenie wspólnej praktyki w zakresie świadczenia pomocy prawnej, może używać, obok tytułu zawodowego, nazwy tej grupy zawodowej.

O przynależności do grupy zawodowej, prawnik zagraniczny powinien poinformować okręgową radę adwokacką.

Odpowiedzialność dyscyplinarna

Prawnik zagraniczny podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej według przepisów o odpowiedzialności dyscyplinarnej adwokatów.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Prawnik zagraniczny podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy świadczeniu pomocy prawnej, na zasadach obowiązujących adwokatów. 

Od obowiązku ubezpieczenia zwolnione są osoby, które wykażą, że objęte są ubezpieczeniem lub gwarancją zgodnie z przepisami swojego państwa macierzystego, a warunki i zakres tego ubezpieczenia lub gwarancji są równoważne warunkom i zakresowi obowiązkowego ubezpieczenia. W przypadku, gdy równoważność jest tylko częściowa, prawnik zagraniczny jest obowiązany zawrzeć umowę uzupełniającego ubezpieczenia lub uzupełniającej gwarancji. Dowód ubezpieczenia lub gwarancji, prawnik zagraniczny obowiązany jest przedstawiać co roku organowi prowadzącemu listę, na którą jest wpisany. Do dokumentów, jeżeli nie są sporządzone w języku polskim, należy załączyć ich tłumaczenie na język polski, poświadczone przez tłumacza przysięgłego.

Czy ta strona była przydatna?