Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wpis na listę prawników zagranicznych prowadzoną przez okręgową radę adwokacką

Jesteś prawnikiem z Unii Europejskiej i zamierzasz świadczyć pomoc prawną w zakresie odpowiadającym zawodowi adwokata? A może jesteś prawnikiem spoza Unii Europejskiej, którego tytuł zawodowy uprawnia do wykonywania zawodu odpowiadającego zawodowi adwokata? Posiadając takie kwalifikacje możesz uzyskać wpis na listę prawników zagranicznych i prowadzić stałą praktykę adwokacką. Sprawdź poniżej jak uzyskać taki wpis.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Na zasadzie wzajemności, o ile umowy międzynarodowe ratyfikowane przez Rzeczpospolitą Polską lub przepisy organizacji międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest członkiem, nie stanowią inaczej, prawnicy zagraniczni są uprawnieni do wykonywania stałej praktyki, na zasadach określonych w przepisach prawa, po wpisaniu na listę prawników zagranicznych, prowadzoną przez okręgowe rady adwokackie.

Przepisy definiują prawnika zagranicznego jako prawnika z Unii Europejskiej i prawnika spoza Unii Europejskiej:
1) prawnik z Unii Europejskiej - osoba będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, uprawniona do wykonywania zawodu przy użyciu jednego z tytułów zawodowych uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej:

 • w Republice Austrii - Rechtsanwalt,
 • w Królestwie Belgii - Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt,
 • w Bułgarii - Aдвокат,
 • w Republice Chorwacji - Odvjetnik/Odvjetnica,
 • w Republice Cypryjskiej - ∆ικηγóρoς,
 • w Republice Czeskiej - Advokát,
 • w Królestwie Danii - Advokat,
 • w Republice Estońskiej - Vandeadvokaat,
 • w Republice Finlandii - Asianajaja/Advocat,
 • w Republice Francuskiej - Avocat,
 • w Republice Greckiej - ∆ικηγóρoς,
 • w Królestwie Hiszpanii - Abogado/Advocat/Advogad/Abokatu,
 • w Królestwie Niderlandów - Advocaat,
 • w Republice Irlandii - Barrister/Solicitor,
 • w Republice Litewskiej - Advokatas,
 • w Republice Łotewskiej - Zvērināts advokāts,
 • w Wielkim Księstwie Luksemburga - Avocat,
 • w Republice Federalnej Niemiec - Rechtsanwalt,
 • w Republice Malty - Avukat/Prokuratur Legali,
 • w Republice Portugalii - Advogado,
 • w Rumunii - Avocat,
 • w Republice Słowackiej - Advokát/Komerčný právnik,
 • w Republice Słowenii - Odvetnik/Odvetnica,
 • w Królestwie Szwecji - Advokat,
 • w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej - Advocate/Barrister/Solicitor,
 • w Republice Węgierskiej - Ügyvéd,
 • w Republice Włoskiej - Avvocato.

2) prawnik spoza Unii Europejskiej - osoba niebędąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, uprawniona do wykonywania zawodu przy użyciu jednego z tytułów zawodowych, o których mowa powyżej, a także każda osoba, która przy użyciu tytułu zawodowego uzyskanego w państwie niebędącym członkiem Unii Europejskiej jest uprawniona do wykonywania zawodu odpowiadającego zawodowi adwokata lub radcy prawnego pod względem wykształcenia i uprawnień oraz podstawowych zasad jego organizacji i wykonywania.

Na listę prowadzoną przez okręgowe rady adwokackie wpisuje się prawników z Unii Europejskiej zamierzających świadczyć pomoc prawną w zakresie odpowiadającym zawodowi adwokata oraz prawników spoza Unii Europejskiej, których tytuł zawodowy uprawnia do wykonywania zawodu odpowiadającego zawodowi adwokata.

Lista składa się z części, na którą wpisuje się prawników z Unii Europejskiej, i z części, na którą wpisuje się prawników spoza Unii Europejskiej. Na liście podlegają ujawnieniu następujące dane dotyczące prawników zagranicznych: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, adres, siedziba zawodowa, tytuł zawodowy uzyskany w państwie macierzystym. Ponadto na liście podlega ujawnieniu nazwa i adres grupy zawodowej, do której prawnik zagraniczny należy w państwie macierzystym, oraz nazwa właściwego organu państwa macierzystego, który wystawił zaświadczenie stwierdzające, że prawnik zagraniczny jest zarejestrowany w tym państwie jako osoba uprawniona do wykonywania zawodu przy użyciu jednego z właściwych tytułów.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • okręgowe rady adwokackie

Uchwałę w sprawie wpisu na listę podejmuje okręgowa rada adwokacka właściwa ze względu na wskazaną we wniosku przyszłą siedzibę zawodową.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania zawodu.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złożenie wniosku wraz z załącznikami o wpis na listę prawników zagranicznych

Wpis na listę następuje na wniosek zainteresowanego. Prawnik zagraniczny ubiegający się o wpis na listę prowadzoną przez okręgową radę adwokacką składa wniosek do rady, właściwej ze względu na wskazaną we wniosku przyszłą siedzibę zawodową. Wniosek o wpis sporządza się w języku polskim. Pozostałe dokumenty (z wyjątkiem dokumentu potwierdzającego obywatelstwo osoby ubiegającej się o wpis), jeżeli nie są sporządzone w języku polskim, przedkłada się wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez tłumacza przysięgłego.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Np. dowód osobisty lub paszport.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Jak uzyskać dokument?
Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wydany przez uprawniony podmiot w państwie wnioskodawcy, jeśli w państwie wnioskodawcy są wydawane tego rodzaju dokumenty.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

 • Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzone musi być datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed jej złożeniem.
 • Zaświadczenie o posiadanych kwalifikacjach musi być wystawione przez właściwy organ państwa macierzystego i stwierdzać, że osoba ubiegająca się o wpis jest zarejestrowana w tym państwie jako uprawniona do wykonywania zawodu przy użyciu jednego z tytułów zawodowych umożliwiających realizację procedury. Organ, do którego składa się wniosek, może odmówić przyjęcia zaświadczenia, jeżeli od daty jego wystawienia upłynął okres dłuższy niż trzy miesiące.
 • Należy dostarczyć dwa zdjęcia.
 1. Weryfikacja wniosku

O wpisie na listę decyduje okręgowa rada adwokacka, która weryfikuje złożony wniosek.

 1. Uchwała w sprawie wpisu na listę prawników zagranicznych

Odmowa wpisu może nastąpić tylko wtedy, gdy zainteresowany nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

W dokumencie określona jest wysokość kosztów postępowania, osoby zobowiązane do ich poniesienia oraz termin i sposób ich uiszczenia - zgodnie z art. 264 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Termin

Wniosek o wpis powinien zostać rozpatrzony w ciągu 30 dni od złożenia wniosku o wpis.

 1. Przesłanie akt osobowych wraz z wnioskiem o wpis oraz załącznikami do Ministra Sprawiedliwości

Okręgowa rada adwokacka przesyła do Ministra Sprawiedliwości w terminie 7 dni każdą uchwałę o wpisie na listę wraz z aktami osobowymi kandydata. Jeżeli zawarty w aktach osobowych wniosek o wpis nie zawiera wszystkich wymaganych informacji lub dokumentów, Minister Sprawiedliwości zwraca uchwałę wraz z aktami osobowymi kandydata do właściwej okręgowej rady adwokackiej w celu uzupełnienia.

Termin

7 dni od dnia podjęcia uchwały.

 1. Dokonanie wpisu na listę prawników zagranicznych

Wpis na listę adwokatów uważa się za dokonany, jeżeli Minister Sprawiedliwości nie podpisze sprzeciwu od wpisu w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały wraz z aktami osobowymi kandydata. W przypadku, w którym potrzebne było uzupełnienie dokumentów, bieg terminu liczy się wówczas od dnia ponownego doręczenia uchwały wraz z aktami osobowymi. Minister Sprawiedliwości wyraża sprzeciw w formie decyzji administracyjnej.

Termin

30 dni od dnia doręczenia uchwały wraz z aktami osobowymi kandydata.

 1. Zawiadomienie właściwego organu w państwie macierzystym o dokonaniu wpisu

Okręgowa rada adwokacka niezwłocznie zawiadamia właściwy organ w państwie macierzystym prawnika zagranicznego o dokonaniu wpisu tego prawnika na listę, o odmowie dokonania wpisu oraz o skreśleniu go z listy.

Ile zapłacisz

Ustalenie wysokości opłaty z tytułu wpisu na listę odbywa się w oparciu o odpowiednio stosowane regulacje dotyczące kosztów postępowania administracyjnego. W tym kontekście stronę (wnioskodawcę) obciążają te koszty postępowania, które:
1) wynikły z winy strony;
2) zostały poniesione w interesie lub na żądanie strony, a nie wynikają z ustawowego obowiązku organów prowadzących postępowanie.
Ustalenie wysokości kosztów powinno nastąpić jednocześnie z podjęciem decyzji dotyczącej wpisu. Wtedy ustalana jest wysokość kosztów postępowania, osoby zobowiązane do ich poniesienia oraz termin i sposób ich uiszczenia.
Ustalona wysokość kosztów musi odpowiadać rzeczywiście poniesionym kosztom indywidualnego wpisu na listę.

Ile będziesz czekać

Wniosek o wpis powinien zostać rozpatrzony w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku o wpis. Wpis uważa się za dokonany, jeżeli Minister Sprawiedliwości nie podpisze sprzeciwu od wpisu w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały wraz z aktami osobowymi kandydata. W przypadku, gdy dokumenty wymagały uzupełnienia, bieg terminu liczy się wówczas od dnia ponownego doręczenia uchwały wraz z aktami osobowymi.

Jak możesz się odwołać

Od uchwały okręgowej rady adwokackiej w sprawie wpisu służy odwołanie do Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały. Od uchwały Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej służy zainteresowanemu odwołanie do Ministra Sprawiedliwości, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego. Od ostatecznej decyzji Ministra Sprawiedliwości, zainteresowanemu oraz Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej służy skarga do sądu administracyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

W wypadku niepodjęcia uchwały przez okręgową radę adwokacką w terminie 30 dni od złożenia wniosku o wpis, lub niepodjęcia uchwały przez Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w terminie 30 dni od doręczenia odwołania, zainteresowanemu służy skarga do sądu administracyjnego.

Decyzja Ministra Sprawiedliwości w sprawie sprzeciwu od wpisu może być zaskarżona do sądu administracyjnego przez zainteresowanego lub organ samorządu adwokackiego w terminie 30 dni od dnia doręczenia tej decyzji.

Warto wiedzieć

 • Przy wykonywaniu stałej praktyki, prawnik zagraniczny wpisany na listę używa tytułu zawodowego uzyskanego w państwie macierzystym, wyrażonego w języku urzędowym tego państwa, ze wskazaniem organizacji zawodowej w państwie macierzystym, do której należy, albo sądu, przed którym ma prawo występować zgodnie z prawem tego państwa, oraz informacją, czy prawnik zagraniczny wykonuje stałą praktykę w zakresie odpowiadającym zawodowi adwokata. W tym celu należy wskazać listę, na którą prawnik zagraniczny jest wpisany, z podaniem prowadzącego ją organu.
 • Prawnik zagraniczny, który w państwie macierzystym należy do grupy zawodowej mającej na celu prowadzenie wspólnej praktyki w zakresie świadczenia pomocy prawnej, jest uprawniony do używania, obok tytułu zawodowego, nazwy tej grupy zawodowej.
 • O przynależności do grupy zawodowej, prawnik zagraniczny jest obowiązany poinformować organ prowadzący listę, na którą jest wpisany. Informacja powinna wskazywać nazwę grupy zawodowej i jej formę prawną oraz adres, a na żądanie organu prowadzącego listę, także imiona i nazwiska innych członków grupy zawodowej.
 • Prawnik zagraniczny wpisany na listę prowadzoną przez okręgową radę adwokacką podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej według przepisów o odpowiedzialności dyscyplinarnej adwokatów.
 • Prawnik zagraniczny wpisany na listę prowadzoną przez okręgową radę adwokacką podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy świadczeniu pomocy prawnej, na zasadach obowiązujących adwokatów. Od obowiązku ubezpieczenia zwolnione są osoby, które wykażą, że objęte są ubezpieczeniem lub gwarancją zgodnie z przepisami swojego państwa macierzystego, a warunki i zakres tego ubezpieczenia lub gwarancji są równoważne warunkom i zakresowi obowiązkowego ubezpieczenia. W przypadku, gdy równoważność jest tylko częściowa, prawnik zagraniczny jest obowiązany zawrzeć umowę uzupełniającego ubezpieczenia lub uzupełniającej gwarancji. Dowód ubezpieczenia lub gwarancji, prawnik zagraniczny obowiązany jest przedstawiać co roku organowi prowadzącemu listę, na którą jest wpisany. Do przedkładanych dokumentów, jeżeli nie są sporządzone w języku polskim, należy załączyć ich tłumaczenie na język polski, poświadczone przez tłumacza przysięgłego.

Czy ta strona była przydatna?