Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Chcesz sprawdzić, jakie ustalenia dla danego terenu przewiduje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. A może potrzebujesz wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego? Złóż wniosek o jego wydanie. Przeczytaj, jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Każdy ma prawo otrzymać wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - nie musisz uzasadniać złożenia wniosku. Możesz złożyć wniosek o wydanie wypisu i wyrysu zarówno z obowiązującego, jak i z archiwalnego planu.

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jes niezbędny do:

 • uzyskania pozwolenia na budowę
 • szacowania wartosci nieruchomości.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy miast lub gmin
 • urzędy miast na prawach powiatu

Wniosek złóż do urzędu miasta lub gminy, na terenie której znajduje się nieruchomość.

Niektóre samorządy umożliwiają załatwienie sprawy elektronicznie za pośrednictwem stron internetowych. W tym celu należy zapoznać się z informacjami na stronie internetowej własciwej miejscowo gminy lub miasta na prawach powiatu.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejscowość, w której znajduje się nieruchomość.

Dla wybranej lokalizacji usługa jest realizowana tylko przez jedną instytucję.

URZĄD MIASTA IMIELIN ul. Imielińska 81, 41-407 Imielin

Co zrobić krok po kroku

 1. Przygotuj i złóż wniosek

Wniosek składasz do urzędu miasta lub gminy, własciwej dla miejsca położenia nieruchomości.

W przypadku braków we wniosku, urząd poinformuje cię o konieczności usunięcia tych braków w podanym terminie. Jeśli tego nie zrobisz, to nie dostaniesz wypisu i wyrysu.

Urząd sprawdza, czy dla terenu objętego wnioskiem obowiązuje lub obowiązywał plan miejscowy. Jeśli dla wnioskowanego obszaru taki plan nie obowiązuje (lub nie obowiązywał), to urząd poinformuje cię, że nie może wydać ci wypisu i wyrysu.

W takim przypadku możesz złożyć wniosek o zwrot opłaty skarbowej.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny
Informacja dodatkowa

Przepisy nie regulują, co powinien zawierać wniosek. Podaj we wniosku swoje dane osobowe (w tym np. numer telefonu lub adres e-mail do szybkiego kontaktu) oraz dane ewidencyjne nieruchomości, której ma dotyczyć wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (numer ewidencyjny działki).

Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Kopia, Oryginał
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Nie istnieje jeden wzór wniosku. Załączony wzór ma charakter przykładowy.

Przed złożeniem wniosku warto sprawdzić, czy właściwy urząd miasta lub gminy nie udostępnił swojego wzoru wniosku na stronie internetowej.

Urząd może żądać dołączenia do wniosku kopii mapy ewidencyjnej obejmującej daną działkę lub wglądu do niej.

 1. Otrzymasz wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Urząd wyda ci wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jeżeli wniosek został wypełniony poprawnie i wniesiona została własciwa opłata skarbowa.

Jeśli przy składaniu wniosku zapłaciłeś za mało za wydanie wypisu i wyrysu, to zostaniesz o tym poinformowany. Wypis i wyrys z planu miejscowego otrzymasz po dopłacie wymaganej kwoty.

Jeśli chcesz sprawdzić, czy przy składaniu wniosku zapłaciłeś za dużo za wydanie wypisu i wyrysu, możesz uzyskać taką informację przy odbiorze wypisu i wyrysu. Jeżeli chcesz odzyskać nadpłacone pieniądze, złóż wniosek o ich zwrot.

Pamiętaj, że opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie pięciu lat – licząc od końca roku, w którym wpłaciłeś pieniądze.

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydawane są w formie papierowej.

Dokumenty

Ile zapłacisz

 • Opłata skarbowa od wypisu:
  • do 5 stron – 30 zł
  • powyżej 5 stron – 50 zł
 • Opłata skarbowa od wyrysu:
  • 20 zł za każdą pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 – nie więcej niż 200 zł

Zsumowana opłata za wypis i wyrys nie może przekroczyć 250 zł.

W przypadku wypisu i wyrysu z planu miejscowego ustalenie kwoty do zapłaty może być trudne oznacza, ponieważ nie zawsze wiadomo, ile stron będzie miał wypis i wyrys. Przed złożeniem wniosku możesz skontaktować się z urzędem i sprawdzić ile powinieneś zapłacić.

Czasami – po złożeniu wniosku – urząd wydający wypis i wyrys poinformuje cię o wysokości opłaty. Część urzędów pobiera opłatę minimalną, a ewentualną różnicę dopłaca się po ustaleniu wysokości ostatecznej opłaty.

Ważne! Opłaty skarbowej nie płacą m.in. organizacje pożytku publicznego, jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego.

Kiedy zapłacić: dowód zapłaty opłaty skarbowej musisz dostarczyć do urzędu w ciągu 3 dni od złożenia wniosku. Takim dowodem zapłaty może być wydruk potwierdzający wykonanie przelewu w banku.

Gdzie zapłacić: na konto urzędu miasta lub gminy, do którego składasz wniosek o wydanie wypisu i wyrysu (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy). Na przykład, jeśli wniosek składasz do Urzędu Miasta Poznania to opłatę za wypis i wyrys również musisz zapłacić na konto Urzędu Miasta Poznania.

 • Opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne) – 17 zł

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu. Opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy). Na przykład, jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Miasta Poznania to opłatę zapłać również na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Ile będziesz czekać

Wypis i wyrys otrzymasz w terminie od 7 dni do miesiąca.

Jak możesz się odwołać

Przepisy prawa nie przewidują możliwości złożenia odwołania od treści otrzymanego wypisu i wyrysu.

Czy ta strona była przydatna?