Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Chcesz prowadzić kształcenie podyplomowe pielęgniarek lub położnych? Musisz najpierw uzyskać wpis do odpowiedniego rejestru. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • elektronicznie
Załatw online

Wniosek złóż za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Podmiotem zamierzającym wykonywać działalność w zakresie kształcenia podyplomowego może być osoba fizyczna lub osoba prawna.

 

Warunkami prowadzenia kształcenia podyplomowego są:

1. Posiadanie programu kształcenia, o którym mowa w art. 78 ust. 1 lub 2,

2. Zapewnienie kadry dydaktycznej o kwalifikacjach odpowiednich dla danego rodzaju kształcenia, zgodnych ze wskazaniami określonymi w programie kształcenia,

3. Zapewnienie bazy dydaktycznej odpowiedniej do realizacji programu kształcenia, w tym dla szkolenia praktycznego, zgodnej ze wskazaniami określonymi w programie kształcenia,

4. Posiadanie wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia, uwzględniającego narzędzia oceny jakości kształcenia oraz metody tej oceny.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

  • okręgowe izby pielęgniarek i położnych
  • NACZELNA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Weryfikacji podmiotu dokonuje właściwa miejscowo okręgowa izba pielęgniarek i położnych, a jeżeli nie jest możliwe ustalenie właściwej okręgowej izby pielęgniarek i położnych – Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności.

Co zrobić krok po kroku

  1. Złożenie wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Dokument elektroniczny
Informacja dodatkowa

Wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych zawiera następujące dane:

1) oznaczenie wnioskodawcy, adres jego miejsca zamieszkania lub siedziby oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);

2) formę organizacyjno-prawną wnioskodawcy;

3) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym – w przypadku podmiotu podlegającego obowiązkowi takiego wpisu;

4) określenie rodzaju, dziedziny i systemu kształcenia;

5) miejsce prowadzenia kształcenia, w odniesieniu do zajęć teoretycznych i praktycznych.

Integralną częścią wniosku jest oświadczenie wnioskodawcy o zgodności i kompletności danych oraz o spełnianiu warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie kształcenia podyplomowego. Oświadczenie to ma następującą treść:

„Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe są kompletne i zgodne z prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie kształcenia podyplomowego, określone w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435 ze zm.).

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
  1. Weryfikacja formalna i merytoryczna

1. Organ właściwy - okręgowa rada pielęgniarek i położnych (ORPiP) lub Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych weryfikuje poprawność oraz kompletność przedłożonych dokumentów.

2. W przypadku, gdy przedłożone dokumenty nie spełniają wymagań formalnych, okręgowa rada pielęgniarek i położnych lub Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wzywa wnioskodawcę do ich uzupełnienia (termin na dokonanie wpisu do rejestru będzie biegł na nowo od daty uzupełnienia wniosku lub załączników). Wymienione wezwanie zawiera pouczenie, że nie usunięcie tych braków spowoduje wydanie decyzji o odmowie wpisu. Wnioskodawca ma 7 dni na uzupełnienie braków w dokumentacji, licząc od dnia otrzymania wezwania.

3. Po weryfikacji formalnej następuje weryfikacja merytoryczna, podczas której okręgowa rada pielęgniarek i położnych lub Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych ocenia, czy zostały spełnione wymagania do uzyskania wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

  1. Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Okręgowa rada pielęgniarek i położnych lub Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych po weryfikacji złożonych dokumentów, dokonuje wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych oraz wydaje zaświadczenie o wpisie, w terminie 7 dni od dnia złożenia poprawnego wniosku o wpis do rejestru wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej. Rejestr jest prowadzony w systemie informatycznym.

W przypadku, gdy wydano prawomocne orzeczenie zakazujące wnioskodawcy wykonywania działalności objętej wpisem lub dokonano wykreślenia wnioskodawcy z rejestru na podstawie art. 76 ust. 8 pkt 1, 4 lub 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku, okręgowa rada lub Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych odmawia dokonania wpisu do rejestru. Wpis do rejestru lub odmowa jego wydania, dokonywane są w drodze uchwały.

Jeżeli okręgowa rada pielęgniarek i położnych, nie dokona wpisu w terminie, a od dnia wpływu wniosku o wpis do tego organu upłynęło 14 dni, wnioskodawca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, w którym wymieniony organ wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takim przypadku termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.

Dokumenty

  1. Przekazanie danych o wpisie do Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

Organ prowadzący rejestr – okręgowa rada pielęgniarek i położnych lub Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych przekazuje za pomocą systemu SMK dane, objęte wpisem do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, do Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w terminie 14 dni od dnia dokonania wpisu do rejestru.

Termin

W terminie 14 dni od dnia dokonania wpisu do rejestru.

Ile zapłacisz

400 zł

Wysokość opłaty wynosi 6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego.

Opłata za wpis w 2023 r. wynosi 400 zł.

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 7 dni.

Jak możesz się odwołać

Od uchwał w sprawie odmowy dokonania wpisu do rejestru, przysługuje odwołanie do Ministra Zdrowia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem odpowiednio okręgowej rady pielęgniarek i położnych lub Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały.

Warto wiedzieć

Organizator kształcenia, który uzyskał wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe, informuje organ prowadzący rejestr o planowanych terminach rozpoczęcia i zakończenia kształcenia podyplomowego 2 razy w ciągu roku – do dnia 30 czerwca i do dnia 31 grudnia, na kolejnych 6 miesięcy.

Czy ta strona była przydatna?