Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wtórnik świadectwa kierowcy na wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy (SK4)

Wykonujesz międzynarodowe przewozy rzeczy i któryś z twoich kierowców zgubił świadectwo kierowcy? Wystąp o wydanie wtórnika takiego świadectwa. Szczegóły znajdziesz poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie
  • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany. Usługa z opcją płatności online.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

1. Świadectwa kierowcy posiadać muszą kierowcy  obywatele państw nie będących członkami Wspólnoty Europejskiej, którzy są zatrudnieni w przedsiębiorstwach transportowych zarejestrowanych na terytorium Polski i wykonują międzynarodowy transport drogowy rzeczy.

2. W przypadku, gdy aktualne świadectwo kierowcy zostało zagubione, zniszczone bądź skradzione to przedsiębiorca (przewoźnik) powinien złożyć do Głównego Inspektora Transportu Drogowego wniosek o wydanie wtórnika świadectwa kierowcy. Wniosek składa się na piśmie lub online. Przedmiotowe świadectwo kierowcy wydawane jest na papierze zgodnie z wzorem zawartym w załączniku Nr III do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych.

3. Przedsiębiorca (przewoźnik) powinien dysponować wypisem świadectwa kierowcy, natomiast kierowca prowadzący pojazd korzystając z licencji wspólnotowej wydanej temu przewoźnikowi powinien dysponować oryginałem. Oryginał ten musi być przechowywany w pojeździe i należy go okazywać na żądanie każdego upoważnionego funkcjonariusza służb kontrolnych (niewyposażenie kierowcy w świadectwo kierowcy zagrożone jest grzywną w wysokości 1000 zł).

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Złóż wniosek jak najszybciej po utracie świadectwa kierowcy.

Gdzie załatwisz sprawę

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO
Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego
al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

  1. Złożenie wniosku wraz z załącznikami

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek powinien zawierać: oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres; imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz obywatelstwo kierowcy.

Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Termin

Złóż wniosek jak najszybciej po utracie świadectwa kierowcy.

  1. Weryfikacja formalna

Główny Inspektor Transportu Drogowego sprawdzi, czy wniosek jest poprawnie wypełniony i posiada wszystkie niezbędne załączniki.

W przypadku stwierdzenia braków formalnych, Główny Inspektor Transportu Drogowego wzywa do ich uzupełnienia. Na uzupełnienie braków będziesz mieć co najmniej 7 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania.

Jeśli nie uzupełnisz braków dokumentacji w terminie, twój wniosek pozostanie bez rozpoznania.

  1. Wydanie wtórnika świadectwa kierowcy

Główny Inspektor Transportu Drogowego w drodze decyzji administracyjnej, wydaje bądź odmawia wydania wtórnika świadectwa kierowcy. Wraz z decyzją dostaniesz wypis z wtórnika świadectwa kierowcy. Czas ważności świadectwa nie ulega zmianie (czyli jest identyczny jak pierwotnie wydanego świadectwa kierowcy).

Dokumenty

Ile zapłacisz

10,00 zł

Opłatę wnieś na numer rachunku bankowego, który znajdziesz na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

W tytule przelewu należy bezwzględnie podać numer NIP przedsiębiorcy.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją Głównego Inspektora Transportu Drogowego, złóż wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek złóż w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Warto wiedzieć

Kontrole

Organem uprawnionym do przeprowadzania kontroli wydanych świadectw kierowcy jest Główny Inspektor Transportu Drogowego. Corocznie sprawdzeniu podlega co najmniej 20% wydanych świadectw kierowcy.

Zmiana danych

W przypadku zmiany danych, przedsiębiorca (przewoźnik) zobowiązany jest zgłosić te zmiany Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowemu. Zmiany należy zgłosić na piśmie lub online w terminie 28 dni od dnia ich powstania.

Przedłużenie ważności świadectwa kierowcy

W przypadku utraty ważności świadectwa kierowcy, przedsiębiorca może wystąpić o jego przedłużenie, składając do Głównego Inspektora Transportu Drogowego wniosek o kontynuację świadectwa kierowcy.

Rozwiązanie umowy z kierowcą

Jeżeli z kierowcą, którego dotyczy świadectwo kierowcy, rozwiązany został stosunek pracy, to przedsiębiorca (przewoźnik) zobowiązany jest do poinformowania o tym Głównego Inspektora Transportu Drogowego oraz zwrotu blankietów A i B wydanego świadectwa kierowcy (dotyczy to oczywiście także wtórnika).

Czy ta strona była przydatna?