Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zezwolenie na usługę pośrednictwa w zakresie towarów o znaczeniu strategicznym

Chcesz pośredniczyć w handlu towarami o znaczeniu strategicznym? Musisz najpierw uzyskać zezwolenie. O tym, jak to zrobić dowiesz się poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Co to są towary o znaczeniu strategicznym 

Towary o znaczeniu strategicznym to towary szczególnie istotne dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Może to być:

Na czym polega usługa pośrednictwa 

Usługa pośrednictwa w handlu towarami o znaczeniu strategicznym polega na negocjowaniu lub organizowaniu transakcji zakupu, sprzedaży lub dostawy produktów podwójnego zastosowania oraz uzbrojenia, które znajdują się w państwach trzecich, w celu dokonania ich transferu do innego państwa trzeciego.

Świadczenie takich usług wymaga uzyskania zezwolenia.  

Kiedy wymagane jest zezwolenie

Na usługę pośrednictwa w zakresie produktów podwójnego zastosowania wydawane jest zezwolenie indywidualne. 

Na usługę pośrednictwa uzbrojeniem może być wydane zezwolenie indywidualne lub zezwolenie globalne. 


Zezwolenie indywidualne udzielane jest jednemu podmiotowi w odniesieniu do jednego końcowego użytkownika, importera lub odbiorcy w innym państwie i dotyczy określonej ilości i wartości jednoznacznie określonych towarów o znaczeniu strategicznym. 

Zezwolenie globalne udzielane jest jednemu podmiotowi w odniesieniu do jednego lub większej liczby końcowych użytkowników, importerów lub odbiorców w innym państwie lub państwach, dotyczące określonych typów lub kategorii towarów o znaczeniu strategicznym.


Kto może złożyć wniosek

 • osoba mieszkająca na terytorium Polski lub
 • podmiot posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną).

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Ministerstwo Rozwoju i Technologii pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wydanie zezwolenia na usługę pośrednictwa w zakresie towarów o znaczeniu strategicznym

We wniosku o wydanie zezwolenia na usługę pośrednictwa w zakresie towarów o znaczeniu strategicznym podaj:

 • oznaczenie wnioskodawcy w tym jego nazwę, adres siedziby albo adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP)
 • określenie rodzaju i zakresu wykonywanej przez wnioskodawcę działalności gospodarczej, jeżeli jest przedsiębiorcą
 • oznaczenie podmiotów będących partnerami handlowymi wnioskodawcy przy realizacji wnioskowanego obrotu, w tym ich nazwy, adresy siedzib albo adresy zamieszkania, oraz ich roli w tym obrocie
 • określenie towarów o znaczeniu strategicznym będących przedmiotem obrotu, w tym ich wartość i ilość
 • oświadczenie, że wnioskodawca podejmie niezbędne działania, aby towary o znaczeniu strategicznym, które będą przedmiotem obrotu, dotarły do końcowego użytkownika
 • oznaczenie producenta towarów o znaczeniu strategicznym, które będą przedmiotem obrotu oraz końcowych użytkowników, w tym ich nazw i adresów
 • określenie kraju końcowego przeznaczenia
 • informację o sposobie wykorzystania towarów o znaczeniu strategicznym przez końcowego użytkownika.

Do wniosku dołącz:

 • oświadczenie o posiadaniu koncesji lub zezwoleń uprawniających do posiadania towaru o znaczeniu strategicznym lub prowadzenia działalności związanej z wnioskowanym obrotem, jeżeli posiadanie takich koncesji lub zezwoleń jest wymagane na podstawie przepisów innych ustaw, wraz z dokładnymi cechami identyfikacyjnymi tych dokumentów
 • projekt umowy lub umowę dotyczącą obrotu, jeśli taka umowa jest wymagana w odniesieniu do danego obrotu albo list intencyjny lub zapytanie ofertowe
 • certyfikat importowy lub oświadczenie końcowego użytkownika
 • certyfikat zgodności
 • zgodę właściwego zagranicznego organu na określone dysponowanie towarem, w przypadku gdy importer lub końcowy użytkownik zobowiązał się do uzyskania takiej zgody.

Dokumenty

Jeśli któryś z dołączonych do wniosku dokumentów jest sporządzony w języku obcym, dołącz tłumaczenie tego dokumentu na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

 1. Minister weryfikuje dane zawarte we wniosku o wydanie zezwolenia na usługę pośrednictwa w zakresie towarów o znaczeniu strategicznym

Minister właściwy do spraw gospodarki może zażądać dodatkowych informacji potrzebnych do weryfikacji danych zawartych we wniosku. Musisz więc zgłaszać wszelkie zmiany dotyczące danych zawartych we wniosku, w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

 1. Minister sprawdza, czy istnieją przeciwskazania do wydania zezwolenia na usługę pośrednictwa w zakresie towarów o znaczeniu strategicznym

Minister właściwy do spraw gospodarki, przed wydaniem zezwolenia indywidualnego lub zezwolenia globalnego, występuje w formie pisemnej lub za pośrednictwem systemu elektronicznego, do organów opiniujących (między innymi: ministrowie właściwi do spraw wewnętrznych i zagranicznych i finansów publicznych, szefowie służby kontrwywiadu wojskowego, wywiadu wojskowego, agencji bezpieczeństwa wewnętrznego) o poinformowanie, czy istnieją przeciwskazania do wydania takiego zezwolenia.

Organy opiniujące przedstawiają swoje stanowiska w ciągu 14 dni. Te stanowiska nie podlegają zaskarżeniu.

Minister właściwy do spraw gospodarki przed wydaniem zezwolenia ustala również, czy w ciągu ostatnich 3 lat właściwy organ innego państwa lub państw członkowskich Unii Europejskiej odmówił wydania zezwolenia na obrót towarem o znaczeniu strategicznym o zasadniczo identycznych parametrach oraz do tego samego końcowego użytkownika lub odbiorcy co we wniosku o zezwolenie.  W takim przypadku Minister konsultuje się z właściwym organem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, który odmówił wydania takiego zezwolenia, a jeżeli mimo to wyda zezwolenie - informuje o tym ten organ UE, dołączając szczegółowe uzasadnienie swojej decyzji.

 1. Minister wydaje zezwolenie na usługę pośrednictwa w zakresie towarów o znaczeniu strategicznym w formie decyzji administracyjnej

W zezwoleniu indywidualnym lub zezwoleniu globalnym określa się termin jego ważności. Zezwolenie indywidualne jest ważne nie dłużej niż rok, a zezwolenie globalne nie dłużej niż 3 lata

Minister odmawia udzielenia zezwolenia w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli:

 • wymagają tego potrzeby obronności lub bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej
 • wymagają tego zobowiązania Rzeczypospolitej Polskiej wynikające z umów międzynarodowych i porozumień sojuszniczych
 • podmiot nie daje rękojmi zgodnego z prawem prowadzenia obrotu
 • produkty te mogą być, w całości lub w części, wykorzystane do nielegalnego lub sprzecznego z interesem Rzeczypospolitej Polskiej wdrażania, produkcji, eksploatacji, obsługi, utrzymania, przechowywania, wykrywania, identyfikacji lub rozprzestrzeniania broni masowego rażenia, a w szczególności broni chemicznej, biologicznej lub jądrowej, a także wdrażania, produkcji, utrzymania i przechowywania środków zdolnych do przenoszenia takiej broni.

Dodatkowo, minister może odmówić udzielenia zezwolenia, jeżeli:

 • istnieje ryzyko zmiany końcowego użycia lub miejsca przeznaczenia produktów, na które miałoby zostać wydane zezwolenie,
 • podmiot naruszył przepisy dotyczące obrotu towarami o znaczeniu strategicznym. 

Dokumenty

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra nie służy odwołanie, jednakże możesz zwrócić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Warto wiedzieć

Zezwolenia indywidualne lub globalne oraz uprawnienia z nich wynikające są niezbywalne

Obowiązek utworzenia wewnętrznego systemu kontroli 

Jeśli wnioskujesz o zezwolenie na obrót uzbrojeniem lub korzystasz z krajowego zezwolenia generalnego na obrót uzbrojeniem pamiętaj, że musisz utworzyć i stosować wewnętrzny system kontroli i zarządzania obrotem uzbrojenia. Trzeba w nim określić między innymi zadania organów przedsiębiorstwa, podstawowe zadania na stanowiskach pracy w zakresie kontroli i zarządzania obrotem, zasady doboru pracowników, zasady archiwizacji danych, kontroli wewnętrznej, realizacji zamówień oraz szkolenia.

Cofnięcie zezwolenia

Minister właściwy do spraw gospodarki może w drodze decyzji administracyjnej cofnąć lub zmienić indywidualne lub globalne zezwolenie, jeżeli:

 • obrót dokonywany jest wbrew warunkom określonym w zezwoleniu indywidualnym lub zezwoleniu globalnym
 • podmiot utracił rękojmię zgodnego z prawem prowadzenia obrotu
 • wymagają tego potrzeby obronności lub bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej
 • wymagają tego zobowiązania Rzeczypospolitej Polskiej wynikające z umów międzynarodowych i porozumień sojuszniczych.

Czy ta strona była przydatna?