Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zezwolenie na pomoc techniczną dla towarów o znaczeniu strategicznym

Chcesz naprawiać lub testować towary o znaczeniu strategicznym? A może chcesz prowadzić szkolenia na ten temat? Musisz najpierw wystąpić o zezwolenie. Poniżej dowiesz się, jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Co to są towary o znaczeniu strategicznym

Towary o znaczeniu strategicznym to towary szczególnie istotne dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Może to być:

Na czym polega pomoc techniczna

Pomoc techniczna to usługa wsparcia technicznego, związanego z naprawami, rozwojem, wytwarzaniem, testowaniem, utrzymaniem lub innymi usługami technicznymi dotyczącymi towarów o znaczeniu strategicznym.

Pomoc techniczna może mieć formę udzielenia instrukcji, szkolenia, przekazywania wiedzy roboczej lub usług konsultingowych.

Kiedy wymagane jest zezwolenie

Na usługę udzielenia pomocy technicznej w zakresie towarów o znaczeniu strategicznym oraz uzbrojenia wydawane jest zezwolenie indywidualne, globalne lub krajowe zezwolenie generalne. 


Zezwolenie indywidualne udzielane jest jednemu podmiotowi w odniesieniu do jednego końcowego użytkownika, importera lub odbiorcy w innym państwie i dotyczy określonej ilości i wartości jednoznacznie określonych towarów o znaczeniu strategicznym. 

Zezwolenie globalne udzielane jest jednemu podmiotowi w odniesieniu do jednego lub większej liczby końcowych użytkowników, importerów lub odbiorców w innym państwie lub państwach, dotyczące określonych typów lub kategorii towarów o znaczeniu strategicznym.

Krajowe zezwolenie generalne udzielane jest przez Ministra do spraw gospodarki w formie rozporządzenia, określając w nim kraje, podmioty oraz towary o znaczeniu strategicznym, w odniesieniu do których udziela tego zezwolenia. W zakresie, w którym zostało udzielone krajowe zezwolenie generalne nie jest wymagane zezwolenie indywidualne ani zezwolenie globalne.


Kto może złożyć wniosek

Wniosek może złożyć osoba mieszkająca na terytorium Polski lub podmiot posiadający siedzibę na terytorium Polski. Zezwolenie wydaje się na wniosek:

 • osób fizycznych
 • osób prawnych
 • jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Ministerstwo Rozwoju i Technologii pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wydanie zezwolenia na pomoc techniczną dla towarów o znaczeniu strategicznym

We wniosku o wydanie zezwolenia indywidualnego lub globalnego podaj:

 • oznaczenie wnioskodawcy w tym jego nazwę, adres siedziby albo adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP)
 • określenie rodzaju i zakresu wykonywanej przez wnioskodawcę działalności gospodarczej, jeżeli jest przedsiębiorcą
 • oznaczenie podmiotów będących partnerami handlowymi wnioskodawcy przy realizacji wnioskowanego obrotu, w tym ich nazwy, adresy siedzib albo adresy zamieszkania, oraz ich roli w tym obrocie
 • określenie towarów o znaczeniu strategicznym będących przedmiotem obrotu, w tym ich wartość i ilość
 • oświadczenie, że wnioskodawca podejmie niezbędne działania, aby towary o znaczeniu strategicznym, które będą przedmiotem obrotu, dotarły do końcowego użytkownika
 • oznaczenie producenta towarów o znaczeniu strategicznym, które będą przedmiotem obrotu oraz końcowych użytkowników, w tym ich nazw i adresów
 • określenie kraju końcowego przeznaczenia
 • informację o sposobie wykorzystania towarów o znaczeniu strategicznym przez końcowego użytkownika.

Do wniosku dołącz:

 • oświadczenie o posiadaniu koncesji lub zezwoleń uprawniających do posiadania towaru o znaczeniu strategicznym lub prowadzenia działalności związanej z wnioskowanym obrotem, jeżeli posiadanie takich koncesji lub zezwoleń jest wymagane na podstawie przepisów innych ustaw, wraz z dokładnymi cechami identyfikacyjnymi tych dokumentów
 • projekt umowy lub umowę dotyczącą obrotu, jeśli taka umowa jest wymagana w odniesieniu do danego obrotu albo list intencyjny lub zapytanie ofertowe
 • certyfikat importowy lub oświadczenie końcowego użytkownika
 • certyfikat zgodności
 • zgodę właściwego zagranicznego organu na określone dysponowanie towarem, w przypadku gdy importer lub końcowy użytkownik zobowiązał się do uzyskania takiej zgody.

Dokumenty

 • Dołącz umowę dotyczącą obrotu, jeśli jest wymagana w odniesieniu do tego obrotu. Moższ również załączyć projekt takiej umowy, list intencyjny lub zapytanie ofertowe.
 • Zgoda właściwego zagranicznego organu na określone dysponowanie towarem jest wymagana, jeżeli importer lub końcowy użytkownik zobowiązał się do uzyskania takiej zgody. W jej miejsce może być złożone oświadczenie, że wnioskodawca nie posiada wiedzy w zakresie zobowiązania importera lub końcowego użytkownika do uzyskania uprzedniej zgody właściwego zagranicznego organu na określone dysponowanie towarem o znaczeniu strategicznym będącym przedmiotem wniosku lub jego częścią składową.

 • W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz tłumaczenie tego dokumentu na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 1. Minister weryfikuje dane zawarte we wniosku o wydanie zezwolenia na pomoc techniczną dla towarów o znaczeniu strategicznym

Minister właściwy do spraw gospodarki może zażądać dodatkowych informacji potrzebnych do weryfikacji danych zawartych we wniosku. Musisz więc zgłaszać wszelkie zmiany dotyczące danych zawartych we wniosku, w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

 1. Minister sprawdza, czy istnieją przeciwskazania do wydania zezwolenia na pomoc techniczną dla towarów o znaczeniu strategicznym

Minister właściwy do spraw gospodarki, przed wydaniem zezwolenia indywidualnego lub zezwolenia globalnego, występuje w formie pisemnej lub za pośrednictwem systemu elektronicznego, do organów opiniujących (między innymi: ministrowie właściwi do spraw wewnętrznych i zagranicznych i finansów publicznych, szefowie służby kontrwywiadu wojskowego, wywiadu wojskowego, agencji bezpieczeństwa wewnętrznego) o poinformowanie, czy istnieją przeciwskazania do wydania takiego zezwolenia.

Organy opiniujące przedstawiają swoje stanowiska w ciągu 14 dni. Te stanowiska nie podlegają zaskarżeniu.

Minister przed wydaniem zezwolenia ustala również, czy w ciągu ostatnich 3 lat właściwy organ innego państwa lub państw członkowskich Unii Europejskiej odmówił wydania zezwolenia na obrót towarem o znaczeniu strategicznym o zasadniczo identycznych parametrach oraz do tego samego końcowego użytkownika lub odbiorcy co we wniosku o zezwolenie. W takim przypadku minister konsultuje się z właściwym organem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, który odmówił wydania takiego zezwolenia, a jeżeli mimo to wyda zezwolenie - informuje o tym ten organ UE, dołączając szczegółowe uzasadnienie swojej decyzji.

 1. Minister wydaje zezwolenie na pomoc techniczną dla towarów o znaczeniu strategicznym

Minister właściwy do spraw gospodarki wydaje zezwolenie na transfer wewnątrzunijny towarów o znaczeniu strategicznym w formie decyzji administracyjnej.  

W zezwoleniu indywidualnym lub zezwoleniu globalnym określony jest termin ważności. Zezwolenie indywidualne jest ważne nie dłużej niż rok, a zezwolenie globalne nie dłużej niż 3 lata

Minister odmawia udzielenia zezwolenia w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli:

 • wymagają tego potrzeby obronności lub bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej
 • wymagają tego zobowiązania Rzeczypospolitej Polskiej wynikające z umów międzynarodowych i porozumień sojuszniczych
 • podmiot nie daje rękojmi zgodnego z prawem prowadzenia obrotu
 • produkty te mogą być, w całości lub w części, wykorzystane do nielegalnego lub sprzecznego z interesem Rzeczypospolitej Polskiej wdrażania, produkcji, eksploatacji, obsługi, utrzymania, przechowywania, wykrywania, identyfikacji lub rozprzestrzeniania broni masowego rażenia, a w szczególności broni chemicznej, biologicznej lub jądrowej, a także wdrażania, produkcji, utrzymania i przechowywania środków zdolnych do przenoszenia takiej broni.

Dodatkowo, Minister może odmówić udzielenia zezwolenia, jeżeli:

 • istnieje ryzyko zmiany końcowego użycia lub miejsca przeznaczenia produktów, na które miałoby zostać wydane zezwolenie,
 • podmiot naruszył przepisy dotyczące obrotu towarami o znaczeniu strategicznym. 

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Stanowisko organów opiniujących nie wymaga formy postanowienia i nie podlega zaskarżeniu.

Czy ta strona była przydatna?