Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Sprostowanie błędu w decyzji o wpisie do Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane

Sprostowanie błędu pisarskiego lub innej oczywistej omyłki w decyzji o wpisie do Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane, bądź w decyzji o wpisie do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Budowlanych.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

W przypadku stwierdzenia błędu pisarskiego lub innej oczywistej omyłki w decyzji o wpisie do Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane wnioskodawca może ubiegać się o dokonanie sprostowania. Wniosek o sprostowanie błędu pisarskiego lub oczywistej omyłki należy złożyć:

 • osobiście w Kancelarii Ogólnej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego znajdującej się w Warszawie przy ulicy Kruczej 38/42
 • pocztą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej – podawcza@gunb.gov.pl (wymagany jest podpis kwalifikowany) lub za pośrednictwem ePUAP
 • pocztą na adres: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa

Przepisy nie regulują, co powinien zawierać wniosek o sprostowanie błędu pisarskiego lub omyłki w decyzji o wpisie do centralnego rejestru budowlanego. W praktyce, wniosek powinien zawierać dokładne dane osobowe i adresowe wnioskodawcy oraz wskazanie treści, która powinna zostać sprostowana. Pomocne może być także podanie pozycji w Centralnym Rejestrze. Sprostowanie błędu pisarskiego lub innej oczywistej omyłki w decyzji jest zwolnione z opłaty skarbowej.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO ul. Krucza 38/42, 00-512 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Przygotowanie i złożenie wniosku

Wniosek o sprostowanie błędu pisarskiego lub innej oczywistej omyłki w decyzji o wpisie do Centralnego Rejestru należy złożyć:

 • osobiście w Kancelarii Ogólnej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego
 • pocztą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej - podawcza@gunb.gov.pl (wymagany jest podpis kwalifikowany) lub za pośrednictwem ePUAP
 • pocztą na adres: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa

Dokumenty

 1. Weryfikacja formalna wniosku

Wniosek zostaje zweryfikowany pod względem formalnym. Jeżeli nie czyni on zadość wymaganiom ustalanym w przepisach prawa, organ wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie co najmniej siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania. Wniosek nie będzie rozpoznany, jeśli na podstawie jego treści nie będzie można zidentyfikować wnioskodawcy. Natomiast, jeśli na podstawie treści podania można zidentyfikować wnioskodawcę, a niejasny jest tylko zakres sprostowania, przy czym na podstawie posiadanych przez organ dokumentów można ustalić gdzie w decyzji wystąpił błąd lub inna oczywista omyłka, organ dokona sprostowania decyzji.

 1. Wydanie postanowienia o sprostowaniu błędu pisarskiego lub omyłki

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, na podstawie posiadanych dokumentów, sprawdza czy w decyzji o wpisie do Centralnego Rejestru wystąpił błąd lub inna oczywista omyłka. Jeżeli taka sytuacja zaistniała, dokonuje sprostowania decyzji w drodze postanowienia.

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego może odmówić sprostowania błędu pisarskiego lub innej oczywistej omyłki w przypadku, gdy nie stwierdzi błędu w decyzji o wpisie. W takim wypadku odmowa sprostowania decyzji lub innej oczywistej omyłki następuje w drodze postanowienia.

Od postanowienia w sprawie sprostowania błędu pisarskiego lub innej oczywistej omyłki albo odmowy jego sprostowania przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Dokumenty

Termin

Przepisy nie regulują, w jakim terminie ma być sprostowany błąd pisarski lub inna oczywista omyłka w decyzji o wpisie do Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane. Organ stosuje przepisy k.p.a. które stanowią, że sprawy powinny być załatwiane bez zbędnej zwłoki, gdy wymagane postępowanie wyjaśniające – miesiąc, a sprawy szczególnie skomplikowane – 2 miesiące od dnia wszczęcia postępowania.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Wnioskodawca może w terminie 7 dni od dni doręczenia postanowienia o sprostowaniu błędu pisarskiego lub innej oczywistej omyłki w decyzji o wpisie do Centralnego Rejestru wystąpić do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Czy ta strona była przydatna?