Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Diagnosta laboratoryjny – skreślenie z listy

Skreślenie z listy diagnostów laboratoryjnych.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • listownie
  • elektronicznie
  • w siedzibie Izby

Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Osoby wpisane na listę diagnostów laboratoryjnych, które chcą dokonać wykreślenia z listy.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

KRAJOWA IZBA DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH W WARSZAWIE ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

  1. Złożenie wniosku o skreślenie z listy diagnostów laboratoryjnych

W celu zaprzestania wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego oraz wpisu na listę należy złożyć wniosek do Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych. Do wniosku dołączyć należy dokument „Prawo Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego” oraz kopię dowodu wpłaty należnych składek.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek zawiera następujące dane:

- imię i nazwisko,

- adres zameldowania oraz adres do korespondencji,

- określenie żądania wnioskodawcy.

  1. Weryfikacja formalna i merytoryczna wniosku

Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych dokonuje weryfikacji formalnej wniosku. W przypadku stwierdzenia braków formalnych wzywa do uzupełnienia wniosku w terminie co najmniej 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Gdy wnioskodawca uzupełni dokumenty w niepełny sposób lub złożone dokumenty zawierają nieprecyzyjne zapisy Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych ponownie wzywa do ich uzupełnienia lub uściślenia.

  1. Skreślenie z listy diagnostów laboratoryjnych

Na podstawie złożonych dokumentów, Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych podejmuje w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wymaganych dokumentów, uchwałę w sprawie skreślenia z listy diagnostów laboratoryjnych.

Dokumenty

Termin

3 miesiące

  1. Przekazanie uchwały w przedmiocie skreślenia z listy diagnostów laboratoryjnych

Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych przesyła Ministrowi Zdrowia uchwały Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia ich podjęcia.

Termin

30 dni

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 3 miesiące

Jak możesz się odwołać

Od uchwały Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały.

Czy ta strona była przydatna?