Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Diagnosta laboratoryjny – świadczenie usług transgranicznych w Polsce

Jesteś cudzoziemcem – obywatelem UE, Norwegii, Islandii, Szwajcarii lub Liechtensteinu – i chciałbyś czasowo świadczyć w Polsce usługi transgraniczne jako diagnosta laboratoryjny? Musisz najpierw złożyć oświadczenie o zamiarze świadczenia usługi transgranicznej, a w niektórych przypadkach zdobyć także uznanie twoich kwalifikacji. Sprawdź jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • listownie
 • elektronicznie
 • w siedzibie Izby

Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kto może świadczyć usługi transgraniczne

Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, obywatele państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w państwie, które zawarło z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi umowę regulującą swobodę świadczenia usług, którzy wykonują zawód diagnosty laboratoryjnego w jednym z ww. państw, zgodnie z przepisami tego państwa, mają prawo świadczyć usługi na obszarze innego państwa członkowskiego (w tym przypadku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) w zakresie tego samego zawodu.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Przed rozpoczęciem świadczenia usługi po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ponownie w każdym roku, w którym usługodawca zamierza świadczyć usługę transgraniczną.

Gdzie załatwisz sprawę

KRAJOWA IZBA DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH W WARSZAWIE ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złożenie oświadczenia o zamiarze świadczenia usługi transgranicznej na terytorium RP

Przed rozpoczęciem świadczenia usług transgranicznych po raz pierwszy na terytorium RP, usługodawca przedkłada Krajowej Radzie Diagnostów Laboratoryjnych oświadczenie o zamiarze świadczenia danej usługi transgranicznej. W oświadczeniu usługodawca zamieszcza informację o posiadanej polisie ubezpieczeniowej lub innych środkach indywidualnego lub zbiorowego ubezpieczenia w związku z wykonywaniem zawodu diagnosty laboratoryjnego, obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Oświadczenie usługodawca może doręczyć właściwemu organowi osobiście, przez inną osobę, drogą pocztową albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Ponadto, w przypadku świadczenia usługi po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w przypadku istotnej zmiany sytuacji potwierdzonej dokumentami, Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych może wymagać dołączenia do oświadczenia następujących dokumentów (na podstawie art. 33 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej):

 • dokument potwierdzający obywatelstwo usługodawcy;
 • zaświadczenie potwierdzające, że usługodawca wykonuje zawód zgodnie z prawem w państwie usługodawcy i nie obowiązuje go zakaz - nawet czasowy - wykonywania tego zawodu;
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe;
 • dokument potwierdzający wykonywanie przez usługodawcę danego zawodu regulowanego przez co najmniej rok w okresie ostatnich dziesięciu lat albo ukończenie kształcenia regulowanego – w przypadku zawodu, który nie jest regulowany w państwie usługodawcy;
 • zaświadczenie o niekaralności, jeżeli jest wymagane od obywateli polskich zamierzających wykonywać zawód regulowany związany z bezpieczeństwem publicznym, służbą zdrowia albo edukacją osób małoletnich, w tym opieką nad dziećmi i wczesną edukacją;
 • oświadczenie potwierdzające znajomość języka polskiego w stopniu niezbędnym do wykonywania zawodu regulowanego – w przypadku zawodów mających wpływ na bezpieczeństwo pacjentów.

Warunki świadczenia usług:

Usługę transgraniczną w zawodzie regulowanym może świadczyć usługodawca, który posiada kwalifikacje zawodowe do wykonywania danego zawodu w państwie usługodawcy, jeżeli zawód:

1) jest regulowany w państwie usługodawcy albo

2) nie jest regulowany w państwie usługodawcy, a usługodawca:

a) wykonywał ten zawód w co najmniej jednym państwie członkowskim przez co najmniej rok w okresie ostatnich dziesięciu lat, albo

b) ukończył kształcenie regulowane.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie zawiera:

- imię i nazwisko usługodawcy,

- dane adresowe,

- obywatelstwo

oraz informacje o:

- posiadanej polisie ubezpieczeniowej lub innych środkach indywidualnego albo zbiorowego ubezpieczenia w związku z wykonywaniem danego zawodu albo danej działalności, wymaganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Np. dowód osobisty lub paszport.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Dokument powinien być wydany zgodnie. przepisami Dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Jak uzyskać dokument?
Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Zaświadczenie powinno być wydane nie później niż 3 miesiące przed datą jego złożenia. Dokument wymagany tylko w przypadku gdy zawód fizjoterapeuty nie jest regulowany w państwie siedziby usługodawcy.

 • Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych może wymagać dołączenia do oświadczenia ww. załączników w przypadku świadczenia usługi po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w przypadku istotnej zmiany sytuacji potwierdzonej dokumentami.
 • W przypadku zawodu, który posiada regulacje w RP a nie jest regulowany w państwie usługodawcy, nie jest wymagane dołączanie dokumentu potwierdzającego wykonywanie przez usługodawcę danego zawodu regulowanego przez co najmniej rok w okresie ostatnich dziesięciu lat, w co najmniej jednym państwie członkowskim, o ile usługodawca przedstawi dokument potwierdzający ukończenie kształcenia regulowanego.
 • Pisma i dokumenty w toku tego postępowania składa się w języku polskim albo w innym języku wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego prowadzącego działalność w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim. Tłumaczenie na język polski nie jest wymagane w przypadku dokumentu potwierdzającego obywatelstwo usługodawcy oraz oświadczenia potwierdzającego znajomość języka polskiego.
 • Dokumenty należy załączyć w formie kopii, jednak Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych może wymagać dostarczenia oryginałów dokumentów do wglądu, albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem, zgodnie z przepisami ustawowymi, wykonawczymi lub administracyjnymi państwa członkowskiego, które wydało ten dokument, lub dokonało sporządzenia takiej kopii poświadczonej lub tłumaczenia poświadczonego.

Termin

Przed rozpoczęciem świadczenia usługi po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ponownie w każdym roku, w którym usługodawca zamierza świadczyć usługę transgraniczną.

 1. Weryfikacja formalna i merytoryczna złożonych dokumentów

Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych zawiadamia bezzwłocznie usługodawcę o otrzymaniu oświadczenia oraz dokumentów, o ile były wymagane.

W przypadku stwierdzenia braków w oświadczeniu, względnie w załączonych do niego dokumentach, Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych wzywa usługodawcę do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania z zastrzeżeniem, że nieuzupełnione oświadczenie nie będzie mogło uprawniać do świadczenia usług transgranicznych.

Wezwanie do przedłożenia wskazanych przez organ dokumentów powinno następować na podstawie art. 33 ust. 4 lub 5 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Gdy wnioskodawca uzupełni dokumenty w niepełny sposób lub złożone dokumenty zawierają nieprecyzyjne zapisy, Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych ponownie wzywa do ich uzupełnienia lub uściślenia.

Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych może zwracać się do właściwych organów państwa członkowskiego o przedstawienie informacji potwierdzających, że diagnosta laboratoryjny wykonuje działalność zgodnie z prawem, w sposób należyty, oraz że nie zostały na niego nałożone kary dyscyplinarne lub sankcje karne związane z wykonywaniem zawodu.

Jeżeli oświadczenie o zamiarze świadczenia usług transgranicznych oraz złożone dokumenty były kompletne lub zostały poprawie uzupełnione, to KRDL dokonuje ich oceny. Oceniany jest:

 • przedmiot świadczonej usługi
 • okres świadczenia usługi
 • częstotliwość świadczenia usług w Polsce
 • regularność świadczenia usług
 • ciągłość świadczonych usług

W przypadku poprawnie złożonego kompletu dokumentów oraz pozytywnej weryfikacji merytorycznej, wnioskodawca może rozpocząć świadczenie usług transgranicznych na terytorium RP w zakresie wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
 1. Wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji albo decyzji o odstąpieniu od sprawdzenia kwalifikacji zawodowych usługodawcy

W przypadku zawodu diagnosty laboratoryjnego, Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych, gdy jest to niezbędne, może wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji, jeżeli usługodawca zamierza świadczyć na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej daną usługę po raz pierwszy. KRDL, w terminie miesiąca od dnia otrzymania oświadczenia wraz z załączonymi dokumentami, wydaje decyzję w sprawie uznania kwalifikacji albo decyzję o odstąpieniu od uznania kwalifikacji zawodowych usługodawcy. W przypadku, gdy wydanie decyzji nie jest możliwe w terminie miesiąca od dnia otrzymania oświadczenia, KRDL poinformuje usługodawcę w tym terminie o przyczynach opóźnienia oraz o przewidywanym terminie wydania decyzji. Wydanie decyzji następuje nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia otrzymania przez KRDL dokumentów, o których mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Brak decyzji KRDL w terminach określonych powyżej oznacza, że usługodawca może rozpocząć świadczenie usług transgranicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1. W przypadku, gdy występują zasadnicze różnice pomiędzy kwalifikacjami zawodowymi usługodawcy a kształceniem lub szkoleniem wymaganym w Rzeczypospolitej Polskiej, mające wpływ na zdrowie lub bezpieczeństwo publiczne, a wiedza, umiejętności lub kompetencje nabyte w ramach doświadczenia zawodowego lub przez potwierdzone efekty uczenia się, lub potwierdzone efekty kształcenia nie mogą ich wyrównać, KRDL zobowiązuje usługodawcę do przystąpienia do testu umiejętności i w terminie miesiąca od nałożenia tego zobowiązania wydaje decyzję w sprawie uznania kwalifikacji.

KRDL przekazuje, w terminie 3 dni od dnia otrzymania oświadczenia, dyrektorowi CEM następujące informacje:

1) wykaz osób, które będą przystępować do testu umiejętności w danym terminie w danym medycznym zawodzie regulowanym;

2) informacje o zakresie testu umiejętności;

3) program kształcenia w danym medycznym zawodzie regulowanym obowiązujący w Rzeczypospolitej Polskiej.

Test umiejętności opracowuje Centrum Egzaminów Medycznych indywidualnie dla każdego zdającego, a przeprowadza Państwowa Komisja Egzaminacyjna w terminie 3 tygodni od dnia złożenia oświadczenia.

Test umiejętności - przebieg

Dyrektor CEM zawiadamia zdającego o wysokości opłaty egzaminacyjnej oraz podaje numer rachunku bankowego CEM, na który powinna zostać ona wniesiona. W przypadku osób zamierzających świadczyć usługi transgraniczne opłatę wnosi się w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Test umiejętności jest przeprowadzany w terminie 3 tygodni od dnia złożenia oświadczenia. Test umiejętności składa się z egzaminu teoretycznego albo egzaminu praktycznego bądź egzaminu teoretycznego i praktycznego. Egzamin teoretyczny jest przeprowadzany w formie ustnej albo w formie testu. Formę testu umiejętności określa dyrektor CEM po zasięgnięciu opinii przewodniczącego Komisji. Dyrektor CEM zawiadamia zdającego o miejscu i formie testu umiejętności na co najmniej 3 dni przed wyznaczonym terminem testu umiejętności.

W przypadku gdy część teoretyczna testu umiejętności jest przeprowadzana w formie egzaminu testowego, składa się on z nie mniej niż 20 i nie więcej niż 50 pytań. Test uważa się za złożony z wynikiem pozytywnym, jeżeli zdający uzyska co najmniej 60% maksymalnej możliwej do uzyskania liczby punktów.

W przypadku przeprowadzania egzaminu teoretycznego w formie ustnej obejmuje on od 3 do 4 pytań. Każda odpowiedź jest oceniana odrębnie przez każdego członka Komisji albo zespołu egzaminacyjnego. Odpowiedź może zostać oceniona negatywnie, jeżeli za taką oceną opowie się co najmniej połowa składu Komisji albo zespołu egzaminacyjnego. Uzyskanie przez zdającego oceny negatywnej z którejkolwiek z odpowiedzi powoduje uzyskanie negatywnego wyniku egzaminu ustnego.

Test umiejętności uznaje się za złożony z wynikiem pozytywnym, jeżeli zdający uzyska oceny pozytywne z każdej części wchodzącej w skład testu umiejętności.

Wnioskodawcy, który złożył test umiejętności z wynikiem pozytywnym, dyrektor CEM wydaje zaświadczenie, którego kopię przekazuje KRDL. Zaświadczenie wydawane jest w terminie 7 dni od dnia otrzymania kompletnej dokumentacji egzaminacyjnej.

Z przeprowadzonego testu umiejętności sporządza się protokół zawierający opis wykonania zadań, wchodzących w zakres części praktycznej, oraz wyniki z każdej części testu umiejętności. Kopię protokołu z przeprowadzonego testu umiejętności zespół egzaminacyjny przekazuje KRDL, w terminie 14 dni od dnia zakończenia testu umiejętności.

W przypadku nieprzystąpienia do testu umiejętności w wyznaczonym terminie albo złożenia testu umiejętności z wynikiem negatywnym, na pisemny wniosek wnioskodawcy, KRDL wydaje postanowienie o dopuszczeniu do przystąpienia do testu umiejętności w najbliższym przypadającym terminie, który jest terminem ostatecznym.

Wynik testu umiejętności jest podstawą do uznania przez KRDL, czy stwierdzone różnice zostały zniwelowane przez wnioskodawcę.

W przypadku negatywnego wyniku testu umiejętności, KRDL odmawia uznania kwalifikacji zawodowych wnioskodawcy w drodze decyzji. Negatywna decyzja ws. uznania kwalifikacji powoduje brak możliwości świadczenia usług transgranicznych przez wnioskodawcę.

Dokumenty

Termin

W terminie miesiąca od dnia otrzymania oświadczenia. W przypadku gdy wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji usługodawcy bądź decyzji w sprawie odstąpienia od uznania kwalifikacji nie jest możliwe w terminie miesiąca od dnia otrzymania oświadczenia, KRDL informuje usługodawcę przed upływem tego terminu o przyczynach opóźnienia, a następnie usuwa je w terminie miesiąca od dnia przekazania informacji. Wydanie decyzji następuje nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia usunięcia przyczyn opóźnienia (np. uzupełnienia brakujących dokumentów). W przypadku nałożenia na usługodawcę zobowiązania przystąpienia do testu umiejętności, KRDL wydaje decyzję w terminie miesiąca od nałożenia zobowiązania.

Brak decyzji w terminach określonych powyżej oznacza, że usługodawca może rozpocząć świadczenie usług transgranicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ile zapłacisz

Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych albo wydanie decyzji w sprawie odstąpienia od uznania kwalifikacji, podlega opłacie w wysokości 35% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w roku wszczęcia postępowania.

Opłatę wnieś na rachunek bankowy Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.

W 2024 roku wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi 4242 zł do 30 czerwca i 4300 zł od 1 lipca.

Ile będziesz czekać

 1. Zawiadomienie o otrzymaniu oświadczenia przekazywane jest bezzwłocznie.
 2. Decyzja wydawana jest w terminie miesiąca od dnia otrzymania oświadczenia. W przypadku gdy wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji usługodawcy bądź decyzji w sprawie odstąpienia od uznania kwalifikacji nie jest możliwe w terminie miesiąca od dnia otrzymania oświadczenia, organ właściwy informuje usługodawcę przed upływem tego terminu o przyczynach opóźnienia, a następnie usuwa je w terminie miesiąca od dnia przekazania informacji. Wydanie decyzji następuje nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia usunięcia przyczyn opóźnienia (np. uzupełnienia brakujących dokumentów). W przypadku nałożenia na usługodawcę zobowiązania przystąpienia do testu umiejętności, właściwy organ wydaje decyzję w terminie miesiąca od nałożenia zobowiązania.
 3. Brak decyzji w terminach określonych powyżej oznacza, że usługodawca może rozpocząć świadczenie usług transgranicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak możesz się odwołać

Masz prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji odmownej. Po rozpatrzeniu wniosku wydawana jest decyzja uchylająca zaskarżoną decyzję w całości lub w części albo utrzymująca decyzję w mocy. W przypadku utrzymania decyzji w mocy możesz złożyć skargę na decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały, za pośrednictwem Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

Warto wiedzieć

Musisz poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych o zamiarze świadczenia usługi transgranicznej przed jej rozpoczęciem, a w nagłych przypadkach - po zakończeniu jej świadczenia (zgodnie z art. 31 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej). W praktyce, czynność ta sprowadza się do uzyskania przez usługodawcę od instytucji ubezpieczającej w swoim kraju, właściwej ze względu na swój adres zamieszkania, zaświadczenia (na formularzu A1) o podleganiu zabezpieczeniu społecznemu. Uzyskane zaświadczenie należy okazać w razie konieczności pracownikowi ZUS, np. w trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych.

Czy ta strona była przydatna?