Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego

Chcesz prowadzić działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego? Wcześniej musisz wpisać się do rejestru. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Działalność gospodarcza w zakresie wyrobu, oczyszczania, skażania lub odwadniania alkoholu etylowego jest działalnością regulowaną i wymaga wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego.

Przedsiębiorca, który chce wykonywać taką działalność musi spełniać następujące warunki:

 • wdrożyć system wewnętrznej kontroli, obejmujący w szczególności określenie:
  • częstotliwości i sposobu pobierania próbek do badań jakościowych
  • metody badań
  • sposobu postępowania z produktami nieodpowiadającymi wymaganiom jakościowym
 • dysponować planem zakładu obejmującym w szczególności pomieszczenia produkcyjne, magazynowe, socjalne i sanitarne, z zaznaczeniem:
  • linii technologicznych
  • dróg przemieszczania surowców i produktów gotowych
  • stanowisk pracy
 • wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontrolę jakości
 • zagospodarować wywar powstały przy produkcji alkoholu etylowego na cele paszowe lub inne cele rolnicze albo go utylizować, w przypadku przedsiębiorców prowadzących wyrób alkoholu etylowego
 • posiadać tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których będzie wykonywana działalność gospodarcza.

Obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wyrobu, oczyszczania, skażania lub odwadniania alkoholu etylowego powinny spełniać wymagania określone w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, sanitarnych i o ochronie środowiska.

Działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego może wykonywać przedsiębiorca, który nie był karany za przestępstwa przeciwko mieniu i wiarygodności dokumentów, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą prawną - którego członek zarządu nie był karany za przestępstwa przeciwko mieniu i wiarygodności dokumentów.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złożenie wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego

Wniosek o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego musisz złożyć do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który prowadzi ten rejestr.

Jeśli chcesz, aby reprezentował cię pełnomocnik, pamiętaj o dołączeniu pełnomocnictwa oraz dowodu zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (17 zł). Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu. Opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto Urzędu m. st. Warszawy. Zobacz praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego zawiera następujące dane:

1)   firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania;

2)   numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej;

3)   numer identyfikacji podatkowej (NIP);

4)   określenie rodzaju i zakresu działalności gospodarczej, która będzie wykonywana;

5)   wskazanie miejsca lub miejsc wykonywania działalności gospodarczej;

6)   oświadczenie, że przedsiębiorca w dniu złożenia wniosku:

a)  nie zalega z należnościami wobec Skarbu Państwa oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

b)  nie był karany za przestępstwa przeciwko mieniu i wiarygodności dokumentów,

c)  posiada zaświadczenia komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska stwierdzające, że obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej objętej wnioskiem spełniają wymagania określone w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, sanitarnych i o ochronie środowiska.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie zawiera następującą treść:

"Oświadczam, że:

1)   dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego są kompletne i zgodne z prawdą;

2)   znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wyrobu, oczyszczania, skażania lub odwadniania alkoholu etylowego, określone w ustawie z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych.".

Oświadczenia powinno również zawierać:

1)   firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres;

2)   oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

3)   podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
 1. Weryfikacja materialno-prawna i formalna wniosku o wpis

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi bada, czy nie zachodzą przypadki, w których odmawia się wpisu przedsiębiorcy do rejestru, czyli:

 • wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem
 • przedsiębiorcę wykreślono z rejestru tej działalności regulowanej w wyniku wydania przez organ prowadzący rejestr decyzji o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku
 • w przypadkach określonych w odrębnych przepisach.

W przypadku, gdy te sytuacje nie mają miejsca, Minister Rolnictwa i Rozwoju weryfikuje wniosek pod względem formalnym. Jeżeli wniosek oraz jego załączniki nie spełniają wszystkich wymogów formalnych, Minister Rolnictw i Rozwoju Wsi wzywa do usunięcia braków formalnych. Termin na dokonanie wpisu do rejestru będzie wówczas biegł od dnia uzupełnienia wniosku lub załączników.

W przypadku, gdy przedsiębiorca nie uzupełnił braków formalnych, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

 1. Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokonuje wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego w terminie 7 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku o wpis do rejestru albo w terminie 7 dni od dnia uzupełnienia braków formalnych wniosku.

Wpisowi do rejestru podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego podlegają następujące dane:

 • firma i siedziba przedsiębiorcy, jego adres oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP)
 • określenie rodzaju i zakresu działalności gospodarczej objętej wpisem
 • określenie miejsca lub miejsc wykonywania działalności gospodarczej
 • data dokonania wpisu.

Rejestr jest jawny i może być prowadzony w systemie informatycznym.

Termin

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokonuje wpisu w rejestrze w ciągu 7 dni od dnia wpływu wniosku.

 1. Wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego

Otrzymasz zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego wydane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Informacje o wpisie przekazywane są do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, która je udostępnia.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa
Zaświadczenie, w którego treści zostają wskazane następujące dane: firma i siedziba przedsiębiorcy, jego adres oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), określenie rodzaju i zakresu działalności gospodarczej objętej wpisem, określenie miejsca lub miejsc wykonywania działalności gospodarczej, data dokonania wpisu.

Termin

7 dni od dnia dokonania wpisu.

Ile zapłacisz

Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego podlega opłacie skarbowej i wynosi dla:

 • wyrobu alkoholu etylowego - 11 610 zł
 • wyrobu alkoholu etylowego, w przypadku gdy przedsiębiorca zadeklaruje roczną wielkość produkcji do 10 000 litrów 100% alkoholu - 1005 zł;
 • oczyszczania alkoholu etylowego - 11 610 zł
 • skażania alkoholu etylowego - 11 610 zł
 • odwadniania alkoholu etylowego - 11 610 zł.

W sytuacji, gdy treścią wpisu jest więcej niż jeden rodzaj działalności, opłatę skarbową opłacasz od każdego z nich.

Opłatę skarbową za wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego wpłać na właściwe konto Urzędu dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.


17 zł - opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne)

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 7 dni

Jak możesz się odwołać

Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy; do wniosku tego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji.

Warto wiedzieć

Produkcja alkoholu bez wpisu do rejestru

Prowadzenie działalności w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego bez wymaganego wpisu do rejestru podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Odkażanie alkoholu etylowego skażonego lub w jakikolwiek sposób osłabianie działanie środka skażającego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Zmiana danych w rejestrze

Jeżeli jesteś wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego i zmieniły się twoje dane musisz dokonać zmiany danych w rejestrze w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę danych

Wykreślenie z rejestru

Jeżeli chcesz zakończyć działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego musisz złożyć wniosek o wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego.

Informacje dotyczące wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego znajdują się również na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Czy ta strona była przydatna?