Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Uzyskaj wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego

Chcesz prowadzić działalność w zakresie wyrobu lub przetwarzania alkoholu etylowego? Najpierw musisz uzyskać wpis do odpowiedniego rejestru prowadzonego przez KOWR. Dowiedz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Złóż wniosek przez ePUAP

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Działalność gospodarcza w zakresie wyrobu, oczyszczania, skażania lub odwadniania alkoholu etylowego jest działalnością regulowaną i wymaga wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego.

Alkoholem etylowym jest płyn alkoholowy uzyskany w wyniku destylacji po fermentacji alkoholowej albo płyn alkoholowy uzyskany w sposób syntetyczny.

Działalność gospodarczą w zakresie wyrobu, oczyszczania, skażania lub odwadniania alkoholu etylowego może wykonywać przedsiębiorca, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe, a w przypadku przedsiębiorcy będącego:

 • osobą prawną – którego członek zarządu nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe
 • spółką jawną – którego wspólnik nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa, o których mowa w pkt 1, a w przypadku wspólnika będącego osobą prawną – którego członek zarządu nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za te przestępstwa
 • spółką komandytową – którego komplementariusz nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa, o których mowa w pkt 1, a w przypadku komplementariusza będącego osobą prawną – którego członek zarządu nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za te przestępstwa
 • spółką komandytowo-akcyjną – którego członek zarządu nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa, o których mowa w pkt 1.

Przedsiębiorca, który chce wykonywać taką działalność musi spełniać następujące warunki:

 • wdrożyć system wewnętrznej kontroli, obejmujący w szczególności określenie:
  • częstotliwości i sposobu pobierania próbek do badań jakościowych,
  • metody badań,
  • sposobu postępowania z produktami nieodpowiadającymi wymaganiom jakościowym,
 • dysponować planem zakładu obejmującym w szczególności pomieszczenia produkcyjne, magazynowe, socjalne i sanitarne, z zaznaczeniem:
  • linii technologicznych,
  • dróg przemieszczania surowców i produktów gotowych,
  • stanowisk pracy
 • wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontrolę jakości,
 • zagospodarować wywar powstały przy produkcji alkoholu etylowego na cele paszowe lub inne cele rolnicze albo go utylizować,
 • nie zalegać z należnościami wobec Skarbu Państwa, ZUS lub KRUS, a w przypadku gdy zalega z należnościami z tytułu podatków stanowiących dochód budżetu państwa – jeżeli zostało przyjęte zabezpieczenie wykonania decyzji określającej lub ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego, co potwierdzają wydane na jego wniosek zaświadczenia,
 • posiadać tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których będzie wykonywana działalność gospodarcza.

Obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wyrobu, oczyszczania, skażania lub odwadniania alkoholu etylowego powinny spełniać wymagania określone w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, sanitarnych i o ochronie środowiska.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momęcie.

Gdzie załatwisz sprawę

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wpis do rejestru

Pisemny wniosek o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzaniaalkoholu etylowego musisz złożyć do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (Dyrektora KOWR), który jest organem prowadzącym rejestr. Wniosek należy złożyć na formularzu udostępnionym na stronie internetowej KOWR.

Dokumenty

Wniosek zawiera oświadczenie, że twoja firma spełnia warunki do wykonywania działalności określonej we wpisie do rejestru i masz dokumenty niezbędne do wykazania spełnienia tych warunków.

Termin

W dowolnym momęcie.

 1. KOWR sprawdzi wniosek formalnie i merytorycznie

KOWR zbada, czy nie zachodzą przesłanki uzasadniające odmowę wpisu, czyli:

 • w stosunku do twojej firmy wydano prawomocne orzeczenie zakazujące wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem
 • w stosunku do twojej firmy Dyrektor Generalny KOWR wydał decyzję zakazującą wykonywania działalności objętej wpisem, w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku i z tego powodu wykreślono twoją firmę z rejestru działalności regulowanej.

Jeżeli KOWR stwierdzi, że takie zakazy zostały wydane, odmówi wpisu do rejestru w drodze decyzji administracyjnej.

Następnie KOWR sprawdzi wniosek pod kątem wymagań formalnych. KOWR poinformuje cię o ewentualnych brakach we wniosku i wezwie do ich uzupełnienia. Będziesz mieć na to co najmniej 7 dni. Jeśli braki nie zostaną uzupełnione w wyznaczonym terminie, wniosek nie zostanie rozpoznany.

 1. Dyrektor Generalny KOWR wpisze twoją firmę do rejestru

Jeśli twój wniosek będzie kompletny oraz prawidłowo opłacony, a twoja firma spełnia wszystkie wymogi, Dyrektor Generalny KOWR wpisze twoją firmę do rejestru podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego.

Do rejestru zostaną wpisane następujące dane twojej firmy:

 • firma i siedziba przedsiębiorcy oraz jego adres oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP)
 • określenie rodzaju i zakresu działalności gospodarczej objętej wpisem
 • określenie miejsca lub miejsc wykonywania działalności gospodarczej
 • data dokonania wpisu.

Rejestr podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu, oczyszczania, skażania lub odwadniania alkoholu etylowego jest jawny i dostępny  na stronie internetowej KOWR.

Termin

KOWR dokonuje wpisu w rejestrze w ciągu 7 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku.

 1. Otrzymasz zaświadczenie o wpisie do rejestru

Dyrektor Generalny KOWR wyda ci zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego.

KOWR przekazuje informację o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. CEIDG udostępni informację o wpisie twojej firmy nie później niż następnego dnia roboczego po dniu ich otrzymania.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa
Zaświadczenie, w którego treści zostają wskazane następujące dane: firma i siedziba przedsiębiorcy, jego adres oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), określenie rodzaju i zakresu działalności gospodarczej objętej wpisem, określenie miejsca lub miejsc wykonywania działalności gospodarczej, data dokonania wpisu.

Termin

W dniu dokonania wpisu.

Ile zapłacisz

 • 11 610 zł – opłata za wpis podmiotu wykonującego działalność w zakresie wyrobu alkoholu etylowego
 • 1005 zł – opłata za wpis podmiotu wykonującego działalność w zakresie wyrobu alkoholu etylowego, w przypadku gdy przedsiębiorca zadeklaruje roczną wielkość produkcji do 10 000 litrów 100% alkoholu
 • 11 610 zł – opłata za wpis podmiotu wykonującego działalność w zakresie oczyszczania alkoholu etylowego
 • 11 610 zł – opłata za wpis podmiotu wykonującego działalność w zakresie skażania alkoholu etylowego
 • 11 610 zł – opłata za wpis podmiotu wykonującego działalność w zakresie odwadniania alkoholu etylowego.

Ważne! W sytuacji, gdy wnioskujesz o wpis więcej niż jednego rodzaju działalności, zapłać opłatę skarbową za każdą z nich.

Gdzie zapłacić: opłatę za wpis do rejestru wpłać na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika.

 • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne).

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu. 

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 7 dni

Jak możesz się odwołać

W przypadku decyzji o odmowie dokonania wpisu możesz złożyć do KOWR odwołanie Odwołanie musisz złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie dokonana wpisu.

Warto wiedzieć

Zakaz działalności objętej wpisem

KOWR może wydać decyzję o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem, gdy:

 • przedsiębiorca złożył we wniosku oświadczenie niezgodne ze stanem faktycznym;
 • przedsiębiorca nie usunął naruszeń warunków wymaganych prawem do wykonywania działalności regulowanej w wyznaczonym przez organ terminie;
 • stwierdzono rażące naruszenie warunków wymaganych prawem do wykonywania działalności regulowanej przez przedsiębiorcę;
 • właściwy urząd skarbowy cofną zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego, z uwagi na:
  • zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu państwa, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
  • kierowanie podmiotem przez osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe,
  • prowadzenie działalności niezgodnie z uzyskanym zezwoleniem,
  • nieposiadanie tytułu prawnego do korzystania z miejsca, w którym prowadzono skład podatkowy.

Produkcja alkoholu bez wpisu do rejestru

Prowadzenie działalności w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego bez wymaganego wpisu do rejestru podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3  , a jeżeli czyn ten dotyczy znacznej wartości podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.

Zmiana danych w rejestrze

Jeżeli jesteś wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego i zmieniły się twoje dane musisz złożyć wniosek o zmianę wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych.

Wykreślenie z rejestru

W przypadku zakończenia działalności w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego musisz złożyć wniosek o wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego.

Dodatkowe informacje

Więcej informacji dotyczących wpisu do rejestru dostępnych jest na stronie internetowej KOWR.

 •  

Czy ta strona była przydatna?