Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Instruktor nauki jazdy – zmiana danych

Aktualizacja danych wpisanych do ewidencji instruktorów nauki jazdy.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Instruktor ma obowiązek przekazywać staroście w terminie 14 dni od dnia zmiany:

a) numer ewidencyjny ośrodka szkolenia lub numer ewidencyjny innego podmiotu, w którym prowadzi szkolenie – najpóźniej do dnia rozpoczęcia prowadzenia zajęć,

b) informację o zmianie:

 • imienia i nazwiska;
 • daty i miejsca urodzenia;
 • numeru PESEL / serii, numeru i nazwy dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 • adresu zamieszkania;
 • danych wynikających z ukończonego kursu i zakresu złożonego egzaminu, poszczególnych rodzajów uprawnień, w zakresie których może prowadzić szkolenie, oraz dat ich uzyskania.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

14 dni po nastąpieniu zmiany danych, a w przypadku rozpoczęcia prowadzenia zajęć w innym ośrodku szkolenia kierowców  lub w innym podmiocie – najpóźniej do dnia rozpoczęcia prowadzenia zajęć.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • starostwa powiatowe
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złożenie wniosku o zmianę danych wpisanych do ewidencji instruktorów nauki jazdy

Instruktor informuje starostę (albo prezydenta miasta na prawach powiatu), właściwego ze względu na miejsce zamieszkania instruktora, o zmianie danych wpisanych do ewidencji instruktorów.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Przepisy nie określają wzoru wniosku o zmianę danych wpisanych do ewidencji instruktorów nauki jazdy. Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 1 lit. b instruktor nauki jazdy musi w terminie 14 dni informować starostę o zmianie następujących danych:

 • imię i nazwisko;
 • datę i miejsce urodzenia;
 • numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument;
 • adres zamieszkania;
 • wynikające z ukończonego kursu i zakresu złożonego egzaminu, poszczególne rodzaje uprawnień, w zakresie których może prowadzić szkolenie, oraz daty ich uzyskania. 

O sposobie zgłoszenia zmiany danych zapytaj we właściwym starostwie powiatowym.

Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Oryginał, Uwierzytelniona kopia

W przypadku rozszerzenia zakresu wpisu dołącza się dowód uiszczenia opłaty za wpis do ewidencji w wysokości 50 zł.

Termin

14 dni po nastąpieniu zmiany danych, a w przypadku rozpoczęcia prowadzenia zajęć w innym ośrodku szkolenia kierowców  lub w innym podmiocie – najpóźniej do dnia rozpoczęcia prowadzenia zajęć.

 1. Zmiana danych w ewidencji instruktorów nauki jazdy

Starosta (albo prezydent miasta na prawach powiatu) wpisuje do ewidencji dane wskazane we wniosku przez instruktora nauki jazdy.

Ile zapłacisz

Zmiana danych nie wymaga opłat, jednakże w przypadku rozszerzenia zakresu wpisu w ewidencji instruktorów nauki jazdy uiszcza się opłatę za wpis do ewidencji w wysokości 50,00 zł.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Czy ta strona była przydatna?