Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Farmaceuta – zmiana danych

Aktualizacja danych objętych wpisem do rejestru farmaceutów.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • listownie
  • w siedzibie izby

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Farmaceuta ma obowiązek bezzwłocznie zawiadomić okręgową radę aptekarską izby, której jest członkiem, o:

  • zmianie danych osobowych
  • przeniesieniu się na teren działania innej izby
  • zmianie adresu zamieszkania
  • utracie dokumentu „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty”.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Niezwłocznie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

  • okręgowe izby aptekarskie
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania zawodu.

Co zrobić krok po kroku

  1. Złożenie zawiadomienia o zmianie danych objętych wpisem do rejestru farmaceutów

Farmaceuta ma obowiązek poinformować właściwą okręgową izbę aptekarską o każdej zmianie danych objętych rejestrem i kwestionariuszem. W tym celu składa nowy kwestionariusz uwzględniający zmiany.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Kwestionariusz należy pobrać ze strony Okręgowej Izby Aptekarskiej

Kwestionariusz zawiera:

- imiona i nazwisko farmaceuty,

- nazwisko rodowe,

- datę i miejsce urodzenia,

- obywatelstwo,

- adres zameldowania oraz adres do korespondencji,

- imiona rodziców,

- dane dotyczące wykształcenia,

- dane dotyczące prawa wykonywania zawodu, w tym miejsce wykonywania zawodu.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Zaświadczenie o zatrudnieniu wymagane jest w przypadku zmiany pracodawcy.

Termin

Niezwłocznie

  1. Zmiana danych objętych wpisem do rejestru farmaceutów

Na podstawie złożonych dokumentów okręgowa rada aptekarska dokonuje zmiany danych objętych wpisem do rejestru farmaceutów. ORA prowadząca w danym czasie rejestr farmaceuty dokonuje adnotacji o zmianie danych osobowych w dokumencie „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty”.

Termin

Niezwłocznie

  1. Przekazanie danych do Centralnego Rejestru Farmaceutów

Okręgowa rada aptekarska po naniesieniu zmian w rejestrze farmaceutów przekazuje niezwłocznie Naczelnej Radzie Aptekarskiej dane objęte zmianą do Centralnego Rejestru Farmaceutów Rzeczypospolitej Polskiej.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 30 dni.

Warto wiedzieć

W przypadku utraty dokumentu prawa wykonywania zawodu (np. zagubienia, zniszczenia) właściwa ze względu na miejsce wykonywania zawodu farmaceuty ORA wydaje nowy dokument, ale nie przyznaje nowego prawa. Dlatego na pierwszej stronie dokumentu powołuje uchwałę tej ORA, która wcześniej przyznała prawo wykonywania zawodu i podaje nadany wtedy numer tego prawa, ale zaznacza już właściwe miejsce i datę wystawienia nowego dokumentu. Przystawia również pieczęć okrągłą ORA, która wystawiła nowy dokument. Tak wydany dokument zawiera oznaczenie: „Duplikat”.

Izba wystawiająca nowy dokument dokonuje też wpisu do rejestru z datą wpisu do rejestru tej Izby. Wcześniejszych wpisów ani skreśleń w innych Izbach w tym przypadku się nie nanosi. 

Czy ta strona była przydatna?