Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zmiana danych w rejestrze podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Organizujesz kształcenie podyplomowe pielęgniarek lub położonych i zmienił się np. twój adres lub nazwa firmy? Musisz złożyć wniosek o zmianę wpisu w rejestrze. Poniżej dowiesz się, jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • elektronicznie
Załatw online

Wniosek złóż za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jeśli jesteś organizatorem kształcenia i zmieniły się twoje dane to musisz złożyć wniosek o zmianę wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W terminie 14 dni od dnia powstania zmian.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

  • okręgowe izby pielęgniarek i położnych
  • NACZELNA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Wnioskodawca składa wniosek o zmianę wpisu do rejestru do okręgowej rady pielęgniarek i położnych, właściwej ze względu na miejsce prowadzenia kształcenia lub do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w przypadku gdy wpis dotyczy okręgowych izb pielęgniarek i położnych oraz utworzonych przez nie spółek prawa handlowego, w których posiadają one udziały lub akcje, lub innych utworzonych przez nie podmiotów.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności.

Co zrobić krok po kroku

  1. Złożenie wniosku o zmianę wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Zgodnie z art. 77 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, organizator kształcenia podyplomowego jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr, zmiany danych w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Dokument elektroniczny
Informacja dodatkowa

Wniosek zawiera następujące dane:

1) oznaczenie wnioskodawcy, adres jego miejsca zamieszkania lub siedziby oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);

2) numer wpisu do rejestru, którego dotyczy zgłoszenie zmiany danych;

3) formę organizacyjno-prawną wnioskodawcy;

4) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym – w przypadku podmiotu podlegającego obowiązkowi takiego wpisu;

5) określenie rodzaju, dziedziny i systemu kształcenia;

6) miejsce prowadzenia kształcenia, w odniesieniu do zajęć teoretycznych i praktycznych.

Integralną częścią wniosku jest oświadczenie wnioskodawcy o zgodności i kompletności danych oraz o spełnianiu warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie kształcenia podyplomowego. Oświadczenie to ma następującą treść:

„Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe są kompletne i zgodne z prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie kształcenia podyplomowego, określone w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435 ze zm.).

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Termin

W terminie 14 dni od dnia powstania zmian.

  1. Weryfikacja formalna i merytoryczna

1. Organ właściwy - okręgowa rada pielęgniarek i położnych (ORPiP) lub Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych weryfikuje poprawność oraz kompletność przedłożonych dokumentów.

2. W przypadku, gdy przedłożone dokumenty nie spełniają wymagań formalnych, okręgowa rada pielęgniarek i położnych lub Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wzywa wnioskodawcę do ich uzupełnienia. Wymienione wezwanie zawiera pouczenie, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. Wnioskodawca ma 7 dni na uzupełnienie braków w dokumentacji, licząc od dnia otrzymania wezwania.

3. W przypadku, gdy wniosek nie zawiera braków lub zostały one uzupełnione organ jest obowiązany dokonać zmiany danych przedsiębiorcy objętych wpisem do rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu poprawnego wniosku.

  1. Zmiana wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych oraz wydanie zaświadczenia

Okręgowa rada pielęgniarek i położnych lub Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych po weryfikacji złożonych dokumentów, dokonuje zmiany wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w terminie 7 dni od dnia złożenia poprawnego wniosku o dokonanie zmian wpisu. Organ prowadzący rejestr podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu zmiany wpisu w rejestrze.

Dokumenty

  1. Przekazanie danych o zmianie wpisu do Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

Organ prowadzący rejestr – okręgowa rada pielęgniarek i położnych lub Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych przekazuje poprzez system SMK zmienione dane, objęte wpisem do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych do Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w terminie 14 dni od dnia dokonania zmiany wpisu do rejestru.

Termin

W terminie 14 dni od dnia dokonania zmiany wpisu do rejestru – w przypadku Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.

Ile zapłacisz

400 zł

Zgodnie z art. 76 ust. 5 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, wysokość opłaty za wpis do rejestru wynosi 6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego.

Opłata za wpis w 2023 r. wynosi 400 zł.

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 7 dni.

Czy ta strona była przydatna?