Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wykreślenie z rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Prowadzisz kształcenie podyplomowe pielęgniarek lub położnych i chcesz zaprzestać działalności? Złóż wniosek o wykreślenie z rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • elektronicznie
Załatw online

Wniosek złóż za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia Podyplomowego.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Organizator kształcenia (osoba fizyczna lub osoba prawna), który chce zaprzestać prowadzenia kształcenia podyplomowego składa wniosek o wykreślenie wpisu z rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

  • okręgowe izby pielęgniarek i położnych
  • NACZELNA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Wniosek złóż do okręgowej rady pielęgniarek i położnych, właściwej ze względu na miejsce prowadzenia kształcenia lub do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, jeśli wpis dotyczy okręgowych izb pielęgniarek i położnych, utworzonych przez nie spółek prawa handlowego, w których posiadają one udziały lub akcje, bądź innych utworzonych przez nie podmiotów.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności.

Co zrobić krok po kroku

  1. Złożenie wniosku o wykreślenie wpisu z rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Dokument elektroniczny
Informacja dodatkowa

Wniosek zawiera następujące dane:

1) oznaczenie wnioskodawcy, adres jego miejsca zamieszkania lub siedziby oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);

2) numer wpisu do rejestru, którego dotyczy wykreślenie.

  1. Weryfikacja formalna i merytoryczna

1. Organ właściwy - okręgowa rada pielęgniarek i położnych (ORPiP) lub Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych weryfikuje poprawność oraz kompletność przedłożonych dokumentów.

2. W przypadku, gdy przedłożone dokumenty nie spełniają wymagań formalnych, okręgowa rada pielęgniarek i położnych lub Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wzywa wnioskodawcę do ich uzupełnienia. Wymienione wezwanie zawiera pouczenie, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. Wnioskodawca ma 7 dni na uzupełnienie braków w dokumentacji, licząc od dnia otrzymania wezwania.

3. W przypadku, gdy wniosek nie zawiera braków lub zostały one uzupełnione organ jest obowiązany dokonać wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku o wykreślenie wpisu z rejestru.

  1. Wykreślenie wpisu z rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Okręgowa rada pielęgniarek i położnych, właściwa dla miejsca prowadzenia kształcenia lub Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, po weryfikacji złożonych dokumentów, w drodze uchwały, dokonuje wykreślenia wpisu z rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych. Wykreślenia dokonuje się w terminie miesiąca od dnia złożenia poprawnego wniosku o wykreślenie wpisu z rejestru.

Dokumenty

  1. Przekazanie danych o wykreśleniu wpisu z rejestru do Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

Organ prowadzący rejestr – okręgowa rada pielęgniarek i położnych lub Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych informuje za pomocą systemu SMK, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych o wykreśleniu z rejestru organizatora kształcenia, podając datę wykreślenia, oraz przesyła prawomocną uchwałę w tej sprawie w terminie 14 dni od dnia dokonania wykreślenia.

Termin

W terminie 14 dni od dnia dokonania wykreślenia wpisu z rejestru – w przypadku Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w miesiąc.

Jak możesz się odwołać

Od uchwał w sprawie odmowy dokonania wykreślenia wpisu z rejestru, przysługuje odwołanie do Ministra Zdrowia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem odpowiednio okręgowej rady pielęgniarek i położnych lub Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały.

Czy ta strona była przydatna?