Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zgłoszenie zamiaru prowadzenia obrotu materiałem siewnym

Chcesz sprzedawać nasiona roślin rolniczych, warzyw, sadzonki roślin ozdobnych, materiał szkółkarski lub rozmnożeniowy? Musisz zgłosić zamiar prowadzenia obrotu materiałem siewnym wojewódzkiemu inspektorowi ochrony roślin i nasiennictwa. Jak dokonać zgłoszenia dowiesz się poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kto może powadzić obrót materiałem siewnym

Obrót materiałem siewnym roślin rolniczych i warzywnych może prowadzić osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej:

 • przedsiębiorca (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców)
 • rolnik (w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników)
 • dostawca (wytwarzający materiał szkółkarski, sadzonki winorośli, materiał rozmnożeniowy lub materiał nasadzeniowy roślin warzywnych i ozdobnych lub użytkowanych jako ozdobne)

który zgłosi zamiar prowadzenia obrotu tym materiałem siewnym właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony roślin i nasiennictwa.

Co to jest obrót materiałem siewnym

Obrót oznacza:

 • oferowanie do sprzedaży
 • sprzedaż
 • dostawę materiału siewnego lub inny sposób dysponowania tym materiałem

Nie dotyczy to materiału siewnego przeznaczonego do:

 • innych celów niż siew i sadzenie
 • oceny i kontroli
 • przerobu, uszlachetniania i pakowania
 • celów naukowych, doświadczalnych i hodowli roślin

Co to jest materiał siewny

Materiałem siewnym są rośliny lub ich części przeznaczone do siewu, sadzenia, szczepienia, okulizacji (przeszczepienia oczka, czyli pąka liściowego) lub innego sposobu rozmnażania roślin, które spełniają wymagania odnośnie wytwarzania i jakości. Chodzi o:

 • nasiona roślin rolniczych i warzywnych, które podlegają przepisom o wytwarzaniu i jakości
 • bulwy ziemniaka
 • rośliny i ich części, w tym podkładki (ukorzenione rośliny), zrazy (szlachetne elementy szczepu), wstawki (fragmenty pędów wszczepiane jako łączący element), oczka lub nasiona
 • które są przeznaczone do rozmnażania i produkcji nasion sadowniczych (bez winorośli)
 • rośliny i ich części, w tym podkładki, przeznaczone do rozmnażania i produkcji roślin warzywnych
 • nasiona, części roślin lub rośliny, w tym podkładki, przeznaczone do rozmnażania i produkcji roślin ozdobnych lub wykorzystywanych w celach ozdobnych
 • sadzonki i szczepy ukorzenione, pędy jednoroczne i pędy niezdrewniałe, podkładki oraz zrazy, przeznaczone do rozmnażania i produkcji winorośli

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Złóż zgłoszenie 7 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia prowadzenia obrotu materiałem siewnym.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • wojewódzkie inspektoraty ochrony roślin i nasiennictwa

Złóż wniosek do wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa właściwego ze względu na:

 • miejsce zamieszkania albo siedzibę, albo miejsce wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inne niż miejsce zamieszkania – jeśli jesteś przedsiębiorcą lub dostawcą
 • miejsce zamieszkania jeśli jesteś rolnikiem
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności lub siedzibę firmy.
Jeśli nie jesteś przedsiębiorcą, podaj miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż zgłoszenie

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zgłoszenie zamiaru prowadzenia obrotu materiałem siewnym zawiera odpowiednio: następujące dane

 • dla przedsiębiorcy - zgodnie z art. 84 ust. 3 ustawy o nasiennictwie:

1. firma, imię i nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo adres i siedzibę przedsiębiorcy, z tym że w przypadku gdy prowadzącym przedsiębiorcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej osoby – miejsce i adres wykonywania działalności, jeżeli są inne niż adres i miejsce zamieszkania tej osoby;

2. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;

3. numer identyfikacji podatkowej (NIP);

4. wskazanie rodzaju wykonywanej działalności;

5. wskazanie miejsca lub miejsc prowadzenia obrotu materiałem siewnym;

6. imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z wojewódzkim inspektorem;

7. imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy w trakcie przeprowadzania kontroli przez wojewódzkiego inspektora;

8. data i podpis przedsiębiorcy albo osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy.

 • dla rolnika - zgodnie z art .86 ust. 3 ustawy o nasiennictwie:

1. imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres rolnika;

2. numer identyfikacji podatkowej (NIP);

3. wskazanie grup roślin uprawnych, których ma dotyczyć wpis do ewidencji rolników;

4. imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z wojewódzkim inspektorem;

5. data i podpis rolnika.

 • dla dostawcy - zgodnie z art. 87 ust. 4 ustawy o nasiennictwie:

1. imię i nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres i siedzibę dostawcy, z tym że w przypadku gdy dostawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej osoby – miejsce i adres wykonywania działalności, jeżeli są inne niż adres i miejsce zamieszkania tej osoby;

2. numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile ma obowiązek posługiwania się tym numerem na podstawie przepisów o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników;

3. wskazanie rodzaju działalności, której ma dotyczyć wpis do ewidencji dostawców, z podaniem grup roślin uprawnych;

3a) oświadczenie o tym, że dostawca będzie dokonywać pobierania prób, oceny cech zewnętrznych, oceny tożsamości i czystości odmianowej wytwarzanego przez siebie materiału oraz pobierania prób gleby i podłoża, w których jest wytwarzany ten materiał - w przypadku dostawców materiału szkółkarskiego kategorii elitarny i kategorii kwalifikowany, którzy będą dokonywać tych czynności;

4. imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z wojewódzkim inspektorem;

5. data i podpis dostawcy albo osoby upoważnionej do reprezentowania dostawcy.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne)

Jeśli działasz przez pełnomocnika, musisz zapłacić za pełnomocnictwo. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Opłata: opłatę za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu żeglugi śródlądowej, w którym składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy).

Przykład: jeśli składasz pełnomocnictwo w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu, opłatę wpłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Termin

Złóż zgłoszenie 7 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia prowadzenia obrotu materiałem siewnym.

 1. Urząd sprawdzi twoje zgłoszenie

Urząd sprawdzi czy wniosek jest kompletny i poprawny. Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomylisz się we wniosku, nie podasz wymaganych danych, albo nie złożysz wymaganych dokumentów), urząd wezwie cię do poprawienia błędów.

Na uzupełnienie braków będziesz mieć co najmniej 7 dni od otrzymania wezwania. Jeśli przekroczysz podany termin lub nie usuniesz braków, urząd zawiadomi cię, że nie będzie dalej zajmował się twoją sprawą.

Nie uzyska wpisu do ewidencji podmiot, któremu zakazano prowadzenia obrotu materiałem siewnym z powodów naruszenia przepisów jakości, wytwarzania, przechowywania i obrotu materiałem siewnym. Taki podmiot może ponownie zgłosić zamiar prowadzenia obrotu tym materiałem nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia, w którym decyzja zakazująca stała się ostateczna.

 1. Wpis do odpowiedniej ewidencji

Wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa:

 • wpisuje zgłaszającego, prowadzącego obrót materiałem siewnym:
  • przedsiębiorcę – do ewidencji przedsiębiorców
  • rolnika – do ewidencji rolników
  • dostawcę – do ewidencji dostawców
 • wydaje zaświadczenie o wpisie do odpowiedniej ewidencji

Zaświadczenie zawiera numer podmiotu, wynikający z danej ewidencji, do której podmiot został wpisany i jest formalną podstawą do prowadzenia tej działalności.

Dokumenty

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Warto wiedzieć

Obowiązki podmiotów prowadzących obrót materiałem siewnym

Podmiot wprowadzający po raz pierwszy do obrotu materiał siewny na terenie Polski składa właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony roślin i nasiennictwa roczną informację o obrocie materiałem siewnym (w tym materiałem przywożonym z państw trzecich).

Kary prowadzenie obrotu materiałem siewnym bez zgłoszenia

Prowadzenie obrotu materiałem siewnym bez zgłoszenia zagrożone jest karą w wysokości 2 270 zł, nakładaną przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa.

Zmiana danych w ewidencji lub zaprzestanie obrotu materiałem siewnym

O zmianie danych w ewidencji (przedsiębiorców, rolników lub dostawców) poinformuj właściwego (dotychczasowego) wojewódzkiego inspektora:

 • jeśli dotyczą zmiany miejsca zamieszkania albo siedziby, albo miejsca wykonywania działalności  - w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tych zmian
 • jeśli dotyczą zmiany innych danych albo zaprzestania prowadzenia obrotu materiałem siewnym - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia tych zmian lub zdarzeń

Czy ta strona była przydatna?