Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wpis do rejestru systemu zapasów interwencyjnych

Jeśli produkujesz lub handlujesz paliwami, to musisz tworzyć i utrzymywać zapasy ropy naftowej lub paliw. Zanim zaczniesz je gromadzić, uzyskaj wpis do rejestru systemu zapasów interwencyjnych. Sprawdź poniżej, jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Przedsiębiorcy (producenci i handlowcy) prowadzący w Polsce działalność gospodarczą w zakresie produkcji lub handlu paliwami, zobowiązani są do tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw.

Producentem jest przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie produkcji paliw, w tym także zlecający taką produkcję innym podmiotom, z wyłączeniem usługowej produkcji paliw na rzecz innych podmiotów.

Handlowcem jest przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przywozu ropy naftowej lub paliw. Handlowcem jest również osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie przywozu ropy naftowej lub paliw, ale, samodzielnie lub za pośrednictwem innego podmiotu wykonuje działalność polegającą na przywozie ropy naftowej lub paliw w celu zużycia ich na potrzeby własne lub rozporządzania nimi.


Pamiętaj! warunkiem rozpoczęcia w Polsce działalności gospodarczej w zakresie produkcji i handlu paliwami jest uzyskanie odpowiedniej koncesji przyznawanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.


Podmioty, które mają obowiązek tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej powinny zostać wpisane do rejestru systemu zapasów interwencyjnych. Rejestr systemu zapasów interwencyjnych prowadzony jest w systemie elektronicznym przez Prezesa Rządowej Agencję Rezerw Strategicznych (Prezesa Agencji).

Rejestr składa się z:

 • rejestru producentów i handlowców
 • rejestru zapasów interwencyjnych
 • rejestru zapasów specjalnych.

Podstawą do dokonania wpisu do rejestru jest wniosek producenta lub handlowca o wpis do rejestru prowadzonego przez Prezesa Agencji.

Rejestr producentów i handlowców zawiera w szczególności:

 • oznaczenie producenta lub handlowca
 • niezbędne dane ekonomiczne i towarowe dotyczące producenta lub handlowca
 • informacje o zawartych przez producenta lub handlowca umowach o magazynowanie oraz umowach
 • numer w rejestrze podmiotów przywożących – w przypadku gdy jest on wymagany
 • numer koncesji udzielonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – w przypadku gdy jest ona wymagana.

Rejestr jest jawny i udostępnianym w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji w zakresie:

 • oznaczenia producenta lub handlowca oraz danych dotyczących jego adresu siedziby, adresu zakładu głównego i adresu do doręczeń
 • wskazania przedmiotu wykonywanej działalności, z której wynika wpis do rejestru
 • numeru identyfikacji podatkowej (NIP), numer akcyzowy nadany przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego
 • numeru, rodzaju i okres obowiązywania koncesji na produkcję paliw lub obrót paliwami z zagranicą
 • numeru w rejestrze podmiotów przywożących
 • informacji o rodzajach produkowanych lub przywożonych surowców lub paliw
 • informacji o wykreśleniu z rejestru.

Rejestr zapasów interwencyjnych zawiera w szczególności:

 • wskazanie ilości zapasów interwencyjnych, właścicieli tych zapasów oraz postaci, w której zapasy te są utrzymywane
 • oznaczenie miejsc magazynowania zapasów interwencyjnych

z wyłączeniem informacji dotyczących zapasów specjalnych.

Rejestr zapasów specjalnych zawiera informacje dotyczące zapasów specjalnych oraz zapasów utrzymywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz państw członkowskich Unii Europejskiej, które mają w tych państwach status zapasów specjalnych, w szczególności:

 • wskazanie ilości tych zapasów
 • państw członkowskich Unii Europejskiej, na rzecz których zapasy są utrzymywane
 • produktów naftowych, w których zapasy te są utrzymywane
 • oznaczenie miejsc magazynowania tych zapasów.

W przypadku braku odpowiednich instalacji magazynowych, producenci i handlowcy zobowiązani do tworzenia i utrzymywania zapasów ropy naftowej mogą zlecić usługę magazynowania na zewnątrz, zawierając odpowiednią umowę magazynową.

Możliwe są dwie sytuacje:

 • producenci i handlowcy utrzymują zapasy obowiązkowe ropy naftowej lub paliw u przedsiębiorców świadczących usługi magazynowania ropy naftowej lub paliw
 • producenci i handlowcy zlecają wykonanie zadań w zakresie tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw przedsiębiorcom wykonującym działalność gospodarczą w zakresie obrotu ropą naftową lub paliwami, wytwarzania paliw lub magazynowania ropy naftowej lub paliw.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wniosek złóż do Agencji nie później niż 14 dni przed planowanym podjęciem wykonywania tej działalności.

Gdzie załatwisz sprawę

RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złożenie wniosku o wpis do rejestru systemu zapasów interwencyjnych

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek zawiera:

 1. firmę producenta lub handlowca;
 2. oznaczenie formy prawnej, a także numer identyfikacji podatkowej (NIP)i;
 3. numer koncesji producenta lub handlowca udzielonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (o ile jest wymagana);
 4. numer producenta lub handlowca w rejestrze podmiotów przywożących;
 5. numer PESEL osoby kierującej działalnością producenta lub handlowca lub numer dokumentu tożsamości (w przypadku gdy nie posiada numeru PESEL);
 6. numer akcyzowy producenta lub handlowca oraz jego siedzibę i adres;
 7. adres zakładu głównego producenta lub handlowca;
 8. przedmiot wykonywanej działalności producenta lub handlowca;
 9. datę rozpoczęcia działalności przez producenta lub handlowca;
 10. dane o wielkości produkcji, przywozu ropy naftowej lub paliw, z uwzględnieniem rodzaju tych paliw, planowanych w danym roku prowadzenia działalności przez producenta lub handlowca;
 11. dane o ilości, rodzaju i gatunku paliw oraz ilości ropy naftowej przewidywanych do utworzenia przez producenta lub handlowca w danym roku kalendarzowym w ramach zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw;
 12. miejsce magazynowania przez producenta lub handlowca zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw lub planowane miejsce magazynowania tych zapasów.

Termin

Wniosek złóż do Agencji nie później niż 14 dni przed planowanym podjęciem wykonywania tej działalności.

 1. Formalne sprawdzenie wniosku

Prezes Agencji sprawdza, czy wnioskodawca złożył kompletny wniosek oraz czy wniosek jest poprawnie wypełniony i zawiera wymagane informacje.

W przypadku stwierdzenia braków formalnych, Prezes Agencji wzywa do ich uzupełnienia. Wnioskodawca ma 7 dni na uzupełnienie wniosku, licząc od dnia doręczenia wezwania. W przypadku, gdy wnioskodawca nie uzupełni wniosku w ciągu 7 dni oznacza to nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie i stanowi niedopełnienie obowiązku złożenia wniosku o wpis do rejestru.

 1. Wpis do rejestru systemu zapasów interwencyjnych

Prezes Agencji wydaje decyzję o wpisie do rejestru systemu zapasów interwencyjnych. Wpisu dokonuje się pod kolejnym numerem rejestrowym, z dniem wydania decyzji o dokonaniu wpisu do rejestru. Prezes Agencji przekazuje Prezesowi URE wykaz producentów lub handlowców wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia dokonania wpisu.

Prezes Agencji wydaje decyzję o odmowie wpisu do rejestru, w przypadku, gdy prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania przez producenta lub handlowca określonej we wniosku działalności gospodarczej. O odmowie wpisu do rejestru oraz wykreśleniu z rejestru Prezes Agencji informuje naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla producenta albo handlowca oraz Prezesa URE w terminie 14 dni od dnia wydania decyzji.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Decyzja o wpisie zawiera:

 • firmę producenta lub handlowca;
 • oznaczenie formy prawnej, a także numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer akcyzowy wydany przez właściwego naczelnika urzędu celnego, jeżeli producent lub handlowiec taki posiada, i numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) producenta lub handlowca oraz numer PESEL osoby kierującej działalnością producenta lub handlowca lub, dla osób nieposiadających numeru PESEL, numer innego dokumentu tożsamości;
 • oznaczenie siedziby i adresu producenta lub handlowca;
 • datę wpisu do rejestru;
 • numer w rejestrze.

 

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

14 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku.

Jak możesz się odwołać

Od decyzji wydanych przez Prezesa Agencji służy odwołanie do Ministra Energii. Wnioskodawca ma na to 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Można zrezygnować ze składania odwołania. W tym celu należy złożyć w urzędzie oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania - wtedy decyzja będzie ostateczna z dniem doręczenia tego oświadczenia do urzędu.

Warto wiedzieć

Wezwanie do złożenia wpisu

Jeżeli Rządowa Agencja Rezerw Materiałowych dostanie informację, że przedsiębiorca podjął działalność gospodarczą w zakresie produkcji paliw lub przywozu ropy naftowej lub paliw i nie złożył wniosku o wpis do rejestru, wzywa tego przedsiębiorcę do złożenia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

W przypadku, gdy przedsiębiorca nie złoży wniosku o wpis, mimo wezwania, to Prezes Agencji dokonuje wpisu do rejestru z urzędu, na podstawie dokumentów, które potwierdzają rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji lub przywozu ropy naftowej lub paliw, w szczególności otrzymanych od organów celnych.

Obowiazek składania sprawozdań

Jeżeli uzyskałeś koncesję na wytwarzanie paliw ciekłych lub koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą albo wpis do rejestru podmiotów przywożących masz obowiązek składania miesięcznych sprawozdań o rodzajach i ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a takze ich przeznaczeniu. Sprawozdanie składasz Prezesowi Agencji za pomocą platformy paliwowej, w terminie 20 dni od dnia zakończenia miesiące, którego dotyczy sprawozdanie.

Informacja o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych

W ciagu 7 dnia od dnia rozpoczęcia eksploatacji infrastruktury paliw ciekłych musisz złożyć Prezesowi Agencji informację o rodzajach i lokalozacji infrstruktury paliw ciekłych. Informację złozysz za pomocą platformy paliwowej

Wykreślenie wpisu z rejestru

Prezes Agencji może wykreślić z urzędu dane wpisane do rejestru niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy.

Wpis do rejestru podlega wykreśleniu z urzędu przez Prezesa Agencji w przypadku:

 • prawomocnie orzeczonego zakazu wykonywania działalności gospodarczej w zakresie, wytwarzania lub przetwarzania lub przywozu ropy naftowej lub paliw
 • stwierdzenia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej w zakresie, wytwarzania lub przetwarzania lub przywozu ropy naftowej lub paliw, co najmniej przez okres 24 miesięcy, potwierdzonego odpowiednimi dokumentami
 • cofnięcia koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania lub obrotu paliwami lub jej wygaśnięcia.

Wykreślenie wpisu z rejestru następuje w drodze decyzji.

Czy ta strona była przydatna?