Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wpis do rejestru producentów wyrobów tytoniowych

Chcesz produkować wyroby tytoniowe? Pamiętaj, że wcześniej musisz wpisać się do rejestru producentów wyrobów tytoniowych. Dowiedź się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania wyrobów tytoniowych jest działalnością regulowaną i wymaga wpisu do rejestru producentów wyrobów tytoniowych.


Wyrobem tytoniowym jest wyrób wyprodukowany z tytoniu przeznaczony do palenia oraz tabaka.


Działalność w zakresie wytwarzania wyrobów tytoniowych może wykonywać przedsiębiorca, który nie był karany za przestępstwa przeciwko mieniu i wiarygodności dokumentów, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą prawną - którego członek zarządu nie był karany za przestępstwa przeciwko mieniu i wiarygodności dokumentów.

Jeżeli chcesz uzyskać wpis do rejestru producentów wyrobów tytoniowych, musisz:

 • wdrożyć system wewnętrznej kontroli, obejmujący w szczególności określenie:
  • częstotliwości i sposobu pobierania próbek do badań jakościowych
  • metody badań
  • sposobu postępowania z produktami nieodpowiadającymi wymaganiom jakościowym
 • dysponować planem zakładu obejmującym w szczególności pomieszczenia produkcyjne, magazynowe, socjalne i sanitarne, z zaznaczeniem:
  • linii technologicznych
  • dróg przemieszczania surowców i produktów gotowych
  • stanowisk pracy
 • wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontrolę jakości
 • posiadać tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których będzie wykonywana działalność gospodarcza.

Obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania wyrobów tytoniowych powinny spełniać wymagania określone w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, sanitarnych i o ochronie środowiska.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wpis do rejestru producentów wyrobów tytoniowych

Pisemny wniosek o wpis do rejestru producentów wyrobów tytoniowych wraz z załącznikami musisz złożyć do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Minister jest organem prowadzącym rejestr.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek o wpisu do rejestru producentów wyrobów tytoniowych zawiera następujące dane:
1)   firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania;
2)   numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej;
3)   numer identyfikacji podatkowej (NIP);
4)   określenie rodzaju i zakresu działalności gospodarczej, która będzie wykonywana;
5)   wskazanie miejsca lub miejsc wykonywania działalności gospodarczej;
6)   oświadczenie, że przedsiębiorca w dniu złożenia wniosku:
    a)  nie zalega z należnościami wobec Skarbu Państwa oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
    b)  nie był karany za przestępstwa przeciwko mieniu i wiarygodności dokumentów,
  c)  posiada zaświadczenia komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska stwierdzające, że obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej objętej wnioskiem spełniają wymagania określone w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, sanitarnych i o ochronie środowiska.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie zawiera następującą treść:
"Oświadczam, że:
1)   dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru producentów wyrobów tytoniowych są kompletne i zgodne z prawdą;
2)   znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania wyrobów tytoniowych, określone w ustawie z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych.".
Dodatkowo oświadczenie zawiera:
1)   firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres;
2)   oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
3)   podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi bada, czy nie zachodzą przypadki uzasadniające odmowę wpisu przedsiębiorcy do rejestru, czyli czy:

 • przedsiębiorcy nie wydano prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem
 • przedsiębiorcy nie wykreślono z rejestru tej działalności regulowanej w wyniku wydania przez organ prowadzący rejestr decyzji o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku.

Następnie Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi sprawdza formalnie wniosek.

Gdy wniosek o wpis do rejestru oraz jego załączniki nie spełniają wszystkich wymogów formalnych, organ wezwie cię do usunięcia tych braków. Jeżeli nie uzupełnisz braków formalnych organ pozostawia wniosek bez rozpoznania.

 1. Urząd wpisze cię do rejestru

Jeżeli wniosek wraz załącznikami spełniają wymogi ustawowe lub po wezwaniu braki formalne zostały uzupełnione, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wpisuje przedsiębiorcę do rejestru producentów wyrobów tytoniowych w terminie 7 dni od dnia złożenia lub uzupełnienia wniosku.

Rejestr producentów wyrobów tytoniowych obejmuje następujące dane:

 • firma i siedziba przedsiębiorcy oraz jego adres oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP)
 • określenie rodzaju i zakresu działalności gospodarczej objętej wpisem
 • określenie miejsca lub miejsc wykonywania działalności gospodarczej
 • data dokonania wpisu.

Rejestr producentów wyrobów tytoniowych jest jawny i udostępniony na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Termin

7 dni

 1. Urząd wyda zaświadczenia o dokonaniu wpisu

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyda ci zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru producentów wyrobów tytoniowych.  

Minister przekazuje informację o wpisie do rejestru producentów wyrobów tytoniowych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. CEIDG udostępni informację o wpisie twojej firmy nie później niż następnego dnia roboczego po dniu ich otrzymania.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zaświadczenie, w którego treści zostają wskazane następujące dane: firma i siedziba przedsiębiorcy, jego adres oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) określenie rodzaju i zakresu działalności gospodarczej objętej wpisem, określenie miejsca lub miejsc wykonywania działalności gospodarczej, data dokonania wpisu.

Termin

7 dni od dnia dokonania wpisu.

Ile zapłacisz

11 610 zł – opłata skarbowa od wniosku o wpis do rejestru producentów wyrobów tytoniowych.

Opłatę za wpis do rejestru wpłać na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika.

17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne).

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu. Opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 7 dni

Jak możesz się odwołać

W przypadku decyzji o odmowie dokonania wpisu możesz zwrócić się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy musisz złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie dokonana wpisu.

Warto wiedzieć

Kontrola podmiotów wpisanych do rejestru

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako organ prowadzący rejestr producentów wyrobów tytoniowych jest upoważniony do kontroli przedsiębiorców wpisanych do rejestru. Przedmiotem takiej kontroli może być:

 • spełnianie warunków wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem w rejestrze
 • zgodność złożonego przez przedsiębiorcę oświadczenia wraz z wnioskiem o wpis do rejestru ze stanem faktycznym,
 • zgodność wykonywanej działalności gospodarczej z zakresem wpisu w rejestrze.

Zakaz działalności objętej wpisem

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi może wydać decyzję o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem, gdy:

 • przedsiębiorca złożył we wniosku oświadczenie niezgodne ze stanem faktycznym
 • przedsiębiorca nie usunął naruszeń warunków wymaganych prawem do wykonywania działalności regulowanej w wyznaczonym przez organ terminie
 • stwierdzono rażące naruszenie warunków wymaganych prawem do wykonywania działalności regulowanej przez przedsiębiorcę
 • właściwy urząd skarbowy cofną zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego, z uwagi na:
  • zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu państwa, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
  • kierowanie podmiotem przez osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe
  • prowadzenie działalności niezgodnie z uzyskanym zezwoleniem
  • nieposiadanie tytułu prawnego do korzystania z miejsca, w którym prowadzono skład podatkowy.

Sprzedaż wyrobów tytoniowych bez wpisu do rejestru

Prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania wyrobów tytoniowych bez wymaganego wpisu do rejestru podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Jeżeli czyn ten dotyczy wyrobów tytoniowych znacznej wartości, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jeżeli z popełniania przestępstw określonych powyżej sprawca uczynił sobie stałe źródło dochodu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Wpis do rejestru producentów surowca tytoniowego

Jeśli chcesz uprawić tytoń i go sprzedawać musisz uzyskać wpis do rejestru surowca tytoniowego. Informacje dotyczące wpisu do rejestru producentów wyrobów tytoniowych znajdują się również na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zmiana danych i wykreślenie wpisu

Jeżeli dane wpisane do rejestru uległy zmianie musisz złożyć wniosek o zmianę wpisu w rejestrze producentów wyrobów tytoniowych.

W przypadku zakończenia działalności polegającej na produkcji wyrobów tytoniowych musisz złożyć wniosek o wykreślenie podmiotu z rejestru producentów wyrobów tytoniowych.

Czy ta strona była przydatna?