Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Uzyskaj wpis do rejestru producentów wyrobów tytoniowych

Chcesz produkować wyroby tytoniowe? Najpierw musisz uzyskać wpis do odpowiedniego rejestru prowadzonego przez KOWR. Dowiedź się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Złóż wniosek przez ePUAP

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kto ma obowiązek wpisu do rejestru

Działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania wyrobów tytoniowych jest działalnością regulowaną. To oznacza, że jeśli twoja firma chce rozpocząć taką działalność, musi najpierw uzyskać wpis do rejestru producentów wyrobów tytoniowych.

Rejestr prowadzi Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

Przejdź do strony KOWR, jeśli chcesz:

Co to są wyroby tytoniowe

Wyrobem tytoniowym jest:

 • nowatorski wyrób tytoniowy - wyrób tytoniowy inny niż papieros, tytoń do samodzielnego skręcania papierosów, tytoń fajkowy, tytoń do fajki wodnej, cygaro, cygaretka, tytoń do żucia, tytoń do nosa lub tytoń do stosowania doustnego
 • tytoń do nosa - wyrób tytoniowy bezdymny, który może być zażywany przez nos
 • wyrób tytoniowy do palenia – wyrób tytoniowy inny niż wyrób tytoniowy bezdymny.

Jakie wymagania musi spełniać firma, aby uzyskać wpis

Działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania wyrobów tytoniowych może wykonywać przedsiębiorca, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe, a w przypadku przedsiębiorcy będącego:

 • osobą prawną – którego członek zarządu nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe;
 • spółką jawną – którego wspólnik nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa, o których mowa w pkt 1, a w przypadku wspólnika będącego osobą prawną – którego członek zarządu nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za te przestępstwa;
 • spółką komandytową – którego komplementariusz nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa, o których mowa w pkt 1, a w przypadku komplementariusza będącego osobą prawną – którego członek zarządu nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za te przestępstwa;
 • spółką komandytowo-akcyjną – którego członek zarządu nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa, o których mowa w pkt 1.

Jeżeli chcesz uzyskać wpis do rejestru producentów wyrobów tytoniowych, musisz:

 • wdrożyć system wewnętrznej kontroli, obejmujący w szczególności określenie:
  • częstotliwości i sposobu pobierania próbek do badań jakościowych,
  • metody badań,
  • sposobu postępowania z produktami nieodpowiadającymi wymaganiom jakościowym,
 • dysponować planem zakładu obejmującym w szczególności pomieszczenia produkcyjne, magazynowe, socjalne i sanitarne, z zaznaczeniem:
  • linii technologicznych,
  • dróg przemieszczania surowców i produktów gotowych,
  • stanowisk pracy,
 • wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontrolę jakości,
 • nie zalegać z należnościami wobec Skarbu Państwa, ZUS lub KRUS, a w przypadku gdy zalegasz z należnościami z tytułu podatków stanowiących dochód budżetu państwa – jeżeli zostało przyjęte zabezpieczenie wykonania decyzji określającej lub ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego, co potwierdzają wydane na twój wniosek zaświadczenia,
 • posiadać tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których będzie wykonywana działalność gospodarcza.

Obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania wyrobów tytoniowych powinny spełniać wymagania określone w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, sanitarnych i o ochronie środowiska.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Przed rozpoczęciem działalności w zakresie wytwarzania wyrobów tytoniowych.

Gdzie załatwisz sprawę

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wpis do rejestru

Wniosek możesz złożyć na piśmie albo w formie elektronicznej – na skrzynkę e-PUAP KOWR. Wniosek złożony przez internet musi być podpisany podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym.

Dokumenty

Termin

Przed rozpoczęciem działalności w zakresie wytwarzania wyrobów tytoniowych.

 1. Formalna i merytoryczna weryfikacja wniosku

KOWR zbada, czy nie zachodzą przypadki uzasadniające odmowę wpisu do rejestru, czyli:

 • w stosunku do twojej firmy nie wydano prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem
 • w stosunku do twojej firmy Dyrektor Generalny KOWR nie wydał – w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku – decyzji o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem i z tego powodu wykreślono twoją firmę z rejestru producentów wyrobów tytoniowych.

Jeżeli Dyrektor Generalny KOWR stwierdzi, że takie zakazy zostały wydane, odmówi wpisu do rejestru w drodze decyzji administracyjnej.

Następnie KOWR sprawdzi wniosek pod kątem wymagań formalnych. KOWR poinformuje cię o ewentualnych brakach we wniosku i wezwie do ich uzupełnienia. Będziesz mieć na to co najmniej 7 dni. Jeśli braki nie zostaną uzupełnione w wyznaczonym terminie, wniosek nie zostanie rozpoznany.

 1. Dyrektor Generalny KOWR wpisze twoją firmę do rejestru

Jeżeli wniosek wraz załącznikami spełnia wymogi ustawowe lub po wezwaniu braki we wniosku zostały uzupełnione, Dyrektor Generalny KOWR wpisuje przedsiębiorcę do rejestru producentów wyrobów tytoniowych w terminie 7 dni od dnia złożenia lub uzupełnienia wniosku.

W przypadku, gdy  KOWR nie dokona wpisu przedsiębiorcy do rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku, a od dnia wpływu upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć wykonywanie działalności gospodarczej po pisemnym zawiadomieniu KOWR. Nie dotyczy to przypadku, gdy KOWR wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis do rejestru nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin na dokonanie wpisu do rejestru, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.

Wpisowi do rejestrów podlegają następujące dane:

 • firma i siedziba przedsiębiorcy oraz jego adres oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP)
 • określenie rodzaju i zakresu działalności gospodarczej objętej wpisem
 • określenie miejsca lub miejsc wykonywania działalności gospodarczej
 • data dokonania wpisu.

Rejestr producentów wyrobów tytoniowych jest jawny i dostępny na stronie internetowej KOWR

Termin

KOWR wpisze twoją firmę do rejestru w ciągu 7 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku.

 1. Otrzymasz zaświadczenie o wpisie do rejestru

Po dokonaniu wpisu w rejestrze, Dyrektor Generalny KOWR wyda twojej firmie zaświadczenie o wpisie do rejestru producentów wyrobów tytoniowych.  

Dyrektor Generalny KOWR poinformuje Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG), że twoja firmy została wpisana do rejestru. Informacja ta zostanie udostępniona w twoim wpisie do CEIDG.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zaświadczenie, w którego treści zostają wskazane następujące dane: firma i siedziba przedsiębiorcy, jego adres oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) określenie rodzaju i zakresu działalności gospodarczej objętej wpisem, określenie miejsca lub miejsc wykonywania działalności gospodarczej, data dokonania wpisu.

Termin

7 dni od dnia dokonania wpisu.

Ile zapłacisz

 • 11 610 zł – opłata skarbowa od wniosku o wpis do rejestru producentów wyrobów tytoniowych

Gdzie zapłacić: opłatę za wpis do rejestru wpłać na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika.

 • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne)

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu. 

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 7 dni

Ważne! Jeżeli Dyrektor Generalny KOWR nie wyda decyzji w terminie, ani nie wezwie twojej firmy do uzupełnienia braków formalnych wniosku, twoja firma może rozpocząć działalność po upływie 14 dni od dnia wpływu wniosku do KOWR. W takim wypadku zawiadom pisemnie KOWR o rozpoczęciu działalności

Jak możesz się odwołać

W przypadku decyzji o odmowie dokonania wpisu możesz złożyć odwołanie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za pośrednictwem Dyrektora Generalnego KOWR. Odwołanie musisz złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie dokonana wpisu.

Warto wiedzieć

Zakaz działalności objętej wpisem

KOWR może wydać decyzję o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem, gdy:

 • przedsiębiorca złożył we wniosku oświadczenie niezgodne ze stanem faktycznym;
 • przedsiębiorca nie usunął naruszeń warunków wymaganych prawem do wykonywania działalności regulowanej w wyznaczonym przez organ terminie;
 • stwierdzono rażące naruszenie warunków wymaganych prawem do wykonywania działalności regulowanej przez przedsiębiorcę;
 • właściwy urząd skarbowy cofną zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego, z uwagi na:
  • zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu państwa, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
  • kierowanie podmiotem przez osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe,
  • prowadzenie działalności niezgodnie z uzyskanym zezwoleniem,
  • nieposiadanie tytułu prawnego do korzystania z miejsca, w którym prowadzono skład podatkowy.

Sprzedaż wyrobów tytoniowych bez wpisu do rejestru

Wytwarzanie wyrobów tytoniowych bez wymaganego wpisu do rejestru podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3, a jeżeli czyn ten dotyczy wyrobów tytoniowych znacznej wartości podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.

KOWR przeprowadza u przedsiębiorców kontrole mające na celu:

 • potwierdzenie spełniania warunków wymaganych prawem do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania wyrobów tytoniowych;
 • potwierdzenie zgodności wykonywanej działalności gospodarczej z zakresem wpisu w rejestrze;
 • potwierdzenie poprawności sporządzenia oraz zgodności ze stanem faktycznym informacji, oświadczeń i danych zawartych we Wniosku.

Zmiana danych i wykreślenie wpisu

Jeżeli dane wpisane do rejestru uległy zmianie musisz złożyć wniosek o zmianę wpisu w rejestrze producentów wyrobów tytoniowych, w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych.

W przypadku zakończenia działalności polegającej na produkcji wyrobów tytoniowych musisz złożyć wniosek o wykreślenie podmiotu z rejestru producentów wyrobów tytoniowych.

Dodatkowe informacje

Więcej informacji dotyczących wpisu do rejestru dostępnych jest na stronie internetowej KOWR.

 •  

Czy ta strona była przydatna?