Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zarejestruj osobę prawną wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Jeśli prowadzisz stowarzyszenie, inną organizację społeczną i zawodową, fundację lub samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej i chcesz podjąć w ramach tej organizacji działalność gospodarczą, musisz zarejestrować ją w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Sprawdź, jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • elektronicznie
Załatw online

Sprawę załatwisz przez Portal Rejestrów Sądowych.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym wpisać należy osoby prawne wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, które wykonują działalność gospodarczą.

Do podmiotów tych należą: 

 • fundacja
 • stowarzyszenie
 • jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną
 • związek stowarzyszeń
 • stowarzyszenie ogrodowe
 • związek stowarzyszeń ogrodowych
 • kółko rolnicze
 • rolnicze zrzeszenie branżowe
 • związek rolników, kółek i organizacji rolniczych
 • związek rolniczych zrzeszeń branżowych
 • związek zawodowy rolników indywidualnych
 • cech rzemieślniczy
 • izba rzemieślnicza
 • związek Rzemiosła Polskiego
 • zrzeszenie handlu i usług
 • zrzeszenie transportu
 • ogólnokrajowa reprezentacja zrzeszeń handlu i usług
 • ogólnokrajowa reprezentacja zrzeszeń transportu
 • inna organizacja przedsiębiorców
 • izba gospodarcza
 • związek zawodowy
 • jednostka organizacyjna związku zawodowego posiadająca osobowość prawną
 • ogólnokrajowy związek międzybranżowy
 • ogólnokrajowe zrzeszenie międzybranżowe
 • związek pracodawców
 • federacja lub konfederacja związków pracodawców
 • związek sportowy
 • polski związek sportowy
 • inna organizacja społeczna lub zawodowa.

Podmioty te mogą być wpisane do rejestru przedsiębiorców w dwóch sytuacjach:

 • wtedy, gdy już są wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a zamierzają podjąć działalność gospodarczą;
 • wraz z wnioskiem o pierwszy wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli bezpośrednio po dokonaniu wpisu osoba prawna zamierza prowadzić działalność gospodarczą (wtedy osobę prawną wpisuje się zarówno do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej jak i do rejestru przedsiębiorców).

Przeczytaj instrukcję rejestracji podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa podejmująca działalność gospodarczą, w aplikacji e-formularze KRS.

Gdzie złożyć wniosek

Od 1 lipca 2021 roku wnioski o wpis do KRS można składać wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych. Wnioski złożone w formie papierowej nie będą rozpatrywane przez sąd rejestrowy. 

Ważne! Elektroniczne postępowanie rejestrowe oznacza, że wszelka korespondencja z sądem odbywa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego - nie możesz zrezygnować z doręczeń elektronicznych.

Jak złożyć wniosek

Rejestrację organizacji pozarządowej z działalnością gospodarczą na portalu PRS musisz rozpocząć od założenia konta użytkownika.

Przeczytaj instrukcję rejestracji konta użytkownika Portalu Rejestrów Sądowych.

Po zalogowaniu na swoje konto możesz zacząć uzupełniać wniosek. W systemie można wybrać formę prawną podmiotu - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa podejmująca działalność gospodarczą i znaleźć dla niej właściwy wniosek o rejestrację.

Kto może przygotować i podpisać wniosek w PRS

Wniosek na Portalu Rejestrów Sądowych może przygotować każda osoba posiadająca konto na tym portalu. Nie musi być to członek organu lub pełnomocnik podmiotu.

Przygotowany wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców może podpisać wyłącznie osoba (również pełnomocnik) lub organ powołany do jego reprezentacji.

Jeżeli wniosek przygotowuje inna osoba, niż powołana do reprezentacji, to musi skorzystać z opcji udostępnienia do podpisu, żeby umożliwić osobie uprawnionej podpisanie wniosku.

We wniosku o wpis trzeba podać informację o działalności gospodarczej, w tym:

 • informacja o zmianie statutu, co obejmuje datę zmiany statutu oraz wskazanie zmienionych, dodanych lub usuniętych paragrafów
 • dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe
 • czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej
 • przedmiot przeważającej działalności – możliwe jest wprowadzenie tylko jednej pozycji wybierając ze słownika kod PKD lub opis przedmiotu działalności
 • przedmiot pozostałej działalności – opcjonalnie.

Ważne! Podpisany wniosek trzeba złożyć do sądu. Jest to prosta czynność polegająca na wciśnięciu przycisku “Złóż wniosek”, jednak może to zrobić tylko osoba, która przygotowywała wniosek.

Wniosek może zostać podpisany podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym albo podpisem osobistym (e-dowód).

Przeczytaj Instrukcję podpisywania wniosków.

Jakie dokumenty trzeba dołączyć

Do wniosku musisz dołączyć niezbędne dokumenty w postaci elektronicznych załączników, do których należą na przykład dokumenty dotyczące zdarzeń lub zmian, które będą stanowić podstawę wpisu w KRS. 

Przeczytaj instrukcję obsługi załączników do e-formularzy KRS.

Każdy załącznik dodaj w osobnym pliku. Pamiętaj o następujących zasadach: 

 • jeśli dokument (załącznik) sporządzony został w postaci elektronicznej należy przed załączeniem podpisać go podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym (e-dowód). Dokument możesz też podpisać dodając plik zawierający oddzielny podpis
 • jeśli dokument (załącznik) sporządzony został w postaci papierowej, do wniosku należy dołączyć:
  • odpisy elektronicznie tych dokumentów poświadczone przez notariusza – w przypadku, gdy wniosek podpisuje osoba uprawniona do reprezentacji podmiotu
  • skan lub zdjęcie tego dokumentu - w przypadku, gdy wniosek podpisuje osoba uprawniona do reprezentacji podmiotu, a oryginały tych dokumentów lub ich odpisy poświadczone przez notariusza zostaną wysłane do sadu w terminie 3 dni od daty złożenia wniosku
  • skan lub zdjęcie tego dokumentu - w przypadku, gdy wniosek podpisuje profesjonalny pełnomocnik (adwokat lub radca prawny).  

Ważne! Jeżeli któryś z dokumentów, które trzeba złożyć wraz z wnioskiem o wpis do KRS, został sporządzony przed notariuszem, nie musisz dołączać pliku z tym dokumentem. W takim wypadku wystarczy, że podasz numer (identyfikator) aktu notarialnego w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN). 

Jeśli do wniosku nie dołączysz wymaganych załączników, sąd zwróci twój wniosek bez wezwania do uzupełnienia braków. 

Ile kosztuje rejestracja osoby prawnej wykonującej działalność gospodarczą

 • 600 zł – opłata sądowa za wpis
 • 17 zł – opłata skarbowa od pełnomocnictwa (tylko, jeśli wniosek podpisuje pełnomocnik)

Opłatę wnosisz za pośrednictwem portalu PRS, który kieruje do  systemu e-Płatności. Możesz zrobić przelew ze swojego konta bankowego, zapłacić kartą kredytową, kartą płatniczą albo płatnością BLIK.

 

Przeczytaj instrukcję opłacania wniosków w aplikacji e-formularze KRS z wykorzystaniem ePłatności Sądowych.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • sądy rejonowe

Wniosek o wpis  do Krajowego Rejestru Sądowego złóż w sądzie rejonowym ustalonym ze względu na siedzibę podmiotu.

W Portalu Rejestrów Sądowych wskazujesz "Sąd, do którego składany jest wniosek". W większości przypadków to pole zostanie uzupełnione automatycznie przez system, na podstawie wskazanego wcześniej adresu siedziby podmiotu.

Będziesz musiał samodzielnie (ręcznie) wybrać sąd rejestrowy, gdy siedziba podmiotu znajduje się w obszarze właściwości terytorialnej więcej niż jednego sądu rejestrowego. Taka sytuacja będzie mieć miejsce w Warszawie.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę.

Ile będziesz czekać

 • Wniosek o wpis podmiotu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, sąd rejestrowy rozpoznaje w terminie 7 dni od daty jego wpływu do sądu.
 • Jeżeli zostaniesz wezwany do usunięcia braków, wniosek powinien być rozpoznany w terminie 7 dni od ich usunięcia.
 • Jeżeli rozpoznanie wniosku wymaga wysłuchania uczestników postępowania albo przeprowadzenia rozprawy, wniosek zostanie rozpatrzony nie później niż w terminie miesiąca.

Pamiętaj! Jeżeli sąd rejestrowy wezwie cię do uzupełnienia braków formalnych we wniosku, a ty nie uzupełnisz ich we wskazanym terminie, to sąd zwróci ci wniosek. Jeżeli jednak w ciągu 7 dni od otrzymania zwróconego wniosku ponownie złożysz kompletny wniosek, to za termin złożenia wniosku będzie przyjęty termin złożenia go za pierwszym razem.

Jak możesz się odwołać

Gdy w wyniku przeprowadzonego postępowanie zapadnie decyzja o braku wpisu w rejestrze, to przysługuje ci odwołanie.

Jeżeli rozstrzygnięcie w twojej sprawie wydał referendarz sądowy, możesz wnieść skargę, którą rozpatrzy sędzia sądu rejonowego. Dopiero wydanie postanowienia przez sędziego sądu rejonowego w przedmiocie skargi na orzeczenie referendarza zamyka proces pierwszej instancji i otwiera drogę do apelacji.

Jeżeli rozstrzygnięcie w twojej sprawie wydał sędzia, masz prawo wnieść apelację do sądu okręgowego za pośrednictwem sądu, który wydał decyzję. Zrób to w terminie dwóch tygodni od jego doręczenia (wraz z uzasadnieniem).

Warto wiedzieć

Dodatkowe zgłoszenia

Pamiętaj, że oprócz samej rejestracji osoby prawnej w Krajowym Rejestrze Sądowym musisz dodatkowo zgłosić:

 • dane uzupełniające do urzędu skarbowego, na przykład numery rachunków bankowych, informacje o przewidywanej liczbie pracowników czy też miejsca prowadzenia działalności oraz szczegółowe dane kontaktowe, zgłoszenia dokonasz na formularzu NIP-8. Formularz NIP-8 musisz złożyć w ciągu:
  • 21 dni od dnia wpisu osoby prawnej do KRS
  • 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności – jeśli zamierzasz odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne
 • beneficjenta rzeczywistego do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR); zgłoszenia musisz dokonać w terminie 7 dni od daty wpisania do KRS.

Przeczytaj:

 

 

 

Sprawdź także:

Zmiana danych

Jeżeli po rejestracji osoby prawnej nastąpią zmiany wymagające zgłoszenia, na przykład zmiana siedziby, zmiana nazwy, to wniosek w tej sprawie powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.

Czy ta strona była przydatna?