Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zarejestruj osobę prawną wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Poniżej dowiesz się jak wpisać osobę prawną podlegającą wpisowi do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • elektronicznie
Załatw online

Sprawę załatwisz przez Portal Rejestrów Sądowych (PRS).

Pamiętaj, żeby najpierw założyć konto na tym portalu.

 Wniosek podpisz podpisem kwalifikowanym lub Profilem Zaufanym.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Które podmioty trzeba wpisać do KRS

Do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym wpisać należy osoby prawne wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, które wykonują działalność gospodarczą.

Do podmiotów tych należą: 

 • fundacja
 • stowarzyszenie
 • jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną
 • związek stowarzyszeń
 • stowarzyszenie ogrodowe
 • związek stowarzyszeń ogrodowych
 • kółko rolnicze
 • rolnicze zrzeszenie branżowe
 • związek rolników, kółek i organizacji rolniczych
 • związek rolniczych zrzeszeń branżowych
 • związek zawodowy rolników indywidualnych
 • cech rzemieślniczy
 • izba rzemieślnicza
 • związek Rzemiosła Polskiego
 • zrzeszenie handlu i usług
 • zrzeszenie transportu
 • ogólnokrajowa reprezentacja zrzeszeń handlu i usług
 • ogólnokrajowa reprezentacja zrzeszeń transportu
 • inna organizacja przedsiębiorców
 • izba gospodarcza
 • związek zawodowy
 • jednostka organizacyjna związku zawodowego posiadająca osobowość prawną
 • ogólnokrajowy związek międzybranżowy
 • ogólnokrajowe zrzeszenie międzybranżowe
 • związek pracodawców
 • federacja lub konfederacja związków pracodawców
 • związek sportowy
 • polski związek sportowy
 • inna organizacja społeczna lub zawodowa.

Podmioty te mogą być wpisane do rejestru przedsiębiorców w dwóch sytuacjach:

 • wtedy, gdy już są wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a zamierzają podjąć działalność gospodarczą;
 • wraz z wnioskiem o pierwszy wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli bezpośrednio po dokonaniu wpisu osoba prawna zamierza prowadzić działalność gospodarczą (wtedy osobę prawną wpisuje się zarówno do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej jak i do rejestru przedsiębiorców).

Jak złożyć wniosek

Od 1 lipca 2021 roku wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej. Wnioski złożone w formie papierowej nie będą rozpatrywane przez sąd rejestrowy.

Wniosek o wpis należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych.

Formularz wniosku należy wypełnić w języku polskim. Do wniosku dołącz dokumenty podpisane elektronicznie. System akceptuje dokumenty podpisane podpisem kwalifikowanym, osobistym lub podpisem zaufanym. Możesz również podpisać dokumenty w systemie wgrywając oddzielny plik z podpisem w polu "Plik zawierający oddzielny podpis".

Dokumenty należy złożyć do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu, który ubiega się o wpis.

Ważne! W systemie PRS nie załączasz aktów notarialnych. W tym przypadku wystarczy, że przy załączniku uzupełnisz pole "Numer aktu notarialnego w CREWAN" numerem aktu notarialnego, który znajduje się na zawiadomieniu o rejestracji otrzymanym od notariusza.

Ile kosztuje rejestracja osoby prawnej wykonującej działalność gospodarczą

 • 500 zł – opłata sądowa za wpis
 • 100 zł – opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Opłatę wnosisz za pośrednictwem portalu PRS, który kieruje do  systemu e-Płatności; możesz zrobić przelew ze swojego konta bankowego, zapłacić kartą kredytową, kartą płatniczą albo płatnością BLIK.

Gdzie złożyć wniosek

Dokumenty należy złożyć do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu, który ubiega się o wpis.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • sądy rejonowe
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę.

Ile będziesz czekać

 • Wniosek o wpis osoby prawnej do Krajowego Rejestru Sądowego, sąd rejestrowy rozpoznaje w terminie 7 dni od daty jego wpływu do sądu.
 • Jeżeli rozpoznanie wniosku wymaga wezwania do usunięcia braków, wniosek powinien być rozpoznany w terminie 7 dni od ich usunięcia przez wnioskodawcę. Jeżeli rozpoznanie wniosku wymaga wysłuchania uczestników postępowania albo przeprowadzenia rozprawy, wniosek należy rozpoznać nie później niż w terminie miesiąca.
 • Jeżeli sąd rejestrowy wezwie cię do uzupełnienia braków formalnych we wniosku, a ty nie uzupełnisz ich we wskazanym terminie, to sąd zwróci ci wniosek. Jeżeli jednak w ciągu 7 dni od otrzymania zwróconego wniosku ponownie złożysz kompletny wniosek, to za termin złożenia wniosku o rejestrację  będzie przyjęty termin złożenia go za pierwszym razem.

Jak możesz się odwołać

Sąd rozpatruje sprawę dotyczącą wpisu w rejestrze w postępowaniu nieprocesowym. Gdy w wyniku przeprowadzonego postępowanie zapadnie decyzja o braku wpisu w rejestrze to stronie będzie przysługiwało prawo do wniesienia apelacji. Apelację wnosi się do sądu okręgowego za pośrednictwem sądu, który wydał decyzję, w terminie dwóch tygodni od jej doręczenia (wraz z uzasadnieniem).

Warto wiedzieć

Dodatkowe zgłoszenia

Pamiętaj, że oprócz samej rejestracji osoby prawnej w Krajowym Rejestrze Sądowym musisz dodatkowo zgłosić:

 • dane uzupełniające do urzędu skarbowego, na przykład numery rachunków bankowych, informacje o przewidywanej liczbie pracowników czy też miejsca prowadzenia działalności oraz szczegółowe dane kontaktowe, zgłoszenia dokonasz na formularzu NIP-8. Formularz NIP-8 musisz złożyć w ciągu:
  • 21 dni od dnia wpisu osoby prawnej do KRS
  • 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności – jeśli zamierzasz odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne.

Przeczytaj, jak zgłosić dane uzupełniające.

 • beneficjenta rzeczywistego do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR); zgłoszenia musisz dokonać w terminie 7 dni od daty wpisania do KRS

Przeczytaj, jak zgłosić beneficjenta rzeczywistego.

Sprawdź także:

Zmiana danych

Jeżeli po rejestracji osoby prawnej nastąpią zmiany wymagające zgłoszenia, na przykład zmiana siedziby, zmiana nazwy, to wniosek w tej sprawie powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.

Czy ta strona była przydatna?