Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wpis do rejestru polskich statków żeglugi śródlądowej

Masz statek, np. prom i chcesz pływać nim po rzekach i jeziorach? Musisz najpierw uzyskać wpis do rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej. Szczegóły znajdziesz poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Statek (w tym także prom, wodolot i poduszkowiec) musi zostać wpisany do rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej natychmiast po:

 • wybudowaniu go w kraju
 • przybyciu do kraju w przypadku nabycia go za granicą

Z wnioskiem o wpis statku do rejestru występuje armator – właściciel statku lub osoba, która uzyskała od właściciela tytuł prawny do władania statkiem we własnym imieniu.

Do rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej wpisuje się następujące dane:

 • numer rejestracyjny statku i datę wpisu
 • nazwę statku lub inny znak rozpoznawczy
 • nazwę portu macierzystego statku
 • rodzaj i przeznaczenie statku
 • rok, miejsce budowy, nazwę stoczni i numer budowy oraz określenie materiału
 • głównego, z którego jest statek zbudowany
 • rodzaj i liczbę głównych maszyn napędowych, łączną ich moc w kW, a także liczbę i rodzaj pędników
 • wymiary statku
 • oznaczenie i adres armatora statku wraz z numerem identyfikacyjnym REGON nadanym podmiotowi przez urząd statystyczny oraz oznaczeniami kodowymi adresu przyjętymi w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju „TERYT”. W wypadku braku numeru identyfikacyjnego REGON wpisuje się numer PESEL

Do rejestru nie wpisuje się statków do połowu ryb:

 • bez napędu mechanicznego o iloczynie długości i szerokości nieprzekraczającym 20 m2
 • o napędzie mechanicznym o mocy do 20 kW.

Do rejestru nie wpisuje się także statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji (wpisuje się je do rejestru statków używanych wyłącznie do celów sportowych lub rekreacyjnych*), z wyjątkiem:

 • jednostek napędzanych wyłącznie siłą ludzkich mięśni, o długości kadłuba powyżej 12 m
 • o napędzie mechanicznym o mocy silników większej niż 15 kW

* Rejestr statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji prowadzi właściwy polski związek sportowy.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Złóż wniosek w ciągu 14 dni od dnia wybudowania lub nabycia statku w kraju albo przybycia statku do kraju, jeżeli statek został nabyty za granicą.

Gdzie załatwisz sprawę

Złóż wniosek do urzędu żeglugi śródlądowej, właściwego dla portu macierzystego statku.

Sprawdź terytorialny zakres działania urzędów żeglugi śródlądowej.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wpis do rejestru polskich statków żeglugi śródlądowej

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek zawiera:

1. Nazwę statku lub inny znak rozpoznawczy

2. Nazwę portu macierzystego statku,

3. Rodzaj i przeznaczenie statku,

4. Rok i miejsce budowy statku, nazwa stoczni, numer budowy,

5. Materiał główny, z którego zbudowano statek:

a) kadłub,

b) pokład,

6. Rodzaj napędu, liczba mechanicznych urządzeń napędowych łączna moc w kW. Marka, typ , numer fabryczny silnika/ów,

7. Pędniki: rodzaj , ilość,

8. Wymiary statku:

a) długość całkowita,

b) szerokość całkowita,

c) wysokość do najwyższej nierozbieralnej części,

d) zanurzenie bez ładunku,

e) największe dopuszczalne zanurzenie,

9. Nośność/wyporność, dopuszczalna ilość pasażerów (osób).

10.Wskazanie poprzedniego rejestru (jeśli statek był wpisany) i data wykreślenia z niego,

11. Armator (pełna nazwa, siedziba i adres) (nr identyfikacyjny REGON) (oznaczenie kodowe adresu wg TERYT) (nr PESEL),

12. Dokumenty potwierdzające uprawnienia do władania statkiem.

Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Razem z wnioskiem dołącza się:

 • uwierzytelniony odpis dokumentu stwierdzającego nabycie własności lub współwłasności statku – gdy armator jest właścicielem albo współwłaścicielem statku
 • uwierzytelniony odpis dokumentu uprawniającego armatora do władania statkiem we własnym imieniu należy złożyć – gdy armator nie jest właścicielem statku
 • dokument stwierdzający pełną nazwę i siedzibę osoby prawnej oraz wskazujący imiona i nazwiska osób upoważnionych do działania w imieniu tej osoby – gdy armatorem statku jest osoba prawna
 • dowód wykreślenia statku z rejestru – jeżeli statek był poprzednio wpisany do rejestru prowadzonego przez inny organ rejestrowy, albo do rejestru za granicą
 • dokument potwierdzający zgodę władz państwa stałego rejestru na czasowe wpisanie statku do rejestru polskiego – jeżeli wniosek dotyczy wpisania statku do rejestru czasowego

Do wniosku o wpis do rejestru statku, który na mocy odrębnych przepisów nie podlega obowiązkowi posiadania świadectwa zdolności żeglugowej, dodatkowo dołącza się opinię, uznanego przez organ prowadzący rejestr rzeczoznawcy, o zdolności statku do żeglugi w określonym rejonie i terminie.

Termin

Złóż wniosek w ciągu 14 dni od dnia wybudowania lub nabycia statku w kraju albo przybycia statku do kraju, jeżeli statek został nabyty za granicą.

 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomylisz się we wniosku albo nie dołączysz potrzebnych dokumentów), to urząd wezwie cię do poprawienia błędów w podanym terminie. Na poprawki będziesz mieć co najmniej 7 dni. Jeśli nie poprawisz błędów w wyznaczonym terminie, to twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana.

 1. Urząd wpisze statek do rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej

Po wpisaniu do rejestru, dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej wyda dokument rejestracyjny statku. Stanowi on dowód polskiej przynależności statku.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Ile zapłacisz

Rodzaj statku Kwota opłaty (w zł)
bez napędu mechanicznego o iloczynie długości i szerokości statku do 20 m2 40
bez napędu mechanicznego o iloczynie długości i szerokości statku powyżej 20 m2 80
o napędzie mechanicznym o iloczynie długości i szerokości statku do 20 m2 80
o napędzie mechanicznym o iloczynie długości i szerokości statku powyżej 20 m2 400
Opłaty dodatkowe Kwota opłaty
(w zł)
Za dokonanie zmian w rejestrze 15
Za wtórnik karty rejestracyjnej 20
Za wyciąg lub odpis z rejestru 15

Opłatę za wpis oraz opłaty dodatkowe zapłać na konto urzędu żeglugi śródlądowej, w którym załatwiasz sprawę.

17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne)

Jeśli działasz przez pełnomocnika, musisz zapłacić za pełnomocnictwo. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Opłata: opłatę za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu żeglugi śródlądowej, w którym składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy).

Przykład: jeśli składasz pełnomocnictwo w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, opłatę wpłać na konto Urzędu Miasta Bydgoszczy.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli otrzymasz decyzję odmawiającą wpisu możesz się od niej odwołać. Masz na to 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie złóż do Ministra Infrastruktury za pośrednictwem urzędu, który wydał ci decyzję.

Warto wiedzieć

Statek wpisany do rejestru oznacza się nazwą lub znakiem armatora, nazwą portu macierzystego i grupą liter rozpoznawczych kraju, w którym znajduje się port macierzysty statku.

Zmiana danych w rejstrze

Pamiętaj, że w przypadku zmiany danych objętych wpisem do rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej, masz 14 dni na ich zgłoszenie. Robisz to składając wniosek do właściwego Urzędu Żeglugi Śródlądowej. Wzór wniosku znajdziesz na stronie internetowej urzędu. Opłata za zmianę danych wynosi 15 zł.

Wykreślenie statku z rejstru

Wykreślenia statku wpisanego do rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej dokonuje się:

 • na wniosek armatora
 • z urzędu, jeżeli utracił cechy urządzenia pływającego
 • w razie zmiany przynależności państwowej lub zmiany portu macierzystego powodującej zmianę organu rejestrowego

W każdym z tych przypadków należy złożyć wniosek o wykreślenie statku z rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej. Za wykreślenie z rejestru nie są pobierane opłaty.

Czy ta strona była przydatna?