Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Licencja wspólnotowa dotycząca międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy oraz zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (LR1)

Jeśli chcesz zarobkowo wykonywać międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy, musisz posiadać licencję wspólnotową oraz wypis z licencji wspólnotowej dla każdego pojazdu. Poniżej dowiesz się jak uzyskać takie uprawnienia.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Uwaga! Elektronicznie złożysz wniosek tylko o licencję. Usługa z opcją płatności online.

Wniosek o zezwolenie złóż w formie papierowej do urzędu.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Licencja wspólnotowa – decyzja administracyjna wydana przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego (GITD), uprawniająca do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie zarobkowego transportu drogowego.

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego – decyzja administracyjna, która upoważnia przedsiębiorcę spełniającego warunki przewidziane w rozporządzeniu WE nr 1071/2009 do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego.

Aby uzyskać licencję wspólnotową musisz posiadać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. O takie zezwolenie możesz wystąpić do starosty (lub prezydenta miasta), właściwego dla miejsca zamieszkania (lub prowadzenia działalności gospodarczej), albo do GITD.

Jeśli już posiadasz zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, to do GITD złóż wniosek tylko o licencję wspólnotową.

Ponadto każdy pojazd, który wykorzystujesz do przewozów międzynarodowych rzeczy musi być zgłoszony do licencji wspólnotowej.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego
Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o licencję wspólnotową i zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

We wniosku podaj na jaki okres chcesz otrzymać licencję, liczbę wnioskowanych wypisów i liczbę zgłaszanych pojazdów.

W przypadku stwierdzenia braków formalnych w dokumentach Główny Inspektor Transportu Drogowego wezwie cię do ich uzupełnienia. Będziesz miał na to co najmniej 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek zawiera:

 • oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres;
 • adres siedziby, w której prowadzona jest główna działalność;
 • charakter prawny;
 • numer NIP;
 • dane kontaktowe (tel., fax, adres e-mail);
 • określenie terminu, liczby pojazdów i wypisów;
 • dane zarządzającego transportem;
 • sposób odbioru dokumentów (osobiście/przesyłka kurierska).
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wykaz pojazdów (cieżarowy) zawiera dane:

 • numer rejestracyjny,
 • marka pojazdu,
 • numer identyfikacyjny pojazdu - VIN,
 • rok produkcji,
 • rodzaj pojazdu,
 • dopuszczalna ładowność (kg),
 • DMC pojazdu/zespołu pojazdów (kg),
 • prawo dysponowania,
 • ważność prawa dysponowania.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie osoby zarządzającej transportem następującej treści: "Oświadczam, że zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 będę pełnić rolę zarządzającego transportem" albo oświadczenie osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy, że spełnia warunki, o których mowa w art. 4 ust. 2 lit. c rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie przedsiębiorcy, że dysponuje bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem adresu bazy.

Wzór dokumentu opracowany przez GITD.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczam, że zamierzam zatrudnić kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 5 ust 2 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym lub zamierzam współpracować z osobami niezatrudnionymi przeze mnie, lecz wykonującymi osobiście przewóz na moją rzecz, spełniającymi warunki, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie dotyczy osoby:

a)  będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową,

b)  prowadzącej działalność gospodarczą - w przypadku innego przedsiębiorcy,

c)  zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy.

 • Dołącz zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencję na krajowy transport drogowy rzeczy
 • zaświadczenie wystawione przez organ, który wydał zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, o liczbie pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) 1071/2009 - należy przedstawić oryginał zaświadczenia lub zaświadczenie opatrzone podpisem elektronicznym upoważnionego pracownika organu wydającego. W przypadku załączenia do wniosku skanu zaświadczenia, wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia braku formalnego poprzez złożenie do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego oryginału w wersji papierowej lub elektronicznej  z elektronicznym upoważnionego pracownika organu wydającego.
 • W przypadku udzielenia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przez GITD dołącz informację z Krajowego Rejestru Karnego
 • Wniosek możesz wypełnić na komputerze i wydrukować. Wystarczy, że pobierzesz wzór wniosku
 1. Wydanie licencji wspólnotowej oraz wypisów z tej licencji

Główny Inspektor Transportu Drogowego po zweryfikowaniu dokumentów wyda ci licencję wspólnotową dotyczącą międzynarodowego zarobkowego przewozu rzeczy oraz wypis z licencji wspólnotowej na każdy pojazd.

Wypisy możesz odebrać osobiście lub otrzymać przesyłką kurierską. Za przesyłkę zapłacisz dodatkowo.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Licencja jest wydana na mocy rozporządzenia Rady (EWG) nr 881/92 z dnia 26 marca 1992 r. w sprawie dostępu do rynku drogowych przewozów rzeczy we Wspólnocie, na lub z terytorium Państwa Członkowskiego lub w tranzycie przez jedno lub więcej Państw Członkowskich.

Jeśli reprezentuje cię pełnomocnik, to do wniosku dołącz pełnomocnictwo wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

Uwaga: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłacasz na inne konto niż opłatę za wydanie wypisu z licencji, Szczegóły znajdziesz na stronie GITD.

Ile zapłacisz

Zapłać za licencję oraz wypis z licencji, w zależności od okresu jej ważności:

 • do 5 lat wynosi 4000 zł + 440 zł za każdy wypis z licencji
 • powyżej 5 lat do 10 lat wynosi 8000 zł + 880 zł za każdy wypis z licencji

Jeżeli wnioskujesz o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego dodatkowo musisz zapłacić 1000 zł.

Opłatę wnieś na numer rachunku bankowego, który znajdziesz na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. W tytule przelewu bezwzględnie podaj swój numer NIP.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli GITD odmówi ci wydania licencji lub wypisów, to możesz złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek złóż do GITD w terminie 14 dni od daty otrzymania odmowy.

Warto wiedzieć

Jako przedsiębiorca musisz dysponować odpowiednimi środkami finansowymi potwierdzającymi posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej ci podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego (na całość taboru) – zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009) w wysokości:

 • 9000 euro – na pierwszy pojazd
 • 5000 euro na każdy następny pojazd

Zmiana danych

Pamiętaj, że zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, jako przewoźnik drogowy jesteś zobowiązany zgłaszać na piśmie lub elektronicznie organowi, który udzielił ci zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego/licencji wspólnotowej, zmian danych, o których mowa w art. 7a – nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.

Działalność w formie spółki cywilnej

Jeśli prowadzisz działalność w zakresie transportu drogowego w formie spółki cywilnej, wszyscy jej wspólnicy muszą posiadać odpowiednie uprawnienia (licencje, zezwolenia) do prowadzenia takiej działalności.

Czy ta strona była przydatna?