Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Licencja wspólnotowa dotycząca międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy oraz zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (LR1)

Jeśli chcesz zarobkowo wykonywać międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy, musisz posiadać licencję wspólnotową oraz wypis z licencji wspólnotowej dla każdego pojazdu. Poniżej dowiesz się jak uzyskać takie uprawnienia.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany. Usługa z opcją płatności online.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Do czego uprawnia licencja wspólnotowa

Licencja wspólnotowa to decyzja administracyjna wydana przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego (GITD), która uprawnia do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie zarobkowego transportu drogowego.

Kto może złożyć wniosek o licencję 

Aby uzyskać licencję wspólnotową, musisz mieć zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. O takie zezwolenie możesz wystąpić do starosty (lub prezydenta miasta), właściwego dla miejsca zamieszkania (lub prowadzenia działalności gospodarczej), albo do GITD.

Przeczytaj, jak uzyskać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Jeśli już posiadasz zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, to do GITD złóż tylko wniosek o licencję wspólnotową.

Jakie pojazdy trzeba zgłosić 

Każdy pojazd, który wykorzystujesz do przewozów międzynarodowych rzeczy, musi być zgłoszony do licencji wspólnotowej.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO
Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego
al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o licencję wspólnotową i zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

We wniosku podaj, na jaki okres chcesz otrzymać licencję, liczbę wnioskowanych wypisów i liczbę zgłaszanych pojazdów.

W przypadku stwierdzenia braków formalnych w dokumentach Główny Inspektor Transportu Drogowego wezwie cię do ich uzupełnienia. Będziesz miał na to co najmniej 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek zawiera:

 • oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres
 • adres siedziby, w której prowadzona jest główna działalność
 • charakter prawny
 • numer NIP
 • dane kontaktowe (telefon, adres e-mail)
 • określenie terminu, liczby pojazdów i wypisów
 • dane zarządzającego transportem
 • sposób odbioru dokumentów (osobiście/przesyłka kurierska)
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wykaz pojazdów ciężarowych (WPC) zawiera dane:

 1. numer rejestracyjny
 2. marka pojazdu
 3. numer identyfikacyjny pojazdu - VIN
 4. rok produkcji
 5. rodzaj pojazdu
 6. dopuszczalna ładowność (kg)
 7. DMC pojazdu/zespołu pojazdów (kg)
 8. prawo dysponowania
 9. ważność prawa dysponowania
 10. nr rejestracyjny pojazdu wycofywanego/zmienianego (dotyczy wymiany taboru lub zmiany numerów rejestracyjnych)

Druk WPC może zostać podpisany przez przedsiębiorcę lub reprezentującego go pełnomocnika.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Druk OC musi zostać podpisany przez osobę, której dotyczy oświadczenie (osoba zarządzająca transportem).

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie przedsiębiorcy, że dysponuje bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem adresu bazy.

Druk OB może zostać podpisany przez przedsiębiorcę lub reprezentującego go pełnomocnika.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczam, że zamierzam zatrudnić kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 5 ust 2 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym lub zamierzam współpracować z osobami niezatrudnionymi przeze mnie, lecz wykonującymi osobiście przewóz na moją rzecz, spełniającymi warunki, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Jeśli posiadasz pliki elektroniczne (pliki z rozszerzeniami .pdf, .xml oraz .xades) załącz wszystkie trzy podczas składania wniosku elektronicznego.
Jeśli posiadasz informację papierową, musisz ją dostarczyć do urzędu w oryginale - tradycyjnie jako uzupełnienie wraz z pismem przewodnim zawierającym nr NIP oraz datę składania wniosku elektronicznego.

Do wniosku dołącz:

 • zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencję na krajowy transport drogowy rzeczy
 • zaświadczenie wystawione przez organ, który wydał zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego o liczbie pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) 1071/2009 - przedstaw oryginał zaświadczenia lub zaświadczenie opatrzone podpisem elektronicznym upoważnionego pracownika organu wydającego. Jeżeli dołączysz skan zaświadczenia, zostaniesz wezwany do złożenia do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego oryginału w wersji papierowej lub elektronicznej (z elektronicznym podpisem upoważnionego pracownika organu wydającego).
 • informację z Krajowego Rejestru Karnego - w przypadku udzielenia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przez GITD 

Wniosek możesz wypełnić na komputerze i wydrukować.

 1. Urząd wyda licencję wspólnotową oraz wypis z licencji

Główny Inspektor Transportu Drogowego po zweryfikowaniu dokumentów wyda ci licencję wspólnotową dotyczącą międzynarodowego zarobkowego przewozu rzeczy oraz wypis z licencji wspólnotowej na każdy pojazd.

Wypisy możesz odebrać osobiście lub otrzymać przesyłką kurierską. Za przesyłkę zapłacisz dodatkowo.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Licencja jest wydana na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych.

Ile zapłacisz

Zapłać za licencję oraz wypis z licencji, w zależności od okresu jej ważności:

 • do 5 lat wynosi 4000 zł + 440 zł za każdy wypis z licencji
 • powyżej 5 lat do 10 lat wynosi 8000 zł + 880 zł za każdy wypis z licencji

Jeżeli wnioskujesz o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego dodatkowo musisz zapłacić 1000 zł.

Opłatę wnieś na numer rachunku bankowego, który znajdziesz na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. W tytule przelewu bezwzględnie podaj swój numer NIP.

Jeśli reprezentuje cię pełnomocnik, to do wniosku dołącz pełnomocnictwo wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

Uwaga: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłacasz na inne konto niż opłatę za wydanie wypisu z licencji, Szczegóły znajdziesz na stronie GITD.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli GITD odmówi ci wydania licencji lub wypisów, to możesz złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek złóż do GITD w terminie 14 dni od daty otrzymania odmowy.

Warto wiedzieć

Jako przedsiębiorca musisz dysponować odpowiednimi środkami finansowymi potwierdzającymi posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej ci podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego (na całość taboru) – zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009) w wysokości:

 • 9000 euro – na pierwszy pojazd
 • 5000 euro  –  na każdy następny pojazd.

Zmiana danych

Jako przewoźnik drogowy musisz zgłaszać na piśmie lub elektronicznie organowi, który udzielił ci zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego/licencji wspólnotowej, zmianę danych – nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.

Działalność w formie spółki cywilnej

Jeśli prowadzisz działalność w zakresie transportu drogowego w formie spółki cywilnej, wszyscy jej wspólnicy muszą posiadać odpowiednie uprawnienia (licencje, zezwolenia) do prowadzenia takiej działalności.

Czy ta strona była przydatna?