Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Licencja na przewóz osób busem

Chcesz przewozić busem ludzi w Polsce? Jeśli tak, to musisz uzyskać licencję na przewóz osób busem. Bus to potoczna nazwa pojazdu przeznaczonego konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. Przeczytaj opis usługi i dowiedz się jak uzyskać licencję.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Do czego uprawnia licencja na przewóz osób busem

Licencja na przewóz osób busem wymagana jest do przewożenia w Polsce osób pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. Pełna nazwa takiej licencji to: licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. Nawet jednorazowy przewóz osób w granicach Polski wymaga licencji. Licencja uprawnia do wykonywania przewozów wyłącznie na terenie Polski.

Na podstawie licencji na przewozy osób busem możesz wykonywać przewozy okazjonalne. Busem nie możesz wykonywać przewozów regularnych. Takie przewozy możesz wykonywać wyłącznie autobusami.

Słowniczek terminów dotyczących transportu znajdziesz na stronie Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

 


Warunki, które musisz spełniać, aby otrzymać licencję

 • członkowie organu zarządzającego firmy prowadzącej przewozy osób busem, osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową zajmującą się przewozem osób busem, a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzące taką działalność gospodarczą:
  • nie zostały prawomocnie skazane wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne: przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywaniem zawodu,
  • nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego,
 • w stosunku do zatrudnionych przez ciebie kierowców, a także innych osób niezatrudnionych przez ciebie, lecz wykonujących osobiście przewóz na twoją rzecz, prawomocnie nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy,
 • posiadasz tytuł prawny do dysponowania pojazdem lub pojazdami samochodowymi spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami prawa o ruchu drogowym, którymi transport drogowy ma być wykonywany.

 


Uwaga

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą nie uprawnia do wykonywania przewozów taksówką albo samochodem osobowym. Do tego potrzebujesz:

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Przed rozpoczęciem przewozów osób busem.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • starostwa powiatowe
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o udzielenie licencji

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny
Informacja dodatkowa

Wniosek powinien zawierać:

1) oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania;

2) informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), jeżeli są wymagane;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP);

4) określenie rodzaju i zakresu transportu drogowego;

5) określenie czasu, na który licencja ma być udzielona;

6) określenie rodzaju i liczby pojazdów samochodowych, które przedsiębiorca będzie wykorzystywał do wykonywania transportu drogowego;

7) określenie liczby wypisów z licencji.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny
Informacja dodatkowa

Oświadczasz w nim, że:

 • nie byłeś karany za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne: przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywaniem zawodu;
 • nie masz zakazu wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. W oświadczeniu wpisz klauzulę: "Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny
Informacja dodatkowa

Zaświadczenie, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, spełniają warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 lub w art. 6 ust. 1 pkt 2.

Zaświadczenie musi być opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny
Informacja dodatkowa

Wykaz pojazdów powinien zawierać następujące informacje:

 • markę, typ
 • rodzaj/ przeznaczenie
 • numer rejestracyjny
 • numer VIN
 • wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem.
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Oryginał, Dokument elektroniczny, Uwierzytelniona kopia
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny, Uwierzytelniona kopia

Do wniosku dołączyć musisz:

1. oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;

2. zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, spełniają warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 lub w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;

3. wykaz pojazdów zawierający następujące informacje:

a) markę, typ,
b) rodzaj/przeznaczenie,
c) numer rejestracyjny,
d) numer VIN,
e) wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem;

4. dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisów z tej licencji.

 

5. Jeżeli jesteś reprezentowany przez pełnomocnika, to dołącz pełnomocnictwo wraz z dowodem opłaty skarbowej za jego udzielenie (w wysokości 17 zł). Nic nie zapłacisz za pełnomocnictwo, jeśli upoważnisz męża, żonę, dziecko, rodzica lub rodzeństwo.

Termin

Przed rozpoczęciem przewozów osób busem.

 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Urząd sprawdzi kompletność i poprawność wniosku oraz załączników. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku, urząd wezwie cię do usunięcia braków. Na uzupełnienie braków będziesz mieć co najmniej 7 dni – licząc od dnia, w którym otrzymasz wezwanie. Jeżeli nie usuniesz braków w terminie, urząd pozostawi twój wniosek bez rozpoznania – czyli nie otrzymasz licencji.

Jeżeli nie zapłaciłeś opłaty skarbowej za złożenie ewentualnego pełnomocnictwa, to urząd wyznaczy ci termin do zapłaty. Termin ten wynosi od 7 do 14 dni. Jeżeli nie zapłacisz w wyznaczonym terminie, urząd zwróci ci wniosek.

Brakujące dokumenty złóż w urzędzie, w którym złożyłeś wniosek o wydanie licencji.

 1. Otrzymasz licencję na przewóz osób busem

Jeśli twój wniosek spełnia wszystkie wymagania wynikające z przepisów prawa to otrzymasz licencję na przewóz osób busem. Wraz z licencją otrzymasz wypisy z licencji. Liczba wypisów z licencji nie może przekroczyć zadeklarowanej przez ciebie we wniosku liczby pojazdów wykorzystywanych jako busy.

Licencję dostaniesz na okres, o który wnioskowałeś. Będzie to od 2 do 50 lat. Licencji nie możesz odstąpić osobom trzecim, ani przenieść jej na osobę trzecią.

Urząd może odmówić ci wydania licencji. Będzie tak, jeśli np. nie posiadasz dobrej reputacji, zostałeś skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa lub nie masz dobrej sytuacji finansowej.


Ważne

Jeśli nie rozpoczniesz działalności w ciągu 6 miesięcy od dnia wydania licencji na przewóz osób busem, to urząd cofnie ci licencję. Wcześniej powinien ciebie wezwać do podjęcia działalności.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Licencja określa w szczególności:

1)     numer ewidencyjny licencji;

2)     organ, który udzielił licencji;

3)     datę udzielenia licencji;

4)     podstawę prawną;

5)     przedsiębiorcę, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania;

6)     numer identyfikacji podatkowej (NIP);

7)     termin ważności licencji.

Wzór licencji określa załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów.

Pobierz:
Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

W wypisie z licencji określa się w szczególności:

1)     numer ewidencyjny wypisu oraz numer licencji;

2)     organ, który udzielił licencji;

3)     datę udzielenia licencji;

4)     podstawę prawną;

5)     przedsiębiorcę, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania;

6)     numer identyfikacji podatkowej (NIP);

7)     datę wystawienia wypisu.

Wzór wypisu z licencji określa załącznik nr 8 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów.

Ile zapłacisz

1. Wysokość opłaty za wydanie licencji zależy od okresu jej ważności. Okres ważności podajesz we wniosku. Opłata wynosi:

 • 320 zł – za licencję ważną od 2 do 15 lat,
 • 380 zł – za licencję ważną od 15 do 30 lat,
 • 450 zł – za licencję ważną od 30 do 50 lat.

Opłata za wydanie licencji jest powiększana o 10% za każdy pojazd zgłoszony we wniosku.

2. Dodatkowo zapłacisz za wydanie wypisów z licencji. We wniosku o licencję wpisz ile chcesz dostać wypisów z licencji. Opłata za wypis wynosi 1% opłaty za wydanie danej licencji. Czyli będzie to:

 • 3,2 zł – za każdy pojazd zgłoszony we wniosku o przyznanie licencji – jeśli licencja wydana jest na okres od 2 do 15 lat,
 • 3,8 zł – za każdy pojazd zgłoszony we wniosku o przyznanie licencji – jeśli licencja wydana jest na okres od 15 do 30 lat,
 • 4,5 zł – za każdy pojazd zgłoszony we wniosku o przyznanie licencji – jeśli licencja wydana jest na okres od 30 do 50 lat.

Pamiętaj, że wypis z licencji musi być w trakcie przewozu w każdym twoim busie.


PRZYKŁAD

Wystąpiłeś o licencję na przewozy busem, chcesz aby licencja wydana została na 20 lat. We wniosku wskazałeś że licencja ma być wydana na 2 pojazdy oraz chcesz otrzymać 2 wypisy z licencji.

Zapłacisz:

 • Opłata za licencję: 380 zł.
 • Opłata za każdy bus zgłoszony we wniosku: 10% z 380 zł – czyli 38 zł. Pojazdy są dwa – zatem zapłacisz 76 zł.
 • Opłata za każdy wypis z licencji: 3,8 złotych. Pojazdy są dwa – zatem zapłacisz 7,6 zł za wypisy.

Kwoty sumujesz – do zapłaty masz 463,6 zł.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Od decyzji w sprawie udzielenia licencji możesz się odwołać do samorządowego kolegium odwoławczego. Odwołanie złóż za pośrednictwem starostwa albo urzędu miasta na prawach powiatu, który wydał decyzję. Masz na to 14 dni – licząc od dnia otrzymania decyzji.

Możesz zrzec się prawa na wniesienie odwołania. W tym celu złóż w urzędzie, który wydał ci licencję, oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Możesz to zrobić w ciągu 14 dni od otrzymania licencji. Wtedy decyzja pozytywna szybciej się uprawomocni, a ty możesz rozpocząć działalność.

Warto wiedzieć

Czego nie możesz robić mając licencję

Przewożąc ludzi busem w ramach przewozów okazjonalnych nie możesz:

 • umieszczać i używać w nim taksometru,
 • umieszczać na nim oznaczeń swojej firmy (np. adresu, telefonu, innych oznaczeń które pozwalają na identyfikację twojej firmy),
 • umieszczać na nim reklam usług taksówkowych i przedsiębiorców świadczących takie usługi,
 • umieszczać na dachu pojazdu lamp czy innych urządzeń technicznych.

Kiedy wygaśnie licencja na busa

Licencja wygasa w razie:

 • upływu okresu, na który została udzielona,
 • zrzeczenia się jej,
 • śmierci posiadacza licencji,
 • likwidacji albo postanowienia o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku przedsiębiorcy, któremu została udzielona.

Co musisz zrobić, gdy zmienią się dane twojej firmy

Masz obowiązek zgłosić zmianę danych, które podałeś we wniosku lub w załącznikach. Zgłoszenie złóż w formie papierowej lub elektronicznej do urzędu, który wydał ci licencję. Masz na to 28 dni – licząc od dnia powstania zmian. Gdy zmiany dotyczą danych zawartych w licencji, złóż wniosek o zmianę treści licencji.

Jeśli chcesz zwiększyć liczbę busów, którymi będziesz przewozić ludzi, to złóż wniosek o wydanie dodatkowych wypisów z licencji. Musisz udokumentować sytuację finansową dla każdego zgłoszonego pojazdu samochodowego.

Czy ta strona była przydatna?