Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wniosek o wydanie dowodu pierwszeństwa dla wynalazku, wzoru użytkowego lub przemysłowego

Chcesz zastrzec pierwszeństwo, żeby zagwarantować ochronę swojego wynalazku lub wzoru? A może chcesz zgłosić wynalazek lub wzór za granicą i potrzebujesz potwierdzić, że zgłosiłeś je do ochrony w Polsce? Będzie ci potrzebny dowód pierwszeństwa, który potwierdza zgłoszenie wynalazku lub wzoru do urzędu patentowego. Zobacz czy możesz go uzyskać i jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij wniosek przez Platformę Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego RP

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Co to jest dowód pierwszeństwa

Urząd Patentowy może wydać zgłaszającemu wynalazek, wzór użytkowy albo wzór przemysłowy, na jego wniosek, dowód dokonania zgłoszenia w Urzędzie Patentowym, czyli dowód pierwszeństwa.

Podstawą sporządzenia dowodu pierwszeństwa jest prawidłowe zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego.

Taki dowód może mieć znaczenie, jeżeli o ochronę na podobny wynalazek lub wzór ubiega się jednocześnie kilka podmiotów lub jeśli chcesz zgłosić wynalazek lub wzór do ochrony za granicą.

Pamiętaj! Jeżeli zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego dokonały niezależnie od siebie co najmniej dwie osoby, które korzystają z pierwszeństwa oznaczonego tą samą datą, prawo do uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji przysługuje każdej z tych osób.

Co to jest pierwszeństwo zwykłe

Pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji oznacza się według daty zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego w Urzędzie Patentowym

Zgłoszenie uważa się za dokonane w dniu, w którym wpłynęło do Urzędu Patentowego w formie pisemnej, również za pomocą telefaksu lub elektronicznie. W przypadku przesłania zgłoszenia telefaksem oryginał zgłoszenia powinien wpłynąć do Urzędu Patentowego w terminie 30 dni od daty nadania zgłoszenia telefaksem.

Co to jest pierwszeństwo uprzednie

Pierwszeństwo uprzednie może wynikać z wcześniejszego zgłoszenia zagranicznego oraz z wystawy – wystawienia wynalazku lub wzoru na uznanej wystawie.

W takich przypadkach pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego określa się według:

 • daty pierwszego prawidłowego zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego we wskazanym państwie, jeżeli zgłoszenie w Urzędzie Patentowym zostanie dokonane w okresie 12 miesięcy od tej daty;

 • daty pierwszego prawidłowego zgłoszenia wzoru przemysłowego we wskazanym państwie, jeżeli zgłoszenie w Urzędzie Patentowym zostanie dokonane w okresie 6 miesięcy od tej daty

 • daty wystawienia wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego w Polsce lub za granicą, na:

  • wystawie międzynarodowej oficjalnej lub oficjalnie uznanej,

  • na wystawie wskazanej przez Prezesa Urzędu Patentowego w obwieszczeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”,

 - jeżeli zgłoszenie w Urzędzie Patentowym tego wynalazku lub wzoru nastąpi w okresie 6 miesięcy od tej daty

 • daty wystawienia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego na wystawie, po której nastąpiło pierwsze prawidłowe zgłoszenie, jeżeli zgłoszenie w Urzędzie Patentowym nastąpi w okresie 6 miesięcy od tej daty.

Oznacza to, że w przypadku wynalazku lub wzoru, który został zgłoszony po raz pierwszy poza Polską lub był wystawiony na wystawie, możesz dokonać zgłoszenia powołując się na pierwszeństwo w ciągu 12 miesięcy od daty pierwszego prawidłowego zgłoszenia lub 6 miesięcy od wystawienia na wystawie.

Jak wykazać pierwszeństwo uprzednie 

Jeżeli zgłaszasz wynalazek, wzór użytkowy lub wzór przemysłowy i chcesz skorzystać z pierwszeństwa uprzedniego, powinieneś w zgłoszeniu złożyć oświadczenie oraz dołączyć dowód potwierdzający:

 • dokonanie zgłoszenia we wskazanym państwie bądź
 • wystawienie na określonej wystawie.

Dowód pierwszeństwa można złożyć także w ciągu 3 miesięcy od daty zgłoszenia. Jeżeli zostanie złożony później - pierwszeństwo nie zostanie przyznane. 

Ważne! Pierwszeństwo uprzednie ma charakter priorytetowy w stosunku do pierwszeństwa zwykłego. Pierwszeństwo uprzednie jest zbywalne i podlega dziedziczeniu. Umowa o przeniesienie pierwszeństwa musi mieć formę pisemną.

 

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ al. Niepodległości 188/192, 00-950 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wydanie dowodu pierwszeństwa

Urząd Patentowy sprawdza, czy  wniosek spełnia wymogi, które są konieczne, żeby uznać go za dokonany. Urząd może wezwać do uzupełnienia braków w trybie przewidzianym dla rozpatrywania zgłoszeń.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał
 1. Urząd Patentowy sprawdza formalnie wniosek

Urząd Patentowy sprawdza, czy zgłoszenie spełnia wymogi, które są konieczne, żeby uznać je za dokonane. Urząd może wezwać do uzupełnienia braków w trybie przewidzianym dla rozpatrywania zgłoszeń.

 1. Urząd Patentowy wydaje dowód pierwszeństwa

Urząd Patentowy wydaje dowód dokonania zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego. 

Dowód pierwszeństwa w przypadku wynalazku lub wzoru użytkowego, składa się z:

 • zaświadczenia Urzędu Patentowego, zawierającego nazwisko i imię lub nazwę zgłaszającego oraz jego adres lub siedzibę i kraj, tytuł wynalazku, jeżeli został on w zgłoszeniu wskazany, datę i numer zgłoszenia,
 • kopi dokumentów, dołączonych do zgłoszenia, które dają podstawę do ustalenia daty tego zgłoszenia, tj.:
  • podania zawierającego co najmniej oznaczenie zgłaszającego, określenie przedmiotu zgłoszenia oraz wniosek o udzielenie patentu lub patentu dodatkowego;
  • opisu wynalazku ujawniającego jego istotę;
  • zastrzeżenia lub zastrzeżeń patentowych;
  • skrótu opisu.

Dowód pierwszeństwa w przypadku wzoru przemysłowego, składa się z:

 • zaświadczenia Urzędu Patentowego, zawierającego nazwisko i imię lub nazwę zgłaszającego oraz jego adres lub siedzibę i kraj, określenie przedmiotu wzoru przemysłowego, jeżeli został on w zgłoszeniu wskazany, datę i numer zgłoszenia,
 • ​kopi dokumentów, dołączonych do zgłoszenia, które dają podstawę do ustalenia daty tego zgłoszenia, tj.:
  • podania,
  • części wyglądającej zewnętrznie na opis wzoru przemysłowego,
  • części wyglądającej zewnętrznie na rysunek lub fotografii, lub próbki materiału lub nici z odpowiednim splotem.
 • kopii dodatkowych rysunków, fotografii i próbek materiałów lub nici z odpowiednim splotem (w postaci fotografii), które zgłaszający dołączył do podania w zgłoszeniu.

Dowód pierwszeństwa wynikającego ze zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego dokonanego za granicą składa się z:

 • kopii lub odpisu zgłoszenia dokonanego za granicą, poświadczonego za zgodność z oryginałem przez właściwy organ zagraniczny, w którym dokonano tego zgłoszenia
 • zaświadczenia wydanego przez właściwy organ zagraniczny wskazującego daty dokonania zgłoszenia. 2.

Dowód pierwszeństwa wynikającego z wystawienia wynalazku lub wzoru użytkowego składa się z: 

 • zaświadczenia kierownika wystawy o wystawieniu wynalazku lub wzoru użytkowego na danej wystawie;
 • opisu i rysunku wystawionego przedmiotu, ujawniających jego zasadnicze cechy techniczne, poświadczonych przez kierownika wystawy w sposób  niebudzący wątpliwości co do autentyczności tych dokumentów; 
 • dokumentu stwierdzającego, że wystawa miała charakter wystawy międzynarodowej oficjalnej lub oficjalnie uznanej, w razie gdy wystawa była organizowana za granicą.

Dowód pierwszeństwa wynikającego z wystawienia wzoru przemysłowego składa się z:

 • zaświadczenia kierownika wystawy o wystawieniu wzoru przemysłowego na danej wystawie;
 • opisu i rysunku wystawionego przedmiotu (próbki materiału włókienniczego), ujawniających jego istotne cechy, poświadczonych przez kierownika wystawy w sposób niebudzący wątpliwości co do autentyczności treści tych dokumentów;
 • dokumentu stwierdzającego, że wystawa miała charakter wystawy międzynarodowej oficjalnej lub oficjalnie uznanej lub że daje rękojmię wiarygodności, w szczególności posiada ustaloną renomę i długoletnią tradycję, w przypadku wystaw zagranicznych.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Termin

Bez zbędnej zwłoki, wyłączone zostały terminy załatwiania spraw z k.p.a. (art. 253 ust. 1 p.w.p).

Ile zapłacisz

 • 60,00 zł - opłata za dowód pierwszeństwa dla zgłoszonego wynalazku lub wzoru użytkowego - wniosek do 20 stron,
 • 125,00 zł - opłata za dowód pierwszeństwa dla zgłoszonego wynalazku lub wzoru użytkowego - wniosek powyżej 20 stron, 
 • 30 zł - za dowód pierwszeństwa dla zgłoszonego wzoru przemysłowego - wniosek do 10 stron,
 • 60 zł - za dowód pierwszeństwa dla zgłoszonego wzoru przemysłowego - wniosek powyżej 10 stron,

Opłaty należy wnieść na konto Urzędu Patentowego: 93 1010 1010 0025 8322 3100 0000.

Osoby posiadające konto na Platformie Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego RP (PUEUP) mogą wnieść opłatę elektronicznie za pośrednictwem systemu PUEUP e-Płatności.

 • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalnie) Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu. Opłatę za pelnomocnictwo wpłać na konto Miasta Stołecznego Warszawy. 

Gdy wykażesz, że nie jesteś w stanie ponieść opłaty za zgłoszenie wzoru przemysłowego w pełnej wysokości, Urząd Patentowy zwolni cię częściowo od tej opłaty. Pozostała część opłaty nie może być niższa niż 20% opłaty należnej. 

Ile będziesz czekać

Bez zbędnej zwłoki (nie stosuje się terminów załatwiania spraw z k.p.a.)

Jak możesz się odwołać

Od decyzji i postanowień wydanych przez Urząd Patentowy można złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek składa się z uzasadnieniem, w terminie:

 • 2 miesięcy w przypadku decyzji
 • 1 miesiąca w przypadku postanowienia.

Natomiast na decyzje i postanowienia wydane przez Urząd Patentowy w postępowaniu odwoławczym można wnieść skargę do sądu administracyjnego.

Czy ta strona była przydatna?