Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wpis do rejestru wprowadzających lub konfekcjonujących środki ochrony roślin

Chcesz handlować środkami ochrony roślin albo konfekcjonować je? Musisz najpierw uzyskać wpis do rejestru wprowadzających lub konfekcjonujących takie środki. Poniżej dowiesz się jak uzyskać wpis.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie podpis zaufany lub podpis kwalifikowany

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kto może złożyć wniosek o wpis do rejestru

Wniosek o wpis do rejestru może złożyć przedsiębiorca (w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców) wykonujący działalność w zakresie wprowadzania do obrotu (sprzedaży detalicznej lub hurtowej) środków ochrony roślin lub konfekcjonowania tych środków. Działalność ta jest działalnością regulowaną.

Producenci środków ochrony roślin

Jeśli jesteś producentem środków ochrony roślin i masz zezwolenie na wprowadzanie danego środka ochrony roślin do obrotu, to nie musisz posiadać wpisu do rejestru. Jednak w przypadku, gdy jako producent sprzedajesz środki ochrony roślin ostatecznemu nabywcy, musisz uzyskać wpis do rejestru.

Na czym polega konfekcjonowanie środków ochrony roślin

Konfekcjonowanie środków ochrony roślin to:

 • pakowanie lub przepakowywanie
 • etykietowanie, lub przeetykietowywanie

Musi być prowadzone zgodnie z wymaganiami określonymi w zezwoleniu na wprowadzanie danego środka ochrony roślin do obrotu albo pozwoleniu na handel równoległy z zachowaniem numeru partii oraz daty produkcji środka ochrony roślin nadanych przez producenta tego środka ochrony roślin.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Złóż wniosek przed rozpoczęciem działalności.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • wojewódzkie inspektoraty ochrony roślin i nasiennictwa
 • prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą - złóż wniosek do wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa właściwego dla twojego miejsca zamieszkania (lub wykonywania działalności)
 • prowadzisz firmę jako osoba prawna (np. spółka z o.o.) - złóż wniosek do wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa właściwego dla siedziby
 • jesteś przedsiębiorcą, który zamierza czasowo świadczyć usługi na terytorium RP - złóż wniosek do wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa właściwego dla planowanego miejsca wykonywania działalności
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków

Formularz wniosku oraz oświadczenia znajdują się na stronach internetowych poszczególnych wojewódzkich inspektoratów ochrony roślin i nasiennictwa (WIORIN). W celu pobrania wzorów dokumentów należy wybrać na mapce odpowiednie województwo oraz zakładkę "Formularze".

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek powinien zawierać następujące dane:

1) imię, nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres i siedzibę przedsiębiorcy, z tym że w przypadku gdy przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej osoby - adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inny niż adres i miejsce zamieszkania;

2) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym wnioskodawcy, o ile wnioskodawca taki numer posiada;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy;

4) określenie zakresu wykonywanej działalności;

5) wskazanie miejsca wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków;

6) wskazanie miejsca przechowywania środków ochrony roślin, jeżeli przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin lub konfekcjonowania tych środków przechowuje te środki;

7) datę i podpis wnioskodawcy.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie następującej treści:

"Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków są kompletne i zgodne z prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków, określone w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2017 r. poz. 50).";

Oświadczenie powinno również zawierać:

1) firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres;

2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelnione tłumaczenie
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Czasowe świadczenie usług w Polsce

Jeśli zamierzasz czasowo w Polsce świadczyć usługi w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków i jesteś przedsiębiorcą z:

 • państwa członkowskiego Unii Europejskiej
 • państwa członkowskiego EFTA (Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria)
 • państwa, które zawarło z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi umowę regulującą swobodę świadczenia usług

– to dołącz przetłumaczony na język polski odpis z odpowiedniego rejestru albo ewidencji przedsiębiorców prowadzonych w tym państwie.

Ustanowienie pełnomocnika

Jeżeli chcesz, aby reprezentował cię pełnomocnik, to pamiętaj o tym, aby dołączyć pełnomocnictwo oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej za to pełnomocnictwo (17 zł). Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Termin

Złóż wniosek przed rozpoczęciem działalności.

 1. Urząd zweryfikuje dokumenty

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomyliłeś się we wniosku, nie podałeś wymaganych danych, albo nie złożyłeś wymaganych dokumentów), urząd wezwie cię do poprawienia błędów lub złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie. Na uzupełnienie braków będziesz mieć co najmniej 7 dni. Jeżeli nie zapłacisz opłaty skarbowej za wpis do rejestru, urząd wyznaczy ci termin do zapłaty. Będzie to od 7 do 14 dni.

Jeśli w podanych terminach nie usuniesz braków, urząd wyśle ci zawiadomienie, że twoja sprawa nie będzie dalej rozpatrywana.

Wojewódzki inspektor bada, czy:

 • wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem
 • przedsiębiorca został wykreślony z rejestru i wydana została decyzja o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wnioskiem w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku z powodów:
  • złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania tej działalności, niezgodnego ze stanem faktycznym
  • nieusunięcia naruszeń warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej w wyznaczonym przez wojewódzkiego inspektora terminie
  • stwierdzenia przez wojewódzkiego inspektora rażących naruszenie warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej przez przedsiębiorcę

Zaistnienie któregokolwiek z powyższych przypadków spowoduje odmowę dokonania wpisu przedsiębiorcy do rejestru działalności regulowanej.

 1. Wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków

Po pozytywnej weryfikacji wniosku i załączników, wojewódzki inspektor dokonuje wpisu do rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku i wydaje z urzędu zaświadczenie o wpisie do rejestru.

W przypadku przedsiębiorców wpisanych do CEIDG, wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa przekazuje do CEIDG, nie później niż w następnym  dniu roboczym, informację o dokonanym wpisie przedsiębiorcy do rejestru działalności regulowanej.

Rejestr zawiera:

a) imię, nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres i siedzibę przedsiębiorcy, z tym że w przypadku gdy przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej osoby - adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inny niż adres i miejsce zamieszkania;

b) zakres wykonywanej działalności;

c) miejsca wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków;

d) numer wpisu do rejestru;

e) data wpisu do rejestru.

Rejestr przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków udostępniony jest na stronach internetowych każdego z wojewódzkich inspektoratów ochrony roślin i nasiennictwa w zakładce "Rejestry i ewidencje".

Odmowa wpisu do rejestru

Jeśli wnioskodawca nie spełni warunków niezbędnych do uzyskania wpisu do rejestru, wojewódzki inspektor wydaje decyzję o odmowie wpisu do rejestru.

Uwaga!

Jeżeli wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa nie dokona wpisu w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku wraz z wymaganymi oświadczeniami, a od dnia wpłynięcia wniosku upłynęło 14 dni, wówczas przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy wojewódzki inspektor wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W tym przypadku terminy biegną odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.

Ile zapłacisz

1135 zł

Opłatę skarbową zapłać z chwilą złożenia wniosku na wskazany przez wojewódzkiego inspektora rachunek bankowy.

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 7 dni.

Jak możesz się odwołać

Jeśli jesteś niezadowolony z otrzymanej decyzji to możesz złożyć odwołanie za pośrednictwem wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa do Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Możesz zrezygnować ze składania odwołania od decyzji. Jeśli złożysz w urzędzie oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania to decyzja będzie ostateczna z dniem doręczenia tego oświadczenia do urzędu. Utracisz jednak w ten sposób możliwość wniesienia skargi na tę decyzję do sądu administracyjnego.

Warto wiedzieć

Obowiązki wprowadzającego środki ochrony roślin do obrotu

Prowadząc sprzedaż środków ochrony roślin musisz:

 • zapewnić odpowiednie szkolenia sprzedawcom środków ochrony roślin
 • udzielać nabywcy, na jego żądanie, informacji i konsultacji dotyczących zagrożeń związanych ze stosowaniem nabywanych środków ochrony roślin oraz dotyczących prawidłowego i bezpiecznego ich stosowania
 • przechowywać środki ochrony roślin, którym upłynął termin ważności, lub które nie są przeznaczone do zbycia, w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym miejscu

Informuj o zmianie danych

Przedsiębiorcy muszą zgłaszać zmianę danych wpisanych do rejestru w ciągu 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.

Czy ta strona była przydatna?