Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Chcesz zrealizować inwestycję, która może mieć wpływ na środowisko lub zdrowie ludzi? Będzie ci potrzebna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Przeczytaj opis usługi i dowiedz się, co musisz zrobić aby ją otrzymać.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Do czego potrzebna ci jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wskaże ci w jaki sposób masz wykonać inwestycję (przedsięwzięcie), tak aby jak najmniej pogorszyć stan środowiska. Jest wydawana po przeprowadzaniu przez urząd oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i konieczna, jeśli inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko. 

Urzędy, które wydają decyzje administracyjne niezbędne do realizacji twojej inwestycji, w tym decyzje o warunkach zabudowy czy pozwolenie na budowę, będą brać pod uwagę ustalenia zawarte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Przedsięwzięcia, które mogą znacząco odziaływać na środowisko dzielą się na takie, które mogą:

 • zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
 • potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Urząd obowiązkowo przeprowadza ocenę oddziaływania na środowisko w przypadku zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, urząd do którego złożysz wniosek zdecyduje, czy przeprowadzi ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

Jeśli urząd będzie przeprowadzał ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko to musisz przygotować i złożyć raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Wykonanie raportu zleć osobie, która ma wykształcenie lub doświadczenie zawodowe w zespołach przygotowujących raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Ocena oddziaływania na środowisko obejmuje:

 • weryfikację raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
 • uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnień
 • zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu

Do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się:

1) instalacje do wyrobu substancji przy zastosowaniu procesów chemicznych służące do wytwarzania:

a) podstawowych produktów lub półproduktów chemii organicznej

b) podstawowych produktów lub półproduktów chemii nieorganicznej

c) nawozów mineralnych

d) środków ochrony roślin oraz produktów biobójczych

e) materiałów wybuchowych

2) instalacje do wytwarzania podstawowych produktów farmaceutycznych z zastosowaniem procesów chemicznych lub biologicznych

3) elektrownie konwencjonalne, elektrociepłownie lub inne instalacje do spalania paliw w z wyłączeniem odpadów niebędących biomasą w celu wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej, o mocy cieplnej nie mniejszej niż 300 MW rozumianej jako ilość energii wprowadzonej w paliwie do instalacji w jednostce czasu przy nominalnym obciążeniu tych instalacji

4) elektrownie jądrowe i inne reaktory jądrowe, w tym ich likwidacja, z wyłączeniem instalacji badawczych służących do wytwarzania lub przetwarzania materiałów ozszczepialnych lub paliworodnych o mocy nominalnej nie większej niż 1 kW przy ciągłym obciążeniu termicznym

5) instalacje wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru:

a) o łącznej mocy nominalnej elektrowni nie mniejszej niż 100 MW

b) lokalizowane na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej

6) napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie mniejszym niż 220 kV i długości nie mniejszej niż 15 km;

7)instalacje związane z postępowaniem z paliwem jądrowym lub odpadami promieniotwórczymi:

a)do wytwarzania lub wzbogacania paliwa jądrowego

b) do przerobu wypalonego paliwa jądrowego lub przetwarzania wysokoaktywnych odpadów promieniotwórczych

c) do składowania wypalonego paliwa jądrowego

d) wyłącznie do składowania odpadów promieniotwórczych

e) wyłącznie do planowanego przez okres dłuższy niż 10 lat przechowywania wypalonego paliwa jądrowego lub odpadów promieniotwórczych, w miejscu innym niż obiekt, w którym powstały

8) instalacje do pierwotnego i wtórnego wytopu surówki żelaza lub stali surowej, w tym instalacje do ciągłego odlewania stali;

9) instalacje do prażenia lub spiekania rud metali, w tym rudy siarczkowej, z wyłączeniem rud żelaza

10) instalacje do pierwotnej produkcji metali nieżelaznych z rud, koncentratów lub produktów z odzysku, przy zastosowaniu procesów metalurgicznych, chemicznych lub elektrolitycznych

11) instalacje do prażenia i spiekania rudy żelaza o przerobie rudy żelaza nie mniejszym niż 500 000 t na rok

12) instalacje do obróbki metali żelaznych:

a) kuźnie z młotami o energii większej niż 50 kJ na młot, o łącznej mocy cieplnej większej niż 20 MW

b) odlewnie o zdolności produkcyjnej wytopu większej niż 20 t na dobę

c) walcownie o zdolności produkcyjnej stali surowej większej niż 20 t na godzinę

d) do nakładania powłok metalicznych z wsadem stali większym niż 2 t na godzinę

13) instalacje do wtórnego wytopu metali nieżelaznych lub ich stopów, w tym oczyszczania, odlewania lub przetwarzania metali z odzysku, o zdolności produkcyjnej wytopu większej niż 4 t na dobę - w przypadku ołowiu lub kadmu oraz większej niż 20 t na dobę - w przypadku pozostałych metali, z wyłączeniem metali szlachetnych

14) instalacje do powierzchniowej obróbki metali lub tworzyw sztucznych, z zastosowaniem procesów chemicznych lub elektrolitycznych, o całkowitej objętości wanien procesowych większej niż 30 m3

15) koksownie inne niż instalacje do odgazowania węgla wymienione w pkt 23

16) instalacje do produkcji klinkieru cementowego w piecach obrotowych mające zdolność produkcyjną większą niż 500 t na dobę

17) instalacje do wytwarzania masy włóknistej z drewna lub innych materiałów włóknistych;

18) instalacje do wytwarzania papieru lub tektury, o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 200 t na dobę

19) instalacje do przesyłu:

a) ropy naftowej

b) produktów naftowych

c) substancji lub mieszanin, w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1907/2006", niebędących produktami spożywczymi, w tym gazu

o średnicy zewnętrznej nie mniejszej niż 800 mm i długości nie mniejszej niż 40 km, wraz z towarzyszącymi tłoczniami lub stacjami redukcyjnymi, przy czym tłocznie lub stacje redukcyjne budowane, montowane lub przebudowywane przy istniejących instalacjach przesyłowych nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko;

20) instalacje do przesyłu dwutlenku węgla w celu podziemnego składowania mające średnicę zewnętrzną nie mniejszą niż 800 mm i długość nie mniejszą niż 40 km, wraz z towarzyszącymi tłoczniami lub stacjami redukcyjnymi, przy czym tłocznie lub stacje redukcyjne budowane, montowane lub przebudowywane przy istniejących instalacjach przesyłowych nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko

21) instalacje do magazynowania:

a) ropy naftowej

b) produktów naftowych

c) substancji lub mieszanin, w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia nr 1907/2006, niebędących produktami spożywczymi

o łącznej pojemności nie mniejszej niż 200 000 t

22) rafinerie ropy naftowej, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania wyłącznie smarów z ropy naftowej, oraz instalacje do zgazowania, odgazowania lub upłynniania węgla lub łupku bitumicznego, w ilości nie mniejszej niż 500 t na dobę

23) wydobywanie ze złoża, w tym metodą otworów wiertniczych, lub przerób:

a) gazu w ilości większej niż 500 000 m3 na dobę

b) ropy naftowej lub jej naturalnych pochodnych, w ilości większej niż 500 t na dobę

c) ropy naftowej, jej naturalnych pochodnych oraz gazu - na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej

24) wydobywanie azbestu lub instalacje do przetwarzania azbestu lub produktów zawierających azbest w przypadku zawartości:

a) produktów azbestowo-cementowych w ilości gotowego produktu nie mniejszej niż 200 t na rok

b) materiałów ciernych w ilości gotowego produktu nie mniejszej niż 50 t na rok

c) innych produktów zawierających azbest w ilości nie mniejszej niż 200 t na rok

25)

instalacje do przerobu kopalin innych niż gaz ziemny, ropa naftowa oraz jej naturalne pochodne, zlokalizowane na obszarach kopalni odkrywkowych lub kamieniołomów o powierzchni nie mniejszej niż 25 ha;

26) wydobywanie kopalin ze złoża metodą:

a) odkrywkową na powierzchni obszaru górniczego nie mniejszej niż 25 ha

b) podziemną o wydobyciu kopaliny nie mniejszym niż 100 000 m3 na rok

27) poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie rud pierwiastków promieniotwórczych

28) linie kolejowe wchodzące w skład infrastruktury transportu kolejowego transeuropejskiej sieci transportowej, o której mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylającym decyzję nr 661/2010/UE (Dz. Urz. UE L 348 z 20.12.2013, str. l, z późn. zm.)

29) lotniska o podstawowej długości drogi startowej nie mniejszej niż 2100 m autostrady i drogi ekspresowe

30) drogi inne niż wymienione w pkt 31 nie mniej niż o czterech pasach ruchu i długości nie mniejszej niż 10 km w jednym odcinku oraz zmianę przebiegu lub rozbudowę istniejącej drogi o dwóch pasach ruchu co najmniej do czterech pasów ruchu na długości nie mniejszej niż 10 km w jednym odcinku;

31) porty w rozumieniu lub śródlądowe drogi wodne, o których mowa w tej ustawie, pozwalające na żeglugę statków o nośności większej niż 1350 t

32) porty lub przystanie morskie, do obsługi statków o nośności większej niż 1350 t, z wyłączeniem przystani dla promów

32) zapory lub inne urządzenia przeznaczone do zatrzymywania i stałego retencjonowania (gromadzenia) nie mniej niż 10 mln m3 nowej lub dodatkowej masy wody

33) wypełnienie odkrywkowego wyrobiska górniczego powstałego w wyniku wydobywania węgla brunatnego wodą w ilości nie mniejszej niż 1000 mln m3 w celu likwidacji zakładu górniczego

34) budowle piętrzące o wysokości piętrzenia wody nie mniejszej niż 5 m

35) urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 1100 m3 na godzinę

36) urządzenia do przerzutu wody wyłącznie w celu zwiększania zasobów wodnych innych cieków naturalnych, kanałów, jezior oraz innych zbiorników wodnych, w ilościach nie mniejszych niż 100 mln m3 na rok, z wyłączeniem przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za pośrednictwem systemów zaopatrzenia w wodę

37) urządzenia do przesyłu wody, jeżeli średni przepływ z wielolecia w zlewni, z której woda jest pobierana, wynosi nie mniej niż 2 mld m3 na rok oraz ilość przesyłanej wody jest większa niż 5% tego przepływu, z wyłączeniem przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za pośrednictwem systemów zaopatrzenia w wodę

38) instalacje do oczyszczania ścieków przewidziane do obsługi liczby mieszkańców większej niż 150 000 równoważnej liczby mieszkańców

39) instalacje do przetwarzania odpadów niebezpiecznych, w tym składowiska odpadów niebezpiecznych oraz miejsca retencji powierzchniowej odpadów niebezpiecznych;

40) stacje demontażu

41) miejsca przetwarzania pojazdów inne niż wymienione w pkt 42 oraz miejsca przetwarzania statków wycofanych z eksploatacji

42) strzępiarki złomu

43) zakłady przetwarzania:

a) w których następuje demontaż obejmujący usunięcie ze zużytego sprzętu niebezpiecznych: substancji, mieszanin i części składowych,

b) zużytych baterii lub zużytych akumulatorów przetwarzanych w sposób, prowadzące przetwarzanie i recykling zużytych baterii i akumulatorów stanowiących odpady niebezpieczne

44) instalacje do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne przy zastosowaniu procesów termicznego przekształcania odpadów, krakingu odpadów, fizykochemicznej obróbki odpadów (proces D9 unieszkodliwiania odpadów), mające wydajność nie mniejszą niż 100 t dziennie, z wyłączeniem instalacji do odzysku odpadów będących biomasą

45 ) instalacje do przetwarzania odpadów w tym składowiska odpadów mogące przyjmować odpady w ilości nie mniejszej niż 10 t na dobę lub o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25 000 t, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego

46) obiekty unieszkodliwiania odpadów wydobywczych kategorii A

47) obiekty unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, mogące przyjmować odpady w ilości nie mniejszej niż 10 t na dobę lub o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25 000 t;

48) podziemne składowanie odpadów niebezpiecznych

49) chów lub hodowla:

a) norek w liczbie nie mniejszej niż 105 dużych jednostek przeliczeniowych (DJP)

b) zwierząt innych niż wymienione w lit. a w liczbie nie mniejszej niż 210 DJP

przy czym za liczbę DJP przyjmuje się maksymalną możliwą obsadę zwierząt; współczynniki przeliczeniowe sztuk zwierząt na DJP są określone w załączniku do rozporządzenia;

50) podziemne składowanie dwutlenku węgla

51) instalacje do wychwytywania dwutlenku węgla:

a) ze zrealizowanych przedsięwzięć, o których mowa w pkt 1-52

b) z instalacji niewymienionych w lit. a, których roczna wydajność wychwytywania dwutlenku węgla wynosi nie mniej niż 1,5 Mt

w celu podziemnego składowania.

Przypadki inwestycji potencjalnie znacząco oddziaływujące na środowisko znajdziesz w rozporządzeniu.

Jeśli w tym zestawieniu znajdziesz swoją inwestycję, to musisz uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzja ta może być ci potrzebna również w przypadku rozbudowy, przebudowy lub montażu zrealizowanego lub realizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ww. rozporządzeniu.

Dla całej inwestycji urząd wyda ci jedną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, nawet jeśli:

 • jej realizacja wymaga później uzyskania kilku innych decyzji, np. ustalenia warunków zabudowy oraz pozwolenia na budowę,
 • chcesz ją realizować w kilku etapach (decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach obejmie wszystkie etapy, odpowiednio do treści wniosku).

Nie musisz uzyskać decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, jeśli ich wyłącznym celem jest:

 • obronność i bezpieczeństwo państwa
 • prowadzenie działań ratowniczych i zapewnienie bezpieczeństwa cywilnego w związku z przeciwdziałaniem lub usunięciem bezpośredniego zagrożenia dla ludności

Pamiętaj, aby zgłosić do regionalnej dyrekcji ochrony środowiska konieczność realizacji takiego przedsięwzięcia. Jeśli po zgłoszeniu nie otrzymasz zgody na przeprowadzenie inwestycji, to wtedy złóż do regionalnej dyrekcji wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • starostwa powiatowe
 • urzędy miast lub gmin
 • regionalne dyrekcje ochrony środowiska
 • regionalne dyrekcje lasów państwowych
 • urzędy dzielnicowe m.st. Warszawy
 • urzędy miast na prawach powiatu
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Wniosek złóż do:

1) regionalnej dyrekcji ochrony środowiska – w przypadku:

a) poniższych inwestycji – jeśli są one przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko:

 • dróg,
 • napowietrznych linii elektroenergetycznych,
 • instalacji do przesyłu ropy naftowej, produktów naftowych, substancji chemicznych lub gazu,
 • sztucznych zbiorników wodnych,
 • obiektów jądrowych,
 • składowisk odpadów promieniotwórczych.

b) przedsięwzięć realizowanych na terenach zamkniętych ustalonych przez Ministra Obrony Narodowej,

c) przedsięwzięć realizowanych na obszarach morskich,

d) zmiany lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na użytek rolny,

e) przedsięwzięć polegających na realizacji inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego,

f) inwestycji w zakresie terminalu,

g) inwestycji związanych z regionalnymi sieciami szerokopasmowymi,

h) przedsięwzięć polegających na realizacji inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych;

i) przedsięwzięć polegających na poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż kopalin lub na wydobywaniu kopalin ze złóż, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, prowadzonych na podstawie koncesji,

j) napowietrznych linii elektroenergetycznych lub stacji elektroenergetycznych będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko albo przedsięwzięciami mogącymi potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w załączniku do ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych,

k) przedsięwzięć, o których mowa w pkt 3, dla których wnioskodawcą jest jednostka organizacyjna Lasów Państwowych,

l) inwestycji towarzyszącej, o której mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących,

m) przedsięwzięć, w odniesieniu do których wniósł sprzeciw, o którym mowa w art. 72 ust. 10,

n) przedsięwzięć polegających na zmianie lub rozbudowie przedsięwzięć, dla których do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy był regionalny dyrektor ochrony środowiska,

o) elektrowni wiatrowych, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. poz. 961 oraz z 2018 r. poz. 1276),

p) strategicznej inwestycji w sektorze naftowym,

r) inwestycji w zakresie linii kolejowych,

s) inwestycji w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym;


Uwaga

Jeżeli wyżej wymienione przedsięwzięcia wykraczają poza obszar jednego województwa to wniosek złóż do regionalnej dyrekcji ochrony środowiska w tym województwie, na terenie którego znajduje się największa część terenu, na którym chcesz realizować przedsięwzięcie. Decyzja zostanie wydana po zasięgnięciu opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska właściwego dla pozostałego terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie. Do wniosku dołącz odpowiednio kartę informacyjną przedsięwzięcia lub raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w postaci pisemnej oraz elektronicznej. Opinię taką właściwy urząd wydaje w drodze postanowienia w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku o jej wydanie. Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za brak zastrzeżeń do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Do regionalnej dyrekcji ochrony środowiska złóż wniosek, jeśli przedsięwzięcie choć w części realizowane ma być na terenie zamkniętym albo na obszarze morskim.

Jeśli twój wniosek obejmuje co najmniej dwa przedsięwzięcia realizowane w ramach jednego zamierzenia inwestycyjnego, dla których decyzje wydają różne urzędy, w tym regionalna dyrekcja ochrony środowiska, to wniosek złóż właśnie tam.


 

2) starostwa lub urzędu miasta na prawach powiatu – w przypadku scalania, wymiany lub podziału gruntów;

 

3) regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych – w przypadku zmiany lasu – stanowiącego własność Skarbu Państwa – na użytek rolny (jeśli wnioskodawcą jest jednostka organizacyjna Lasów Państwowych to wniosek składa się do regionalnej dyrekcji ochrony środowiska);

 

4) Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska – w przypadku inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej i inwestycji towarzyszących realizowanej na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących;

 

5) urzędu miasta lub gminy – w przypadku pozostałych przedsięwzięć. Jeśli twoje przedsięwzięcie wykracza poza obszar jednej gminy, to wniosek złóż do tego urzędu miasta lub gminy, na terenie którego znajduje się największa część terenu, na którym chcesz realizować przedsięwzięcie. Decyzja zostanie ci wydana po zasięgnięciu opinii wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwego dla pozostałego terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie. Do wniosku dołącz odpowiednio kartę informacyjną przedsięwzięcia lub raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w postaci pisemnej oraz elektronicznej. Opinię taką właściwy urząd wydaje w drodze postanowienia w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku o jej wydanie. Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za brak zastrzeżeń do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.


Uwaga

Jeśli wnioskodawcą jest jednostka samorządu terytorialnego (gmina albo wójt, burmistrz lub prezydent miasta) lub podmioty od niej zależne (w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym) to wniosek składa się regionalnej dyrekcji ochrony środowiska).

 


Podstawa prawna: art. 75 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj lokalizację przedsięwzięcia.

Co zrobić krok po kroku

 1. Przygotuj i złóż wniosek oraz wymagane dokumenty

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Karta informacyjna przedsięwzięcia powinna zawierać podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu. Są to dane o:

1) rodzaju, cechach, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,

2) powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną,

3) rodzaju technologii,

4) ewentualnych wariantach przedsięwzięcia, przy czym w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej każdy z analizowanych wariantów drogi musi być dopuszczalny pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego,

5) przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii,

6) rozwiązaniach chroniących środowisko,

7) rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,

8) możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,

9) obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz korytarzach ekologicznych, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia,

10) wpływie planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej,

11) przedsięwzięciach realizowanych i zrealizowanych, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,

12) ryzyku wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej,

13) przewidywanych ilościach i rodzajach wytwarzanych odpadów oraz ich wpływie na środowisko,

14) pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

- z uwzględnieniem dostępnych wyników innych ocen wpływu na środowisko, przeprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów.

 

Pamiętaj, żeby kartę informacyjną przedsięwzięcia podpisał autor karty (albo kierujący zespołem autorów). W karcie podaje się imię i nazwisko autorów oraz daty jej sporządzenia.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać (zgodnie z art. 66 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko):

1) opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności:

a) charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania, w tym w odniesieniu do obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne,

b) główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych,

c) przewidywane rodzaje i ilości emisji, w tym odpadów, wynikające z fazy realizacji i eksploatacji lub użytkowania planowanego przedsięwzięcia,

d) informacje o różnorodności biologicznej, wykorzystywaniu zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi,

e) informacje o zapotrzebowaniu na energię i jej zużyciu,

f) informacje o pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

g) ocenione w oparciu o wiedzę naukową ryzyko wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyko związane ze zmianą klimatu;

2) opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym:

a) elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz korytarzy ekologicznych w rozumieniu tej ustawy,

b) właściwości hydromorfologicznych, fizykochemicznych, biologicznych i chemicznych wód;

3) wyniki inwentaryzacji przyrodniczej, przez którą rozumie się zbiór badań terenowych przeprowadzonych na potrzeby scharakteryzowania elementów środowiska przyrodniczego, jeżeli została przeprowadzona, wraz z opisem zastosowanej metodyki; wyniki inwentaryzacji przyrodniczej wraz z opisem metodyki stanowią załącznik do raportu;

4) inne dane, na podstawie których dokonano opisu elementów przyrodniczych;

5) opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

6) opis krajobrazu, w którym dane przedsięwzięcie ma być zlokalizowane;

7) informacje na temat powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych, zrealizowanych lub planowanych, dla których wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem;

8) opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia, uwzględniający dostępne informacje o środowisku oraz wiedzę naukową;

9) opis wariantów uwzględniający szczególne cechy przedsięwzięcia lub jego oddziaływania, w tym:

a) wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego,

b) racjonalnego wariantu najkorzystniejszego dla środowiska

- wraz z uzasadnieniem ich wyboru;

10) określenie przewidywanego oddziaływania analizowanych wariantów na środowisko, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej i katastrofy naturalnej i budowlanej, na klimat, w tym emisje gazów cieplarnianych i oddziaływania istotne z punktu widzenia dostosowania do zmian klimatu, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko, a w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej, także wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego;

11) porównanie oddziaływań analizowanych wariantów na:

a) ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze,

b) powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, i krajobraz,

c) dobra materialne,

d) zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków,

e) formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000, oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych,

f) elementy wymienione w art. 68 ust. 2 pkt 2 lit. b, jeżeli zostały uwzględnione w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub jeżeli są wymagane przez właściwy organ,

g) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-f;

12) uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, z uwzględnieniem informacji, o których mowa w pkt 6 i 6a;

13) opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z:

a) istnienia przedsięwzięcia,

b) wykorzystywania zasobów środowiska,

c) emisji;

14) opis przewidywanych działań mających na celu unikanie, zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000, oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych, wraz z oceną ich skuteczności odpowiednio na etapach realizacji, eksploatacji, użytkowania lub likwidacji przedsięwzięcia;

15) dla dróg będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko:

a) określenie założeń do:

– ratowniczych badań zidentyfikowanych zabytków znajdujących się na obszarze planowanego przedsięwzięcia, odkrywanych w trakcie robót budowlanych,

– programu zabezpieczenia istniejących zabytków przed negatywnym oddziaływaniem planowanego przedsięwzięcia oraz ochrony krajobrazu kulturowego,

b) analizę i ocenę możliwych zagrożeń i szkód dla zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w szczególności zabytków archeologicznych, w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia;

16) dla instalacji do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej, o elektrycznej mocy znamionowej nie mniejszej niż 300 MW ocenę gotowości instalacji do wychwytywania dwutlenku węgla, określoną na podstawie analizy:

a) dostępności podziemnych składowisk dwutlenku węgla,

b) wykonalności technicznej i ekonomicznej sieci transportowych dwutlenku węgla;

17) jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska;

18) odniesienie się do celów środowiskowych wynikających z dokumentów strategicznych istotnych z punktu widzenia realizacji przedsięwzięcia;

19) uzasadnienie spełnienia warunków, o których mowa w art. 68 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, jeżeli przedsięwzięcie wpływa na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ust. 1 tej ustawy;

20) wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania, o którym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich; nie dotyczy to przedsięwzięć polegających na budowie lub przebudowie drogi oraz przedsięwzięć polegających na budowie lub przebudowie linii kolejowej lub lotniska użytku publicznego;

21) przedstawienie zagadnień w formie graficznej;

22) przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;

23) analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem;

24) przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego realizacji i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000, oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych, oraz informacje o dostępnych wynikach innego monitoringu, które mogą mieć znaczenie dla ustalenia obowiązków w tym zakresie;

25) wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport;

26) streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu do każdego elementu raportu;

27) datę sporządzenia raportu, imię, nazwisko i podpis autora, a w przypadku gdy wykonawcą raportu jest zespół autorów - imię, nazwisko i podpis kierującego tym zespołem oraz imiona, nazwiska i podpisy członków zespołu autorów;

28) datę sporządzenia raportu, imię, nazwisko i podpis autora, a w przypadku gdy wykonawcą raportu jest zespół autorów - imię, nazwisko i podpis kierującego tym zespołem oraz imiona, nazwiska i podpisy członków zespołu autorów;

29) źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.

2. Każdy z analizowanych wariantów drogi, w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej, musi być dopuszczalny pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przy porównaniu wariantów uwzględnia się wpływ na środowisko w związku:

 • z pracami rozbiórkowymi dotyczącymi przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
 • z gospodarką odpadami;
 • ze stosowaniem danych technologii lub substancji.

3.  Jeśli planowane przedsięwzięcie polegać ma na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złoża węglowodorów metodą otworów wiertniczych lub wydobywaniu węglowodorów ze złoża tą metodą, opis elementów przyrodniczych środowiska, wyniki inwentaryzacji przyrodniczej oraz inne dane, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 2-2b, powinny zawierać się w obszarze określonym promieniem 500 m od zewnętrznej granicy przedsięwzięcia.

4.  Informacje, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 4-8, powinny uwzględniać przewidywane oddziaływanie analizowanych wariantów na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru.

5.  W przypadku stwierdzenia, że przedsięwzięcie może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać także dane pozwalające na ustalenie braku rozwiązań alternatywnych oraz informacje pozwalające na ustalenie, czy wymogi nadrzędnego interesu publicznego przemawiają za realizacją przedsięwzięcia.

6.  Jeżeli planowane przedsięwzięcie stanowi inwestycję liniową celu publicznego lub inwestycję celu publicznego z zakresu łączności publicznej o nieliniowym charakterze, a proponowany przez wnioskodawcę wariant przebiega przez obszar parku narodowego lub rezerwatu przyrody, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać także dane pozwalające na ustalenie braku rozwiązań alternatywnych.

7.  W razie stwierdzenia możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko, informacje, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-16, powinny uwzględniać określenie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

8.  Jeżeli dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania, do raportu powinna być załączona poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na którym jest konieczne utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania. Nie dotyczy to przedsięwzięć polegających na budowie lub przebudowie drogi oraz przedsięwzięć polegających na budowie lub przebudowie linii kolejowej lub lotniska użytku publicznego.

9.  Jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać porównanie proponowanej techniki z najlepszymi dostępnymi technikami.

10.  Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien uwzględniać oddziaływanie przedsięwzięcia na etapach jego realizacji, eksploatacji lub użytkowania oraz likwidacji.

11.  Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien uwzględniać informacje o środowisku wynikające ze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, istotne z punktu widzenia danego przedsięwzięcia.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Jak uzyskać dokument?
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Dokument powinien zawierać numer działki ewidencyjnej oraz (jeśli zostały ujawnione):

- numer jej księgi wieczystej,
- imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego.

Dokument powinien obejmować przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie ono oddziaływać.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Kopia, Oryginał, Dokument elektroniczny, Uwierzytelniona kopia
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Kopia, Oryginał, Dokument elektroniczny, Uwierzytelniona kopia

1. Jeśli twój wniosek dotyczy przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dołącz raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Możesz, zamiast składania raportu, wystąpić do urzędu o ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko. W takim przypadku do wniosku dołącz kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z wnioskiem o ustalenie zakresu raportu. Gdy planowane przez ciebie przedsięwzięcie może transgranicznie oddziaływać na środowisko, to urząd obowiązkowo ustali ci zakres raportu – nie składasz go wraz z wnioskiem.

2. Jeśli wniosek dotyczy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko złóż kartę informacyjną przedsięwzięcia. Nie dołączasz wtedy do wniosku raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.


Uwaga

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub kartę informacyjną przedsięwzięcia złóż w formie pisemnej. Dołącz też ich zapis w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych, np. na pendrive lub płycie CD. Złóż – odpowiednio po 1 egzemplarzu wniosku w formie papierowej oraz nośnik informatyczny – dla urzędu prowadzącego postępowanie oraz każdej instytucji opiniującej i uzgadniającej.


3. Musisz dołączyć kopię mapy ewidencyjnej poświadczoną przez właściwy organ, który prowadzi państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny (np. starostwo). Mapa może mieć formę papierową lub elektroniczną i powinna obejmować teren, na którym będzie realizowane twoje przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, czyli teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz

 • obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu,
 • działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska lub
 • działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem).

4. Dołącz też mapę w skali zapewniającej czytelność danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym:

 • przewidywanym obszarem znajdującym się w odległości 100 m od granic terenu, na którym realizowane jest przedsięwzięcie, 
 • działkami, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska lub 
 • działkami znajdującymi się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

Na mapie zaznacz odległość 100 m, o której mowa powyżej. W przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej, oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, inwestycji w zakresie terminalu oraz strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, mapę sporządza się na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej, o której mowa w pkt 3.

5. Dołącz mapę przedstawiającą dane sytuacyjne i wysokościowe (zamiast mapy ewidencyjnej) – jeśli twój wniosek dotyczy:

a) przedsięwzięć wymagających:

 • koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, koncesji na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji, koncesji na podziemne składowanie odpadów oraz koncesji na podziemne składowanie dwutlenku węgla,
 • decyzji zatwierdzającej plan ruchu dla wykonywania robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złoża węglowodorów lub decyzji inwestycyjnej w celu wykonywania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża,
 • decyzji zatwierdzającej plan ruchu dla wykonywania robót geologicznych na podstawie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny,
 • decyzji określającej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny,

b) przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli;

c) inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

Mapa powinna być sporządzona w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek oraz objąć taki obszar, jak mapy powyżej.

6. Jeśli wniosek składasz do regionalnej dyrekcji ochrony środowiska dołącz wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli planu nie ma, dołącz informację o jego braku. Wypis i wyrys wyda ci urząd miasta lub gminy.

Nie dołączasz wypisu z planu jeśli twój wniosek dotyczy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla:

 • drogi publicznej
 • linii kolejowej, 
 • publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, 
 • publicznych urządzeń służących do przesyłania i odprowadzania ścieków, 
 • przedsięwzięć Euro 2012, 
 • przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, 
 • inwestycji w zakresie terminalu, 
 • inwestycji związanych z regionalnymi sieciami szerokopasmowymi, 
 • inwestycji realizowanych na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, 
 • inwestycji towarzyszącej, o której mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących, 
 • strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej realizowanej na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, 
 • inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej realizowanych na podstawie ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, 
 • inwestycji w zakresie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego realizowanej na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, 
 • inwestycji mieszkaniowych i inwestycji towarzyszących realizowanych na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, 
 • strategicznej inwestycji w sektorze naftowym,
 • inwestycji w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku realizowanych na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku,
 • inwestycji w zakresie budowy portu zewnętrznego realizowanych na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych.

7. Musisz dołączyć też wypis z rejestru gruntów lub inny dokument wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków. Ma to na celu ustalenie stron postępowania. Dokument taki musi zawierać co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego. Dokument musi obejmować przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar, czyli:

 • obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu,
 • działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska lub
 • działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem).

 Dokumentu nie trzeba dołączać, jeśli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10.

8. Jeśli wniosek dotyczy przedsięwzięć wymagających decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej to dołącz wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów. Wykaz dołącz tylko wtedy, gdy przewidujesz wycinkę.

9. Jeśli wniosek dotyczy budowy, przebudowy lub modernizacji jednostki wytwórczej energii o mocy nominalnej cieplnej powyżej 20 MW, sieci ciepłowniczej lub sieci chłodniczej, to dołącz analizę kosztów i korzyści. Powinna ona określać najbardziej efektywne pod względem zasobów oraz opłacalne rozwiązania umożliwiające spełnienie wymogów w zakresie ogrzewania i chłodzenia.

10. Dołącz dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

11. Jeżeli jesteś reprezentowany przez pełnomocnika, to twój pełnomocnik musi złożyć pełnomocnictwo oraz dowód zapłacenia opłaty za jego udzielenie. Przeczytaj, jak ustanowić pełnomocnika.

 1. Urząd sprawdzi, czy twój wniosek jest kompletny

Jeśli wniosek ma braki – np. nie dołączysz wszystkich dokumentów – urząd wezwie cię do ich usunięcia. Urząd poda ci termin, w którym masz to zrobić. Na poprawki będziesz mieć co najmniej 7 dni, licząc od dnia, w którym otrzymasz wezwanie. Jeżeli nie usuniesz braków w podanym terminie, urząd pozostawi sprawę bez rozpoznania – czyli nie załatwi twojej sprawy (o czym dowiesz się z pisma). Brakujące dokumenty złóż do tego samego urzędu, w którym składasz wniosek o decyzję środowiskową.

Jeżeli nie zapłacisz opłaty skarbowej za wydanie decyzji środowiskowej, urząd wyznaczy ci termin do zapłaty. Będzie to od 7 do 14 dni. Jeśli nie zapłacisz w wyznaczonym terminie, urząd zwróci ci wniosek. Brak opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo nie powoduje zwrotu wniosku. Jednak odpowiedni organ podatkowy (wójt, burmistrz lub prezydent miasta) może przeprowadzić postępowanie egzekucyjne.

 1. Urząd rozpocznie postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Po złożeniu wniosku urząd rozpoczyna postępowanie administracyjne. Sprawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie odbywa się tylko pomiędzy tobą, a urzędem. Urząd ustali, kto może zostać uznany za stronę postępowania.

Stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę. Przez obszar ten rozumie się:

 • przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;
 • działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
 • działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

Urząd wyśle do wszystkich stron postępowania zawiadomienie o wszczęciu postępowania. Jeżeli liczba stron postępowania przekroczy 10, urząd zawiadomi strony o swoich decyzjach i innych czynnościach przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania albo poprzez internetowy Biuletyn Informacji Publicznej (art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego). Urząd np. wywiesi na 14 dni informację w budynku urzędu lub opublikuje ogłoszenie na swoich stronach internetowych, czy też w lokalnej prasie. Po 14 dniach od publikacji obwieszczenia uznaje się, że strony zostały poinformowane.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
 1. Urząd rozstrzygnie kwestie dotyczące oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Urząd przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

 • Wniosek dotyczący przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko

Jeśli do wniosku dołączyłeś raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko to urząd przeprowadzi ocenę oddziaływania na środowisko. Natomiast, jeśli nie dołączyłeś raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, lecz kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z wnioskiem o ustalenie zakresu raportu, to urząd określi zakres raportu. Na początek urząd zwróci się do innych organów o zaopiniowanie twojego wniosku. Mają one 14 dni na wydanie opinii. Po ich otrzymaniu urząd określi w formie postanowienia zakres raportu. Urząd ma na wydanie postanowienia 30 dni – licząc od dnia wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Po doręczeniu ci postanowienia urząd zawiesi postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu złożenia przez ciebie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Urząd poinformuje cię o tym odrębnym postanowieniem. Na oba postanowienia nie możesz złożyć zażalenia.

 • Wniosek dotyczący przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

W przypadku postępowania dotyczącego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko urząd decyduje, czy dokona oceny oddziaływania na środowisko. Przed podjęciem decyzji urząd zwróci się do innych organów o zaopiniowanie wniosku. Mają one 14 dni na wydanie opinii.

Jeśli urząd stwierdzi, że nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko, nie poinformuje cię o tym osobnym pismem.

Jeśli urząd stwierdzi, że konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, poinformuje cię o tym w piśmie, które jednocześnie jest postanowieniem w tej sprawie. Urząd powinien wydać je w ciągu 30 dni, licząc od dnia wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W postanowieniu stwierdzającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko urząd określi zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, który masz przygotować. Na to postanowienie możesz złożyć zażalenie.

 


Uwaga

Jeśli organem opiniującym twój wniosek jest organ właściwy do wydania oceny wodnoprawnej i stwierdzi on konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, to zamiast wydania opinii dokona on uzgodnienia w formie postanowienia. Możesz je zaskarżyć dopiero w zażaleniu na postanowienie, które wydał ci urząd prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej.


Następnie urząd wyśle ci postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu złożenia przez ciebie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Możesz je otrzymać razem z postanowieniem stwierdzającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko lub w odrębnym piśmie.

Na dostarczenie raportu masz 3 lata, licząc od dnia zawieszenia postępowania. Jeśli nie dostarczysz raportu w tym terminie to urząd uzna, że wycofałeś swój wniosek. Oznacza to, że nie dostaniesz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania nie możesz złożyć zażalenia.

Ważne. Urząd zawsze przeprowadzi ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, gdy:

 • realizacja twojego przedsięwzięcia uzależniona jest od ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania
 • z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że realizacja twojego przedsięwzięcia może spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

Co urząd sprawdza w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Po dostarczeniu przez ciebie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko urząd dokona oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W jej trakcie sprawdzi:

1) bezpośredni i pośredni wpływ twojego przedsięwzięcia na:

 • środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi
 • dobra materialne
 • zabytki
 • krajobraz, w tym krajobraz kulturowy
 • wzajemne oddziaływanie między ww. elementami
 • dostępność do złóż kopalin

2) ryzyko wystąpienia poważnych awarii oraz katastrof naturalnych i budowlanych

3) możliwości oraz sposoby zapobiegania i zmniejszania negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

4) wymagany zakres monitoringu przedsięwzięcia

Pamiętaj, jeśli urząd przeprowadza ocenę oddziaływania na środowisko, to zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu. Oznacza to, że każdy może wnosić uwagi i sugestie dotyczące przedsięwzięcia, które chcesz zrealizować.

 1. Urząd uzgadnia i opiniuje wniosek z innymi organami

W przypadku przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, urząd przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

 • uzgadnia z odpowiednimi organami warunki realizacji twojego przedsięwzięcia oraz
 • zasięga opinii odpowiednich organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (jeśli realizacja twojego przedsięwzięcia wymaga późniejszego uzyskania innych decyzji, np. pozwolenia na budowę, ustalenia warunków zabudowy), a także organu, który wyda pozwolenie zintegrowane – jeśli twoje przedsięwzięcie będzie takiego wymagać

Organy uzgadniają oraz opiniują wniosek w ciągu 30 dni (termin ten nie dotyczy opinii wydawanej przez urząd wydający pozwolenie zintegrowane). Termin liczy się od dnia otrzymania przez te organy odpowiednich dokumentów z urzędu, do którego złożyłeś wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Jeśli organ inspekcji sanitarnej nie zaopiniuje wniosku w terminie, uznaje się to za brak uwag. Natomiast uzgodnienia wymagają wydania postanowienia, które również otrzymasz. Wszystkie uzgodnienia wydane przez inne organy, będziesz mógł zaskarżyć dopiero w odwołaniu od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Jeśli ww. uzgodnienia są ze sobą sprzeczne, to urząd, który wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach rozstrzyga te sprzeczności. Ma na to 14 dni – licząc od dnia, w którym otrzyma uzgodnienia. Rozstrzygnięcie następuje w porozumieniu z organami, które wydały sprzeczne uzgodnienia. W takim przypadku urząd wyda decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w terminie 30 dni od dnia otrzymania uzgodnienia organów.

Urząd przy wydawaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, dla którego przeprowadzono ocenę oddziaływania na środowisko, bierze pod uwagę:

 • wyniki uzgodnień i opinii z innymi organami
 • ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
 • wyniki postępowania z udziałem społeczeństwa
 • wyniki postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko – jeśli zostało przeprowadzone.

 1. Otrzymasz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach

1. Jeśli twój wniosek spełnia wymagania określone w przepisach, to otrzymasz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

2. Jeżeli z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika brak możliwości realizacji przedsięwzięcia w wariancie proponowanym przez ciebie, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, za twoją zgodą, wskazuje w decyzji, spośród wariantów, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 5 (w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko), wariant dopuszczony do realizacji. W przypadku braku możliwości realizacji przedsięwzięcia w wariantach, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 5, oraz w przypadku braku twojej zgody na wskazanie w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wariantu dopuszczonego do realizacji, organ odmówi ci zgody na realizację przedsięwzięcia.

3. W wyniku oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko urząd może nakazać ci, np.:

 • wykonanie kompensacji przyrodniczej
 • wykonanie działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie oraz monitorowanie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 • monitorowanie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 • przedstawić analizę porealizacyjną

O tych i innych obowiązkach zostaniesz poinformowany w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

4. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach otrzymasz tylko po stwierdzeniu przez urząd zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (jeżeli plan taki został uchwalony). Przepisy dopuszczają odstępstwo od tej zasady.

5. W przypadku, gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, urząd w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia takiej oceny. W decyzji takiej urząd również może określić warunki lub wymagania, które musisz spełnić, oraz działania, które musisz wykonać. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Jeśli jest wymagana.

Jeżeli twoja inwestycja dotyczy realizacji przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, do wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego musisz dołączyć decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

W decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ określa:

 • rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia; w przypadku inwestycji w zakresie terminalu oraz strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, miejsce realizacji przedsięwzięcia określa się za pomocą mapy w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych, z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, stanowiącej załącznik do decyzji,
 • warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich,
 • wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania innych decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko: pozwolenia na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych.
 • wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,
 • wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko,
 • gotowość instalacji do wychwytywania dwutlenku węgla w przypadku instalacji do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej, o elektrycznej mocy znamionowej nie mniejszej niż 300 MW.

Ile zapłacisz

 • 205 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • 17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (opcjonalnie)

Pamiętaj! Opłaty skarbowej nie płacą m.in. jednostki budżetowe, samorządu terytorialnego i organizacje pożytku publicznego.

Opłatę skarbową zapłać z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. Dostarcz dowód zapłacenia opłaty skarbowej w ciągu 3 dni od złożenia wniosku. Jako dowód zapłaty możesz dołączyć wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej. Jeśli nie chcesz przekazać urzędowi oryginału dowodu zapłacenia opłaty skarbowej to możesz zażądać jego zwrotu. W takim przypadku urząd na złożonym przez ciebie wniosku dokona adnotacji o uregulowaniu opłaty i zwróci ci dowód uiszczenia opłaty – będzie na nim adnotacja urzędu o zapłacie opłaty.

Opłatę skarbową za złożenie pełnomocnictwa płacisz, jeśli jesteś reprezentowany w sprawie przez pełnomocnika. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielane mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu. Zobacz praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Opłaty skarbowe (za decyzję środowiskową i ewentualne pełnomocnictwo) wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu w którym składasz wniosek. Numer konta sprawdź na stronie urzędu miasta lub gminy. Na przykład, jeśli wniosek składasz do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, opłatę wpłać na konto Urzędu Miasta Krakowa.

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do 2 miesięcy, o czym urząd cię poinformuje.

W praktyce termin ten może być dłuższy, gdyż nie wlicza się do niego terminów przewidzianych w przepisach na uzyskanie uzgodnień, opinii, czy też okresów zawieszenia postępowania. Ponadto wydanie decyzji może się opóźnić z innych przyczyn, np. winy strony, czy też przyczyn niezależnych od urzędu, np. konieczności uzupełnienia dokumentacji przez ciebie.

Jak możesz się odwołać

Od decyzji urzędu przysługuje ci prawo wniesienia odwołania. Na złożenie odwołania masz 14 dni, licząc od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie złóż za pośrednictwem urzędu, który wydał ci decyzję.

Na niektóre wydawane w trakcie postępowania postanowienia możesz złożyć zażalenia. W opisie usługi znajdziesz informacje, na które postanowienia możesz złożyć zażalenie. Zażalenia możesz złożyć w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.


Uwaga

Po złożeniu odwołania urząd, który wydał ci decyzję, może uznać, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie. W takim przypadku urząd może uchylić lub zmienić decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Z tym, że musisz zgodzić się na taką zmianę – oczywiście jeśli ty jesteś podmiotem planującym realizację przedsięwzięcia.

Warto wiedzieć

Więcej informacji, na temat decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znajdziesz na stronach internetowych Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Czy ta strona była przydatna?