Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Legalizacja urządzeń wodnych

Masz staw rybny, który powstał bez pozwolenia wodnoprawnego? A może zbudowałeś pomost i tego nie zgłosiłeś? Jest to tzw. samowola, za którą grożą kary. Możesz jednak zalegalizować takie urządzenia. O tym jak to zrobić dowiesz się poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kto i kiedy może zalegalizować urządzenie wodne

Legalizacji urządzenia wodnego może dokonać jego:

 • właściciel
 • użytkownik wieczysty
 • posiadacz samoistny

Zalegalizuj urządzenie, jeśli zostało ono wykonane:

 • bez pozwolenia wodnoprawnego
 • bez zgłoszenia wodnoprawnego

 

 

Co się stanie, jeśli nie zalegalizujesz urządzenia wodnego

 

Jeśli nie złożysz wniosku o legalizację urządzenia wodnego, jednostka Wód Polskich wyda ci decyzję o obowiązku likwidacji tego urządzenia. Ponadto samowola grozi karą aresztu, ograniczeniem wolności albo grzywną.

 

Słowniczek

Urządzenia wodne – urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów. Są to np.:

 • urządzenia lub budowle piętrzące, przeciwpowodziowe i regulacyjne – także kanały i rowy
 • sztuczne zbiorniki usytuowane na wodach płynących oraz obiekty związane z tymi zbiornikami
 • stawy, np. rybne, przeznaczone do oczyszczania ścieków albo rekreacji
 • obiekty służące do ujmowania wód powierzchniowych oraz wód podziemnych
 • obiekty energetyki wodnej
 • wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych
 • wyloty służące do wprowadzania wody do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych
 • stałe urządzenia służące do połowu ryb lub do pozyskiwania innych organizmów wodnych
 • urządzenia służące do chowu ryb lub innych organizmów wodnych w wodach powierzchniowych
 • mury oporowe, bulwary, nabrzeża, mola, pomosty i przystanie
 • stałe urządzenia służące do przewozów międzybrzegowych

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Legalizacji dokonaj jak najszybciej. W innym przypadku otrzymasz nakaz likwidacji urządzenia wodnego.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • regionalne zarządy gospodarki wodnej
 • zarządy zlewni
 • MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY

W zależności od tego, jakiej budowli będzie dotyczył twój wniosek, składasz go do:

Informacje o siedzibach regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz zarządów zlewni znajdziesz na stronach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Jeśli wnioskodawcą są Wody Polskie, to wniosek składa się do Ministra Infrastruktury.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj lokalizację przedsięwzięcia.

Co zrobić krok po kroku

 1. Przygotuj i złóż wniosek o legalizację urządzenia wodnego

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Jak uzyskać dokument?
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego określa:

- rodzaj inwestycji;

- warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych, a w szczególności w zakresie:

 • warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
 • ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
 • obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji,
 • wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich,
 • ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych;

- linie rozgraniczające teren inwestycji, wyznaczone na mapie w odpowiedniej skali (czyli 1: 500 lub 1: 1000, w przypadku inwestycji liniowych dopuszcza się skalę 1:2000).

Jak uzyskać dokument?
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Decyzja o warunkach zabudowy określa:

- rodzaj inwestycji;

- warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych, a w szczególności w zakresie:

 • warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
 • ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
 • obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji,
 • wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich,
 • ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych;

- linie rozgraniczające teren inwestycji, wyznaczone na mapie w odpowiedniej skali (czyli 1: 500 lub 1:1000, w przypadku inwestycji liniowych dopuszcza się skalę 1:2000).

Jak uzyskać dokument?
Uzyskaj decyzję o warunkach zabudowy
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny
Informacja dodatkowa

1. Operat wodnoprawny sporządza się w formie opisowej i graficznej (należy go także sporządzić na elektronicznych nośnikach danych jako dokument tekstowy, zaś część graficzną operatu w postaci plików typu rastrowego).

2. Część opisowa operatu wodnoprawnego w dostosowaniu do zakresu wniosku zawiera:

1) oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu;

2) wyszczególnienie:  celu i rodzaju planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub robót, rodzaju urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych, rodzaju i zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych, stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z podaniem siedzib i adresów ich właścicieli – zgodnie z ewidencją gruntów i budynków, obowiązków ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do osób trzecich,

3) opis i lokalizację urządzenia wodnego, w tym nazwę lub numer obrębu ewidencyjnego z numerem lub numerami działek ewidencyjnych oraz współrzędne;

4) charakterystykę wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym;;

5) ustalenia wynikające z: planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza; planu zarządzania ryzykiem powodziowym, planu przeciwdziałania skutkom suszy, programu ochrony wód morskich, krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, planu lub programu rozwoju śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym,

6) określenie wpływu planowanych do wykonania urządzeń wodnych na wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w szczególności na stan tych wód i realizację celów środowiskowych dla nich określonych,

7) wielkość przepływu nienaruszalnego, sposób jego obliczania oraz sposób dokonania oceny, iż przepływ ten został zachowany

8) wielkość średniego niskiego przepływu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wód podziemnych,

9) planowany okres rozruchu, sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności lub awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego, a także rozmiar i warunki korzystania z wód oraz urządzeń wodnych w tych sytuacjach wraz z maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich trwania,

10) informację o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, występujących w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

3. Część graficzna operatu wodnoprawnego zawiera:

1) plan urządzeń wodnych i zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, wraz z ich powierzchnią, naniesiony na mapę sytuacyjno-wysokościową terenu, z oznaczeniem nieruchomości,

2) zasadnicze przekroje podłużne i poprzeczne urządzeń wodnych oraz koryt wód płynących w zasięgu oddziaływania tych urządzeń;

3) schemat rozmieszczenia urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych;

4) schemat funkcjonalny lub technologiczny urządzeń wodnych.


Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Jeśli jest wymagana.

Jeżeli twoja inwestycja dotyczy realizacji przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, do wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego musisz dołączyć decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

W decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ określa:

 • rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia; w przypadku inwestycji w zakresie terminalu oraz strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, miejsce realizacji przedsięwzięcia określa się za pomocą mapy w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych, z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, stanowiącej załącznik do decyzji,
 • warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich,
 • wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania innych decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko: pozwolenia na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych.
 • wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,
 • wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko,
 • gotowość instalacji do wychwytywania dwutlenku węgla w przypadku instalacji do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej, o elektrycznej mocy znamionowej nie mniejszej niż 300 MW.
Jak uzyskać dokument?
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (dla składowiska odpadów) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Dołącz ocenę wodnoprawną, jeśli twoja inwestycja może wpłynąć na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych.

Zestawienie przedsięwzięć, dla których musisz uzyskać taką ocenę znajdziesz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Muszą one obejmować nieruchomości usytuowane w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

Składasz je w oryginale

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Dokumenty, które musisz złożyć, zależą od rodzaju zgody wodnoprawnej, którą należało uzyskać. Mogło to być:

albo

Na początku ustal, jakiej zgody wymagało legalizowane urządzenie. Jeśli nie będziesz pewny, skontaktuj się z zarządem zlewni, który jest najbliżej urządzenia.

 

Dokumenty, które składasz w przypadku legalizacji każdego urządzenia wodnego

Jeśli na obszarze, na którym znajduje się urządzenie, obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, dołącz wypis i wyrys z tego planu. Jeśli planu nie ma, dołącz decyzję o warunkach zabudowy albo decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – oczywiście tylko w przypadku, gdy są wymagane przy budowie urządzenia. 

W zależności od tego czy urządzenie, które chcesz zalegalizować, wymagało pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia wodnoprawnego, będziesz musiał dostarczyć dodatkowe dokumenty.

 

 

 

W przypadku urządzeń, które wymagały pozwolenia wodnoprawnego będą to:

1. Operat wodnoprawny – sporządź go na papierze w formie opisowej i graficznej. Ponadto, zapisz go na elektronicznych nośnikach danych jako dokument tekstowy. Część graficzną operatu w postaci plików typu rastrowego (np. pliki JPEG, TIFF, GIF, PNG). Nośnik złóż wraz z operatem. Dołącz też opis prowadzenia zamierzonej działalności napisany bez używania określeń specjalistycznych.

2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Dołącz ją, jeśli twoja inwestycja tego wymaga. Zestawienie przedsięwzięć, dla których musisz uzyskać taką decyzję znajdziesz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

3. Ocena wodnoprawna. Dołączasz ją, jeśli twoja inwestycja może wpłynąć na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych. Wymienione są one w art. 56, 57, 59 oraz 61 ustawy Prawo wodne. Nie dołączasz oceny wodnoprawnej, jeśli dla swojej inwestycji uzyskałeś decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

4.  Wypisy z rejestru gruntów lub uproszczone wypisy z rejestru gruntów dla nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

 

Dla urządzeń wymagających zgłoszenia wodnoprawnego będą to:

1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa. Uzyskasz ją w urzędzie, który zajmuje się państwowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym. Na mapie sytuacyjno-wysokościowej zaznacz urządzenie wodne oraz zasięg jego oddziaływania. Przepisy nie regulują kwestii jak długo aktualne są dane mapy. Skontaktuj się z jednostką Wód Polskich, do której składasz wniosek, aby udzieliła ci informacji, czy twoja mapa jest odpowiednia. Zamiast mapy sytuacyjno-wysokościowej możesz dołączyć inną mapę, np. zasadniczą czy ewidencyjną. Musi ona być uwierzytelniona przez odpowiedni urząd służby geodezyjnej i kartograficznej.

2. Odpowiednie szkice lub rysunki urządzenia wodnego. Możesz wykonać je samodzielnie.

3. Zgoda właściciela urządzenia wodnego, które jest niezbędne do korzystania przez twoje urządzenie wodne. Zgoda powinna zezwalać na wykonanie twojej inwestycji oraz wykorzystanie urządzenia innego właściciela.

Ustanowienie pełnomocnika

Jeśli reprezentuje cię pełnomocnik, to dołącz pełnomocnictwo wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej za jego udzielenie. Opłata za pełnomocnictwo wynosi 17 zł. Opłatę wpłać na rachunek urzędu miasta lub gminy, na terenie którego znajduje się jednostka Wód Polskich, do której składasz wniosek. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielane mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu. Nie trzeba dołączać pełnomocnictwa, jeśli zgłoszenie w imieniu przedsiębiorcy składa osoba wpisana jako pełnomocnik do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

 

Nawet, jeśli nie zapłacisz za pełnomocnictwo, to jednostka Wód Polskich załatwi sprawę. Jednak do urzędu miasta, na konto którego powinna być wpłacona opłata, wyśle informację o jej braku. Urząd miasta rozpocznie postępowanie egzekucyjne.

 

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Termin

Legalizacji dokonaj jak najszybciej. W innym przypadku otrzymasz nakaz likwidacji urządzenia wodnego.

 1. Urząd sprawdzi kompletność twojego wniosku

Odpowiednia jednostka Wód Polskich sprawdzi kompletność i poprawność wniosku oraz załączników. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku, urząd wezwie cię do usunięcia braków. Na uzupełnienie będziesz mieć co najmniej 7 dni – licząc od dnia otrzymania wezwania. Jeżeli nie usuniesz braków w terminie, jednostka Wód Polskich nie zalegalizuje urządzenia wodnego.

Brakujące dokumenty złóż do jednostki Wód Polskich, która wezwała cię do usunięcia braków.

 1. Urząd ustali strony i zawiadomi o wszczęciu postępowania

Ustalenie i zawiadomienie stron

Nie zawsze sprawa o legalizację urządzenia wodnego odbywa się tylko pomiędzy tobą, a jednostką Wód Polskich. Strony postępowania ustali jednostka Wód Polskich. Weźmie pod uwagę, na jakie podmioty oddziałuje legalizowane urządzenie. W postępowaniu o legalizację urządzenia wodnego nie mogą wziąć udziału organizacje społeczne (czyli np.: organizacje zawodowe, samorządowe, spółdzielcze, stowarzyszenia).

Jednostka Wód Polskich wyśle do ciebie – jako wnioskodawcy – zawiadomienie o wszczęciu postępowania. Pozostałe strony zostaną zawiadomione za pomocą obwieszczeń. Są one wywieszane w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury albo właściwej jednostki Wód Polskich. Obwieszczenie zostanie również opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) starostwa powiatowego i urzędów gmin właściwych ze względu na zakres korzystania z wód.

Zawiadomienie stron – jeśli jest ich więcej niż 10

Jeśli liczba stron postępowania o legalizację urządzenia wodnego przekroczy 10, jednostka Wód Polskich zawiadomi strony o swoich decyzjach i innych czynnościach przez obwieszczenie lub inny sposób ogłaszania przyjęty w danej miejscowości. Może to być np. wywieszenie informacji w swojej siedzibie, ogłoszenie na swoich stronach internetowych lub w lokalnej prasie. Jednak ty, jako wnioskodawca, zostaniesz zawiadomiony pisemnie. Strony postępowania przed wydaniem decyzji w sprawie legalizacji mają prawo do udziału w postępowaniu. Mogą wypowiedzieć się w sprawie zebranych materiałów i dowodów.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
 1. Otrzymasz decyzję w sprawie legalizacji urządzenia wodnego

Warunki legalizacji urządzenia wodnego

Legalizacja jest możliwa, jeśli urządzenie wodne nie narusza:

 • ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
 • ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym
 • ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy
 • ustaleń programu ochrony wód morskich
 • ustaleń krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych
 • ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy albo decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • wymagań dotyczących ochrony zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków wynikających z przepisów odrębnych

Ponadto, urządzenie wodne mysi być tak zaprojektowane, wykonane i użytkowane, aby np.:

 • sprzyjało osiągnięciu dobrego stanu wód
 • umożliwiało osiągnięcie celów środowiskowych określonych w art. 56, 57, 59 oraz 61 ustawy Prawo wodne
 • nie zmieniało istniejącej rzeźby terenu oraz biologicznych stosunków w środowisku wodnym i ekosystemach lądowych zależnych od wód

Natomiast budowla piętrząca powinna umożliwiać wędrówki ryb.

Jeśli twoje urządzenie spełnia powyższe warunki, to otrzymasz decyzję o legalizacji urządzenia wodnego.

Decyzja o likwidacji urządzenia wodnego

Jeśli nie spełnisz warunków legalizacji urządzenia wodnego, jednostka Wód Polskich wyda decyzję o likwidacji urządzenia wodnego. Poda w nim termin likwidacji oraz ustali warunki jej wykonania. Gdy likwidacja urządzenia jest niemożliwa ze względów technicznych lub ekonomicznych, jednostka Wód Polskich może wydać decyzję, która nakaże ci wykonać urządzenia zapobiegające szkodom.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Ile zapłacisz

5000,15 zł – opłata za legalizację urządzenia wodnego

W decyzji o legalizacji urządzenia wodnego otrzymasz:

 • informację o obowiązku zapłaty opłaty legalizacyjnej
 • numer konta, na które masz ją wpłacić

Masz 14 dni na jej zapłatę. Termin liczy się od dnia, w którym decyzja legalizacyjna stanie się ostateczna*. Jeśli nie zapłacisz w terminie, opłata zostanie ściągnięta w postępowaniu egzekucyjnym.


Uwaga

Obowiązek zapłaty opłaty legalizacyjnej przedawnia się po 5 latach. Termin ten liczy się od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.


* Decyzja będzie ostateczna, jeśli żadna ze stron nie wniesie odwołania albo wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji. Strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania. W takim przypadku, decyzja będzie ostateczna po złożeniu oświadczenia o zrzeczeniu przez ostatnią ze stron postępowania.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Możesz odwołać się od wydanej decyzji w sprawie legalizacji urządzenia wodnego. Odwołanie złóż za pośrednictwem jednostki Wód Polskich, która wydała ci decyzję. Masz na to 14 dni – licząc od dnia otrzymania decyzji. Twoje odwołanie rozpatrzy dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej – jeśli decyzję wydał dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich. Jeśli natomiast decyzję w twojej sprawie wydał dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej, to odwołanie rozpatrzy Prezes Wód Polskich.

W sytuacji gdy decyzję wydał Minister Infrastruktury, zamiast odwołania złóż do tego Ministra wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Odwołanie (albo wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy) możesz złożyć ty – jako wnioskodawca, a także inne strony postępowania, niezadowolone z decyzji organu, który ją wydał.

Czy ta strona była przydatna?