Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Uzyskaj tytuł wykonawczy

Najczęściej spory pomiędzy partnerami biznesowymi dotyczą rozliczeń finansowych. Jeżeli, w przypadku sporu, nie uda ci się dojść z kontrahentem do porozumienia i chcesz skierować sprawę do komornika, to wcześniej musisz uzyskać tytuł wykonawczy. Poniżej dowiesz się, jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • listownie
 • elektronicznie
 • w sądzie

Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Musisz mieć tytuł wykonawczy, żeby skierować sprawę do komornika. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności.

Pamiętaj, że nie musisz składać wniosku o nadanie klauzuli wykonalności, jeśli sąd wydał nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym. W tym wypadku sąd nadaje klauzulę wykonalności z urzędu, zaraz po uprawomocnieniu się nakazu.

Więcej na ten temat dowiesz się na stronie e-Sądu.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Jeśli twój wniosek dotyczy nadania klauzuli wykonalności orzeczeniu (np. wyrokowi), to możesz go złożyć dopiero po uprawomocnieniu się orzeczenia.

Orzeczenie sądu staje się prawomocne, jeżeli nie przysługuje co do niego środek odwoławczy lub inny środek zaskarżenia, na przykład gdy upłynął termin do ich wniesienia.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • sądy apelacyjne
 • sądy okręgowe
 • sądy rejonowe

Jeśli tytuł egzekucyjny został wydany przez sąd to klauzulę wykonalności nadaje sąd pierwszej instancji, w którym sprawa się toczyła lub toczy. Sąd drugiej instancji nadaje klauzulę wykonalności, dopóki akta sprawy znajdują się w tym sądzie. Od tej ostatniej zasady jest kilka wyjątków np. nie dotyczy to Sądu Najwyższego.

Podaj wybraną lokalizację.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o nadanie klauzuli wykonalności

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Tytułami egzekucyjnymi są:

 • orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak również ugoda zawarta przed sądem;
 • orzeczenie referendarza sądowego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu;
 • inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej;
 • akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej lub wydania rzeczy oznaczonych co do gatunku, ilościowo w akcie określonych, albo też wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej, gdy w akcie wskazano termin wykonania obowiązku lub zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie;
 • akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do wysokości w akcie wprost określonej albo oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej, gdy w akcie wskazano zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie obowiązku, jak również termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności;
 • akt notarialny określony w pkt 4 lub 5, w którym niebędąca dłużnikiem osobistym osoba, której rzecz, wierzytelność lub prawo obciążone jest hipoteką lub zastawem, poddała się egzekucji z obciążonego przedmiotu w celu zaspokojenia wierzytelności pieniężnej przysługującej zabezpieczonemu wierzycielowi.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Jeżeli do wniosku nie dołączysz tytułu egzekucyjnego to sąd wezwie cię, żebyś to zrobił. Jeżeli ostatecznie nie doręczysz wymaganego dokumentu, sąd odmówi ci nadania klauzuli wykonalności.

Pamiętaj! Jeżeli nie masz odpisu orzeczenia, to złóż do sądu wniosek o jego wydanie i nadanie klauzuli wykonalności na tym odpisie.

Jeżeli w sprawie reprezentuje cię pełnomocnik, to do wniosku musisz załączyć dokument pełnomocnictwa i dowód uiszczenia opłaty skarbowej z tego tytułu.

Termin

Jeśli twój wniosek dotyczy nadania klauzuli wykonalności orzeczeniu (np. wyrokowi), to możesz go złożyć dopiero po uprawomocnieniu się orzeczenia.

Orzeczenie sądu staje się prawomocne, jeżeli nie przysługuje co do niego środek odwoławczy lub inny środek zaskarżenia, na przykład gdy upłynął termin do ich wniesienia.

 1. Sąd wyda postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności

Klauzulę wykonalności nadaje sąd w składzie jednego sędziego (lub referendarz sądowy).

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności wymienia także tytuł egzekucyjny, a w razie potrzeby oznacza świadczenie podlegające egzekucji i zakres egzekucji oraz wskazuje czy orzeczenie podlega wykonaniu jako prawomocne, czy jako natychmiast wykonalne. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, tytułowi egzekucyjnemu opiewającemu na świadczenie pieniężne w walucie obcej sąd nada klauzulę wykonalności ze zobowiązaniem komornika do przeliczenia tej kwoty na walutę polską według średniego kursu waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień sporządzenia planu podziału, a jeżeli planu podziału nie sporządza się - na dzień wypłaty kwoty wierzycielowi.

 1. Umieszczenie klauzuli wykonalności na tytule egzekucyjnym

Po ogłoszeniu (wydaniu, jeżeli ogłoszenia nie było) postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności umieszcza się klauzulę wykonalności na tytule egzekucyjnym. Postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności łączy się trwale z tytułem egzekucyjnym. Jeżeli na tytule egzekucyjnym nie można zapisać klauzuli wykonalności z powodu braku miejsca, klauzulę zamieszcza się na karcie trwale połączonej z tytułem egzekucyjnym, z tym że początek tekstu klauzuli powinien być umieszczony na tytule egzekucyjnym. Klauzulę wykonalności podpisuje sędzia albo referendarz sądowy. 

Klauzula wykonalności brzmi: „W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, dnia ..... 20..... r. Sąd ..... w ..... / Referendarz sądowy w Sądzie ..... w ..... stwierdza, że niniejszy tytuł uprawnia do egzekucji w całości / w zakresie ..... oraz poleca wszystkim organom, urzędom oraz osobom, których to może dotyczyć, aby postanowienia tytułu niniejszego wykonały, a gdy o to prawnie będą wezwane, udzieliły pomocy.”.

Jeżeli klauzulę wykonalności sąd umieszcza na wyroku, opuszcza się wyrazy: "W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej". Jeżeli klauzulę wykonalności sąd umieszcza na orzeczeniu, w treści klauzuli zaznacza się, czy orzeczenie podlega wykonaniu jako prawomocne, czy jako natychmiast wykonalne.

Termin

Niezwłocznie po ogłoszeniu (wydaniu, jeżeli ogłoszenia nie było) postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności.

Ile zapłacisz

Tytuł wykonawczy wydany na podstawie pierwszego wniosku otrzymasz bez opłaty kancelaryjnej. Kiedy będziesz składać kolejne wnioski o wydanie odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności, zapłacisz 20 zł za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu.

W niektórych przypadkach sąd pobiera opłatę stałą 50 zł za nadanie klauzuli wykonalności. Dotyczy to wniosków o:

 • nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, innemu niż orzeczenie sądu, ugoda sądowa, nakaz zapłaty albo ugoda zawarta przed mediatorem w wyniku prowadzenia mediacji na podstawie postanowienia sądu kierującego strony do mediacji;
 • nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika;
 • nadanie klauzuli wykonalności przeciwko lub na rzecz osoby innej niż wskazana w tytule egzekucyjnym, na którą przeszło uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu;
 • nadanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikowi ponoszącemu odpowiedzialność bez ograniczenia całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki.

Jeżeli reprezentuje cię pełnomocnik to dodatkowo zapłać opłatę skarbową w wysokości 17 zł. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielane mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu.

Ile będziesz czekać

Wydanie klauzuli wykonalności powinno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku.

Termin doręczenia wierzycielowi tytułu wykonawczego jest uzależniony od ilości spraw wpływających do danego sądu.

Jak możesz się odwołać

Na postanowienie sądu co do nadania klauzuli wykonalności przysługuje zażalenie. Na wniesienie zażalenia masz tydzień od dnia doręczenia postanowienia.

Warto wiedzieć

W razie potrzeby prowadzenia egzekucji na rzecz kilku osób lub przeciwko kilku osobom albo z kilku składowych części majątku tego samego dłużnika, sąd oprócz pierwszego tytułu wykonawczego może wydawać kolejne tytuły, w których oznaczy w jakim konkretnym celu zostały one wydane. Najczęściej z taką sytuacją mamy do czynienia, gdy zwrot długu został zasądzony od kilku osób solidarnie. Na każdym z kolejnych tytułów wykonawczych sąd umieszcza również jego kolejny numer.

Ponowne wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego może nastąpić jedynie na mocy postanowienia sądu wydanego po przeprowadzeniu rozprawy. Na ponownie wydanym tytule wykonawczym sąd umieszcza informację o wydaniu go zamiast tytułu pierwotnego.

Czy ta strona była przydatna?