Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zmiana osoby zarządzającej transportem w zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób (LO10)

Zajmujesz się międzynarodowym przewozem autokarowym, posiadasz odpowiednie zezwolenie lub licencję wspólnotową? Jeśli zmieniła się osoba zarządzająca transportem, złóż wniosek o zmianę zezwolenia/licencji. Szczegóły znajdziesz poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie
  • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany. Usługa z opcją płatności online.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym:

Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego organowi, który udzielił zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji wspólnotowej, zmiany danych, o których mowa w art. 7a – nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.

Jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji, przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści zezwolenia lub licencji.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Niezwłocznie nie później niż w terminie 28 dni od dnia zaistnienia zmian.

Gdzie załatwisz sprawę

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO
Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego
al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

  1. Złożenie wniosku wraz z załącznikami

Wniosek można złożyć na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego dostępnego na stronie internetowej biura. W tym drugim przypadku załączniki OC i ON do wniosku składa się również w postaci elektronicznej.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek o zmianę osoby zarządzającej transportem powinien zawierać:
-    oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres;
-    charakter prawny
-    numer NIP
-    dane kontaktowe
-    dane osoby zarządzającej transportem (imię, nazwisko, adres zamieszkania)
-    numer Certyfikatu  Kompetencji Zawodowych.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Druk OC musi zostać podpisany przez osobę, której dotyczy oświadczenie (osoba zarządzająca transportem).

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Certyfikat wydawany jest przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie, który jest podmiotem wyznaczonym przez Polskę do wydawania certyfikatów.

Certyfikat stanowi wystarczający dowód kompetencji zawodowych , o których mowa w art. 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009.

Jak uzyskać dokument?
Przewoźnik drogowy – uzyskanie certyfikatu kompetencji zawodowych w drogowym transporcie osób/rzeczy
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Jak uzyskać dokument?
Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego

Wniosek możesz wypełnić na komputerze i wydrukować. Wystarczy, że pobierzesz wzór wniosku.

Termin

Niezwłocznie nie później niż w terminie 28 dni od dnia zaistnienia zmian.

  1. Weryfikacja formalna

Główny Inspektor Transportu Drogowego sprawdza, czy wnioskodawca złożył wszystkie niezbędne dokumenty konieczne dla poprawnego przeprowadzenia usługi.

Dokonuje sprawdzenia, czy wniosek jest poprawnie wypełniony i posiada wszystkie niezbędne załączniki.

W przypadku stwierdzenia braków formalnych w dokumentach, Główny Inspektor Transportu Drogowego wzywa do ich uzupełnienia. Na uzupełnienie braków będziesz mieć co najmniej 7 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania.

W przypadku, gdy wnioskodawca nie uzupełni braków dokumentacji we wskazanym terminie, to zgodnie z art. 64 § 2 KPA, wniosek pozostaje bez rozpoznania.

  1. Dokonanie zmiany danych osoby zarządzającej transportem

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego podmiot, któremu w drodze decyzji odmówiono dokonania zmian w dokumentach może zwrócić się do Głównego Inspektora Transportu Drogowego z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek należy złożyć w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Jej rozpatrzenie odbywa się w trybie przewidzianym w art. 127-140 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Czy ta strona była przydatna?