Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wykreślenie z ewidencji przedszkoli niepublicznych na wniosek osoby prowadzącej przedszkole, w związku z likwidacją niepublicznego przedszkola

Chcesz zamknąć przedszkole? Złóż zawiadomienie o zamiarze i przyczynach likwidacji niepublicznego przedszkola.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie
  • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Osoba prowadząca przedszkole może je zlikwidować z końcem roku szkolnego. W tym przypadku, osoba prowadząca przedszkole jest zobowiązana co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców uczniów, organ, który dokonał wpisu do ewidencji.

Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanego przedszkola przekazuje się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny, w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji. Po zakończeniu likwidacji wpis do ewidencji ulega wykreśleniu.

Wykreślenie z ewidencji następuje w drodze decyzji.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Osoba prowadząca niepubliczne przedszkole jest zobowiązana co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców uczniów oraz gminę, która dokonała wpisu do ewidencji. Likwidacja przedszkola może nastapić z końcem roku szkolnego.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

  • urzędy miast lub gmin
  • urzędy dzielnicowe m.st. Warszawy
  • urzędy miast na prawach powiatu

Zawiadomienie o likwidacji złóż do urzędu miasta lub gminy, na terenie której znajduje się przedszkole.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności.
Jeśli nie jesteś przedsiębiorcą, podaj lokalizację przedsięwzięcia.

Co zrobić krok po kroku

  1. Zawiadomienie o zamiarze i przyczynach likwidacji niepublicznego przedszkola

Osoba prowadząca przedszkole składa informację o zamiarze i przyczynach likwidacji niepublicznego przedszkola.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zawiadomienie o zamiarze i przyczynach likwidacji przedszkola powinno zawierać:

1) oznaczenie osoby prowadzącej przedszkole, jej miejsca zamieszkania lub siedziby;

2) numer wpisu przedszkola w ewidencji;

3) informację o przyczynach likwidacji.

Termin

Osoba prowadząca niepubliczne przedszkole jest zobowiązana co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców uczniów oraz gminę, która dokonała wpisu do ewidencji. Likwidacja przedszkola może nastapić z końcem roku szkolnego.

  1. Weryfikacja formalna zawiadomienia

Wójt/burmistrz/prezydent miasta dokonuje sprawdzenia poprawności złożonej informacji oraz dochowania przez wnioskodawcę terminu przewidzianego w ustawie.

  1. Wydanie decyzji o wykreśleniu wpisu z ewidencji

Wykreślenie z ewidencji następuje w drodze decyzji wójta/burmistrza/prezydenta miasta, po likwidacji niepublicznego przedszkola.

Dokumenty

Termin

Niezwłocznie.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Niezwłocznie.

Jak możesz się odwołać

Od decyzji o wykreśleniu wpisu z ewidencji, odwołanie wnosi się do kuratora oświaty w terminie 14 dni od otrzymania decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję wykreślającą przedszkole z ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

Czy ta strona była przydatna?