Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wykonywanie kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji w budynku – wpis do wykazu

Chcesz kontrolować systemy ogrzewania lub systemy klimatyzacji w budynkach? Jeśli tak, to musisz wpisać się do wykazu osób uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji. Poniżej dowiesz się jakie warunki musisz spełniać aby uzyskać wpis, oraz jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Możesz wykonywać kontrolę systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji w budynku, jeśli posiadasz:

 • uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej lub
 • kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych.

Jeśli spełniasz wyżej wymienione wymagania i chcesz przeprowadzać kontrole systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji w budynku, to wpisz się do wykazu osób uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wpisz się do wykazu zanim rozpoczniesz wykonywać kontrolę systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji w budynkach.

Gdzie załatwisz sprawę

Ministerstwo Rozwoju i Technologii
pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Przygotuj i złóż wniosek

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek powinien zawierać:

 • imię i nazwisko,
 • adres do korespondencji,
 • adres poczty elektronicznej.
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

Dokumenty te powinny potwierdzać posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej lub kwalifikacji wymaganych przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych.

Termin

Wpisz się do wykazu zanim rozpoczniesz wykonywać kontrolę systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji w budynkach.

 1. Ministerstwo sprawdzi, czy twój wniosek jest kompletny

Jeśli w twoim wniosku brakuje niezbędnych informacji lub dokumentów (wniosek jest niekompletny), to otrzymasz pismo z informacją, co masz uzupełnić.

 1. Minister wpisze cię do wykazu

Jeżeli spełniasz wymagania umożliwiające wykonywanie kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji w budynku, minister właściwy do spraw rozwoju wpisze cię do wykazu osób uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji. Wykaz ten – będący częścią centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków – zawiera:

 • imię i nazwisko;
 • w przypadku posiadania uprawnień budowlanych, ich numer;
 • numer wpisu;
 • datę wpisu.

Swój wpis znajdziesz na stronie Ministerstwa  Rozwoju i Technologii.

Jeśli nie spełniasz wymagań wynikających z przepisów, to minister właściwy do spraw rozwoju  wyda ci decyzję o odmowie wpisu do wykazu.

Dostęp do systemu teleinformatycznego

Z chwilą wpisania do wykazu otrzymasz – na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej – indywidualny identyfikator (login) oraz hasło. Dzięki temu będziesz mieć dostęp online do centralnego rejestru. Po zalogowaniu się na swoim koncie, możesz wykonywać protokoły z kontroli sytemu, które po nadaniu przez system teleinformatyczny odpowiedniego numeru, wydrukowaniu i podpisaniu, możesz przekazać osobie zlecającej.

Jak otrzymać potwierdzenie o wpisie do wykazu

Ministerstwo nie poinformuje ciebie o wpisie do wykazu osób uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji. Jeśli chcesz uzyskać potwierdzenie wpisu, złóż do Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego ten fakt. Za wydanie zaświadczenia musisz zapłacić 17 zł. Wpłać ją w kasie Urzędu Dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy, ul. Nowogrodzka 43, 00-961 Warszawa, lub przelej na konto bankowe przeznaczone dla wpłat opłaty skarbowej. W tytule dokonywanego przelewu wpisz: "opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków".

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Rozpatrywanie twojego wniosku odbywa się na podstawie art. 24 i 25 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. W przepisach tych nie wskazano terminu dokonania wpisu. W praktyce na wpis będziesz czekać około 14 dni. Termin ten zależy jednak od liczby aktualnie złożonych wniosków. W wyjątkowych sytuacjach (np. gdy złożyłeś niekompletny wniosek) Ministerstwo wpisze cię w terminie 30 dni – licząc od dnia złożenia przez ciebie wniosku.

Jak możesz się odwołać

Jeśli jesteś niezadowolony z decyzji o odmowie wpisu to możesz zwrócić się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek złóż do Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Masz na to 14 dni – licząc od dnia, w którym otrzymałeś decyzję.

Warto wiedzieć

Zmieniły się twoje dane

Masz obowiązek poinformowania ministra właściwego do spraw rozwoju o zmianach:

 • w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych w specjalnościach instalacyjnych,
 • w zakresie kwalifikacji wymaganych przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych,
 • imienia i nazwiska,
 • adresu korespondencji,
 • adresu poczty elektronicznej.

Informację o zmianach złóż w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian.

Jak często wykonywane są kontrole

Właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek poddać budynki w czasie ich użytkowania kontroli:

 • okresowej, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego systemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych:
  • co najmniej raz na 5 lat - dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej od 20 kW do 100 kW
  • co najmniej raz na 2 lata - dla kotłów opalanych paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW
  • co najmniej raz na 4 lata - dla kotłów opalanych gazem o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW
 • okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na ocenie efektywności energetycznej zastosowanych urządzeń chłodniczych o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12 kW.

Kontrola obejmuje ocenę sprawności tych systemów oraz ich dostosowania do potrzeb użytkowych budynków. Nie dokonuje się kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji, w których od ostatniej takiej kontroli nie dokonano zmian mających wpływ na ich efektywność energetyczną.

Czy ta strona była przydatna?