Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wniosek o weryfikację protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji

Masz protokół z kontroli systemu ogrzewania albo systemu klimatyzacji, który twoim zdaniem jest niepoprawny? Możesz wystąpić o jego weryfikację. Przeczytaj poniższy opis – dowiesz się jak i do kogo złożyć wniosek o weryfikację protokołu.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

1. Minister Rozwoju i Technologii może dokonać weryfikacji protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji sporządzonych nie wcześniej niż w dniu 9 marca 2015 r. Weryfikacji dokonuje się z urzędu lub na wniosek, który należy złożyć do Ministra Rozwoju i Technologii. Przez weryfikację należy rozumieć ocenę prawidłowości i rzetelności sporządzenia protokołów z kontroli, biorąc pod uwagę przepisy techniczno-budowlane oraz zasady wiedzy technicznej. Niniejszy opis procedury dotyczy sytuacji, gdy weryfikacja wszczynana jest na wniosek.

2. Wniosek o dokonanie weryfikacji protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji mogą złożyć właściciele lub zarządcy budynku, po stwierdzeniu nieprawidłowości w posiadanym protokole lub protokołach.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Ministerstwo Rozwoju i Technologii pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Przygotuj i złóż wniosek

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Przepisy nie regulują kwestii jakie informacje powinien zawierać wniosek o dokonanie weryfikacji protokołu z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji. W praktyce wniosek powinien zawierać, oprócz danych osobowych i adresowych wnioskodawcy, numer protokołu w wykazie protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji, nadany w systemie teleinformatycznym, w którym jest prowadzony centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Oryginał, Uwierzytelniona kopia

1. Przepisy nie regulują kwestii jakie informacje powinien zawierać wniosek o dokonanie weryfikacji protokołu z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji. W praktyce wniosek powinien zawierać, oprócz danych osobowych i adresowych wnioskodawcy, numer protokołu w wykazie protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji, nadany w systemie teleinformatycznym, w którym jest prowadzony centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków. Ewentualnie można dołączyć kopię kwestionowanego protokołu. Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków, weryfikacja protokołu z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji odbywa się na wniosek właściciela lub zarządcy budynku, który zlecił sporządzenie protokołu. W związku z tym z wniosku powinno wynikać, że osoba go składająca jest stroną w sprawie (właścicielem lub zarządcą budynku).

2. W przypadku reprezentowania przez pełnomocnika dołącza się pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem uregulowania opłaty skarbowej za jego udzielenie (w wysokości 17 zł).

 1. Ministerstwo sprawdzi, czy twój wniosek jest kompletny

Jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, Minister Rozwoju i Technologii wezwie cię do usunięcia braków w terminie co najmniej 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania (art. 64 § 2 k.p.a.).

 1. Weryfikacja protokołu z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji

1. Minister Rozwoju i Technologii dokonuje weryfikacji protokołu z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji. Weryfikacja ta polega na sprawdzeniu:

 • w przypadku systemu ogrzewania:

a) prawidłowości i rzetelności dokonanej oceny stanu technicznego systemu, efektywności energetycznej kotłów oraz ich dostosowania do potrzeb użytkowych budynku w zakresie wyznaczenia wartości sprawności kotła i oceny tej sprawności,

b) prawidłowości zawartych w protokole zaleceń określających zakres i rodzaj robót budowlano-instalacyjnych, które poprawią efektywność energetyczną systemu, pod kątem ich dostosowania do rozpatrywanego budynku.

Przy weryfikacji uwzględnia się przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji, przepisy techniczno-budowlane oraz zasady wiedzy technicznej;

 • w przypadku systemu klimatyzacji:

a) prawidłowości i rzetelności dokonanej oceny efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych w zakresie oceny:

–  sprawności źródła chłodu,

–  dostosowania systemu do potrzeb użytkowych budynku,

–  mocy właściwej wentylatorów,

b) prawidłowości zawartych w protokole zaleceń określających zakres i rodzaj robót budowlano-instalacyjnych, które poprawią efektywność energetyczną systemu, pod kątem ich dostosowania do rozpatrywanego budynku.

Przy weryfikacji uwzględnia się przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji, przepisy techniczno-budowlane oraz zasady wiedzy technicznej.

2. Z dokonywanej weryfikacji protokołu z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji sporządza się sprawozdanie, które powinno w szczególności zawierać:

 • wskazanie, czy weryfikacja jest dokonywana z urzędu czy na wniosek;
 • w przypadku weryfikacji dokonywanej na wniosek:

- datę wpływu wniosku,

- nieprawidłowości wskazane we wniosku o dokonanie weryfikacji protokołu z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji;

 • numer protokołu z kontroli w wykazie świadectw charakterystyki energetycznej;
 • datę rozpoczęcia weryfikacji;
 • wyniki weryfikacji, w tym, w przypadku ich stwierdzenia, wskazanie rażących i oczywistych błędów w protokole z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji.

3. Sprawozdanie z dokonywanej na wniosek weryfikacji protokołu z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazuje się osobie, na wniosek której dokonano weryfikacji, natomiast drugi egzemplarz przekazuje się osobie, która sporządziła protokół z kontroli.

4. Jeżeli na podstawie przeprowadzonej weryfikacji stwierdzone zostaną rażące i oczywiste błędy w sporządzonym protokole z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji, to Minister Rozwoju i Technologii w drodze decyzji wykreśla osobę, która go sporządziła z wykazu osób uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji.

5. Osoba, która została wykreślona z wykazu osób uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji w wyniku weryfikacji sporządzonego protokołu, może się ubiegać o ponowny wpis do tego wykazu, po upływie 24 miesięcy od dnia, w którym decyzja o wykreśleniu stała się ostateczna.

6. Jeżeli weryfikacja protokołu z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji nie wykaże rażących i oczywistych błędów, to wobec osoby uprawnionej nie jest wszczynane postępowanie, w wyniku którego Minister Rozwoju i Technologii wydaje decyzję o wykreśleniu osoby z  wykazu osób uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji.

Dokumenty

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Weryfikację dokonywaną na wniosek należy zakończyć w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia wpływu wniosku o dokonanie weryfikacji protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji (zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie sposobu dokonywania i szczegółowego zakresu weryfikacji świadectw charakterystyki energetycznej oraz protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji).

Jak możesz się odwołać

Od wydanej przez Ministra Rozwoju i Technologii decyzji dotyczącej wykreślenia z wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej nie służy odwołanie. Strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy do Ministra Rozwoju i Technologii. Wniosek taki należy złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Czy ta strona była przydatna?