Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu

Chcesz wyciąć drzewo lub krzew na swojej nieruchomości? Sprawdź, kiedy musisz wystąpić o zgodę do urzędu.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Opisane zasady dotyczą: 

 • przedsiębiorców
 • spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych
 • osób fizycznych, którym urząd wcześniej odmówił zgody na usunięcie drzewa lub krzewów po dokonaniu zgłoszenia.

Kto może złożyć wniosek o usunięcie drzewa lub krzewu

 • właściciel nieruchomości
 • inny posiadacz nieruchomości (na przykład dzierżawca, najemca) – jeśli ma zgodę właściciela nieruchomości
 • właściciel urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej, jeżeli drzewa lub krzewy zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń.

Zgoda właściciela nie jest potrzebna, jeśli wniosek składa:

 • spółdzielnia mieszkaniowa
 • wspólnota mieszkaniowa, w której nieruchomością wspólną zarządza zarząd
 • zarządca nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa
 • użytkownik wieczysty nieruchomości
 • posiadacz nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, niebędący jednym z wymienionych wcześniej podmiotów.

Spółdzielnie mieszkaniowe lub zarządy wspólnoty mieszkaniowej, zanim złożą wniosek o usunięcia drzewa lub krzewu, muszą wykonać dodatkowe czynności:

 • spółdzielnia mieszkaniowa - ma obowiązek poinformować o zamiarze złożenia wniosku członków spółdzielni, właścicieli budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali
 • zarząd wspólnoty mieszkaniowej - ma obowiązek poinformowania członków wspólnoty, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej wspólnocie, o zamiarze złożenia wniosku. Podmioty poinformowane powinny mieć co najmniej 30 dni na zgłaszanie uwag. Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu może być złożony w ciągu 12 miesięcy od upływu terminu na zgłaszanie uwag.

Co musisz zrobić zanim złożysz wniosek

Najpierw zmierz drzewo lub krzew.

Drzewa: zmierz obwód pnia drzewa na wysokości 5 cm od ziemi. Jeśli będzie to mniej niż 50 cm to nie potrzebujesz zezwolenia – niezależnie od gatunku drzewa, który chcesz usunąć.


Uwaga! Niektóre gatunki drzew możesz usunąć bez zezwolenia – nawet gdy na wysokości 5 cm od ziemi mają większy obwód pnia. Są to:

 • kasztanowiec zwyczajny, robinia akacjowa oraz platan klonolistny mogą mieć do 65 cm obwodu
 • topola, wierzba, klon jesionolistny oraz klon srebrzysty mogą mieć do 80 cm obwodu

Jeśli będziesz potrzebować zezwolenia na usunięcie drzewa, to zmierz jeszcze obwód jego pnia na wysokości 130 cm. Obwód zmierzony na tej wysokości wpisz do wniosku o zezwolenie na usunięcie drzewa. Jeśli drzewo na wysokości 130 cm:

 • posiada kilka pni – zmierz obwód każdego z tych pni
 • nie posiada pnia – zmierz obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa

Krzewy: oblicz powierzchnię, którą zajmuje krzew lub krzewy rosnące w skupisku. Jeśli będzie to mniej niż 25 m2 to nie potrzebujesz zezwolenia na ich usunięcie.


Sprawdź, jaki gatunek drzewa lub krzewu chcesz usunąć

Jeśli nie znasz tego gatunku drzewa lub krzewu zajrzyj do internetu, książek. W ostateczności gatunek drzewa sprawdzi urzędnik po złożeniu przez ciebie wniosku o usunięcie drzewa lub krzewu.

Kiedy nie trzeba mieć zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu

Nie potrzebujesz zezwolenia, jeśli:

 • pień drzewa nie ma odpowiedniej grubości
 • krzewy nie zajmują powierzchni 25 m2
 • działka, z której chcesz usunąć drzewo lub krzewy, jest własnością osoby fizycznej. W tym przypadku zgłoś zamiar usunięcia drzewa albo krzewów. Pamiętaj, drzew lub krzewów nie możesz usuwać na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Ponadto nie musisz mieć zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewów, jeśli usuwasz:

 • drzewa lub krzewy owocowe – chyba, że znajdują się one terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni. W takim przypadku będziesz potrzebować zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu. Tereny zieleni to np.: parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe, cmentarze
 • krzewy na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy krzewy te znajdują się w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni. Wtedy będziesz potrzebować zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu
 • drzewa lub krzewy w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego
 • drzewa lub krzewy należące do IGO stwarzające zagrożenie dla Unii lub IGO stwarzające zagrożenie dla Polski
 • drzewa lub krzewy na plantacjach lub w lasach – w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach
 • drzewa lub krzewy z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową
 • drzewa lub krzewy złamane lub przewrócone
 • drzewa lub krzewy związane z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych
 • drzewa lub krzewy usuwane w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000.

Nie potrzebujesz odrębnego zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, jeśli:

 • starostwo albo urząd miasta na prawach powiatu nakazał ci usunięcie drzew lub krzewów z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału
 • Urząd Transportu Kolejowego wydał ci zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych
 • Urząd Lotnictwa Cywilnego wydał ci zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze
 • usuwasz drzewa lub krzewy na podstawie decyzji wydanej w celu utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych (np. rowów, drenów,  rurociągów o średnicy poniżej 0,6 m, stacji pomp do nawodnień ciśnieniowych, ziemnych stawów rybnych, grobli na obszarach nawadnianych, systemów nawodnień grawitacyjnych i ciśnieniowych). Taką decyzję możesz otrzymać z urzędu wydającego pozwolenia wodnoprawne.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Drzewo lub krzewy możesz usunąć dopiero po uzyskaniu zezwolenia. Dlatego też odpowiednio wcześniej złóż wniosek.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • starostwa powiatowe
 • urzędy marszałkowskie
 • urzędy miast lub gmin
 • wojewódzkie urzędy ochrony zabytków
 • urzędy dzielnicowe m.st. Warszawy
 • urzędy miast na prawach powiatu

Wniosek złóż do urzędu miasta lub gminy. Jeśli usuwasz drzewa lub krzewy z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków to wniosek złóż do wojewódzkiego urzędu ochrony zabytków.

Wyjątek

Jeśli chcesz usunąć drzewa lub krzewy rosnące na  nieruchomości będącej własnością gminy, to wniosek złóż do starostwa. Gdy gminą tą jest miasto na prawach powiatu, wniosek złóż do urzędu marszałkowskiego.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejscowość, w której znajduje się usuwane drzewo.

Co zrobić krok po kroku

 1. Przygotuj i złóż wniosek oraz inne dokumenty

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (na przykład nie podałeś wszystkich wymaganych informacji, albo nie dołączyłeś potrzebnych dokumentów), to urząd wezwie cię do ich uzupełnienia. Poda termin, w którym masz to zrobić. Będzie to co najmniej 7 dni – licząc od dnia otrzymania przez ciebie wezwania. Jeśli nie poprawisz błędów w wyznaczonym terminie, twoja sprawa nie będzie dalej rozpatrywana.

Jeżeli nie zapłacisz opłaty skarbowej za ewentualne pełnomocnictwo, urząd wyznaczy ci termin do zapłaty. Będzie to od 7 do 14 dni. Jeśli nie zapłacisz w wyznaczonym terminie urząd miasta lub gminy rozpocznie postępowanie egzekucyjne. Jednak dalej będzie załatwiać twoją sprawę.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał
Informacja dodatkowa

Rysunek powinien określać usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał
Informacja dodatkowa

Mapa powinna określać usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Jeżeli twoja inwestycja dotyczy realizacji przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, do wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego musisz dołączyć decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Właściwy organ w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określa:

 • rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia; w przypadku inwestycji w zakresie terminalu oraz strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, miejsce realizacji przedsięwzięcia określa się za pomocą mapy w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych, z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, stanowiącej załącznik do decyzji,
 • warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich,
 • wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania innych decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko: pozwolenia na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych.
 • wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,
 • wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko,
 • gotowość instalacji do wychwytywania dwutlenku węgla w przypadku instalacji do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej, o elektrycznej mocy znamionowej nie mniejszej niż 300 MW.
Jak uzyskać dokument?
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (dla składowiska odpadów) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Kopia, Oryginał

Wzór wniosku znajdziesz na stronach internetowych urzędów miast lub gmin. Możesz też skorzystać z wzoru przygotowanego przez portal biznes.gov.pl.

Do wniosku dołącz:

 • oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością. Oświadczenie to możesz złożyć między innymi jako: właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty, najemca, dzierżawca, osoba posiadająca spółdzielcze prawo własności. Natomiast, jeśli wniosek składasz jako właściciel urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej, to dołącz oświadczenie o posiadanym prawie własności do tych urządzeń. Oświadczenia składasz pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 • zgodę właściciela nieruchomości na usunięcie drzewa lub krzewu dołącz, jeśli nie jesteś właścicielem tej nieruchomości (ale na przykład najemcą czy dzierżawcą). Zgoda ta nie jest wymagana, jeżeli wniosek składa spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota mieszkaniowa (w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi – zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali), zarządca nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, użytkownik wieczysty nieruchomości, czy też posiadacz nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Jeżeli wniosek składa spółdzielnia mieszkaniowa lub wspólnota mieszkaniowa, to musi dołączyć do wniosku oświadczenie o udostępnieniu informacji o zamiarze złożenia przez spółdzielnię mieszkaniową lub wspólnotę mieszkaniową wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu. Jeżeli jesteś współwłaścicielem nieruchomości to dołącz do wniosku zgodę współwłaściciela.
 • rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości. Sam możesz przygotować taką mapę lub rysunek. Natomiast, jeśli realizujesz inwestycję budowlaną, to zamiast mapy lub rysunku możesz dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu (jeśli inwestycja budowlana wymaga jego załączenia). Projekt ten powinien wykonać dla ciebie projektant posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane.
 • projekt planu nasadzeń zastępczych lub przesadzeń drzew lub krzewów – jeśli je planujesz. Plan powinien być wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu. Ponadto powinien on zawierać informacje o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich nasadzenia lub przesadzenia.
 • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie. Jeżeli wymagana jest ponowna ocena oddziaływania na środowisko (albo została ona przeprowadzona na twój wniosek, jako realizującego przedsięwzięcie), to dołącz postanowienie uzgadniające. Wydaje je właściwa regionalna dyrekcja ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko. 
 • zezwolenie na odstępstwo od zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków chronionych (jeżeli było wcześniej wydane), gdy usunięcie drzewa lub krzewu może naruszyć zakazy określone w ustawie o ochronie przyrody obowiązujące w stosunku do gatunków chronionych roślin, zwierząt lub grzybów.

Termin

Drzewo lub krzewy możesz usunąć dopiero po uzyskaniu zezwolenia. Dlatego też odpowiednio wcześniej złóż wniosek.

 1. Urząd ustali strony i zawiadomi je o wszczęciu postępowania

Nie zawsze sprawa o zezwolenie na usuniecie drzewa lub krzewu odbywa się tylko pomiędzy tobą a urzędem. W praktyce stronami postępowania są: właściciel nieruchomości, wszyscy współwłaściciele nieruchomości, użytkownicy wieczyści nieruchomości, spadkobiercy. W przypadku, gdy drzewa lub krzewy rosną na granicy działki, to stronami są wszyscy, którzy mają interes prawny do sąsiedniej nieruchomości.

Urząd sam ustali strony postępowania i wyśle do nich zawiadomienie o wszczęciu postępowania (ty również je otrzymasz). Jeśli liczba stron postępowania o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu przekracza 20, to urząd zawiadomi je o swoich decyzjach i innych czynnościach przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania. Może to być ogłoszenie w lokalnej prasie, internecie, czy też w gablocie urzędu.

Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia urząd uzna, że strony zostały poinformowane.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
 1. Urzędnik obejrzy drzewo lub krzew, który chcesz usunąć

Urzędnik skontaktuje się z tobą i uzgodni termin oględzin twojej działki. Podczas oględzin urzędnik sprawdzi, czy usunięcie drzewa lub krzewów może naruszyć zakazy obowiązujące w stosunku do chronionych gatunków roślin, zwierząt lub grzybów, na przykład czy podczas usuwania drzewa zostanie zniszczone siedlisko chronionych owadów, zniszczone gniazdo ptaków, zniszczony zostanie okaz chronionego porostu lub usuwana roślina objęta jest ochroną gatunkową. Jeśli tak, to urząd zawiesi postępowanie do czasu, gdy uzyskasz zezwolenie na odstępstwo od zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków chronionych. Urzędnik zmierzy również drzewa lub krzew.

W niektórych przypadkach twój wniosek może wymagać uzgodnienia z innymi instytucjami. Uzgodnienia mogą przedłużyć wydanie ci decyzji nawet od 30 do 60 dni.

 1. Otrzymasz zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu

Jeśli usunięcie drzewa lub krzewu jest uzasadnione, to urząd wyda ci decyzję zezwalającą na usunięcie drzewa lub krzewu. W zezwoleniu urząd określi m.in.: nazwę gatunku drzewa lub krzewu, które masz usunąć, obwód pnia drzewa oraz termin usunięcia. Ponadto, urząd określi wysokość opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu. Urząd może nakazać w zezwoleniu, abyś przesadził drzewa lub krzewy lub nasadził nowe. Oczywiście, w takim przypadku, urząd weźmie pod uwagę, czy jest na to odpowiednie miejsce. Urząd może wskazać ci dodatkowo warunki techniczne sadzenia lub przesadzenia drzewa lub krzewu.

Jeśli z analizy wniosku wynika, że drzewa lub krzewy nie powinny zostać usunięte lub przesadzone to urząd wyda ci decyzję odmowną.

Jeśli w zezwoleniu urząd nakaże ci wykonać nasadzenia zastępcze, to wskaże w nim:

 • miejsce nasadzeń,
 • liczbę drzew lub wielkość powierzchni krzewów, które masz nasadzić,
 • minimalny obwód pni drzew na wysokości 100 cm lub minimalny wiek krzewów,
 • gatunek lub odmianę drzew lub krzewów, które masz nasadzić,
 • termin wykonania nasadzeń,
 • termin złożenia informacji o wykonaniu nasadzeń.

Urząd może w zezwoleniu nakazać ci przesadzenie drzewa lub krzewu. Wtedy wskaże ci w nim:

 • miejsce, na które masz przesadzić drzewo lub krzew,
 • termin przesadzenia drzewa lub krzewu,
 • termin złożenia informacji o przesadzeniu drzewa lub krzewu.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu określa:

1)   imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy;

2)   miejsce usunięcia drzewa lub krzewu;

3)   nazwę gatunku drzewa lub krzewu;

4)   obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:

 • posiada kilka pni - obwód każdego z tych pni,
 • nie posiada pnia - obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;

5)   wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;

6)   wysokość opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu;

7)   termin usunięcia drzewa lub krzewu.

 1. Zapłać za usunięcie drzewa lub krzewu

Opłatę wpłać na konto urzędu, który wydał ci zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu. Po przekroczeniu terminu opłaty zapłacisz odsetki za zwłokę. Jeżeli nie uregulujesz opłaty, to zostanie ona przymusowo ściągnięta w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (wraz z odsetkami za zwłokę). Przedawnienie opłaty następuje z upływem 5 lat – licząc od końca roku, w którym upłynął termin zapłaty.

Jeśli masz złą sytuację materialną, to możesz złożyć wniosek o rozłożenie opłaty na raty lub przesunięcie terminu płatności. Wniosek złóż do urzędu, który wydał ci zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu. Masz na to 14 dni – licząc od dnia, w którym zezwolenie stało się ostateczne. Urząd może w decyzji przesunąć ci termin płatności maksymalnie na 3 lata lub rozłożyć opłatę na raty.

Pamiętaj! Jeśli twoje zaległości w płatności rat wyniosą równowartość 3 kolejnych rat, to będziesz musiał od razu zapłacić pozostałe do zapłaty raty.

Nie płacisz za usunięcie:

 • drzewa lub krzewu, na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie
 • drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej
 • drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi
 • drzew lub krzewów w związku z przebudową dróg publicznych i linii kolejowych
 • drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza:
  • 120 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu
   srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego
  • 80 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew
   -dotyczy to tylko sytuacji, gdy drzewo usuwa się w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze zgodnego z przeznaczeniem terenu, które jest określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 • krzewu lub krzewów rosnących w skupiskach, pokrywających grunt o powierzchni do 50 m2 - dotyczy to tylko sytuacji, gdy krzewy usuwa się w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, które określone jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 • drzew lub krzewów w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew lub krzewów na terenach zieleni
 • drzew lub krzewów, które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie – z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości
 • topoli o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym powyżej 100 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków
 • drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych
 • drzew lub krzewów z grobli stawów rybnych
 • drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń
 • drzew lub krzewów usuwanych z terenu poligonów lub placów ćwiczeń, służących obronności państwa.

Termin

Opłatę zapłać w ciągu 14 dni – licząc od dnia, w którym zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu stało się ostateczne. Jeśli w zezwoleniu urząd wskazał początek biegu terminu usunięcia drzewa lub krzewu, to opłatę zapłać w terminie 14 dni – licząc od dnia rozpoczęcia biegu tego terminu.

Uwaga! Urząd odroczy termin zapłaty na 3 lata, jeśli zezwolenie nakazuje przesadzenie drzewa lub krzewu w inne miejsce lub wykonanie nasadzeń zastępczych. Termin ten liczy się od dnia upływu wskazanego w zezwoleniu terminu na przesadzenie lub wykonanie nasadzeń zastępczych.

Jeżeli po upływie 3 lat przesadzone albo posadzone drzewa lub krzewy:

 • zachowały żywotność, lub
 • nie zachowały żywotności z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości,

należność z tytułu ustalonej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów podlega umorzeniu.

Natomiast jeżeli przesadzone albo posadzone drzewa lub krzewy, albo część z nich nie zachowały żywotności z przyczyn zależnych od posiadacza nieruchomości, naliczona opłata jest przeliczana w sposób proporcjonalny do liczby drzew lub powierzchni krzewów, które nie zachowały żywotności.

Ile zapłacisz

Opłata za usunięcie drzewa

Opłatę za usunięcie drzewa urząd ustali mnożąc liczbę centymetrów obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm i stawkę opłaty. Jeśli drzewo na wysokości 130 cm:

 • posiada kilka pni – za obwód pnia drzewa przyjmuje się sumę obwodu pnia o największym obwodzie oraz połowy obwodów pozostałych pni;
 • nie posiada pnia – za obwód pnia drzewa przyjmuje się obwód pnia mierzony bezpośrednio poniżej korony drzewa.

Stawki opłat zależą od gatunku drzewa oraz obwodu jego pnia na wysokości 130 cm.

Obwód pnia drzewa w cm mierzonego na wysokości 130 cm

Stawki w zł za 1 cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew

1 2 3 4 5


kasztanowiec zwyczajny,
klon jesionolistny,
klon srebrzysty,
platan klonolistny,
robinia akacjowa,
topola,
wierzba


brzoza, czeremcha, czereśnia, daglezja,
dąb czerwony,
glediczja trójcierniowa, jesion, jodła -
z wyjątkiem jodły koreańskiej,
kasztan jadalny,
kasztanowiec - pozostałe gatunki,
klon czerwony,
klon jawor,
klon zwyczajny, lipa, metasekwoja chińska, modrzew, olcha,
orzech, sofora chińska, sosna, sumak, świerk, wiąz, wiśnia - z wyjątkiem ałyczy
i wiśni wonnej,
żywotnik olbrzymi


ałycza, ambrowiec balsamiczny,
buk pospolity,
choina kanadyjska, cypryśnik błotny,
dąb - z wyjątkiem dębu czerwonego,
grab pospolity,
grusza, jabłoń,
jarząb pospolity,
klon polny,
kłęk amerykański, korkowiec amurski, leszczyna turecka, magnolia, miłorząb japoński, morwa, orzesznik, rokitnik zwyczajny, surmia, tulipanowiec amerykański,
wiśnia wonna


cis, cyprysik, głóg, jałowiec, jarząb - pozostałe gatunki, jodła koreańska, oliwnik, żywotnik zachodni


rodzaje
i gatunki
drzew
inne niż wymienione
w grupach 1-4

do 100

12 25 55 170 25

od 101

15 30 70 210 30

 

Przykład: Za usunięcie kasztanowca zwyczajnego o obwodzie pnia 90 cm zapłacisz 1080 zł. Skąd taka kwota? Jest to iloczyn obwodu pnia (mierzonego na wysokości 130 cm) oraz ustalonej stawki opłaty naliczanej za każdy cm pnia drzewa. Dla kasztanowca zwyczajnego wynosi ona 12 złotych (jeśli obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza 100 cm).


Opłata za usunięcie krzewów

Opłatę za usunięcie krzewu urząd ustali mnożąc liczbę metrów kwadratowych powierzchni gruntu pokrytej usuwanymi krzewami i stawkę opłaty. Za wielkość powierzchni pokrytej krzewami przyjmuje się wielkość powierzchni rzutu poziomego krzewu. Opłata zależy od gatunku krzewu i od powierzchni krzewu lub krzewów rosnących w skupisku. 

Powierzchnia krzewu albo krzewów rosnących w skupisku w m2

 Stawki w zł za 1 m2 powierzchni krzewu albo krzewów rosnących w skupisku dla poszczególnych rodzajów i gatunków krzewów

 dereń rozłogowy, róża pomarszczona, sumak, tawuła kutnerowata, świdośliwa kłosowa

 pozostałe rodzaje i gatunki krzewów

 do 100

 10

 40

 od 101

 10

 50

 


17 zł - opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne)

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu. Opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy).Na przykład, jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Miasta Poznania to opłatę zapłać również na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli jesteś niezadowolony z decyzji urzędu to możesz złożyć odwołanie od decyzji. Odwołanie rozpatrzy samorządowe kolegium odwoławcze. Złóż je za pośrednictwem urzędu, który wydał ci decyzję. Masz na to 14 dni – licząc od dnia, w którym otrzymałeś decyzję.

Warto wiedzieć

Kara za usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia lub bez zgody posiadacza nieruchomości

Jeśli usuniesz drzewo lub krzew bez wymaganego zezwolenia lub bez zgody posiadacza nieruchomości, to grozi ci administracyjna kara pieniężna. Wymierza ją wójt, burmistrz albo prezydent miasta w formie decyzji. Kara za usunięcie drzewa lub krzewu wynosi dwukrotność opłaty za usunięcie drzewa. Jeśli usunięcie drzewa lub krzewów jest zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty, to urząd ustali karę pieniężną w wysokości takiej opłaty, która byłaby ponoszona, gdyby takiego zwolnienia nie było.

Uwaga:

 • jeżeli ustalenie obwodu lub gatunku usuniętego lub zniszczonego drzewa jest niemożliwe z powodu wykarczowania pnia i braku kłody, urząd ustali dane do wyliczenia kary pieniężnej na podstawie informacji zebranych w toku postępowania administracyjnego – powiększając ją o 50%
 • jeżeli ustalenie obwodu usuniętego lub zniszczonego drzewa jest niemożliwe z powodu braku kłody, urząd ustali obwód do wyliczenia kary pieniężnej, przyjmując najmniejszą średnicę pnia i pomniejszając wyliczony obwód o 10%
 • jeżeli ustalenie wielkości powierzchni usuniętych lub zniszczonych krzewów jest niemożliwe, z powodu usunięcia pędów i korzeni, urząd przyjmie ją na podstawie informacji zebranych w trakcie postępowania administracyjnego
 • w przypadku usunięcia drzewa lub krzewu obumarłego albo nierokującego szansy na przeżycie, przewróconego albo złamanego, urząd obniży karę pieniężną o 50%.

Jeśli usunąłeś albo zniszczyłeś drzewo lub krzewy w okolicznościach uzasadnionych stanem wyższej konieczności, to urząd nie wymierzy ci kary pieniężnej.

Masz 14 dni na zapłacenie kary – licząc od dnia, w którym decyzja w sprawie wymierzenia kary stała się ostateczna. Jak jej nie zapłacisz to zostanie ona wyegzekwowana wraz z odsetkami. Kara ta przedawnia się po upływie 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności.

Usunięcie drzew w przypadku realizacji inwestycji budowlanej

Jeżeli drzewo lub krzewy usuwasz z powodu realizacji inwestycji budowlanej, to nie możesz tego zrobić zaraz po uzyskaniu zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu. Musisz wcześniej uzyskać pozwolenie na budowę lub pozwolenie na rozbiórkę. Zasada ta nie ma zastosowania w przypadku realizacji inwestycji liniowych celu publicznego, na przykład budowy gazociągu. W tym przypadku drzewa i krzewy możesz usunąć od razu po otrzymaniu zezwolenia.

Komu i kiedy zapłacisz odszkodowanie za usunięcie drzewa lub krzewu

Jeśli zezwolenie uzyskałeś jako właściciel urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej – to masz obowiązek zapłaty odszkodowania. Należy się ono właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości, z której usuwasz drzewo lub krzewy. W ciągu 30 dni ustal z nim w drodze umowy wysokość odszkodowania. Jeśli nie zrobisz tego w tym terminie, to odszkodowanie ustali urząd, który wydał zezwolenie.

Czy ta strona była przydatna?