Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wniosek o weryfikację świadectwa charakterystyki energetycznej

Masz świadectwo charakterystyki energetycznej, które twoim zdaniem jest niepoprawne? Możesz wystąpić o jego weryfikację. Przeczytaj poniższy opis – dowiesz się jak i do kogo złożyć wniosek o weryfikację świadectwa.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Minister Rozwoju i Technologii może dokonać weryfikacji świadectw charakterystyki energetycznej sporządzonych nie wcześniej niż 9 marca 2015 r. Weryfikacji dokonuje się z urzędu lub na wniosek, który należy złożyć do Ministra Rozwoju i Technologii. Przez weryfikację należy rozumieć ocenę prawidłowości i rzetelności sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej, biorąc pod uwagę przepisy techniczno-budowlane oraz zasady wiedzy technicznej. Niniejszy opis procedury dotyczy sytuacji, gdy weryfikacja wszczynana jest na wniosek.

Wniosek o dokonanie weryfikacji świadectw charakterystyki energetycznej mogą złożyć:

 • właściciele lub zarządcy budynku lub części budynku,
 • osoby, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe do lokalu,
 • osoby, którym przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu,
 • podmioty, który zleciły sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej,
 • podmioty, który je otrzymały w związku ze zbyciem lub najmem budynku lub części budynku.

Wyżej wymienione osoby mogą złożyć przedmiotowy wniosek po stwierdzeniu nieprawidłowości w posiadanym świadectwie charakterystyki energetycznej.  

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Ministerstwo Rozwoju i Technologii pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Przygotuj i złóż wniosek

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Przepisy nie regulują kwestii jakie informacje powinien zawierać wniosek o dokonanie weryfikacji świadectwa charakterystyki energetycznej. W praktyce wniosek powinien zawierać, oprócz danych osobowych i adresowych wnioskodawcy, numer świadectwa w wykazie świadectw charakterystyki energetycznej, nadany w systemie teleinformatycznym, w którym jest prowadzony centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Jak uzyskać dokument?
Ustanawiam pełnomocnika w sprawach administracyjnych
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Oryginał, Uwierzytelniona kopia

1. Przepisy nie regulują kwestii jakie informacje powinien zawierać wniosek o dokonanie weryfikacji świadectwa charakterystyki energetycznej. W praktyce wniosek powinien zawierać, oprócz danych osobowych i adresowych wnioskodawcy, numer świadectwa w wykazie świadectw charakterystyki energetycznej, nadany w systemie teleinformatycznym, w którym jest prowadzony centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków. Ewentualnie można dołączyć kopię kwestionowanego świadectwa.

2. Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków weryfikacja świadectwa charakterystyki energetycznej odbywa się na wniosek właściciela lub zarządcy budynku lub części budynku, osoby, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, osoby, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, podmiotu, który zlecił sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej, lub podmiotu, który je otrzymał w związku ze zbyciem lub najmem budynku lub części budynku. W związku z tym z wniosku powinno wynikać, że osoba go składająca jest  stroną w sprawie (zlecającym lub otrzymującym świadectwo).

3. W przypadku reprezentowania przez pełnomocnika dołącza się pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem uregulowania opłaty skarbowej za jego udzielenie (w wysokości 17 zł).

 1. Ministerstwo sprawdzi, czy twój wniosek jest kompletny

Jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, Minister Rozwoju i Technologii wezwie cię do usunięcia braków w terminie co najmniej 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania (art. 64 § 2 k.p.a.).

 1. Weryfikacja świadectwa charakterystyki energetycznej

1. Minister Rozwoju i Technologii dokonuje weryfikacji świadectwa charakterystyki energetycznej. Weryfikacja ta polega na sprawdzeniu:

 • prawidłowości i rzetelności określenia danych służących do wyznaczenia charakterystyki energetycznej rozpatrywanego budynku lub części budynku oraz wyników zawartych w świadectwie charakterystyki energetycznej,
 • prawidłowości zawartych w świadectwie charakterystyki energetycznej zaleceń określających zakres i rodzaj robót budowlano-instalacyjnych, które powinny poprawić charakterystykę energetyczną budynku lub części budynku, pod kątem ich dostosowania do rozpatrywanego budynku lub części budynku.

Przy weryfikacji uwzględnia się przepisy dotyczące metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej, sposoby sporządzania oraz wykorzystywania wzorów świadectw charakterystyki energetycznej, przepisy techniczno-budowlane, zasady wiedzy technicznej oraz dokumenty (lub ich kopie), lub dane, na podstawie których zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej, przez okres ważności tego świadectwa.

2. Minister Rozwoju i Technologii może zwrócić się do osoby, która sporządziła świadectwo charakterystyki energetycznej, o udostępnienie dokumentów lub danych na podstawie których zostało sporządzone przedmiotowe świadectwo. Osoba ta obowiązana jest do udostępnienia tych dokumentów.

3. Z dokonywanej weryfikacji świadectwa charakterystyki energetycznej sporządza się sprawozdanie, które powinno w szczególności zawierać:

 • wskazanie, czy weryfikacja jest dokonywana z urzędu czy na wniosek;
 • w przypadku weryfikacji dokonywanej na wniosek:

a)  datę wpływu wniosku,

b)  nieprawidłowości wskazane we wniosku o dokonanie weryfikacji świadectwa charakterystyki energetycznej;

 • numer świadectwa charakterystyki energetycznej w wykazie świadectw charakterystyki energetycznej;
 • datę rozpoczęcia weryfikacji;
 • wyniki weryfikacji, w tym, w przypadku ich stwierdzenia, wskazanie rażących i oczywistych błędów w świadectwie charakterystyki energetycznej.

4. Sprawozdanie z dokonywanej na wniosek weryfikacji świadectwa charakterystyki energetycznej sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazuje się osobie, na wniosek której dokonano weryfikacji, natomiast drugi egzemplarz przekazuje się osobie, która sporządziła świadectwo charakterystyki energetycznej.

5. Jeżeli na podstawie przeprowadzonej weryfikacji stwierdzone zostaną rażące i oczywiste błędy w sporządzonym świadectwie charakterystyki energetycznej, to Minister Rozwoju i Technologii w drodze decyzji wykreśla osobę, która je sporządziła z wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.

6. Osoba, która została wykreślona z wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej w wyniku weryfikacji sporządzonego świadectwa, może się ubiegać o ponowny wpis do tego wykazu, po upływie 24 miesięcy od dnia, w którym decyzja o wykreśleniu stała się ostateczna.

7. Jeżeli weryfikacja świadectwa charakterystyki energetycznej nie wykaże rażących i oczywistych błędów, to wobec osoby uprawnionej nie jest wszczynane postępowanie, w wyniku którego Minister Rozwoju i Technologii wydaje decyzję o wykreśleniu osoby z  wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.

Dokumenty

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Weryfikację dokonywaną na wniosek należy zakończyć w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia wpływu wniosku o dokonanie weryfikacji świadectwa charakterystyki energetycznej (zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie sposobu dokonywania i szczegółowego zakresu weryfikacji świadectw charakterystyki energetycznej oraz protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji).

Jak możesz się odwołać

Od wydanej przez Ministra Rozwoju i Technologii decyzji dotyczącej wykreślenia z wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej nie służy odwołanie. Strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy do Ministra Rozwoju i Technologii. Wniosek taki należy złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Czy ta strona była przydatna?