Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Złóż wniosek o weryfikację świadectwa charakterystyki energetycznej

Masz świadectwo charakterystyki energetycznej, które twoim zdaniem jest niepoprawne? Możesz wystąpić o jego weryfikację. Sprawdź do kogo i jak złożyć wniosek o weryfikację świadectwa.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Czy każde świadectwo charakterystyki energetycznej można zweryfikować i co oznacza weryfikacja

Jeśli masz wątpliwości co do poprawności świadectwa charakterystyki energetycznej, możesz zawnioskować o jego weryfikację przez Ministra Rozwoju i Technologii.

Przed złożeniem wniosku upewnij się, że świadectwo zostało sporządzone po 8 marca 2015 roku, ponieważ weryfikacja dotyczy tylko takich świadectw.

Dzięki weryfikacji dowiesz się, czy świadectwo zostało sporządzone prawidłowo i rzetelnie, biorąc pod uwagę przepisy techniczno-budowlane oraz zasady wiedzy technicznej.

Kto może złożyć wniosek o weryfikację

Możesz złożyć wniosek jeśli:

 • jesteś właścicielem lub zarządcą budynku lub części budynku
 • przysługuje ci spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
 • przysługuje ci spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu
 • świadectwo charakterystyki energetycznej zostało sporządzone na twoje zlecenie
 • otrzymałeś świadectwo charakterystyki energetycznej w związku ze zbyciem lub najmem budynku lub części budynku.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Ministerstwo Rozwoju i Technologii pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Przygotuj i złóż wniosek

We wniosku podaj:

 • swoje dane osobowe i adresowe jako wnioskodawcy
 • informację z jakiego tytułu wynika twoje uprawnienie do złożenia wniosku – na przykład czy otrzymałeś świadectwo, które chcesz zweryfikować albo zlecałeś jego sporządzenie
 • numer świadectwa w wykazie świadectw charakterystyki energetycznej, nadany w systemie teleinformatycznym, w którym jest prowadzony centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Przepisy nie regulują kwestii jakie informacje powinien zawierać wniosek o dokonanie weryfikacji świadectwa charakterystyki energetycznej. W praktyce wniosek powinien zawierać, oprócz danych osobowych i adresowych wnioskodawcy, numer świadectwa w wykazie świadectw charakterystyki energetycznej, nadany w systemie teleinformatycznym, w którym jest prowadzony centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Do wniosku możesz dołączyć kopię kwestionowanego świadectwa.

Jeśli reprezentuje cię pełnomocnik, do wniosku dołącz pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem opłaty skarbowej za jego udzielenie.

 1. Ministerstwo sprawdzi, czy twój wniosek jest kompletny

Jeżeli twój wniosek ma braki formalne – na przykład nie ma wszystkich wymaganych informacji – urząd wezwie cię do ich uzupełnienia. Będziesz mieć na to co najmniej 7 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania. Jeśli nie usuniesz braków w wyznaczonym terminie, twoja sprawa nie będzie dalej rozpatrywana.

Dokumenty

 1. Minister zweryfikuje świadectwo charakterystyki energetycznej i przygotuje sprawozdanie z weryfikacji

Minister Rozwoju i Technologii sprawdzi:

 • prawidłowość i rzetelność określenia danych służących do wyznaczenia charakterystyki energetycznej rozpatrywanego budynku lub części budynku oraz wyników zawartych w świadectwie charakterystyki energetycznej
 • prawidłowość zawartych w świadectwie charakterystyki energetycznej zaleceń określających zakres i rodzaj robót budowlano-instalacyjnych, które powinny poprawić charakterystykę energetyczną budynku lub części budynku, pod kątem ich dostosowania do rozpatrywanego budynku lub części budynku.

Przy weryfikacji minister uwzględnia przepisy dotyczące metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej, sposoby sporządzania oraz wykorzystywania wzorów świadectw charakterystyki energetycznej, przepisy techniczno-budowlane, zasady wiedzy technicznej oraz dokumenty (lub ich kopie), lub dane, na podstawie których zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej, przez okres ważności tego świadectwa.

Minister Rozwoju i Technologii może zwrócić się do osoby, która sporządziła świadectwo charakterystyki energetycznej, o udostępnienie dokumentów lub danych na podstawie których zostało sporządzone przedmiotowe świadectwo. Osoba ta jest zobowiązana do udostępnienia tych dokumentów.

Z dokonywanej weryfikacji świadectwa charakterystyki energetycznej minister sporządzi sprawozdanie, które będzie zawierać w szczególności:

 • wskazanie, czy weryfikacja jest dokonywana z urzędu czy na wniosek
 • w przypadku weryfikacji dokonywanej na wniosek: datę wpływu wniosku oraz nieprawidłowości wskazane we wniosku o dokonanie weryfikacji
 • numer świadectwa charakterystyki energetycznej w wykazie świadectw charakterystyki energetycznej
 • datę rozpoczęcia weryfikacji
 • wyniki weryfikacji, w tym, w przypadku ich stwierdzenia, wskazanie rażących i oczywistych błędów w świadectwie charakterystyki energetycznej.

Sprawozdanie zostanie przygotowane w trzech egzemplarzach, z których jeden otrzyma wnioskodawca, a drugi osoba, która sporządziła świadectwo charakterystyki energetycznej.

Dokumenty

 1. Minister wyda decyzję o wykreśleniu osoby, która sporządziła świadectwo charakterystyki energetycznej z wykazu

Jeżeli na podstawie przeprowadzonej weryfikacji Minister Rozwoju i Technologii stwierdzi rażące i oczywiste błędy w sporządzonym świadectwie charakterystyki energetycznej, to w drodze decyzji wykreśli osobę, która je sporządziła z wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.

Osoba, która została wykreślona z wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej w wyniku weryfikacji sporządzonego świadectwa, może się ubiegać o ponowny wpis do tego wykazu, po upływie 24 miesięcy od dnia, w którym decyzja o wykreśleniu stała się ostateczna.

Jeżeli weryfikacja świadectwa charakterystyki energetycznej nie wykaże rażących i oczywistych błędów, to postępowanie o wykreślenie z wykazu osoby uprawnionej do sporządzania świadectw nie zostanie wszczęte.

Dokumenty

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (jeśli cię dotyczy)

Gdzie zapłacić: jeśli podlegasz opłacie skarbowej za pełnomocnictwo, wpłać pieniądze na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy - Centrum Obsługi Podatnika.

Pełnomocnictwa — praktyczne wskazówki

Ile będziesz czekać

Weryfikacja powinna trwać nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia wpływu wniosku.

Jak możesz się odwołać

Od decyzji dotyczącej wykreślenia z wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej nie służy odwołanie.

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją wydaną przez Ministra Rozwoju i Technologii, możesz:

 • zwrócić się do Ministra Rozwoju i Technologii z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
 • złożyć skargę na decyzję bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Warszawie.

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy złóż w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji.

Skargę złóż w terminie 30 dni od otrzymania decyzji o odmowie udzielenia ci zezwolenia albo decyzji utrzymującej w mocy poprzednią decyzję.

Czy ta strona była przydatna?