Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Uzyskaj licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

Chcesz rozpocząć działalność w zakresie transportu drogowego i zajmować się organizacją przewozu towarów? Musisz uzyskać od starosty licencję na pośrednictwo przy przewozie rzeczy. Dowiedz się, jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Do czego uprawnia licencja na pośrednictwo przy przewozie rzeczy

Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy – tak zwana licencja spedycyjna – uprawnia do pośredniczenia przy organizowaniu i planowaniu przewozów. Na podstawie tej licencji twoja firma może organizować przewozy dla innych podmiotów, ale nie może przewozić towarów.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać licencję

O licencję mogą się ubiegać przedsiębiorcy indywidualni (wpisani do CEIDG) i przedsiębiorcy wpisani do KRS (na przykład spółki).

Przedsiębiorca indywidualny, a w przypadku przedsiębiorców z KRS – osoby zarządzające firmą (członkowie zarządu albo wspólnicy spółek osobowych), muszą wykazać, że:

 • nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywaniem zawodu
 • nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego

oraz

 • przynajmniej jedna z osób zarządzających firmą lub osoba zarządzająca w firmie transportem drogowym legitymuje się certyfikatem kompetencji zawodowych.

Przeczytaj, jak uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych w drogowym transporcie rzeczy.

Jakie wymagania finansowe musi spełnić firma

Działalność pośrednictwa przy przewozie rzeczy możesz prowadzić tylko wtedy, jeżeli twoja firma spełnia wymóg odpowiedniej sytuacji finansowej. Twoja firma musi dysponować środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości 50 000 euro.

Możesz udokumentować sytuację finansową rocznym sprawozdaniem finansowym.

Możesz też załączyć do wniosku dokumenty potwierdzające:

 • dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunku bankowym, albo dostępnymi aktywami
 • posiadanie akcji, udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych
 • udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych
 • własność nieruchomości.

Wartość euro przeliczana jest po kursie średnim ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski, obowiązującym w dniu 31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym sytuacja jest oceniana.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • starostwa powiatowe
 • urzędy miast na prawach powiatu

Złóż wniosek do starosty właściwego dla siedziby twojej firmy. Jeśli siedziba twojej firmy znajduje się w mieście na prawach powiatu, złóż wniosek w urzędzie miasta.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o udzielenie licencji

Wniosek możesz złożyć na piśmie albo przez internet – na skrzynkę ePUAP właściwego urzędu.

We wniosku wskaż okres, na jaki chcesz dostać licencję. Może to być od 2 do 50 lat.

Jeśli składasz wniosek przez internet, dokumenty które składasz w oryginale, muszą mieć formę dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek powinien zawierać:

- oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania;

- informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), jeżeli są wymagane;

- numer identyfikacji podatkowej (NIP);  

- określenie rodzaju i zakresu transportu drogowego;

- określenie czasu, na który licencja ma być udzielona.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie o treści: "Oświadczam, że zgodnie z art. 5c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym będę pełnić rolę osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie". Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia."

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

Certyfikat wydawany jest przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie, który jest podmiotem wyznaczonym przez Polskę do wydawania certyfikatów.

Certyfikat stanowi wystarczający dowód kompetencji zawodowych , o których mowa w art. 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009.

Jak uzyskać dokument?
Przewoźnik drogowy – uzyskanie certyfikatu kompetencji zawodowych w drogowym transporcie osób/rzeczy
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczasz w nim, że:

 • nie byłeś karany za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne: przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywaniem zawodu;
 • nie masz zakazu wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. W oświadczeniu wpisz klauzulę: "Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Dokumenty, o których mowa w art. 5c ust. 2 pkt 2 albo ust. 2a pkt 2.

Wymogi dotyczące zdolności finansowej potwierdza się:

1) rocznym sprawozdaniem finansowym;

2) dokumentami potwierdzającymi:

a) dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,

b) posiadanie akcji, udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,

c) udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,

d) własność nieruchomości.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Kopia certyfikatu kompetencji zawodowych dotyczy osoby zarządzającej transportem w twojej firmie.

Oświadczenie o spełnieniu wymogu dobrej reputacji składają: członkowie organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą.

Pamiętaj! W przypadku składania pełnomocnictwa załącz także potwierdzenie zapłaty opłaty skarbowej.

 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Urząd sprawdzi, czy dostarczyłeś wszystkie dokumenty i podałeś niezbędne dane we wniosku.

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (na przykład pomyliłeś się we wniosku, nie podałeś wymaganych danych, albo nie złożyłeś wymaganych dokumentów), urząd wezwie cię do poprawienia błędów. Na uzupełnienie braków będziesz mieć co najmniej 7 dni od otrzymania wezwania. Jeśli przekroczysz podany termin lub nie usuniesz braków, urząd zawiadomi cię, że nie będzie dalej rozpatrywał twojej sprawy.

 1. Otrzymasz decyzję w sprawie udzielenia licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

Jeśli dane we wniosku i załącznikach są poprawne, kompletne i spełnione są wszystkie wymagania prawne, dostaniesz decyzję o udzieleniu licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.

Licencję zgodnie z twoim wnioskiem otrzymasz na czas oznaczony.

Dokumenty

Ile zapłacisz

Wysokość opłaty za licencję zależy od okresu na jaki ma być ona wydana i wynosi:

 • 800 zł – opłata za licencję ważną od 2 do 15 lat 
 • 900 zł – opłata za licencję ważną od 15 do 30 lat 
 • 1000 zł – opłata za licencję ważną od 30 do 50 lat 

Gdzie zapłacić: opłatę za licencję wpłać na konto urzędu, w którym składasz wniosek. Numer konta sprawdzisz na stronie internetowej starostwa powiatowego lub urzędu miasta na prawach powiatu. Na przykład jeśli wniosek składasz do Urzędu Miasta Poznania, to opłatę zapłać również na konto Urzędu Miasta Poznania.

 • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalnie) 

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie jest to konieczne, jeśli udzielasz go mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy). Na przykład, jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Miasta Poznania to opłatę zapłać również na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Od decyzji starosty możesz się odwołać do samorządowego kolegium odwoławczego. Odwołanie złóż za pośrednictwem starostwa, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Pamiętaj, że możesz zrzec się prawa do odwołania. Wtedy decyzja szybciej staje się ostateczna i prawomocna.

Warto wiedzieć

Czy licencję można przenieść na inną firmę

Licencji nie można odstępować osobom trzecim ani przenosić praw z niej wynikających na inne osoby.

Jakie masz obowiązki w przypadku zmiany danych

Pamiętaj, aby do starosty, który wydał ci licencję, zgłaszać wszelkie zmiany danych, jakie zawarłeś we wniosku o wydanie licencji. Masz na to 28 dni od momentu zaistnienia zmiany. Jeżeli zmiany obejmują dane, które zawarte są w samej licencji, to będziesz musiał złożyć odpowiedni wniosek o ich zmianę. Jego wzór znajdziesz na stronie internetowej urzędu.

Czy ta strona była przydatna?