Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

Jeśli chcesz wykonywać działalność w zakresie transportu drogowego, która dotyczy pośrednictwa przy przewozie rzeczy (towarów) to musisz uzyskać odpowiednią licencję od starosty. Jak to zrobić dowiesz się z poniższego opisu.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kiedy można ubiegać się o licencję

Licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy udziela się przedsiębiorcy, jeżeli wobec członków organu zarządzającego osoby prawnej (na przykład członków zarządu), osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową albo osoby prowadzącej działalność gospodarczą nie orzeczono:

 • prawomocnego wyroku za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywaniem zawodu,
 • prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego

oraz

O licencję możesz ubiegać się niezależnie od formy, w jakiej prowadzisz swoją działalność. Możesz to zrobić więc zarówno jako osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, a także jako właściciel spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jeśli uzyskasz licencję jako firma, a nie osoba fizyczna, to kierowcy, których ewentualnie będziesz zatrudniał, będą korzystali z wypisów z licencji uzyskanej na firmę.

Jakie są wymagania finansowe

Działalność pośrednictwa przy przewozie rzeczy możesz prowadzić tylko wtedy, jeżeli twoja firma spełnia wymóg odpowiedniej sytuacji finansowej w wysokości 50 000 euro.

Sytuację finansową możesz udokumentować rocznym sprawozdaniem finansowym lub dokumentami potwierdzającymi:

 • dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunku bankowym, albo dostępnymi aktywami,
 • posiadanie akcji, udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,
 • udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,
 • własność nieruchomości.

Wartość euro przeliczana jest po kursie średnim ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski, obowiązującym w dniu 31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym sytuacja jest oceniana.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • starostwa powiatowe
 • urzędy miast na prawach powiatu

Aby uzyskać licencję udaj się do starostwa powiatowego. Jeśli siedziba twojej firmy znajduje się w mieście na prawach powiatu, udaj się do urzędu miasta.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o udzielenie licencji

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek powinien zawierać:

- oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania;

- informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), jeżeli są wymagane;

- numer identyfikacji podatkowej (NIP);  

- określenie rodzaju i zakresu transportu drogowego;

- określenie czasu, na który licencja ma być udzielona.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie o treści: "Oświadczam, że zgodnie z art. 5c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym będę pełnić rolę osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie". Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia."

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

Certyfikat wydawany jest przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie, który jest podmiotem wyznaczonym przez Polskę do wydawania certyfikatów.

Certyfikat stanowi wystarczający dowód kompetencji zawodowych , o których mowa w art. 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009.

Jak uzyskać dokument?
Przewoźnik drogowy – uzyskanie certyfikatu kompetencji zawodowych w drogowym transporcie osób/rzeczy
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczasz w nim, że:

 • nie byłeś karany za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne: przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywaniem zawodu;
 • nie masz zakazu wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. W oświadczeniu wpisz klauzulę: "Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Dokumenty, o których mowa w art. 5c ust. 2 pkt 2 albo ust. 2a pkt 2.

Wymogi dotyczące zdolności finansowej potwierdza się:

1) rocznym sprawozdaniem finansowym;

2) dokumentami potwierdzającymi:

a) dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,

b) posiadanie akcji, udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,

c) udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,

d) własność nieruchomości.

Pobierz:
Informacja dodatkowa

Wykaz pojazdów (cieżarowy) zawiera dane:

 • numer rejestracyjny,
 • marka pojazdu,
 • numer identyfikacyjny pojazdu - VIN,
 • rok produkcji,
 • rodzaj pojazdu,
 • dopuszczalna ładowność (kg),
 • DMC pojazdu/zespołu pojazdów (kg),
 • prawo dysponowania,
 • ważność prawa dysponowania.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

 • kopia certyfikatu kompetencji zawodowych dotyczy osoby zarządzającej transportem w twojej firmie.
 • oświadczenie o spełnieniu wymogu dobrej reputacji składają: członkowie organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzącej działalność gospodarczą.
 • dokumenty potwierdzające spełnienie warunków odpowiedniej sytuacji finansowej w wysokości 50.000 euro.

Pamiętaj! W przypadku składania pełnomocnictwa załącz także potwierdzenie zapłaty opłaty skarbowej.

 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Urząd sprawdzi, czy dostarczyłeś wszystkie dokumenty i podałeś niezbędne dane we wniosku.

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomyliłeś się we wniosku, nie podałeś wymaganych danych, albo nie złożyłeś wymaganych dokumentów) to urząd wezwie cię do poprawienia błędów. Na uzupełnienie braków będziesz mieć co najmniej 7 dni od otrzymania wezwania. Jeśli przekroczysz podany termin lub nie usuniesz braków, urząd zawiadomi cię, że nie będzie dalej rozpatrywał twojej sprawy.

 1. Otrzymasz decyzję w sprawie udzielenia licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

Urząd sprawdzi twój wniosek oraz załączniki, w szczególności oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające posiadanie przez ciebie odpowiedniej sytuacji finansowej.

Jeśli dane we wniosku i załącznikach są poprawne, kompletne i spełnione są wszystkie wymagania prawne, dostaniesz decyzję o udzieleniu licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.

Licencję zgodnie z twoim wnioskiem otrzymasz na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat.

Dokumenty

Ile zapłacisz

Wysokość opłaty za licencję zależy od okresu na jaki ma być ona wydana:

 • od 2 do 15 lat – 800 zł
 • od 15 do 30 lat – 900 zł
 • od 30 do 50 lat – 1000 zł.

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalnie) – 17 zł

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie jest to konieczne, jeśli udzielasz go mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy).

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Od decyzji starosty możesz odwołać się do samorządowego kolegium odwoławczego. Odwołanie złóż za pośrednictwem starostwa, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Pamiętaj, że możesz zrzec się odwołania. Wtedy decyzja szybciej staje się ostateczna i prawomocna.

Warto wiedzieć

Zakaz przenoszenia licencji

Licencji nie można odstępować osobom trzecim ani przenosić praw z niej wynikających na inne osoby.

Zmiana danych

Pamiętaj, aby do starosty, który wydał ci licencję, zgłaszać wszelkie zmiany danych, jakie zawarłeś we wniosku o wydanie licencji. Masz na to 28 dni od momentu ich powstania. Jeżeli zmiany obejmują dane, które zawarte są w samej licencji, to będziesz musiał złożyć odpowiedni wniosek o ich zmianę. Jego wzór znajdziesz na stronie internetowej urzędu.

Czy ta strona była przydatna?