Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Informacja starosty o lokalnym rynku pracy

Chcesz zatrudnić cudzoziemca? Przed złożeniem wniosku o zezwolenie na pracę musisz dostać od starosty potwierdzenie, że tej pracy nie może wykonywać bezrobotny lub poszukujący pracy zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy. Przeczytaj, jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wypełnij i wyślij elektroniczny wniosek na portalu praca.gov.pl. Podpiszesz go podpisem kwalifikowanym lub Profilem Zaufanym.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kiedy możesz zatrudnić cudzoziemca

Polscy bezrobotni lub poszukujący pracy mają pierwszeństwo w zatrudnieniu przed cudzoziemcami. Dlatego możesz zatrudnić u siebie cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę, jeśli na lokalnym rynku pracy nie ma zarejestrowanych bezrobotnych lub poszukujących pracy, których mógłbyś zatrudnić

Sprawdzi to powiatowy urząd pracy.

teście rynku pracy urzędnicy zweryfikują, czy wśród osób bez pracy nie ma kogoś o odpowiednich kwalifikacjach, kto mógłby podjąć u ciebie pracę. Jeśli nie uda im się znaleźć nikogo takiego, starosta wyda informację o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych twojej firmy na lokalnym rynku pracy.

Jak długo ważna jest informacja o lokalnym rynku pracy

Informacja starosty musi zostać wydana nie wcześniej niż 180 dni przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową, a w uzasadnionych przez starostę przypadkach na - 90 dni przed złożeniem wniosku.

Kiedy nie trzeba przeprowadzać testu rynku pracy 

Nie trzeba przeprowadzać testu rynku pracy, gdy:

 • praca, którą ma wykonywać cudzoziemiec, znajduje się w wykazie zawodów deficytowych, publikowanych w rozporządzeniu  przez wojewodę właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca
 • zawód, który ma wykonywać cudzoziemiec znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej (są to na m.in. lekarze, pielęgniarki, programiści, projektanci baz danych, opiekuni osoby starszej, murarze, malarze, ślusarze, kierowcy autobusów)
 • chodzi o prace pielęgnacyjno-opiekuńcze lub w charakterze pomocy domowej, które mają wykonywać obywatele: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii lub Ukrainy
 • ma to być praca w charakterze trenera sportowego, sportowca, lekarza dentysty lub lekarza odbywającego szkolenie lub realizującego program specjalizacji
 • chodzi o cudzoziemca upoważnionego do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego w jego oddziale lub przedstawicielstwie znajdującym się w Polsce
 • pracę ma wykonywać cudzoziemiec, który jest krewnym pracownika dyplomatycznego lub pracownika filii organizacji międzynarodowej w Polsce lub pracuje jako prywatna służba domowa u takich pracowników
 • pracę ma wykonywać cudzoziemiec, który jest doktorantem na którejś z polskich uczelni lub w okresie ostatnich 3 lat ukończył uczelnię wyższą w Polsce, Unii Europejskiej, Szwajcarii, Norwegii, Islandii lub Liechtensteinie
 • pracę ma wykonywać cudzoziemiec, który przez 3 lata przed złożeniem wniosku nieprzerwanie mieszkał w Polsce (pobyt cudzoziemca uznaje się za nieprzerwany, jeżeli żadna z przerw nie była dłuższa niż 6 miesięcy i wszystkie przerwy łącznie nie przekroczyły łącznie 10 miesięcy)
 • pracę ma wykonywać obywatel Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii lub Ukrainy, który w okresie bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę był zatrudniony przez okres nie krótszy niż 3 miesiące u tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku - zgodnie z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanym do ewidencji oświadczeń - pod warunkiem przedstawienia oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji oświadczeń i umowy o pracy oraz dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne.

Ważne! Jeśli w okresie ostatnich 6 miesięcy starosta przeprowadzał rekrutację na takie samo stanowisko, jak to na które chcesz zatrudnić cudzoziemca, może (ale nie musi!) wydać konieczną informację na tej podstawie. To może znacząco skrócić czas oczekiwania.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • powiatowe urzędy pracy

Usługę można zrealizować w powiatowych urzędach pracy.

Ofertę pracy złóż w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na główne miejsce wykonywania pracy i wskaż, że potrzebujesz informacji starosty.

Jeśli cudzoziemiec będzie pracować na obszarze kilku powiatów, dokumenty złóż do powiatowego urzędu pracy, na terenie którego mieszkasz lub twoja firma ma siedzibę (lub na terenie, którego siedzibę posiada lub mieszka pracodawca użytkownik, jeśli ma to być praca tymczasowa wykonywana na terenie kilku powiatów).

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności lub siedzibę firmy.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż ofertę pracy i wniosek o informację starosty

Jeżeli składasz wniosek elektronicznie przez portal praca.gov.pl, wybierz zakładkę "Zgłoszenie oferty pracy PSZ-ZOPP" i wypełnij elektroniczny formularz. Zaznacz, że chodzi o informację starosty.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek zawiera prośbę o przygotowanie informacji starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy, na podstawie oferty pracy zgłoszonej na dane stanowisko w powiatowym urzędzie pracy.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zgłoszenie obejmuje dane dotyczące m.in. :

1) pracodawcy krajowego, w tym: nazwę, adres, numer telefonu, numer identyfikacji podatkowej, informacje dotyczące okoliczności nienaruszenia przepisów prawa pracy w okresie 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy, informację, czy pracodawca jest agencją zatrudnienia zgłaszającą ofertę pracy tymczasowej,

2) zgłaszanego miejsca pracy, w tym: nazwę stanowiska, liczbę wolnych miejsc pracy w ramach stanowiska z uwzględnieniem liczby wolnych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, ogólny zakres obowiązków, miejsce wykonywania pracy, rodzaj umowy stanowiącej podstawę wykonywania pracy, wysokość proponowanego wynagrodzenia brutto, datę rozpoczęcia pracy, informację o systemie i rozkładzie czasu pracy, system  wynagradzania, wymiar czasu pracy i okres zatrudnienia w przypadku pracy na podstawie umowy o pracę albo okres wykonywania umowy w przypadku umowy cywilnoprawnej, oznaczenie, czy oferta pracy jest ofertą pracy tymczasowej,

3) oczekiwań pracodawcy krajowego wobec kandydatów do pracy, w tym: poziom wykształcenia, umiejętności, uprawnienia, doświadczenie zawodowe, znajomość języków obcych z określeniem poziomu ich znajomości oraz szczególne zainteresowanie zatrudnieniem kandydatów z państw EOG,

4) postępowania z ofertą pracy, w tym: okres aktualności oferty, częstotliwość kontaktów z pracodawcą lub jego pracownikiem, wskazanym przez tego pracodawcę do kontaktów w sprawie oferty pracy, stwierdzenie, że oferta nie jest w tym samym czasie zgłoszona do innego powiatowego urzędu pracy na terenie kraju, możliwość upowszechniania informacji identyfikujących pracodawcę krajowego, oczekiwania dotyczące dodatkowego:

a) upowszechniania oferty pracy w wybranych państwach EOG,

b) przekazania oferty pracy do wskazanych powiatowych urzędów pracy w celu upowszechnienia jej w ich siedzibach.

W zgłoszeniu oferty pracy nie możesz oferować niższej płacy niż ta, którą otrzymują lokalni pracownicy na tych samych lub na porównywalnych stanowiskach. Starosta nie weźmie pod uwagę wymagań wskazanych w ofercie pracy, jeżeli są one zaniżone lub zawyżone w stosunku do pracy, którą cudzoziemiec ma wykonywać.

 1. Urząd sprawdzi rejestr bezrobotnych i poszukujących pracy

Urząd sprawdzi, czy wśród zarejestrowanych bezrobotnych i poszukujących pracy są osoby, które mógłbyś zatrudnić i czy mają odpowiednie kwalifikacje.

 1. Starosta wyda informację o możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych

Po przejrzeniu rejestru bezrobotnych, starosta poinformuje cię o tym czy jakaś osoba z rejestru może być zatrudniona w twojej firmie.

Jeżeli taki kandydat się znajdzie, a ty nie zgodzisz się na skierowanie go do pracy lub nie przyjmiesz go do pracy – starosta wyda informację o tym, że istnieje możliwość zaspokojenia twoich potrzeb kadrowych. Taka odpowiedź spowoduje, że nie będziesz mógł zatrudnić cudzoziemca.

Jeżeli nie ma odpowiednich kandydatów w rejestrach – starosta wyda informację o braku możliwości zaspokojenia twoich potrzeb kadrowych.

Na tej podstawie możesz złożyć wniosek do wojewody o wydanie zezwolenia na pracę dla konkretnego cudzoziemca w twojej firmie.  Musisz dołączyć ją do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca albo zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy albo zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Informacja zawiera m.in.:

 • dane podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi;
 • ocenę adekwatności wysokości wynagrodzenia do stanowiska/rodzaju pracy w stosunku do stawek na lokalnym rynku pracy;
 • ocenę adekwatności wymagań w stosunku do stanowiska/rodzaju pracy;
 • ocenę możliwości pozyskania pracowników na dane stanowisko/do danego rodzaju pracy w oparciu o zasoby rynku lokalnego.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Urząd wyda ci informację w terminie:

 • 14 dni od dnia złożenia oferty pracy w powiatowym urzędzie pracy  jeżeli z analizy rejestrów bezrobotnych i poszukujących pracy nie wyniknie, że można zatrudnić u ciebie któregoś z nich
 • 21 dni od dnia złożenia oferty pracy jeżeli któryś z bezrobotnych mógłby być u ciebie zatrudniony.

Czy ta strona była przydatna?