Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Uzyskaj zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji

Jesteś cudzoziemcem, posiadasz wysokie kwalifikacje zawodowe i chcesz pracować w Polsce? Dowiedz się jak uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce w celu wykonywania pracy wymagającej wysokich kwalifikacji.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kiedy cudzoziemiec może ubiegać się o zezwolenie

O zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, może ubiegać się tylko cudzoziemiec. W ramach jednego postępowania administracyjnego cudzoziemiec legalizuje swój pobyt i pracę na terytorium Polski.

Cudzoziemiec może ubiegać się o zezwolenie, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

 • celem jego pobytu w Polsce jest wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji
 • cudzoziemiec:
  • zawarł, na okres przynajmniej 1 roku, umowę o pracę, umowę o pracę nakładczą, umowę cywilnoprawną, na podstawie której wykonuje pracę, świadczy usługi lub pozostaje w stosunku służbowym
  • posiada formalne kwalifikacje i spełnia inne warunki, które są wymagane, w przypadku zamiaru wykonywania pracy w zawodzie regulowanym odrębnymi przepisami
  • posiada wyższe kwalifikacje zawodowe
  • posiada ubezpieczenie zdrowotne (w Narodowym Funduszu Zdrowia) lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Polski (polisę ubezpieczeniową)
  • posiada zgodę właściwego organu na zajmowanie określonego stanowiska, wykonywanie zawodu lub prowadzenie innej działalności - tylko wtedy, gdy istnieje obowiązek posiadania takiej zgody
 • podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy (uzyska informację starosty o lokalnym rynku pracy)

 • roczne wynagrodzenie brutto należne cudzoziemcowi (wynikające z miesięcznego lub rocznego wynagrodzenia), wskazane w umowie, jest nie niższe niż równowartość 150% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym zawarcie umowy ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Kiedy praca wymaga wysokich kwalifikacji 

Wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji oznacza, że cudzoziemiec:

 • posiada kompetencje potwierdzone wyższymi kwalifikacjami zawodowymi oraz
 • wykonuje pracę na rzecz lub pod kierownictwem innej osoby za wynagrodzeniem, bez względu na łączący go z tą osobą stosunek prawny.

Wyższe kwalifikacje zawodowe to:

 • kwalifikacje uzyskane w wyniku ukończenia studiów wyższych albo
 • co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na poziomie porównywalnym z poziomem kwalifikacji uzyskanych w wyniku ukończenia studiów wyższych, które są niezbędne do wykonywania danej pracy.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Złóż wniosek najpóźniej w ostatnim dniu swojego legalnego pobytu na terytorium Polski.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy wojewódzkie

Wniosek składa cudzoziemiec ubiegający się o zezwolenie osobiście do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wydanie zezwolenia

Złóż wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami. Przy składaniu wniosku pobierane są odciski linii papilarnych, dlatego nie możesz złożyć wniosku przez pełnomocnika. Jeżeli wyślesz wniosek za pośrednictwem poczty, zostaniesz wezwany przez wojewodę do osobistego stawiennictwa w ciągu 7 dni, w celu pobrania odcisków linii papilarnych.

Złóż następujące dokumenty:

 • wypełniony osobiście formularz wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy oraz Załącznik nr 2 do wniosku, w którym opiszesz posiadane kwalifikacje
 • załącznik nr 1 do wniosku, który wypełnia podmiot powierzający wykonywanie pracy (twój pracodawca lub zleceniodawca)
 • cztery fotografie spełniające następujące wymagania:
  • nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości
  • wymiary 35 mm x 45 mm
  • wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku
  • przedstawiające wizerunek twojej twarzy, od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowują naturalny kolor jego skóry
  • przedstawiające wyraźnie oczy, a zwłaszcza źrenice, linia oczu jest równoległa do górnej krawędzi fotografii
 • kopię ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu), a w szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy nie posiadasz ważnego dokumentu podróży i nie masz możliwości jego uzyskania, możesz przedstawić inny dokument potwierdzający twoją tożsamość
 • informację starosty o lokalnym rynku pracy, wydaną przez starostę właściwego ze względu na:
  • główne miejsce wykonywania twojej pracy
  • siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy, w przypadku gdy specyfika pracy wykonywanej przez ciebie pracy nie pozwala na wskazanie głównego miejsca wykonywania pracy
  • siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy użytkownika, w przypadku gdy specyfika pracy tymczasowej wykonywanej przez ciebie pracy nie pozwala na wskazanie głównego miejsca jej wykonywania
 • dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku:
  • w przypadku spełniania warunków zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę – dokument potwierdzający spełnianie tych warunków (np. dyplom ukończenia polskiej szkoły wyższej)
  • zawartą na okres co najmniej 1 roku umowę o pracę, umowę o pracę nakładczą, umowę cywilnoprawną, na podstawie której wykonuje pracę, świadczy usługi lub pozostaje w stosunku służbowym
  • dokument poświadczający posiadanie wyższych kwalifikacji zawodowych (np. dyplom ukończenia szkoły wyższej wraz z suplementem do dyplomu)
  • dokument poświadczający spełnianie wymagań kwalifikacyjnych i innych warunków- tylko wtedy, gdy  będziesz wykonywać pracę w zawodzie regulowanym
  • zgodę właściwego organu na zajmowanie określonego stanowiska, wykonywanie zawodu lub prowadzenie innej działalności- tylko wtedy, gdy istnieje obowiązek jej uzyskania
  • dokumenty potwierdzające ubezpieczenie zdrowotne (zaświadczenie z ZUS) lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Polski (polisa ubezpieczeniowa).

Uwaga! W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez urząd dowodów w sprawie w trakcie postępowania, możesz być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zawiera m.in. dane osobowe cudzoziemca i dodatkowe informacje jak: cel pobytu, informacje o poprzednich pobytach, informacje o rodzinie przebywającej na terytorium RP.  

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wzór zawiera m.in.:

- informacje dotyczące podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi;

- informacje dotyczące pracy, która ma być powierzona cudzoziemcowi.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wzór zawiera m.in. informacje dotyczące:

- posiadanych przez cudzoziemca wyższych kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania pracy;

- zamieszkiwania w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej co najmniej przez okres 18 miesięcy na podstawie wydanego przez to państwo dokumentu pobytowego z adnotacją „Niebieska Karta UE” .

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Informacja zawiera m.in.:

 • dane podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi;
 • ocenę adekwatności wysokości wynagrodzenia do stanowiska/rodzaju pracy w stosunku do stawek na lokalnym rynku pracy;
 • ocenę adekwatności wymagań w stosunku do stanowiska/rodzaju pracy;
 • ocenę możliwości pozyskania pracowników na dane stanowisko/do danego rodzaju pracy w oparciu o zasoby rynku lokalnego.
Jak uzyskać dokument?
Informacja starosty o lokalnym rynku pracy
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał

Do wniosku dołączasz oryginały dokumentów lub odpisy poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez pełnomocnika występującego w sprawie będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

Wyjątkiem jest twój dokument podróży (wszystkie wypełnione strony ważnego dokumentu podróży) – załącz kopię tego dokumentu (oryginał do wglądu).

Pamiętaj!

 • Informację starosty – jeśli była wymagana – musisz zawsze przedłożyć w oryginale.
 • Urząd może zażądać przedstawienia do wglądu oryginałów dokumentów, z których sporządziłeś kopie.
 • Dokumenty sporządzone w języku obcym (z wyjątkiem dowodów osobistych lub dokumentów podróży), musisz złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

Twój pracodawca/zleceniodawca nie musi uzyskać informacji starosty w przypadku, gdy:

 • zawód, który wykonujesz w ramach powierzonej pracy, lub rodzaj pracy, która jest ci powierzona, znajduje się w wykazie zawodów i rodzajów pracy określonych jako deficytowe
 • bezpośrednio przed złożeniem wniosku, posiadałeś zezwolenie na pracę lub zezwolenie na pobyt i pracę lub zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji u tego samego pracodawcy powierzającego ci wykonywanie pracy na tym samym stanowisku
 • byłeś już legalnie zatrudniony na terytorium Polski przez okres 2 lat na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji
 • zawód, który masz wykonywać znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
 • spełniasz warunki zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.

Termin

Złóż wniosek najpóźniej w ostatnim dniu swojego legalnego pobytu na terytorium Polski.

 1. Wojewoda sprawdzi złożony wniosek i załączniki

Wojewoda, do którego złożysz wniosek, sprawdzi poprawność i kompletność złożonych dokumentów.

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomylisz się we wniosku albo nie dołączysz potrzebnych dokumentów), to urząd wezwie cię do poprawienia błędów lub uzupełnienia brakujących dokumentów. Będziesz mieć na to co najmniej 7 dni. Jeśli nie poprawisz błędów w wyznaczonym terminie, twój wniosek nie zostanie rozpatrzony.

Jeżeli termin do złożenia wniosku został zachowany i wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, twój pobyt uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna. Wówczas wojewoda zamieści w twoim dokumencie podróży odcisk stempla potwierdzający złożenie wniosku.

 1. Wojewoda wyda decyzję

Wydanie zezwolenia na pobyt czasowy 

Jeśli wniosek spełnia wszystkie wymogi, wojewoda wyda decyzcję zezwalającą na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji jest udzielane na okres dłuższy o 3 miesiące od okresu wykonywania pracy wskazanego w umowie lub w wiążącej ofercie pracy, jednak nie dłuższy niż 3 lata.

Jeżeli uzyskasz zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, to zostanie ci wydana karta pobytu z adnotacją ,,Niebieska Karta UE". Dokument ten wydawany jest z urzędu przez wojewodę, który udzielił ci tego zezwolenia. Karta pobytu w okresie swojej ważności potwierdza twoją tożsamość podczas pobytu na terytorium Polski oraz uprawnia cię, wraz z dokumentem podróży, do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy.

Odmowa wydania zezwolenia na pobyt czasowy

Wojewoda odmówi udzielenia zezwolenia:

z powodów dotyczących cudzoziemca

 • cudzoziemiec nie spełnia wymogów udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na deklarowany cel pobytu lub okoliczności, które są podstawą ubiegania się o to zezwolenie, nie uzasadniają jego pobytu na terytorium Polski przez okres dłuższy niż 3 miesiące
 • nie spełnia wymogów udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na deklarowany cel pobytu lub okoliczności, które są podstawą ubiegania się o to zezwolenie, nie uzasadniają jego pobytu na terytorium Polski przez okres dłuższy niż 3 miesiące
 • dane cudzoziemca znajdują się w wykazie cudzoziemców, których pobyt jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niepożądany lub jego dane znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu, lub wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • cudzoziemiec został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, popełnione w związku z postępowaniem w sprawie udzielenia mu zezwolenia na pobyt i pracę w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji
 • w danym roku kalendarzowym został osiągnięty limit udzielonych zezwoleń na pobyt czasowy i pracę (limit mogą być ustalane w poszczególne województwach i obejmować zawody, rodzaje umów, na podstawie których cudzoziemcowi może zostać powierzone wykonywanie pracy, lub rodzaje działalności podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi)

jeżeli pracodawca/ zleceniodawca:

 • nie posiada środków finansowych ani źródeł dochodu niezbędnych do pokrycia zobowiązań wynikających z powierzenia pracy cudzoziemcowi lub nie prowadzi rzeczywistej działalności gospodarczej, rolniczej lub statutowej uzasadniającej powierzenie pracy cudzoziemcowi w danym okresie, w szczególności zawiesił działalność lub został wykreślony z właściwego rejestru lub jego działalność jest w okresie likwidacji
 • przedstawił w załączniku do wniosku nieprawdziwe dane lub fałszywe informacje, posłużył się fałszywymi dokumentami, zeznał nieprawdę lub zataił prawdę
 • prawomocnym wyrokiem sądu został uznany za winnego wykroczenia związanego z nielegalnym zatrudnianiem cudzoziemca lub w ciągu 2 lat od uznania za winnego powierzenia nielegalnego wykonywania pracy cudzoziemcowi, został ponownie uznany za winnego tego samego czynu
 • jest karany za popełnienie przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową
 • jest karany za popełnienie przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę lub jest podmiotem zarządzanym lub kontrolowanym przez taką osobę
 • jest karany za przestępstwo handlu ludźmi lub jest podmiotem zarządzanym lub kontrolowanym przez taką osobę.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zezwolenie jest wydawane w formie decyzji, w której określa się okres ważności tego zezwolenia i wskazuje się:

1) podmiot, u którego cudzoziemiec ma wykonywać pracę;

2) stanowisko, na jakim cudzoziemiec ma być zatrudniony;

3) wynagrodzenie;

4) minimalny wymiar czasu pracy i rodzaj umowy, na podstawie której cudzoziemiec ma wykonywać pracę.

Ile zapłacisz

 • 440 zł – opłata za złożenie wniosku
 • 50 zł  – opłata za wydanie karty pobytu

Gdzie zapłacić: opłatę wpłać na konto urzędu wojewódzkiego, do którego składasz wniosek o udzielenie zezwolenia. Numer konta sprawdzisz na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego.

Ile będziesz czekać

Wydanie decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia nastąpi nie wcześniej niż po upływie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Jak możesz się odwołać

Jeżeli wojewoda odmówi ci wydania zezwolenia, to możesz złożyć odwołanie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie składasz do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie, za pośrednictwem wojewody, który wydał decyzję.

Warto wiedzieć

Jakie są dodatkowe obowiązki po uzyskaniu zezwolenia

Jeśli w czasie pobytu w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji stracisz pracę, musisz w ciągu maksymalnie 15 dni zawiadomić o tym wojewodę, który udzielił ci zezwolenia.

W okresie pierwszych 2 lat pobytu na terytorium Polski na podstawie otrzymanego zezwolenia musisz – w ciągu 15 dni roboczych – powiadomić wojewodę, który wydał ci zezwolenie, jeśli zmieniły się określone w zezwoleniu warunki pracy, dotyczące:

 •  wymiaru czasu pracy
 •  rodzaju umowy.

Inne zmiany dotyczące twojego zatrudnienia, w okresie pierwszych 2 lat, wymagają zmiany zezwolenia.

Po upływie 2 lat pobytu na terytorium Polski na podstawie otrzymanego zezwolenia musisz – w ciągu 15 dni roboczych –powiadomić wojewodę, który wydał ci zezwolenie, jeżeli nastąpiła zmiana twojego:

 • stanowiska
 • wynagrodzenia na niższe
 • minimalnego wymiaru czasu pracy
 • rodzaju umowy, na podstawie której wykonujesz pracę.

Inne zmiany dotyczące twojego zatrudnienia, po upływie 2 lat, wymagają zmiany zezwolenia.

Ważne! Bez względu na to, jak długi jest twój pobyt w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, nie musisz wnioskować o zmianę zezwolenia jeżeli:

 • zmianie uległa nazwa lub forma prawna podmiotu powierzającego ci wykonywanie pracy
 • doszło do przejęcia zakładu pracy, w którym wykonujesz pracę lub jego części przez inny podmiot.

 

Czy ta strona była przydatna?